You are on page 1of 12

PANEVROPSKI UNIVERZITET "APEIRON"

BANJA LUKA

SMJER: POSLOVNA INFORMATIKA

Seminarski rad iz predmeta


ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Tema:
eTrgovina

Mentor:Prof. Dr. Branko Latinović Student:Aleksa Milojević 36-13/RPI


SADRŽAJ
E-TRGOVINA ............................................................................................................................................... 4
PRVE e-TRGOVINE .................................................................................................................................. 5
OSNOVNI KORACI PRI PLANIRANJU e-TRGOVINE .................................................................................. 5
ELEKTRONSKO TRŽIŠTE I INFORMACIONI SISTEMI ..................................................................................... 6
MODELI E-TRGOVINE.................................................................................................................................. 7
B2B MODEL ............................................................................................................................................ 7
B2C MODEL ............................................................................................................................................ 8
C2C MODEL............................................................................................................................................. 8
PREDNOSTI I NEDOSTACI E-TRGOVINE ...................................................................................................... 9
KOLIKO JE INTERNET TRGOVINA SIGURNA .............................................................................................. 10
ZAKLJUČAK................................................................................................................................................ 11
LITERATURA .............................................................................................................................................. 12

2
UVOD

Danas smo svi svjedoci ubrzanog razvoja tehnologije i korisnosti interneta u


čovjekovim svakodnevnim aktivnostima koje on obavlja. Pruža nam se mogućnost da
zahvaljujući globalnoj dostupnosti interneta unaprijedimo svoje poslovanje.
Putem interneta imamo različite oblike poslovanja kao što su kupnja i prodaja dobara i
usluga, novčani transfer sredstava elektronskim putem, promocija marketinške aktivnosti itd.
Trgovina putem interneta je najprofitabilniji oblik trgovine. Razlog tome je što je sve
jednostavno i nisu veliki troškovi. Putem interneta, kupovanje je moguće 24 sata dnevno, a
proizvod je dostupan svima.
Internet tržište je jedno od najvećih tržišta u razvoju. Ako postoji kvalitetna i konkretna
ponuda, korsnici se lako odlučuju na kupovinu putem Interneta, jer ona podrazumjeva veći
izbor, jednostavnu razliku cijena između prodavača, a najvažnije i dostavu na kućnu adresu.
Jedini problem koji E-trgovinu i E-poslovanje prati od početka je problem sigurnosti.

3
E-TRGOVINA

Elektronska trgovina je proces obnavljanja poslovnih transakcija elektronskim putem i


ona uključuje obavljanje poslovnih transakcija uz pomoć komunikacionih mreža, prije svega
Interneta.
Elektronska trgovina obuhvata sve šeme i forme poslovnih transakcija koje obavljaju
fizička i pravna lica, zasnovane na obradi i prenosu digitalnih podataka koje uključuje tekst,
zvuk, sliku.
E-trgovina se može obavljati između:
 poslovnih korisnika
 kompanije i kupca
 vladinog sektora i dr.strana
 pojedinačnih kupaca
 kompanije i njenih zaposlenika
Elektronskim putem samostalni kupci mogu da naručuju proizvode i usluge od Online
prodavaca, koji su korisnici informacionih i komunikacionih tehnologija za povezivanje sa
svojim distributerima.
Elektronski sistem plaćanja vrši se na dva načina i to:
 biznis prema biznisu i
 biznis prema kupcu e-trgovine

SLika 1 Elektronska trgovina

4
PRVE e-TRGOVINE

Internet trgovina je rođena u Avgustu 1994. godine kada je putem NetMarketa, projekta
grupe studenata Swarthmore College-a u Nashui, prodat prvi predmet putem Interneta. Radilo
se o CD-u "The Summoners Tales" od Stinga.
Nedugo zatima 1995. godine Pierre Omidyar napravio je web sajt originalno nazvan
"Auction Web" i na njemu objavio kako stavlja na aukciju pokvareni sat koji je kasnije bio
prodat. Uskoro je nastao eBay (Echo Bay) i 1998.godine stranica www.ebay.com postaje
poznata javnosti sve do danas.
Kompanija koja je među prvima počela prodavati knjige online je Amazon.com, koji
danas spada među najuspješnije IT kompanije i jak tržišni brand na globalnom nivou.
Trgovina putem Interneta podrazumjeva veliku konkurenciju, ali i mogućnost
poslovanja sa poslovnim partnerima i kupcima bez obzira na kom dijelu svijeta se oni nalaze.
Da bi mogli trgovati preko Interneta, potreban nam je servis koji će nam omogućiti
novčane transfere širom svijeta. Jedna od najpoznatijih je PayPal, koji prema podacima, svake
sekunde obavlja transakcije vrijedno nekoliko hiljada dolara.

OSNOVNI KORACI PRI PLANIRANJU e-TRGOVINE

Sve je više kvalitetnih Internet sajtova koji raspolažu raznim proizvodima i uslugama
kao što su proizvodi za ljepotu i zdravlje, odjeća i obuća, bijela tehnika, putovanja i mnogi
drugi. Menadžeri u velikim firmama, koji se nalaze na visokim funkcijama, odlučuju se za
pokretanje internet trgovine.
Planiranje e-trgovine je kreativni proces koji se ostvaruje u šest koraka:
1. Donošenje odluke i rokova o uspostavljanju e-trgovine
2. Izbor asortimana proizvoda i usluga
3. Izbor načina plaćanja u internet trgovini i organizacija distribucije proizvoda
4. Registracija domene i otvaranje Web mjesta
5. Kreiranje web stranica za e-trgovinu
6. Plan održavanja i promocija e-trgovine
Prvi i osnovni korak pri prelazu na elektronski način trgovanja jeste donošenje odluke
menadžementa kompanije o uspostavljanju elektronskog prodajnog mjesta (Electronic Poinf of
Sale, e-POS). Odluka mora biti donešena nakon dobre analize i dobrog promišljanja ciljeva koji
se žele ostvariti internet trgovinom.
Uspostavljanje e-trgovine je jednostavno, svodi se na otvaranje Web mjesta, izbor
asortimana i usluga, odabir načina plaćanja pri kupnji u trgovini te kreiranje odgovarajućih web
stranica. To znači da treba definisati naziv vlastite web stranice i postaviti je na Internet.
Za kreiranje web stranice i uspostave e-trgovine potrebno je angažovati iskusni tim
stručnjaka ili informatičku kompaniju kako bi se potpisao ugovor o daljem održavanju web
stranica i tehničkoj podršci.
Kvalitetan plan marketinga i dobra promocija e-trgovine osiguraće posjećenost trgovini,
a izbor odgovarajuće marketinške strategije dovodi do željene prodaje i krajnjeg cilja profita.

5
ELEKTRONSKO TRŽIŠTE I INFORMACIONI SISTEMI

Kada pričamo o elektronskoj trgovini, uglavnom mislimo na elektronsko tržište i


međuorganizacione informacione sisteme.
Što se tiče elektronskog tržišta, tu se podrazumjeva mjesto obavljanja e-trgovine,
odnosno, e-tržište predstavlja mrežu gdje se razmjenjuju informacije, proizvodi, usluge i gdje se
plaćanja razmjenjuju. U posljednje vrijeme, elektonskom tržištu se pridodaje sve veći značaj
kada je savremeno poslovanje u pitanju. Centar poslovanja je mreža koja je zasnovana na
lokacijama na kojima se nalaze prodavci, kupci kao i ostali partneri, i oni se elektronskim
putem medjusobno pronalaze i posluju.
Oblik i način obavljanja komunikacije među partnerima se razlikuje, može se mijenjati
u zavisnosti od situacije do situacije, čak i između istih strana. Na e-tržištu obavljaju se sve
potrebne transakcije, koje uključuju i prenos novčanih sredstava.

Slika 2 Elektronsko tržište

Članovi e-tržišta dobijaju nove informacije, mogućnosti pregovaranja oko cijena, alate koje
određuju cijene i rizik nabavke i alate za nadzor ispunjenja ugovorenih obaveza i isporuke po
narudžbi.
Kada je riječ o međuorganizacionim informacionim sistemima, tu se podrazumjeva
postojanje toka informacija između dvije ili više organizacija. Samim uvođenjem ovog
informacionog sistema, povećava se kvalitet toka informacija i na taj način se smanjuju i
eleminišu greške.
Jedan od zadataka međuroganizacionog informacionog sistema je da na što bolji način i
što efikasnije obrađuje transakcije kao što su prenošenje narudžbi, računa i načina plaćanja.
Zahvaljujući MIS-u, povećava se efikasnost poslovanja i smanjuju se troškovi poslovnih
transakcija.
Za razliku od e-tržišta, kod MIS-a su sve veze unaprijed određene i ne postoji
mogućnost pregovaranja već se odmah pristupa izvršenju. Elektronsko tržište postoji u dva
modela e-trgovine (B2B - Bussines to Bussines) i (B2C - Bussines to Customer), dok MIS
koristi isključivo B2B aplikacije.

6
MODELI E-TRGOVINE

Postoje različiti modeli ili tipovi e-trgovine koji se koriste, a to su:


 Biznis prema biznisu - model gdje su kompanije i prodavci i kupci
 Biznis prema kupci - model gdje su prodavci kompanije, a kupci su pojedinci
 Kupac prema kupcu - model gdje pojedinac prodaje proizvode ili usluge drugim
pojedincima
 E - vlada - model gdje obezbjeđenje usluga građanima dolazi od strane vlade
 Trgovina u kompaniji - korišćenje e-trgovine interno, a sve u cilju poboljšanja
sopstvenog rada.

B2B MODEL

Ovaj model predstavlja odnos biznisa prema biznisu, odnosno kao trgovina između
kompanija putem interneta. B2B model se koristi za transakciju robe i novca, raspisivanje
online tendera, posredovanjem u lancima ponuda.
Najveći prihod e-trgovine je upravo kod ovoga modela, iako je procenat kompanija koje
trguju u odnosu na pojedinca koji koristi B2C aplikaciju.
B2B model omogućava kompaniji da vrši transkacije sa svojim distributerima, kupcima,
dobavljačima i drugim učesnicima.
Tri osnovna B2B modela su:
1. Model prodajne strane - elektronskim putem jedna kompanija prodaje drugima u
dva slučaja. U prvom prodaje direktno iz kataloga, dok u drugom prodaje putem aukcija.
2. Model kupovne strane - ovaj model podrazumjeva da jedna kompanija kupuje od
mnogo prodavaca. Postoji dosta načina za proces kupovine. Jedan od načina je kada kupac
kupuje putem tendera. Drugi način je kada kupac može kupiti robu po unaprijed određenim
cijenama. Treći način podrazumjeva da je kupac učesnik u šemi grupne kupovine.
3. Model razmjene - kod ovog metoda razmjene se obavljaju na e-tržištu na kojem
se sreću mnogi prodavci i kupci.

Slika 3 B2B (Bussines to Bussines)


7
B2C MODEL

Ovaj model predstavlja bitnis prema kupcu, a definiše se kao trgovina putem interneta
između jedne kompanije i korisnika usluga, za njegove lične potrebe.
B2C model predstavlja direktno poslovanja između kompanije i potrošača. Otvaranjem
virtuelne trgovine, preduzeće može drastično smanjiti svoje troškove, izbjegavanjem plaćanja
zaposlenih, plaćanja troškova za iznajmljivanje prostora itd.
B2C model nije efikasan model za one kompanije koje imaju posrednike u distribuciji,
prodaji proizvoda i reklami.

Slika 4 B2C (Bussines to Customer)

C2C MODEL

Ovaj model predstavlja odnos kupac


prema kupcu (Customer to Customer).
To je direktan odnos kupca prema
kupcima i smatra se najnovijim oblikom e-
trgovine.
Kod C2C modela izdvaja se specifičan
način za naplatu usluge, jer se za cijenu usluge
uzima mali procenat transakcije ili članarine.

Slika 5 C2C (Customer to Customer)

8
PREDNOSTI I NEDOSTACI E-TRGOVINE

U današnje vrijeme e-trgovina ima dosta prednosti u odnosu na tradicionalno obavljanje


trgovinskih transakcija. Prednosti su mnogobrojne, kako za kompanije koje izlaze na e-tržište
tako i za kupce koji se na tom tržištu i nalaze.
Među najveće prednosti e-trgovine spadaju:
 Veličina tržišta (cijeli svijet je tršište)
 Mogućnost nabavke proizvoda gdje su najjeftiniji
 Smanjenje troškova poslovanja
 Mogućnost brzog i jeftinog ostvarenja narudžbe
 Ušteda vremena
 Fleksibilnost u poslovanju
 Povećanje poslovne efikasnosti
Najveći nedostaci e-trgovine su:
 Neophodnost ulaganja u dalji razvoj
 Poteškoće pri pronalaženju kolektiva sa odgovarajućim iskustvom
 Marketinški trikovi povezani sa jakom konkurencijom
 Krađa identiteta kupca
 Rizik i prevare

9
KOLIKO JE INTERNET TRGOVINA SIGURNA

Najveći strah kod kupaca izaziva sigurnost Interneta, odnosno da li bezbjedno mogu da
šalju brojeve kreditnih kartica.
Web trgovina mora dati sigurnost kupcu kako bi on bez problema mogao provjeriti
svoje sopstvene informacije i stanje novca, da nema straha od toga da li će dobiti proizvod ili ne
i može li ga poslije reklamirati ako nešto sa njim nije u redu.
SSL protokol omogućava sigurno slanje raznih podataka putem Interneta, bez
mogućnosti da neko drugi pročita te podatke. Riječ je postavljanju lozinke, koju je nemoguće
probiti u vremenu kraćem od nekoliko godina. Korištenjem ovog protokola, slanje informacija i
brojeva kreditnih kartica preko Interneta je veoma sigurno.
Internet pretraživači omogućuju šifrirano slanje podataka putem Interneta.
Rade u dva moda, normalnom i sigurnom modu.
Kod normalnog moda, ključ je puknut odnosno lokot je otvoren ili ih uopšte nema.
Kod sigurnog moda, ključ je čitav, odnosno lokot je zatvoren.
Sigurnost stranice može se provjeriti preko njene web adrese. Najčešće adresa počinje
sa "http://" , dok sigurna stranica počinje sa "https://", gdje dodatno slovo "s" označava da
korsnik koristi sigurni server za primanje i slanje podataka.
Iako tehnologija čini sve da maksimalno zaštiti Internet kupca, ipak su najčešće za krađu
informacija o karticama krivi sami kupci, upravo zbog loše informisanosti i neznanja.

10
ZAKLJUČAK

Elektronska trgovina je dio globalne strategije e-poslovanja i teži da ostvari što veće
prihode putem Interneta, a sve u cilju poboljšanja veze sa svojim klijentima.
Online trgovine su danas postale nezaobilazna stvarnost u rastućem svijetu shopping
ponude. Takav način poslovanja, koji je kupovinu odveo na visoke razine, postaje sve češći i
popularniji kod nas. Zbog toga je neophodno putem raznih medija i društvenih mreža
reklamirati i promovisati svoju online trgovinu i njenu ponudu kako bi se povećala posjećenost.
Prvi proizvodi koji su se prodavali putem Interneta bili su preko online stranice
Amazon.com koja je danas jedna od najuspješnijih IT kompanija i jedna od najjačih tržištnih
brendova.
Kupovina preko Interneta i elektronsko poslovanje kod nas sve više postaje
svakodnevnica i postojeći trendovi pokazuju da se elektronska trgovina sve više razvija i
napreduje.

11
LITERATURA

 "ELEKTRONSKO POSLOVANJE" - Branko Latinović, Panevropski Univerzitet


"APEIRON" Banja Luka 2007 godine.
 "ELEKTRONSKA TRGOVINA" - Milan Milosavljević, Vladislav Mišković
 Izvori sa Interneta

12