You are on page 1of 12

────

Revista e klasës
viti shkollor :

2017-2018.

#MesueseAurela

────

Projekt I Gjuhë-
Letërsisë

Ese Dhe Projekte


Per Studentet

────

Shkolla ështe
djepi ynë I dijes.

KJO REVISTË FLET

PËR NE

E ARDHMJA
DHE KLASËN TONË
TË PËRBASHKËT,

JEMI NE.. PËR RREGULLAT


DHE ORËT MËSIMORE.
SECILI PREJ NESH
KJO REVISTË ËSHTË KRIJUAR ME QELLIM TË SHPREHIM
KA PUNUAR
MENDIMET TONA DHE GJITHASHTU TË PARAQESIM
KRIJMTARITË DHE PASIONET E GJITHËSECILIT. NE BOTËT E TYRE TE
PREFERUARA.

Vitet e shkollës janë periudha më e bukur për të gjithë.


Rregullat në klasën tonë !!
o Në orën 08:00 fillon mësimi.
o Në cdo pushim të shkurtër duhet të nxirren librat dhe të
bëhën gati detyrat.
o Të mbahet qetësi në klasë !
o Kur të kemi pyetje ose kërkesa duhët të ngrihet dora e
djathtë lartë.
o Në shkollë duhet të përdorim gjuhën standarte.
o Duhet të respektojmë njëri-tjetrin dhe mësuesit!
o Duhet të pranojmë të gjithë nacionalitet.
o Kujdestari duhet të mirëmbajë pastërtinë e klasës.

Kujdes ! Ndalohet me ligj konsumimi i duhanit ose pijeve


alkoolike në institucionet shkollore.
Orari ynë për vitin shkollor 2017-2018.

E hënë E martë E merkurë E ejnte E premte


Histori Kimi Informatik Biologji Ed.Fizik
Histori Kimi Inform. Biologji Ed.Fizik
Av.
Matematik Fizikë Gjuhë Matematik Filozofi
ang.
Matematik Fizikë Ed.Fizik Matematik Filozofi
Gjuhë Shq. Gjuhë Letërsi Gjeografi Gjuhë
ital. ang.
Gjuhë Shq. Gjuhë Letërsi Gjeografi Gjuhë an.
ital.
Bota e letërsisë
Përse më pëlqen letërsia ?
Letërsia është ajo fushë në të
cilën trajtohen problemet
shoqerore nëpërmjet artit.
Përmes artit transmetohet mendimi,
emocioni dhe ndjenja.

Molieri,i pari autor që ktheu komedinë


në gjini letrare serioze !!
Molieri ishte profesionist i madh i teatrit.Para se
Thenie nga Zhan-Batis
të krijonte pjesët me të cilat u bë i famshëm ai
Pokëlen.
punoj për një kohë të gjatë si regjisor aktor dhe
drejtor trupe. Ai krijoj dy lloje të reja të komedisë  Meqë qëllimi i
ate të karaktereve dhe atë të zakoneve ku u komedisë është të
përqëndrua zbërthimi psikologjik i karaktereve përmirësojë zërat e
dhe situatave. njërzve, nuk asnjë
arsye përse ndonjë
Personazhet kyç të komedive të Molierit janë :
duhet përjashtuar.
Zoti Zhurden,Argani,Tartufi,Don Zhuni etj.
 Preferoj një ves të
Arti i komedisë këndshëm për një
virtyt të bezdisshëm.
Komedia e Molierit synon “të mësojë duke u
 I urrejë të gjithë
argëtuar”.Spektatorët e tij ishin dy llojësh të
njerëzit, njërën palë
pasur dhe të varfër.Molieri duhet ti kënaqte të dy
sepse janë të lig dhe
palët dhe bënte të mundur që aristokratët të
të egër, dhe të tjerët
qeshnin nën hundë kurse populli të shkulej gazit.
sepse pajtohen me të
Katarsisi komik egrit.
 Nuk jemi përgjegjës
Teatri i Molierit,e bën spektatorin të qeshë me të
vetëm për ato që
metat e të tjerëve,e ndërgjegjëson për të metat e
bëjmë, por edhe për
veta të ngjashme me ato të
ato që nuk bëjmë.
personazhit.Spektatorit në fund i vjen turp për të
metën që e bën atë qesharak dhe nxit dëshirën për
vetëkorigjimit.
Bota e Gjuhës shqipe.
Bota e filozofisë
Filozofët shtrojnë sumë pytje rreth ekzistencës,
njohurive dhe arsyes.
Roli kryesor i filozofit është të sfidojë
idetë e ngulitura dhe të sugjerojë mënyra
të reja të të menduarit për jeten.
Në greqishte,filozofi do të thotë “dashuri për diturinë”.

Pitagora

Lindi 495 p. e. s. Çfarë


ekziston ?
Ky matematikan njihet si
babai i numrave.Teorema e
tij shpjegon sesi të llogarisim
gjatësinë e hipotenuzës se një Ushqim për mendjen.
trekëndëshi kendëdrejtë. Bëhu filozof dhe
pëergjigjiu këtyrë
pytjeve te kahershme
filozofike.

Sokrati

Lindi 469 p.e.s ishte popullor


dhe kishte shumë ndjekës të
ideve të tij.E dënuan me
vdekje për shkak se nuk i Arsyeja gjithmonë ka
respektonte perënditë. ekzistuar por
Një qindarkë për mendimet e gjithmonë në formë
tua. të arsyeshme !!

Në londër ne shek XVIII


Platoni
kafenetë ishin vendet ku
Lindi 429 p.e.s. përgjithsisht takoheshin
Publikoi dhe shpërndau intelektualët.Atje ju jepnin kafe
dialogjet e tij me Sokratin. sa të donin vetëm për nj
qindarkë.
Bota e matematikës
Pse janë kaq të
Rëndësishëm Pse është kaq e rëndësishme

Numrat ? zeroja ?

O Zeroja është e rëndësishme


Pa numrat ne nuk do të
për dy arsye.Së pari është
dinim se sa e madhe është
numër.Së dyti na tregon
diçka,as temperaturën,as diferencën mes numrave si
datën apo kohën.Nuk do të 11,101,1001.
kishte kufizime të shpejtësisë
O Zeroja tek numri 1001
në rrugë dhe sigurisht pa
tregojnë se nuk ka dhjetëshe
numrat nuk do të kishte as
dhe as njëqindëshe,prandaj
makina. numri është një mijë e një.

Shtatë matematikanët

 Pitagora (570-495 p.e.r.)- formuloi Teoremën


e Pitagorës dhe mrojti tezën se Toka është e
rrumbullakët dhe jo e sheshtë. Si e përftojmë ne pi-në ?
 Arkimedi (287-212 p.e.r.)- zbuloi parimin e
Pjesëto perimetrin e një rrethi
Arkimedit.
 Johan Kepler (1571-1630)-zbuloi ligësinë e Çfarëdo me diametrin etij dhe gjithnjë do të
lëvizjes së planetëve. përftosh të njejtin numer,3.14159.Në
 Rene Dekart (1596-1650)- krijoj gjeometrinë matematikë,një numër që nuk ndryshon
analitike,që përfaqëson studimin e kurrë,quhet konstante.Kjo konstante (3.14159)
gjeometrisë përmes algjebrës. quhet pi.
 Pier de Fermat (1601-1665)- shpiku teorinë e
probalitetit.
 Sër Isak Njuton (1643-1727)-zbuloi ligjet e
lëvizjes dhe të rëndesës,si edhe njehsimin
Numri gugoll?Ai ka
diferencial dhe integral.
100 zero është një
 Gotfrid Lajbnic (1646-1716)- shpiku njehsimin
numer statik.
diferencial dhe integral në mënyrë të pavarur
nga Njutoni.
Bota e fizikës
Fizika është dega e shkencës e cila merret me
zbulimin dhe analizimin e fenomeneve fizike,
që përfshin studimin e lëndës dhe lëvizjen e saj
në fabrikën e hapësirë-kohës, si dhe konceptet
e forcës dhe energjisë. Në mënyrë më të
përgjithshme ajo cilësohet si shkenca
nëpërmjet së cilës njerëzit përpiqen të
shpjegojnë dukuritë natyrore. Fizika njihet si
"shkencë themelore" sepse fusha të tjera si
kimia dhe biologjia hulumtojnë sisteme,
veçoritë e të cilave varen nga ligjet e fizikës.
Zhvillimet në fizikë janë të lidhura ngushte me
Ushtrime:
sektorin teknologjik, si dhe kanë infleunca
shumë të thellë në shkencat e tjera, përfshirë 1. Nje resistor ka nje rezistence prej 8
matematikën dhe filozofinë. Për shembull , Ω.
zhvillimi i teorisë së elektromagnetizmit çoi në A. Ne qofte se rryma qe kalon
neper resistor eshte 2 A, sa
krijimin e pajisjeve të shumta elektrike
eshte diferenca potenciale qe
(televizori, kompjuteri, pajisjet shtepiake); zbatohet pergjate tij?
zhillimet në termodinamikë çuan në zhvillimin U=I×R=2 A×8 Ω=16 V
e mjeteve të motorizuara për transportin, si B. Sa eshte diferenca potenciale
motori me avull; zhvillimet në mekanikë qe kerkohet per te prodhuar
motivuan dhe ndihmuan në zhvillimin e nje rryme prej 4 A?
analizës matematike, kimisë kuantike, dhe U=I×R=4 A×8 Ω=32 V
përdorimit të pajisjeve eksperimentale si C. Ne qofte se diferenca
mikroskopi elektronik në mikrobiologji. Fizika potenciale bie ne 6 V,sa eshte
rryma ne kete rast?
ndahet në dy disiplina: në fizikën teorike dhe 𝑉 6𝑉 3
fizikën eksperimentale. Fizika teorike merret I=𝑅 = 8 Ω = 4 𝐴
kryesisht me formalizimn teorik te dukurive i
cili bazohet ne koncepte matematike, ndërsa
fizika eksperimentale merret me 2. Nje tharese flokesh merr 10 000 J
energji nga burimi furnizues per 5
rikrijimin dhe matjen e dukurive të sekonda. Sa eshte fuqia e saj?
njohura natyrore. 𝐸 10 000 𝐽
𝑝= = = 2 000 𝑊
𝑡 5 𝑠𝑒𝑘
= 2𝑘𝑊
Bota e biologjisë
Cili është organi më i madh i trupit ?

ORGANET JETËSORE
Pjesët e trupit,që kryejnë një funksion të veçantë,si zemra dhe
mushkëritë quhen organe.Organi më i madh i trupit të njeriut Zemra,që është një pompë
është lëkura,e cila mbulon një zonë më të madhe se 2 m2. Disa muskulare,shpërndan gjakun
organe të trupit janë vendimtare për jetën,por,kur dëmtohen e pasur me oksigjen nëpër
trup “për të ushqyer” qelizat
mund të zëvëndësohen me organin e një dhuruesi. një
e tij.
dhuruesi të shëndetshëm.

Veshkat largojnë mbeturinat


e prodhuara nga qelizat si
dhe ujin e tepërt nga gjaku.

Funksionet e lëkurës Melçia


përpunon disa
 Mban larg mikrobet
ushqyes,grumbullon të tjera
dhe ujin.
dhe largon leìëndet e
 Mban lëngjet brënda
demshme ngas trupi ynë.
trupit.
 Prodhon vitaminen D.
 Ndihmon që trupi të
ruaj temperaturën e
brëndshme të rrupit
Truri
konstante.
mbledh,interpreton dhe
dërgon informacion përmes
sistemit nervor.
Bota e kimisë
Pse ka kaq shumë materiale ?
Mijëra material të ndryshme përdoren për të krijuar miliona
gjëra.Të gjitha materialet kanë anët e tyre të forta dhe të
dobëta.Druri është I mirë për të ndërtuar një gardh por jo
rroba.Çdo material zgjidhet në bazë të cilësive që duhen për të
kryer një punë të caktuar.

Lista e Aliazheve.
Ekzistojnë shumë llolje alizhesh të
krijuara nga përzjerjet e metaleve.

Alizhi Përmbajtja
Tunxh Bakër dhe zink
Cu +Zn

Bronzi Bakër+Kallaj
Cu+ Sn

Kupronikel Bakër +Nikel


Cu + Ni

Babit Bakër+Antimon+Plumb
Cu + Sb +Pb

Kallaj I Kallaj+ Plumb+Bakër


përzjer
Sn +Pb+Sn
Bota historisë

Besëlidhja e Lezhës ,njohur edhe me emërtime të tjera si "Lidhja


Shqiptare e Lezhës", Kuvendi i Lezhës, Liga e Princërve Shqiptarë, është
Kuvendi i Princërve Shqiptarë që u mblodh në Lezhë më 2 Mars 1444 të
cilët rrezikoheshin apo dëshironin shkëputjen nga lidhja me Perandorinë
Osmane.

Kryetar i
Kuvendi i Lidhjes
Lidhjes së
Lezhës (organi më i lart vendimarrës)
Skënderbeu.

Vendimet e
Kuvendit të Lezhës

Krijimi i një Komandant i


arke të përgjithshëm i
përbashkët. ushtrisë :Skënderb
Formimi i një ushtrie të eu.
Lidhjes.

Reparte të
Reparte të
përhershme.
përkohshme.
Cili është vendi më i vogël në botë?
Ndonëse është brenda territorit të Romes, Shteti i Vatikanit është i krijuar në vitin 1929 dhe drejtohet nga
Papa, udhëheqësi i Kishëa Romane. Shumica e banorëve të Vtikanit punojnë për Selinë e Shenjtë. Institucioni
që qeveris Kishën Katolike Romane.

Fakte interesante mbi


Vatikanin
1. Banorët e Vatikanit
konsumojnë verë se kushdo
tjetëer në botë .
2. Këtu është hekurudha më e
shkurtër në botë .
3. Papa ka gardën e vet.
4. Vatikani posedon një një
teleskop në Arizonë.
Cili është vendi më I
5. Vatikani ka një ndër postat
madhë në botë ?
më të mira në botë.
6. Këtu nuk mundesh me marrë Rusia është vendi më i
vulë në pasaportë madhë në botë.
7. Asnjë nga banorët e
Është një shtet në veri të
Euroazisë,masivit të
Vatikanit nuk ka lindur në përbashkët tokësor të
Vatikan Evropës dhe Azisë .
kryeqyteti i saj është
Moska ai gjithashtu është
vendi më i bukur në Rusi.
Bota e gjuhëve të huaja

 Italiano
Trajta e shquar –
determinativo

Nr.njëjës- Nr.shumës-
Singolare Plurale
Burri – l uomo Burrat –gli uomini
Shteti – lo stato Shtetet- I stati
Makina- La Makinat- Le
macchina macchine
Shkolla- La Shkollat- Le scuole
scuola
Infermjera- l Infermieret- Le
infermiera infermiere

Koha e tashme – Present simple


I live
You live
He /she lives
Ëe live
You live
They live