You are on page 1of 1

Asa Aing Uyah Kidul

Naon anu jadi harepan? Ti saprak nyunyuhun hulu, asana can aya anu dipilampah
teh mere mangpaat ka nu lian. Asal bener ceuk sorangan mah, tara nolih kana naon anu
diomongkeun ku batur. Padahal eta omongan teh saenyana mah loba benerna, tapi naha ieu
hate bet kalah ka rus-ras ka mangsa lawas.
‘’ Yeuh, Ihin, aya paribasa ‘indung tunggu rahayu, bapa tangkal darajat’, jadi ari
munjung lain ka gunung, ari muja lain ka sagara. Jadi, meungpeung indung bapa maneh
araya keneh, heug pangbakti teh geura buktikeun lain ngan dapon dina sungut wungkul!’’
Wa Abing mapagahan si Ihin anu keur kajongjonan resep ulin lunta-lanto teu puguh maksud
jeung tujuanana.
‘’Yeuh dengekeun, minangka pangabakti maneh ka kolot, anggur mah, prak geura
mimitian mancegkeun pipikiran geusan nyayagikeun diri nyayagakeun awak keur
nyanghareupan kahirupan anu sakitu rembetna ku pasualan. Pasualan anu kudu
direngsekeun ku maneh. Pan aya salah sahiji syiir Arab anu unina ‘Aqlus salam fi jismi
salam!’ anu kurang leuwih pihartieunana teh, akal anu waras mah ayana dina waruga waras.
Maksudna ngan ku awak anu sehat urang bias migawe pagawean kalawan bener’’
Papagah Wa Abing mangsa Si Ihin karek naek ka kelas 6 teu weleh nongtoreng bae
dina dedengeanana. Hal eta pisan anu nyababkeun mangsa Si Ihin sakola sok rajeun
ngalamun, ‘’Naon maksudna Uwa mapagahan sarupa kitu ka kuring?’’ Harita, anu kapikir
ku Si Ihin, eta teh minangka bukti kakesel Wa Abing ka dirina.
Sanggeus dipikir bulak-balik, kakara kapikir ku manehna. Manehna teh kudu miara
kasehatan lahir batin pikeun babakti ka lemah cai, bebela ka nagara. Salaku nonoman, tangtu
manehna dipikabutuh kaparigelan jeung tanggung jawabna ku nagara, pikeun ngajaga nagri
tetep walagri.
Euh, lieur teuing! Ayeuna mah Si Uwa geus teu aya! Moal aya nu bias ngeceskeun.
Wayahna kudu okhtiar sorangan!

Ngajawab Pananya
a. Saha bae tokoh anu dicaritakeun dina bacaan di luhur?
b. Naon jejer eta bacaan teh?
c. Kumaha sikep Si Ihin dina ngajen papagah ti uwana?
d. Naon eusi papagah Uwa Abing ka Si Ihin?
e. Aya sabaraha paragraph eta bacaan teh?