You are on page 1of 4

ТЕСТ ПРИРОДНИ НАУКИ 5 ОДД

1.Испарување е процес___________________________________________________________,а

Кондензација е процес_______________________________________________

2.Цврстата супстанца ________________________и преминува во течност, течноста


_______________________и преминува во гас, гасот ________________

и преминува во течност,течноста___________________ преминува во цврста супстанца.

3.Смеси се _________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Во која состојба се наоѓа водената пареа?

а)цврста б)течна в)гасовита

5.Водената пареа кондензира во:

а)цврста материја б)течност в)гас

6.Влажноста на воздухот , зависи од _____________________, повлажен е воздухот


_________________________,затоа што_____________________

_______________________________________________________________

7.Дадена е табелата и графикот на функција.Определи:

а)Најниска точка на топење има____________________

б)најниска точка на вриење има______________________

в)највисока точка на топење има______________________

г)Највисока точка на вриење има_______________________

д)на температура од 20степени гасови се___________________________________

ѓ)на температура од 20степени течности се_________________________________


супстанца точка на точка на
топење °C вриење °C
чоколада 30 180
дизел -19 154
восок 65 360
вода 0 100
алкохол -114 78

8.Декантација е ________________________________________________________

____________________________________________________________________

9.Филтрација е ________________________________________________________

____________________________________________________________________

10.Дестилација е _____________________________________________________

_____________________________________________________________________

11.Растворот содржи _____________________и ___________________________

12.Незаситен раствор е________________________________________________

13.Заситен раствор е __________________________________________________

14.Презаситен раствор е _______________________________________________

15.Супстанцата што се раствара во вода се вика _________________________, а


супстанцата што не се раствара во вода се вика __________________________

16. Приготвена е смеса од две течности кои меѓу себе не се мешаат. За да се одделат
течностите од смесата треба да се употреби:

а) филтер
б) сепарациона инка
в) стаклена инка

17. За разделување на компонентите од раствор врз база на разликите во нивните


температури на вриење се применува:

а) дестилација
б) сублимација
в) филтрација
18. Својствата на супстанците се делат на:

а) хемиски и биолошки.
б) хемиски и физички;
в) биолошки и физички;

19. Способноста на бензинот да гори спаѓа во:

а) хемиски својства;
б) биолошки својства
в) физички својства;

20. Супстанците можат да бидат:


а) смешани и несмешани.
б) смеси и смешани;
в) смеси и чисти;

21. Кои од наведените процеси се физички, а кои се хемиски? 1. топење на восок при
добивање на свеќи; 2. пржење јајца; 3. сушење на влажна коса; 4. киселење на млеко.

а) физички: 1 и 3, а хемиски 2 и 4;
б) физички: 1 и 4, а хемиски 2 и 3.
в) физички: 2 и 3, а хемиски 1 и 4;
22.На разликите во кое физичко својство се базира одвојување на супстанците од смеса
со дестилација?
а) испарливост
б) кондензација
в) температура на вриење

23. Раствори се:

а) течности
б) чисти супстанци
в) смеси;
24. Според количеството растворена супстанца, растворот може да биде:
а) течен
б) заситен
в) солен;
25. Раствор со мало количество на растворена супстанца го нарекуваме:
а) заситен раствор
б) разреден раствор;
в) концентриран раствор;
26. Незаситениот раствор уште е познат како:

а) концентриран
б) преконцентриран
в) разреден

27. Откриј што е декантација:

а) раздвојување на цврстата супстанција од течноста во хетерогена смеса


б) компонентите од раствор врз база на разликите во нивните температури на вриење
в) постапка за одделување на компонентите од хетерогена смеса

28. Секој раствор е составен од:


а) раствор и растворлива супстанца
б) растворувач
в) растворувач и растворлива супстанца

29.Течноста која поминува низ порите на филтерот се вика:

а) талог
б) филтрат
в) филтри

30,Заситен раствор е составен од:

а) Повеке растворлива супстанца отколку растворувач


б) Повеке растворувач отколку растворлива супстанца
в) Исто количество на растворувач и растворлива супстанца