You are on page 1of 2

Ambituset e instrumenteve muzikore

Ambitusi i violin�s g e oktav�s s� vog�l g ----- a'''' a e oktav�s s� kat�rt,


mundet deri n� d''''' d e oktav�s s� pest� (Flageolett) ;
------------- viol�s c e oktav�s s� vog�l c ----- a''' a e oktav�s s� tret�,
mundet e'''', e e oktav�s s� kat�rt (Flageolett) ;
------------ Violon�elit C e oktav�s s� madhe C --------a'' a e oktav�s s� dyt�
, mundet a'''', a e oktav�s s� kat�rt (Flageolett) ;
------------- Kontrabasi E1 e oktav�s kontra E1----------g' e oktav�s s� par�,
mundet g''' e oktav�s s� tret� (Flageolett). Notat shkruhen p�r nj� oktav� m� lart�
;

Ambitusi i Blok flautave: sopranino n� F, f" ---- g"" notat shkruhen ne pentagram
f' ---- g'" ;
-----------------------------: sopran n� C , c" ---- d"" notat shkruhen n�
pentagram c' --- d'" ;
-----------------------------: alt n� F , f' ----- g'" �el�si i
violin�s ;
-----------------------------: tenor n� C , c' ----- d'" �el�si i violin�s
;
-----------------------------: bas n� F , f ----- g" notat shkruhen n�
�el�sin e basit p�r nj� oktav� m� posht�. F ------- g' , shum� rrall� shkruhen n�
�el�sin e violin�s ;

Ambitusi i Flaut�s se vog�l ( Pikolo) , (c") d" ----- c""' notat shkruhen n�
�el�sin e violin�s p�r nj� oktav� m� posht� (c') d' ---- c"" ;
----------- i Flaut�s (h) c' ----- d"" (f"") n� �el�sin e violin�s ;
----------- i Bas flaut�s m� pjes�n e kok�s t� lakuar, c ---- f"' (c'") notat
shkruhen n� �el�sin e violin�s c' ---- f'" (c"") ;

Ambitusi i Oboas , (b) h ------ g'" (a) nota shkruhen n� �el�sin e violin�s ;
----------- i Oboa d'amore n� A , gis ---- cis'" notat shkruhen n� �el�sin e
violin�s h ----- e'" ;
----------- i Bririt Anglez n� F, e --- a" (c'") notat sh�nohen n� �el�sin und
violin�s h ---- e'" (g'");
----------- i Heckelfon (Bariton-Oboe) A ---- g" notat sh�nohen p�r nj� oktav� m�
lart� n� �el�sin e violin�s a ---- g'" ;

Ambitusi i Fagotit n� C , (A1) B1 e (oktav�s kontra) --------- es" (f") e (oktv�s


s� dyt�), notat sh�nohen n� �el�sin e tenorit dhe t� basit. Nuk ka transponinim. ;
------------ i Kontrafagotit , B2 ( B oktav�s subkontra) ------- g (b) ( e oktav�s
s� vog�l) ;

Ambitusi i Klarinetit t� vog�l n� Es , g ----- b"', notat shkruhen e ----- g'" ;


----------- i Klarinetit n� C , e ---- c"", notat luhen ashtu siq shkruhen, nuk
transponon;
----------- i Klarinetit normal n� B , d ----- b"' , notat shkruhen e ---- c"" ;
----------- i Klarinetit n� F (Es), F ----- c"' , notat shkruhen c ---- g'" ;
----------- i Altklarinetit n� Es (F), G ---- b" , notat shkruhen e ---- g"' ;
----------- i Basklarinetit n� B , (B1) C ------ f" , notat shkruhen (c) d -----
g"' ;

Ambitusi i Sopransaksofonit n� B, as ----- es"' (e"') , notat sh�nohen b ---- f"'


(fis"') ;
----------- i Altsaksofonit n� Es, des ------ a" , notat sh�nohen b ----- fis"' ;
----------- i Tenorsaksofonit n� B: As ----- es" (e"), notat sh�nohen b ----- f"'
(fis"') ;
----------- i Baritonsaksofonit n� Es: C (Des) ------ a' , notat sh�nohen (a) b
---- fis" ;
----------- i Bassaksofonit n� B: (G1) As1 ----- e' , notat sh�nohen (a) b -----
fis" ;
Ambitusi i Trompetes (Boria) n� B : e ----- c"' , notat shkruhen fis ----- d"' ,
----------- i Trompetes n� C : fis ----- d"' ; si shkruhen edhe luhen, nuk
transponon;
----------- i Alttrompetes n� Es : A ---- es" , notat shkruhen fis ----- c"' ;
----------- i Bastrompetes n� B : B1 ----- d" , notat shkruhen C ---- e"' ;

Ambitusi i Trombonit n� B : E ----- f" , nuk transponon;


----------- i Kontrabas trombonit n� F : As2 ----- c" ska transponim;
Ambitusi i Kornes n� F : B1 ----- f" , notat shkruhen f ---- c"' ;
----------- i Kornes n� B : H1 ----- des' , nota shkruhen F ----- e' ;

Ambitusi i Tubes n� F : H1 ---- d' ;


----------- i Tubes n� Es : A1 ---- c' ;
----------- i Tubes n� B. : F1 ---- c' ;
Tuba �sht� instrument transponues, edhe pse notat luhen ashtu siq jan� t� shkruara,
por ting�llojn� p�r nj� oktav� m� ul�t. Notat shkruhen n� �el�sin e Basit.

Ambitusi i Harfes (Harpa) e akorduar Ces-dur : Ces1 ----- ges"" ;

Ambitusi i Pianos : A2 ----- c""' , afro shtat� oktava e gjysm� ;