You are on page 1of 2

TỈNH ĐOÀN BÌNH ĐỊNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN


------
Quy Nhơn, ngày……tháng……năm 2018

PHIẾU ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN


NĂM HỌC 2017 - 2018
Họ và tên:……… …………………………………………………. Ngày sinh:……/..…/….………
Ngày vào Đoàn: ……/..…/….….. Đang sinh hoạt tại chi đoàn:……………………………………..
Liên chi Đoàn: Kỹ thuật và Công nghệ. Mã số sinh viên: ……………. Số điện thoại:……………

Đoàn Chi
Điểm
viên tự đoàn
TT Phần A: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN quy
đánh đánh
định
giá giá

40
I. RÈN LUYỆN VỀ NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ, ĐẠO DỨC LỐI SỐNG điểm
Tích cực tìm hiểu và học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh; tìm hiểu về lịch sử, vai trò và sứ mệnh của Đảng Cộng sản
1 4 điểm
Việt Nam…
Tích cực tìm hiểu và có kiến thức về hệ thống chính trị của đất nước nước;
2 đường lối chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, an ninh quốc phòng của 4 điểm
Đảng và Nhà nước trong tình hình mới
Hiểu biết về về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên
3 4 điểm
hiệp Thanh niên Việt Nam…(Lịch sử hình thành, điều lệ hoạt động)
Tham dự đầy đủ sinh hoạt chi đoàn, kể cả sinh hoạt Đoàn nơi cư trú và các
4 4 điểm
hoạt động do Đoàn Trường tổ chức.
Tích cực rèn luyện theo các tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam
5 4 điểm
thời kỳ mới: “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”…
Thực hiện nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật, trung thực với chính mình và
6 4 điểm
mọi người (trung thực trong thi cử….).
Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị trên các phương
7 4 điểm
tiện thông tin đại chúng (Báo đài của Trung ương và địa phương).
Thực hiện tốt nhiệm vụ đoàn viên, tham gia xây dựng Chi đoàn, tổ chức cơ
8 sở Đoàn vững mạnh. Tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu trở thành đảng 4 điểm
viên.
Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; nội quy, quy chế của Nhà trường: Không vi
9 4 điểm
phạm các tệ nạn xã hội; chấp hành luật giao thông;…
Thực hiện “ứng xử văn minh”; Đoàn kết giúp đỡ với bạn bè, kính trọng thầy
10 4 điểm
cô, yêu thương thiếu niên nhi đồng.
25
II . RÈN LUYỆN VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ điểm
Tích cực, chủ động trong học tập; có tinh thần vượt khó trong học tập;
1 6 điểm
Kết quả học tập không ngừng tiến bộ;
2 Thường xuyên rèn luyện tác phong và đạo đức nghề nghiệp. 4 điểm
3 Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học; làm chủ khoa học công nghệ. 5 điểm
Tích cực tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ học thuật. Tham gia
4 5 điêm
“Sinh viên 5 tốt”.
5 Phát huy tốt chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện cộng đồng… 5 điểm
1
25
III. RÈN LUYỆN VỀ SỨC KHỎE, KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI điểm
1 Tích cực tập luyện ít nhất một môn thể thao. 4 điểm
Thực hiện lối sống lành mạnh; không sử dụng ma túy và các chất gây
2 5 điểm
nghiện; hạn chế uống rượu, bia và không hút thuốc lá.
3 Tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. 5 điểm
Rèn luyện một số kỹ năng xã hội cần thiết như: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ
4 năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm và xử lý 5 điểm
thông tin, kỹ năng trình bày (nói, viết)…
Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng: Hiến máu nhân
5 đạo; chiến dịch tình nguyện hè; Tiếp sức mùa thi... 6 điểm

90
TỔNG CỘNG:
điểm

STT Phần B: NỘI DUNG ĐƯỢC CỘNG THƯỞNG Điểm


1 Là cán bộ Đoàn, Hội các cấp; Ban cán sự lớp hoàn thành nhiệm vụ được giao. 2 điểm
Tham gia đấy đủ tất cả các hoạt động phong trào do Đoàn, Hội sinh viên
2 2 điểm
Trường, Liên chi đoàn, Liên chi hội, Chi đoàn và Chi hội tổ chức.
Có giấy khen, chứng nhận thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, các
3 2 điểm
cuộc thi kiến thức.
Tham gia vào đội thể thao, văn nghệ, đội thanh niên xung kích của Liên chi
4 2 điểm
hoặc của Đoàn Trường; các Câu lạc bộ sinh viên.
Có giấy khen, chứng nhận thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh
5 2 điểm
niên
10
TỔNG CỘNG:
điểm
Tổng cộng điểm của Phần A + Phần B

(Ghi chú: 81 – 100 điểm: Loại Xuất sắc; 70 – 80 điểm: Loại Khá; 50 – 69 điểm: Loại Trung bình; Dưới
50 điểm: Loại Yếu)

TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN ĐOÀN VIÊN


(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)