You are on page 1of 61

www.nhk.or.jp/lesson/chinese
www.nhk.or.jp/lesson/chinese
䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ

൘㓯ᆖᰕ䈝
www.nhk.or.jp/lesson/chinese

ᛘ⸕䚃ljㆰ᰾ᰕ䈝NJ㖁ㄉੇ˛

䲔Ҷᒯ᫝ѻཆˈ1+.:25/'5$',2-$3$1

䘈൘㓯ᨀ‫޵׋‬ᇩѠᇼ㘼ᇎ⭘Ⲵ‫ݽ‬䍩ᰕ䈝

䇢ᓗDŽ⅒䗾ᛘ⍿㿸ᆖҐDŽ 


⇿䈮䜭䝽ᴹ丣仁ǃ᮷ᆇᮉᶀ઼ᨂ⭫
䇢ᓗ䇢䘠Ҷ⮉ᆖ⭏ᆹ၌Ⲵ᭵һDŽᛘਟ䙊䗷丣仁ǃ᮷ᆇᮉᶀ઼
㢢ᖙ勌㢣Ⲵᨂ⭫ˈᆖҐสᵜ䈝⌅઼ᇎ⭘䈝ਕDŽ൘ᡁԜⲴ㖁ㄉˈ
ᛘ䘈ਟԕ᭦ੜ⇿њਕᆀⲴ丣仁ˈᴤᴹ᭸ൠᦼᨑᰕ䈝Ⲵ䈝ਕDŽ
ᵜ䇢ᓗⲴ丣仁઼᮷ᆇᮉᶀ൷Ѫ‫ݽ‬䍩ᨀ‫׋‬DŽ


ሬᐸ⛩⍕
䍏䍓䇢ᓗⴁ‫Ⲵ؞‬ᗧ≨ $NDQH ࢟ᮉᦸѪབྷᇦӻ㓽⇿䈮ⲴᆖҐ㾱⛩DŽ


༠Ѥަຳ
䝽ԕ丣仁৺ᨂ⭫ˈӻ㓽ᰕ䈝Ⲵᤏ༠ᤏᘱ䇽DŽ

‫ٷ‬਽㺘
ӻ㓽ᰕ䈝᮷ᆇѝⲴĀᒣ‫ٷ‬਽ā઼Ā⡷‫ٷ‬਽āDŽ

অ䇽㺘 ሿ⍻傼
ӻ㓽Պ䈍ѝࠪ⧠Ⲵѫ㾱অ䇽৺䈝ਕDŽሿ⍻傼ਟԕᑞࣙᛘ⺞䇔ᱟ੖䇠տҶᆳԜ
Ⲵ᜿ᙍDŽ

- 1 - - 3- -1 - Created
Created byby
Created NHK
NHK
by WORLD
NHK
WORLD ©©
WORLD ver.
ver.
© April
ver.
April 2015
April
2015 2015 -

䇯䰞
䇯䰞
䇯䰞NHK
NHK
NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ
WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ
WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ


 ⴞ ᖅ
䈮〻

·······················································
ॎञख
1 எ म॔থॼदघ 5

························································
ऩ॒
2 ऒोम୦दघऊ 6

3 ॺॖঞमनऒदघऊ ··················································· 7

4 ञटःऽ ································································ 8

·················································
ॎञख ञऊैुभ
5 जोम எ भ ฤ ੟ दघ 9
द॒ॎय॒ओअ ऩ॒य॒
6 ਗ਼ਵ୞ಀम୦୞दघऊ ················································· 10

7 ३গ‫ش‬ॡজ‫ش‬঒मँॉऽघऊ ········································· 11

·················································
ःठन बऋ
8 ुअ঳২उൢःखऽघ 12

························································
ऩ॒ग
9 ୦ৎऊैदघऊ 13

···························································
छ॒ः॒
10 ৸৩ःऽघऊ 14

······················································

11 छऱਟथऎटऔः 15

·················································
पऺ॒ ऌ
12 ःण঩মपਟऽखञऊ 16
खॆअचण घ
13 ৵ ହ ऋ஀ऌदघ ······················································· 17

···································

14 ऒऒप०঑॑ຽथथुःःदघऊ 18

······························································

15 ๻थःऽघ 19

······························
ऊःट॒ ँ ाऍ ः
16 మ஺॑঱ऋढथ‫ؚ‬కपষढथऎटऔः 20

···················································
ऩ॒
17 उघघीम୦दघऊ 21

··············································
ाठ ऽे
18 ੊पഊढथखऽःऽखञ 22

19 ेऊढञ ································································ 23
पऺ॒ अञ अञ
20 ঩মभస॑సढञऒधऋँॉऽघऊ ································· 24

21 ःःइ‫ؚ‬जोऺनदु ················································· 25

························································
उज
22 ೚ऎऩॉऽखञ 26

··············································
ऊँ खऊ
23 उಟऔ॒पቔैोऽखञ 27

···················································
णऊ
24 ઞॎऩःदऎटऔः 28

··························································
णऎइ खञ मः
25 ၱ भৣपোो 29

························································
णऍ
26 ઃमऋ॒यौअ 30
टो ऐढऒ॒
27 ၴऋ੥ฬघॊ॒दघऊ ················································· 31

Created
Created by
Created NHK
byby
NHK WORLD
NHK
WORLD ©
WORLD
©©ver.
ver. April
ver.
April 2015
April
2015
2015 -- 22
- -2
-- 2- -

-.jp/lesson/chinese www. www.3 Created Created Createdby by byNHKNHK NHK WORLD WORLD WORLD © ver. April April April 2015 2015 2015 - .or.or. ©©ver.nhk.nhk. ver.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ························································ खङउऊ 28 ಯળषेअऒज 32 ठऊ ा उउ 29 ੺ऎदৄॊध‫ؚ‬পऌःदघब ········································· 33 ········································· घऒ खूख॒ ध 30 ुअ૘ख୼ઌ॑๡ॉञःदघ 34 ······················································ औः 31 ुअ‫ୃڮڴ‬दघे 35 ················································· ऴध॒ घ 32 ഘ੮भऺअऋ஀ऌदघ 36 33 ॔থॼऔ॒पँऑऽघ ················································· 37 34 ृॎैऊऎथउःखःदघ ··········································· 38 ······································ णऊ 35 ॡঞ४ॵॺढ़‫ॻش‬मઞइऽघऊ 39 स॒ऌॆअ 36 ໥ ਘ खऩऐोयऩॉऽच॒ ·········································· 40 ······················ ऴ ग औ ॒ ा ञ 37 ୕૒৛॑ৄञॉ‫ؚ‬उघख॑୫सञॉखऽखञ 41 38 ऊखऒऽॉऽखञ ······················································ 42 ······················································ उु 39 ऊछटधઓःऽघ 43 ·················································· ँञऽ 40 ୍ ऋङऌङऌखऽघ 44 ······················ ऋऎइ॒औः ः ञभ 41 ৾ୱມपষऎऒधऋदऌथ‫ؚ‬௫खऊढञदघ 45 42 नोऋःठय॒उःखःऊऩ ········································· 46 43 नअखथदखॆअऊ ··················································· 47 ······························ ॎ ऋ ख ञ ऽढठू भ 44 ਮწ৕॑୫सथऊै‫ؚ‬ቘภ॑ධाऽघ 48 ·················································· ञ॒गॆअ ल 45 उ ไ ে ঩उीदधअ 49 ·················· ऌऒऎ ऽइ ॅऌ खँॎ 46 షবघॊ৐प‫ؚ‬඗॑ाॊऒधऋदऌथ ౘ चदघ 50 ········································· प ऺ ॒ ओ ऌॆअख ॅी 47 ঩মୁઇపपऩॊभऋตदघ 51 ········································· च ॎ 48 ःौःौउ਼ਵपऩॉऽखञ 52 >䱴ᖅ@ᖒᇩ䇽䟿䇽 ···················································· 53 ࣘ䇽 ································································ 54 ᰕ䈝‫ٷ‬਽ ··························································· 56 ൘བྷᆖ䟼 ൘ᇯ㠽䟼 䍝⢙ǃ⭘佀 ᝏ⸕ᰕᵜ᮷ॆ ࠪ㹼 䀓ߣ哫✖ ⢩↺Ⲵᰕᆀ  .3 - .3.

䇯䰞 䇯䰞 䇯䰞NHK NHK NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ࢗѝӪ⢙      টॻজ०     ॔থॼ     औऎै 㖇ᗧ䟼ᠸ     ᆹ၌     ሿ⁡      घ ङ ऌ ऌॆअगॄ ॉॆअऻ ऐ॒ञ ൝਽ ઇ ౸     ᅟಟ      ௏୬ 䫳ᵘᮉᦸ     㠽ⴁ      ‫ڕ‬ཚ  Created Created by Created NHK byby NHK WORLD NHK WORLD © WORLD ©©ver. April 2015 April 2015 2015 -.- .22 . ver.-4 -. April ver.4.

औऎै ऒठैऒज‫؛‬ ᡁҏ㾱䈧֐ཊ‫➗ޣ‬DŽ ሿ⁡ KOCHIRAKOSO. www. औऎै मगीऽखथ‫؛‬औऎैदघ‫؛‬ ࡍ⅑㿱䶒DŽ ሿ⁡ HAJIMEMASHITE. ᡁᱟሿ⁡ࠋ SAKURA DESU.or.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ॎञख LESSON 1 எ म॔থॼदघ WATASHI WA ANNA DESU ॎञख ॔থॼ मगीऽखथ‫ ؛‬எ म॔থॼदघ‫؛‬ ࡍ⅑㿱䶒DŽ ᆹ၌ HAJIMEMASHITE.or.nhk. ᡁᱟᆹ၌ࠋ WATASHI WA ANNA DESU. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ਽䇽 $ म ਽䇽 % दघ $ᱟ%.jp/lesson/chinese www. बऋ ॔থॼ ेौखऎउൢःखऽघ‫؛‬ 䈧ཊ‫➗ޣ‬DŽ ᆹ၌ YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU.nhk.

-53.5 -. ver.. April April April 2015 2015 2015 - . ver. Created Created Created byby by NHK NHK NHK WORLD WORLD WORLD ©©© ver.  卲َमُᱟ㺘⽪ѫ仈Ⲵࣙ䇽DŽ  卲َदघُ᧕൘ % ਾ䶒ˈᶴᡀ䉃䈝DŽ ֻྲ˖எम॔থॼदघ‫؛‬ ˄ᡁᱟᆹ၌DŽ ˅ ⋈ ᰕ䈝᮷ᆇ Ń ᰕ䈝‫ٷ‬਽˖৲㿱ㅜ 亥ǃㅜ 亥  卲ᰕ䈝䟼ᴹ ⿽᮷ᆇ˖ᒣ‫ٷ‬਽ǃ⡷‫ٷ‬਽઼≹ᆇˈަ֌⭘਴н⴨਼DŽ    ༠Ѥަຳ   ़॒       䘉ᱟᰕᵜⲴᢃࠫҀಘሿ啃Ⲵ༠丣DŽ ᖒᇩ䖫䖫ᮢᢃḀӪ㛙㞰Ⲵ༠丣DŽ  .

䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ऩ॒ LESSON 2 ऒोम୦दघऊ KORE WA NAN DESU KA ॔থॼ औऎैऔ॒‫؛‬मः‫ؚ‬नअझ‫؛‬ ሿ⁡DŽ ᆹ၌ SAKURA-SAN. HAI. 䈝⌅㾱⛩ जो ⋇ ऒो म ୦दघ ऊ ˄䘉ᱟӰѸ˛˅ ऒो  卲َऊُᱟࣙ䇽DŽ ᭮൘ਕቮˈ⭘ॷ䈳ᶕ䈫ˈቡਈᡀҶ⯁䰞ਕDŽ ֻྲ˖जोम୦दघऊ‫؛‬ ˄䛓ᱟӰѸ"˅ ⋈ ਽䇽 $ भ ਽䇽 %  卲َभُᱟ䘎᧕਽䇽઼਽䇽Ⲵࣙ䇽ˈ൘ᰕ䈝䟼ˈ‫؞‬侠䈝᭮൘਽䇽ࡽ䶒DŽ धअऌॆअ ֻྲ˖ ূ ਎ भउଅਓ˄ьӜⲴ⽬⢙˅    ༠Ѥަຳ भौभौ घञघञ       ᖒᇩ䎠ᗇᖸᘛⲴṧᆀDŽ     ᖒᇩӪᡆ⢙㕃ធ〫ࣘⲴṧᆀDŽ  Created Createdby Created byNHK by NHKWORLD NHK WORLD© WORLD ©©ver. April2015 April 2015 2015 ---226----6 - . 䘉њˈ㔉֐DŽ ऩ॒ औऎै ऒोम୦दघऊ‫؛‬ 䘉ᱟӰѸ˛ ሿ⁡ KORE WA NAN DESU KA.April ver. DÔZO. औऎै ँॉऋधअओकःऽघ‫؛‬ 䉒䉒DŽ ሿ⁡ ARIGATÔ GOZAIMASU. ा ृऑ ॔থॼ जोमॱॖभउଅਓदघ‫؛‬ 䛓ᱟ⌠ഭⲴ⽬⢙DŽ ᆹ၌ SORE WA TAI NO OMIYAGE DESU. ver. ॔থॼ नअःञखऽखथ‫؛‬ нᇒ≄DŽ ᆹ၌ DÔITASHIMASHITE.

औऎै घएजऒदघ‫؛‬ ቡ൘䛓‫ݯ‬DŽ ሿ⁡ SUGU SOKO DESU.nhk. ver. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ B म नऒदघ ऊ ˄B ൘ଚ‫˅˛ݯ‬  卲َनऒदघऊُᱟ䈒䰞൪ᡰⲴ䈤⌅DŽ ֻྲ˖ॺॖঞमनऒदघऊ‫؛‬ ˄⍇᡻䰤൘ଚ‫˅˛ݯ‬  ⋈ ऒजँन㌫䇽≷ ँजऒ  卲ᰕ䈝ᴹഋ㓴ᤷ⽪ԓ䇽ˈ਴ਆަㅜањ‫ٷ‬਽ˈ ऒधय ሶᆳԜ㔏〠Ѫَऒजँन੉୴ُ ˄ऒजँन㌫䇽≷˅DŽ ֻྲ㸸ऒऒ˄䘉䟼˅ǃजऒ˄䛓䟼˅ ǃ ँजऒ ँजऒ˄䛓䟼˅ DŽ ǃनऒ˄ଚ䟼˅    ༠Ѥަຳ भढखभढख रऊरऊ ळॆ॒ळॆ॒           ᖒᇩ傜྄䐁Ⲵ༠丣DŽ ᖒᇩབྷ䊑䎠䐟ⲴṧᆀDŽ  ᖒᇩ‫ބ‬ᆀа䒖а䐣ⲴṧᆀDŽ . ©©ver. www.jp/lesson/chinese www.or.-3 . HIROI. धखॆऊ॒ औऎै ँजऒम௕છை‫؛‬ 䛓䟼ᱟമҖ侶DŽ ሿ⁡ ASOKO WA TOSHOKAN.or.nhk. April April April 2015 2015 2015 - .-7. ऱौ ॔থॼ ॎँ‫ઁؚ‬ः‫؛‬ ૷ˈྭབྷDŽ ᆹ၌ WÂ. ॔থॼ ॺॖঞमनऒदघऊ‫؛‬ ⍇᡻䰤൘ଚ‫˛ݯ‬ ᆹ၌ TOIRE WA DOKO DESU KA.7.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ LESSON 3 ॺॖঞमनऒदघऊ TOIRE WA DOKO DESU KA ऌॆअखण औऎै ऒऒमઇ ஼ दघ‫؛‬ 䘉䟼ᱟᮉᇔDŽ ሿ⁡ KOKO WA KYÔSHITSU DESU. Created Created Created byby by NHKNHK NHK WORLD WORLD WORLD © ver.

औऎै ऒ॒पठम‫؛‬ ᛘྭDŽ ሿ⁡ KONNICHIWA. © ver. 䈝⌅㾱⛩ 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ँऩञ म ঩মযदघऊ ˄֐ᱟᰕᵜӪੇ˛˅ 㛟ᇊਕ ‫ ܒ‬मः‫ؚ‬எम঩মযदघ‫؛‬ ੖ᇊਕ ‫ ܒ‬ःःइ‫ؚ‬எम঩মযदमँॉऽच॒‫؛‬ ⋈ 䰞‫ى‬䈝 ༠Ѥަຳ यञ॒ ऋैऋै  䘉ᱟ᣹ᔰ᣹䰘Ⲵ༠丣DŽ              䘉ᱟ䰘‫ޣ‬кⲴ༠丣DŽ Created Created by Created by NHK by NHK WORLD NHK WORLD © WORLD © ver. ॎञख ॉॄअऋऎचः औऎै ःःइ‫ ؚ‬எ म೏ ৾ ে दमँॉऽच॒‫؛‬ нˈᡁнᱟ⮉ᆖ⭏DŽ पऺ॒ग॒ ऋऎचः ሿ⁡ ঩মযभ৾েदघ‫؛‬ ᡁᱟᰕᵜᆖ⭏DŽ IIE.8 - . 䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ LESSON 4 ञटःऽ TADAIMA ॔থॼ ञटःऽ‫؛‬ ᡁഎᶕҶDŽ ᆹ၌ TADAIMA. April ver. WATASHI WA RYÛGAKUSEI DEWA ARIMASEN. NIHON-JIN NO GAKUSEI DESU.22 8 --. ॉॆअऻ ऊइ ᅟಟ उషॉऩऔः‫؛‬ ֐എᶕҶDŽ 㠽ⴁ OKAERINASAI. ॉॆअऻ ॉॄअऋऎचः ᅟಟ ँऩञु೏ ৾ ে दघऊ‫؛‬ ֐ҏᱟ⮉ᆖ⭏ੇ˛ 㠽ⴁ ANATA MO RYÛGAKUSEI DESU KA. April 2015 2015 -.

or. DÔZO. छ ॒व औऎै घओः‫آ‬ऒोम৸৖ঐথफ़‫ء‬ ૷ଖʽ䘉䜭ᱟ╛⭫˛ ሿ⁡ SUGOI! KORE WA ZENBU MANGA? ॎञख ञऊैुभ ॔থॼ जोम எ भฤ ੟ दघ‫؛‬ 䛓ᱟᡁⲴᇍ䍍DŽ ॎञख ऽःपठ े ᆹ၌ எ म൐঩ঐথफ़॑ഭाऽघ‫؛‬ ᡁ⇿ཙ䜭ⴻ╛⭫DŽ SORE WA WATASHI NO TAKARAMONO DESU.jp/lesson/chinese www. April April April 2015 2015 2015 - .9--9.-3 . Created Created Created byby by NHK NHK NHK WORLD WORLD WORLD © ver.nhk. www.nhk. ver. 䈝⌅㾱⛩ 䈝⌅㾱⛩  ⋇ ঐ५ᖒࣘ䇽  ࣘ䇽৲㿱ㅜ 亥ǃㅜ 亥  卲ᡁԜᢺԕَऽघُ㔃ቮⲴࣘ䇽〠֌Āঐ५ᖒࣘ䇽āDŽ ⭘䜁䟽䈝≄㺘䗮ᰦˈ֯⭘ঐ५ᖒDŽ  卲ঐ५ᖒⲴ੖ᇊᖒቡᱟᢺَऽघُਈᡀَऽचُ॒ ‫؛‬ ֻྲ˖ഭाऽघ˄䈫˅ ‫ ܒ‬ഭाऽच॒˄н䈫˅ ⋈ ˷ѫ䈝˹ म ˇ˷ᇮ䈝˹ ॑ ˇࣘ䇽  卲ᰕ䈝Ⲵ䈝ᒿ䙊ᑨ᤹➗ѫ䈝ǃᇮ䈝ǃࣘ䇽Ⲵ亪ᒿᶕᧂࡇ‫؛‬ ֻྲ˖எमঐথफ़॑ഭाऽघ‫؛‬˄ᡁⴻ╛⭫DŽ˅  卲َُ॑ᱟࣙ䇽ˈ㺘⽪ࣘ֌Ⲵሩ䊑ࠋ    ༠Ѥަຳ गढऎॉ रैरै  ᖒᇩн‫ڌ‬ൠ㘫ҖⲴ༠丣DŽ ᖒᇩуᗳ㠤ᘇǃ㣡ᰦ䰤ࣚ࣋‫ڊ‬аԦһⲴṧᆀDŽ . ©© ver.or.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ॎञख ञऊैुभ LESSON 5 जोम எ भ ฤ ੟ दघ SORE WA WATASHI NO TAKARAMONO DESU ॎञख ष ृ ॔থॼ எ भ৖ોमऒठैदघ‫؛‬नअझ‫؛‬ ᡁⲴᡯ䰤൘䘉䗩DŽ䈧䘋DŽ ᆹ၌ WATASHI NO HEYA WA KOCHIRA DESU. WATASHI WA MAINICHI MANGA O YOMIMASU.

JA. ऒ ॒न द ॒ॎ औऎै ँॉऋधअ‫؛‬गू‫ؚ‬০২‫ؚ‬ਗ਼ਵ॑खऽघब‫؛‬ 䉒䉒DŽ䛓л⅑ᡁ㔉֐ᢃ⭥䈍DŽ ሿ⁡ ARIGATÔ. DENWABANGÔ WA NANBAN DESU KA. DENWA O SHIMASU NE. ॔থॼ इइध‫؛‬ టĂĂ ᆹ၌ ‫؛؞؞؞ٕڰگڮڭٕڬڴڬ‬ ̢̢ĂĂ ÊTO. KONDO. 䈝⌅㾱⛩ 䈝⌅㾱⛩  ⋇ ᮠᆇ . REI HACHI REI – ICHI NI SAN YON – …. 䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ द॒ॎय॒ओअ ऩ॒य॒ LESSON 6 दघऊ ਗ਼ਵ୞ಀम୦୞      DENWABANGÔ WA NANBAN DESU KA औऎै धऒौद॔থॼऔ॒‫؛‬ ሩҶˈᆹ၌DŽ द॒ॎय॒ओअ ऩ॒य॒ ሿ⁡ ਗ਼ਵ୞ಀम୦୞दघऊ‫؛‬ ֐Ⲵ⭥䈍ਧ⸱ᱟཊቁ˛ TOKORODE ANNA-SAN.

   ৲㿱ㅜ 䈮ǃㅜ 䈮      ोः े॒ ऩऩ ऌॄअ ःठ प औ॒ ओ ौऎ मठ गॄअ ८ট ख खठ ऎ ⋈ B ॑ खऽघ ‫ڊ‬B.

April 2015 2015 --.  卲َखऽघُᱟࣘ䇽ˈ㺘⽪‫ڊ‬ḀԦһDŽ  َखऽघ઼ُ਽䇽ᩝ䝽֯⭘ˈਟԕ㺘⽪਴⿽਴ṧⲴࣘ֌DŽ स॒ऌॆअ ֻྲ˖ ໥ ਘ ˄ᆖҐ˅‫ ܒ‬໥ਘ॑खऽघ˄ᆖҐ˅ ॉॆअॉ મ৶˄ᯉ⨶˅ ‫ ܒ‬મ৶॑खऽघ˄‫ڊ‬依˅ ༠Ѥަຳ জ‫ش‬থ উঝঝঝ 㺘⽪⭥䈍䫳༠DŽ                   㺘⽪ᤘਧᔿ⭥䈍Ⲵ䫳༠DŽ Created Created by Created by NHK by NHK WORLD NHK WORLD © WORLD © ver. April ver.10 22---10 . © ver.- .

SHÛKURÎMU WA ARIMASU KA. www.jp/lesson/chinese www.or. थ॒ः॒ ૲৩ मः‫ؚ‬ऒठैदघ‫؛‬ ᴹˈ൘䘉䗩DŽ ᓇઈ HAI.nhk.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ LESSON 7 ३গ‫ش‬ॡজ‫ش‬঒मँॉऽघऊ SHÛKURÎMU WA ARIMASU KA ॔থॼ ॣ‫ش‬य़ऋःढरःँॉऽघब‫؛‬ ᴹྭཊ㳻㌅୺DŽ ᆹ၌ KÊKI GA IPPAI ARIMASU NE. 䈝⌅㾱⛩ 䈝⌅㾱⛩ ⋇  ऋ ँॉऽघ ᴹB.or. KOCHIRA DESU.nhk. औऎै घाऽच॒‫ؚ‬३গ‫ش‬ॡজ‫ش‬঒मँॉऽघऊ‫؛‬ 䈧䰞ˈᴹྦ⋩⌑㣉ੇ˛ ሿ⁡ SUMIMASEN. ऴञ औऎै ३গ‫ش‬ॡজ‫ش‬঒॑‫ڮ‬णऎटऔः‫؛‬ 䈧㔉ᡁєњྦ⋩⌑㣉DŽ ሿ⁡ SHÛKURÎMU O FUTATSU KUDASAI.

 卲َऋُᱟ᧕൘਽䇽ਾ䶒ˈ㺘⽪ѫ䈝Ⲵࣙ䇽DŽ  ൘Պ䈍ѝㅜа⅑ᨀࡠḀӪᡆḀ⢙ᰦ֯⭘َऋُDŽ 卲َँॉऽघُᱟ㺘⽪⢙փᆈ൘Ⲵࣘ䇽DŽ ֻྲ˖ॣ‫ش‬य़ऋँॉऽघ‫˄؛‬ᴹ㳻㌅DŽ ˅ ⋈ ण ‫؞‬侠㳻㌅ㅹⲴ䟿䇽  䟿䇽˖৲㿱ㅜ 亥  卲ਾ㔝䟿䇽َणُѻਾˈӾ ࡠ Ⲵ䈫Պਁ⭏ਈॆDŽ   ऱधण ऴञण ाढण       ༠Ѥަຳ ुएुए रऎरऎ  ᖒᇩབྷਓਲ਼ь㾯ǃ⤬੎㱾૭ⲴṧᆀDŽ ᖒᇩ䰝⵰౤೬ь㾯ⲴṧᆀDŽ . ver. ©© ver. April April April 2015 2015 2015 - .- .11 Created Created Created byby by NHK NHK NHK WORLD WORLD WORLD © ver..11 .3.

च॒चः ः ठन बऋ ॔থॼ ੔ে‫ुؚ‬अ঳২उൢःखऽघ‫؛‬ 㘱ᐸˈ䈧޽䈤а䙽DŽ ᆹ၌ SENSEI. SHIKEN NI YOKU DEMASU. 䈝⌅㾱⛩ 䈝⌅㾱⛩ Ń ⋇ ॸᖒࣘ䇽 . MÔICHIDO ONEGAI SHIMASU. 䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ःठन बऋ LESSON 8 ःखऽघ ुअ঳২उൢ MÔICHIDO ONEGAI SHIMASU च॒चः उऻ ੔ে ाऩऔ॒‫ؚ‬ऒो॑ಁइथऎटऔः‫؛‬ 䈧བྷᇦᢺ䘉њ䇠տDŽ ख ऐ॒ द 㘱ᐸ ૥ୡपेऎলऽघ‫؛‬ 㘳䈅ᰦ㓿ᑨՊࠪDŽ MINASAN. KORE O OBOETE KUDASAI. ऋऎचः ৾ে इढ‫؛‬ Ⅸ˛ ᆖ⭏ E’.

สᵜਈᦒ⁑ᔿ ࣘ䇽৲㿱ㅜ 亥ǃㅜ 亥  卲൘ਕᆀⲴѝ䰤֯⭘ࣘ䇽Ⲵᰦ‫ˈى‬㾱֯⭘ࣘ䇽Ⲵ⍫⭘ᖒDŽ  卲ԕَथُᡆ㘵َदُ㔃ቮⲴࣘ䇽Ⲵ⍫⭘ᖒਛ‫ڊ‬Āॸᖒā DŽ ᢺঐ५ᖒࣘ䇽ਈᡀॸᖒˈสᵜ⁑ᔿਚ䴰㾱ᢺَऽघُਈᡀَथُࠋ ֻྲ˖ಁइऽघ˄䇠տ˅ ‫    ܒ‬ಁइथ   ⋈ ॸᖒࣘ䇽 ऎटऔः 䈧B.

April ver. April2015 April 2015 2015 --.- .12 22---12 . © ver. 卲䈧࡛Ӫ‫ڊ‬Ḁһᰦˈਟԕ൘ॸᖒࣘ䇽ਾ䶒࣐кَऎटऔःُ˄䈧˅DŽ ֻྲ˖ಁइऽघ ٔ ऎटऔः ಁइथ ऎटऔः˄䈧䇠տ˅    ༠Ѥަຳ नऌढ   नऌ नऌ ᖒᇩഐਲ਼᛺ᡆнᆹ㘼ᗳ䐣࣐ᘛⲴṧᆀDŽ㺘⽪ߧнб੃Ҷа䐣DŽ  Created Createdby Created byNHK by NHKWORLD NHK WORLD © WORLD ©ver.

www.or. ऩ ॒ग ॔থॼ ୦ৎऊैदघऊ‫؛‬ Ӿࠐ⛩ᔰ࿻˛ ᆹ၌ NANJI KARA DESU KA. KENKÔSHINDAN GA ARIMASU.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ऩ॒ग LESSON 9 ୦ৎऊैदघऊ NANJI KARA DESU KA च॒चः ँ खञ ऐ॒ऒअख॒ट॒ ੔ে ৥঩‫ؚ‬௏೨൧૵ऋँॉऽघ‫؛‬ ᰾ཙᴹփỰDŽ 㘱ᐸ ASHITA. KOKO NI HACHIJI HAN NI ATSUMATTE KUDASAI.jp/lesson/chinese www. च॒चः ओ छ॒ ग ग ੔ে ଏ৐‫ڵ‬ৎऊै‫ڭڭ‬ৎऽददघ‫؛‬ Ӿкॸ ⛩ࡠ ⛩DŽ ग म॒ ँण ऎट 㘱ᐸ ऒऒप ৎ઄पૐऽढथৣऔः‫؛‬ 䈧 ⛩ॺ൘䘉‫ݯ‬䳶ਸDŽ GOZEN KUJI KARA JÛICHIJI MADE DESU.nhk. 䈝⌅㾱⛩ 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ୦ৎ ˄ࠐ⛩˅  卲َ୦ُᱟĀࠐāَৎُᱟĀ⛩ā DŽ َৎُᱟ㺘⽪ᰦ䰤অսⲴ䟿䇽DŽ ֻྲ˖୦ৎदघऊ‫˅˛⛩ࠐ˄؛‬ ⋈ ॸᖒࣘ䇽 .nhk.or.

ަԆਈᦒ⁑ᔿ   ࣘ䇽৲㿱ㅜ 亥ǃㅜ 亥  卲኎Ҿ䘉⿽ਈᦒ⁑ᔿⲴࣘ䇽ˈَऽघُࡽ䶒Ⲵ丣㢲ҏ㾱ਁ⭏ਈॆDŽ  َऽघُࡽ䶒Ⲵ丣㢲н਼ˈॸᖒⲴਈᦒᯩ⌅ҏнаṧDŽ ऽघࡽ䶒Ⲵ丣㢲 ‫ॸ ܒ‬ᖒ ᇎֻ ֻཆ ষऌऽघ˄৫˅ ः ठ ॉ‫ ܒ‬ ढथ ૐऽॉऽघ˄䳶ਸ˅ ‫ ܒ‬ૐऽढथ े ‫ܒ‬ ষढथ ा प ल‫ ܒ‬ ॒द ഭ ाऽघ˄䈫˅ ‫ ܒ‬ഭ॒द ऌ ऌ ‫ ܒ‬ ःथ ୂ ऌऽघ˄ੜ˅ ‫ୂ ܒ‬ःथ ःज ऍ ‫ ܒ‬ ःद ૶ ऍऽघ˄ᣃ㍗˅ ‫૶ ܒ‬ःद    ༠Ѥަຳ घो घो ऍॉऍॉ       㺘⽪ᰦ䰤⋑ᴹᇼ։ⲴṧᆀDŽ 㺘⽪ᐞа⛩ቡ㾱䎵䗷䲀ᓖⲴ⣦ᘱDŽ   .- .13 . ver.3. April April April 2015 2015 2015 - .13 Created Created Created byby by NHK NHK NHK WORLD WORLD WORLD © © ver. © ver..

䈝⌅㾱⛩ 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ःऽघ  卲َःऽघُᱟ㺘⽪Ӫᡆࣘ⢙ᆈ൘Ⲵࣘ䇽DŽ ֻྲ˖॔থॼऋःऽघ‫؛‬ ˄ᆹ၌൘DŽ ˅ 卲َँॉऽघُᱟ㺘⽪⢙փᆈ൘Ⲵࣘ䇽DŽ Ń ৲㿱ㅜ 䈮 Ń ⋈ ऽखञ ऽघⲴ䗷৫ᖒ 卲ঐ५ᖒࣘ䇽Ⲵ䗷৫ᖒˈ㾱ᢺَऽघُਈᡀَऽखञُDŽ ञ ֻྲ˖୫सऽघ˄ਲ਼˅‫  ܒ‬୫सऽखञ˄ਲ਼Ҷ˅      ༠Ѥަຳ ऋ‫॒ش‬ ऋढऎॉ  ᖒᇩཡᵋⲴṧᆀࠋਚ⭘䘉ањ䇽ቡਟԕ㺘䗮ਇࡠᢃࠫǃ䘭ᛄ㧛৺ⲴᗳᛵDŽ Created Created by Created by NHK by NHK WORLD NHK WORLD © WORLD © ver. 䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ छ॒ः॒ LESSON 10 ৸৩ःऽघऊ ZEN-IN IMASU KA च॒चः ख॒ठॆअ ञःगॄअ ੔ে मगीपମ শ ध৬ ੎ ॑मऊॉऽघ‫؛‬ 俆‫⍻ݸ‬䟿䓛儈઼փ䟽DŽ छ॒ः॒ 㘱ᐸ ৸৩ःऽघऊ‫؛‬ 䜭ࡠ喀Ҷੇ˛ HAJIMENI SHINCHÔ TO TAIJÛ O HAKARIMASU.- . ZEN-IN IMASU KA. টॻজ० ॔থॼऔ॒ऋःऽच॒‫؛‬ ᆹ၌䘈⋑ᶕDŽ 㖇ᗧ䟼ᠸ ANNA-SAN GA IMASEN. उऎ ॔থॼ घाऽच॒‫؛‬೚ोऽखञ‫؛‬ ሩн䎧ˈᡁᶕᲊҶDŽ ᆹ၌ SUMIMASEN. © ver. April ver.14 22---14 . OKUREMASHITA. April 2015 April 2015 2015 --.

ः ः औऎै ॎँ‫ؚ‬ষऎষऎ‫؛‬ ૷ଖˈаᇊ৫аᇊ৫DŽ ऒ ॒न न े अ ल ሿ⁡ ০২भଅ໫঩ब‫؛‬ ᱟ䘉њᱏᵏ‫ˈޝ‬ሩ੗˛ WÂ.  䈝⌅㾱⛩ ⋇ ᱏᵏ⋈䗎Җᖒࣘ䇽 ࣘ䇽৲㿱ㅜ 亥ǃㅜ 亥 卲ࣘ䇽൘ᰕ䈝䗎ި䟼ԕ䘉њᖒᔿࠪ⧠DŽ া໫঩ ऑणेअल.or. KONDO NO DOYÔBI NE. www. ZEHI KITE KUDASAI.jp/lesson/chinese www. SAKURA-SAN.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ऌ LESSON 11 छऱਟथऎटऔः ZEHI KITE KUDASAI ऒ॒खॄअ न े अ ल ॉॆअ ऱै ॔থॼ ০ ౝ भଅ໫঩प ᅟ दঃ‫ॸش‬ॕ‫॑ش‬৫ऌऽ 䘉њᱏᵏ‫ˈޝ‬ᡁԜᇯ㠽ᴹᲊՊDŽ ऌ ᆹ၌ घ‫؛‬औऎैऔ॒‫ؚ‬छऱਟथऎटऔः‫؛‬ ሿ⁡ˈаᇊ㾱ᶕଖDŽ KONSHÛ NO DOYÔBI NI RYÔ DE PÂTÎ O HIRAKIMASU.or.nhk.nhk. IKU IKU.

 ᱏᵏа ౌ໫঩ ऊेअल.

 ᱏᵏҼ 卲֯⭘䗎Җᖒࣘ䇽ਟԕ㔉Ӫԕᴤ䖫ᶮⲴঠ䊑DŽ ਷໫঩ घःेअल‫ ك‬ᱏᵏй ֻྲ˖ষऌऽघ˄৫˅ ‫ ܒ‬ষऎ ञ ਽໫঩ ुऎेअल‫ ك‬ᱏᵏഋ ୫सऽघ˄ਲ਼˅ ‫ ܒ‬୫सॊ স໫঩ ऌ॒ेअल.

. ver.15 . ©©ver. ᱏᵏӄ ଅ໫঩ नेअल‫ك‬ ᱏᵏ‫ޝ‬ ঩໫঩ पठेअल‫ ك‬ᱏᵏᰕ ਟथ ষऌऽघ ऎटऔः    ༠Ѥަຳ अऌ अऌ ॎऎ ॎऎ ᖒᇩഐѪᵏᖵᡆௌᛖ㘼‫ཻޤ‬㍗ᕐⲴṧᆀDŽ ᖒᇩᗳᛵ◰ࣘᰐ⌅ᒣ䶉ⲴṧᆀDŽ    .15 Created Created Created byby by NHKNHK NHK WORLD WORLD WORLD © ver. April April April 2015 2015 2015 - .-3 - .

ver. MÂ.April ver.2 2---16 16 . 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ॱᖒࣘ䇽 ࣘ䇽৲㿱ㅜ 亥ǃㅜ 亥  卲ࣘ䇽ⲴĀॱᖒāቡᱟԕَञُᡆَटُ㔃ቮⲴ⍫⭘ᖒˈ㺘⽪䗷৫ᡆᆼҶDŽ  卲֯⭘ॱᖒⲴࣘ䇽ਟԕ㔉Ӫԕᴤ䖫ᶮⲴঠ䊑DŽ  ֻྲ˖ຯोऽघ˄Ґᜟ˅‫ ܒ‬ຯोञ˄ҐᜟҶ˅  卲ॱᖒⲴਈᦒᯩ⌅઼ᡁԜ൘ㅜ 䈮઼ㅜ 䈮ᆖ䗷ⲴॸᖒⲴਈᦒᯩ⌅ᱟаṧⲴˈ ਚ㾱ᢺَथُᦒᡀَञُǃَदُᦒᡀَटُቡਟԕҶDŽ Ń ⋈ ᴸԭ ःठऋण аᴸ ओऋण ӄᴸ ऎऋण ҍᴸ पऋण Ҽᴸ ौऎऋण ‫ޝ‬ᴸ गॄअऋण ॱᴸ औ॒ऋण йᴸ खठऋण гᴸ गॄअःठऋण ॱаᴸ खऋण ഋᴸ मठऋण ‫ޛ‬ᴸ गॄअपऋण ॱҼᴸ ༠Ѥަຳ ऋृऋृ  ॎःॎः     ᖒᇩᖸཊӪ൘а䎧✝✝䰩䰩ⲴṧᆀDŽ ᖒᇩᴤѪௗ䰩Ⲵ൪䶒DŽ Created Createdby Created byNHK by NHKWORLD NHK WORLD© WORLD ©©ver. April2015 April 2015 2015 -. ऋण ऌ টॻজ० াपਟऽखञ‫؛‬ ᴸᶕⲴDŽ 㖇ᗧ䟼ᠸ SANGATSU NI KIMASHITA.- . प ऺ॒ चःऊण ऩ औऎै ुअ঩মभেણपຯोञ‫ء‬ ᰕᵜⲴ⭏⍫ᐢ㓿ҐᜟҶੇ˛ ሿ⁡ MÔ NIHON NO SEIKATSU NI NARETA? টॻজ० इइ‫ؚ‬ऽँ‫؛‬ టˈ䘈㹼੗DŽ 㖇ᗧ䟼ᠸ Ê. 䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ पऺ॒ ऌ LESSON 12 ऽखञऊ ःण঩মपਟ ITSU NIHON NI KIMASHITA KA प ऺ॒ ऌ औऎै টॻজ०औ॒मःण঩মपਟऽखञऊ‫؛‬ 㖇ᗧ䟼ᠸˈ֐ᱟӰѸᰦ‫ى‬ᶕⲴᰕᵜ˛ ሿ⁡ RODORIGO-SAN WA ITSU NIHON NI KIMASHITA KA.

MINNA DE IKIMASEN KA. नऎखॆ धऎ ो ऌ ख खॆअचण घ টॻজ० ഭછदघ‫્؛‬पഄఴ ৵ ହ ऋ஀ऌदघ‫؛‬ ⴻҖDŽቔަௌ⅒শਢሿ䈤DŽ 㖇ᗧ䟼ᠸ DOKUSHO DESU. ख॒गॄऎ ँञै ऺ ॒ृ द ऌ औऎै षइ‫؛‬ৗ ೛ प ৗ खःমોऋলਟऽखञे‫؛‬ ᱟੇ˛ᯠᇯᯠᔰҶаᇦҖᓇDŽ ः ሿ⁡ ा॒ऩदষऌऽच॒ऊ‫؛‬ བྷᇦа䎧৫੗DŽ HÊ. TOKUNI REKISHI SHÔSETSU GA SUKI DESU.nhk.or.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ खॆअचण घ LESSON 13 ৵ ହ ऋ஀ऌदघ SHÔSETSU GA SUKI DESU ख ॄा ऩ॒ औऎै টॻজ०औ॒भະ௡म୦दघऊ‫؛‬ 㖇ᗧ䟼ᠸˈ֐Ⲵ⡡ྭᱟӰѸ˛ ሿ⁡ RODORIGO-SAN NO SHUMI WA NAN DESU KA.nhk.or. www. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ਽䇽 $ म ਽䇽 % ऋ ஀ऌदघ $ௌ⅒%.jp/lesson/chinese www. SHINJUKU NI ATARASHII HON-YA GA DEKIMASHITA YO.

  卲َ஀ऌُᱟᖒᇩ䇽ˈ᜿ᙍᱟĀௌ⅒āDŽ 卲َऋُᱟࣙ䇽ˈ㺘⽪ᖒᇩ䇽Ⲵሩ䊑DŽ ֻྲ˖॔থॼमঐথफ़ऋ஀ऌदघ‫؛‬ ˄ᆹ၌ௌ⅒╛⭫DŽ ˅ ⋈ B ऽच॒ ऊ 㾱н㾱B"B ྭнྭ".

 卲ᢺঐ५ᖒࣘ䇽Ⲵَऽघُਈᡀَऽच॒ऊُˈቡᡀѪ䚰䈧ԆӪ‫ڊ‬ḀһⲴ䈤⌅DŽ ֻྲ˖ा॒ऩदমોपষऌऽघ‫ ؛‬ ˄བྷᇦа䎧৫ҖᓇDŽ˅  ‫ܒ‬ा॒ऩदমોपষऌऽच॒ऊ‫˄؛‬བྷᇦа䎧৫Җᓇˈྭнྭ"˅ ⋉ є⿽㊫රⲴᖒᇩ䇽   ᖒᇩ䇽Ń ৲㿱ㅜ 亥 卲ᰕ䈝Ⲵᖒᇩ䇽ਟ࠶Ѫєབྷ㊫DŽ  ᴰਾањ丣㢲ᱟَःُⲴᖒᇩ䇽ਛĀॖᖒᇩ䇽āDŽਖа⿽ਛĀॼᖒᇩ䇽āDŽ  ॖᖒᇩ䇽  ৗखः˄ᯠ˅  ৗखः ম˄ᯠⲴҖ˅  ॼᖒᇩ䇽 ஀ऌ˄ௌ⅒˅  ஀ऌऩ ম˄ௌ⅒ⲴҖ˅    ༠Ѥަຳ                     ळऊळऊ                 ऌैऌै   ᖒᇩ⢙փ䰚䰚ਁ‫ݹ‬ǃ‫ݹ‬ᖙཪⴞⲴṧᆀDŽ 㺘⽪㓿䗷ӪⲴᢃ⼘㘼ਈᗇᴹ‫Ⲵ⌭ݹ‬⣦ᘱDŽ . ver.3.17.17 Created Created byby NHK NHK WORLD WORLD ©© ver. April April 2015 2015 - .- ..

䇯䰞 NHK 䇯䰞 NHK 䇯䰞 WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ घ LESSON 14 थथुःःदघऊ ऒऒप०঑॑ຽ KOKO NI GOMI O SUTETE MO II DESU KA ऊँ घ ॔থॼ उಟऔ॒‫ؚ‬ऒऒप०঑॑ຽथथु 2. ॉॆअऻ ऊ॒ सण ऴऎौ ः ᅟಟ जअबइ‫؛‬࿁मશभ ฦ पোोथ 䘉њĂĂ䠁኎㖀䈧㻵൘࡛Ⲵ㺻ᆀ䟼DŽ ख ऑ॒ 㠽ⴁ ऎटऔः‫؛‬ৱ౺दघऊै‫؛‬ ഐѪᱟ䍴ⓀDŽ SÔNÊ.ϰ6$1ˈਟԕᢺඳ൮ᢄ൘䘉‫˛ੇݯ‬ ᆹ၌ ःःदघऊ‫؛‬ OKÂSAN. SHIGEN DESU KARA. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ॸᖒࣘ䇽 ु ःःदघ ऊ ˄ਟԕBੇ˛˅  卲൘ࣘ䇽Ⲵॸᖒਾ䶒࣐кَुःःदघऊُ ˈ㺘⽪ራ≲䇨ਟDŽ ञ ֻྲ˖ऒभজথ०॑୫सथुःःदघऊ‫˄؛‬ਟԕਲ਼䘉њ㤩᷌ੇ˛˅ ୫सऽघ˄ਲ਼˅Ⲵॸᖒ ⋈ B ऊै . ॎ ॔থॼ मः‫ؚ‬ীऊॉऽखञ‫؛‬ ྭˈᡁ⸕䚃ҶDŽ ᆹ၌ HAI. WAKARIMASHITA. KAN WA BETSU NO FUKURO NI IRETE KUDASAI. KOKO NI GOMI O SUTETE MO II DESU KA.

 ˄ഐѪB.

© ver. ৲㿱ㅜ 䈮  卲َऊैُᱟ㺘⽪⨶⭡Ⲵࣙ䇽DŽ ֻྲ˖ৱ౺दघऊै‫ؚ‬શभฦपোोथऎटऔः‫؛‬    ˄ഐѪᱟ䍴Ⓚˈᡰԕ䈧᭮ࡠ࡛Ⲵ㺻ᆀ䟼DŽ˅    ༠Ѥަຳ  ीै रठ ीै रठ ᖒᇩ⢙փ⟳✗Ⲵ༠丣DŽ ᖒᇩ⚛❠ॷ㞮ǃ➺➺⟳✗ⲴṧᆀDŽ ҏ⭘ᶕ㺘⽪࿂⚛ѝ✗ᡆᯇᘇᰲᢜⲴṧᆀDŽ Created Created by Created by NHK by NHK WORLD NHK WORLD © WORLD © ver. April ver. April 2015 April 2015 2015 ---18 22----18 - .

or. OKITA.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ब LESSON 15 ๻थःऽघ NETE IMASU णऍ ख॒गॄऎइऌ उ औऎै ઃमৗ ೛ ക दघ‫؛‬औँ‫ؚ‬ఋॉऽखॆअ‫؛‬ лаㄉᱟᯠᇯ䖖ㄉDŽ ሿ⁡ TSUGI WA SHINJUKU EKI DESU. ֐ⴻˈԆԜ䎧ᶕҶDŽ 䈝⌅㾱⛩ ⋇ B ऽखॆअ ˄B੗˅  卲ᢺࣘ䇽Ⲵَऽघُਈᡀَऽखॆअُˈਟԕ㺘⽪ᨀ䇞ǃᔪ䇞DŽ  ֻྲ˖ऒऒदఋॉऽघ‫؛‬ ˄൘䘉‫ݯ‬л䖖DŽ ˅ ‫ ܒ‬ऒऒदఋॉऽखॆअ‫؛‬ ˅ ˄൘䘉‫ݯ‬л䖖੗DŽ ⋈ ॸᖒࣘ䇽 ःऽघ ˄↓൘B˅  卲൘ॸᖒࣘ䇽ਾ䶒࣐кَःऽघُ ˈਟԕ㺘⽪ࣘ֌↓൘䘋㹼DŽ म॒ ञ ֻྲ˖ओන॑୫सऽघ‫؛‬ ˄ਲ਼依DŽ ˅ ‫ ܒ‬ओන॑୫सथःऽघ‫؛‬ ˄↓൘ਲ਼依DŽ˅ ⋉ ᖒᇩ䇽Ⲵ੖ᇊᖒ ᖒᇩ䇽˖৲㿱ㅜ 亥  卲ॖᖒᇩ䇽ਈᡀ੖ᇊᖒˈ㾱ᢺَःُਈᡀَऎऩःُDŽ ॼᖒᇩ䇽ਈᡀ੖ᇊᖒˈ㾱࣐кَदमऩःُDŽ ँञै ॖᖒᇩ䇽  ৗ खः˄ᯠ˅ ‫ܒ‬ ৗखऎऩः˄нᯠ˅  ॼᖒᇩ䇽 পຣ୏ ⋑һ‫ݯ‬ǃн㾱㍗. DAIJÔBU. HORA. ANO HITO TACHI. 䎠ˈᡁԜл䖖੗DŽ SÂ. टःगॆअव ॔থॼ পຣ୏ऊऩ‫؛‬ ⋑һ‫ݯ‬੗˛ ᆹ၌ DAIJÔBU KANA.nhk. www. ORIMASHÔ. ऱध ब টॻজ० ँो‫ँ؛‬भযञठ‫ؚ‬๻थःऽघ‫؛‬ Ⅸ˛䛓ӋӪˈԆԜ൘ⶑ㿹DŽ 㖇ᗧ䟼ᠸ ARE.nhk. NETE IMASU. टःगॆअव टःगॆअव उ औऎै পຣ୏‫ؚ‬পຣ୏‫ؚैऺ؛‬କऌञ‫؛‬ ⋑һ‫⋑ˈݯ‬һ‫ݯ‬DŽ ሿ⁡ DAIJÔBU.jp/lesson/chinese www.or.

‫ ܒ‬পຣ୏दमऩः ᴹһ‫ݯ‬ǃ㾱㍗.

©© ver.- . ver.19 .3. April April April 2015 2015 2015 - .19 Created Created Created byby by NHK NHK NHK WORLD WORLD WORLD © ver.  ༠Ѥަຳ एअएअ  घृघृ 㺘⽪ᢃબಌⲴ༠丣ˈҏᖒᇩӪ⟏ⶑⲴṧᆀDŽ    ᖒᇩႤ‫ݯ‬ᡆሿᆙⶑᗇᖸ俉ⲴṧᆀDŽ             ..

䈝⌅㾱⛩ ⋇ ॸᖒࣘ䇽ਟԕ⭘ᶕ䘎᧕ਕᆀ  卲ᢺࣘ䇽ਈᡀॸᖒˈਟԕ㺘⽪䘎㔝ਁ⭏Ⲵࣘ֌DŽ ֻྲ˖‫ڱ‬మप঱ऋॉऽघ ٔ ంपষऌऽघ     ˄кࡠ ᾬ˅˄ᖰᐖᤀ˅  ‫ڱܒ‬మप঱ऋढथ‫ؚ‬ంपষऌऽघ‫؛‬  ˄кҶ ᾬˈᖰᐖᤀDŽ˅ ऱटॉ ाऍ ⋈ ᯩੁ     ం ˄ᐖ˅       క ˄ਣ˅    ༠Ѥަຳ ध॒ध॒    ᖒᇩкᾬởⲴ༠丣DŽ               ҏ⭘ᶕᖒᇩᮢ䰘༠‫؛‬  Created Createdby Created byNHK by NHKWORLD NHK WORLD© WORLD ©©ver. April2015 April 2015 2015 -. ver. अ य ॔থॼ ँभअ‫ؚ‬ঐথफ़ਲ਼ॉৃमनऒदघऊ‫؛‬ 䈧䰞ˈ╛⭫४൘ଚ‫˛ݯ‬ ᆹ၌ ANÔ. MANGA URIBA WA DOKO DESU KA. MIGI NI ITTE KUDASAI.April ver.2 2---20 20 .- . 䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ऊःट॒ ँ ाऍ ः    LESSON 16 మ஺॑঱ऋढथ‫ؚ‬క पষढथऎटऔः KAIDAN O AGATTE. MIGI NI ITTE KUDASAI थ॒ः॒ ૲৩ ःैढखूःऽच‫؛‬ ⅒䗾‫ݹ‬ѤDŽ ᓇઈ IRASSHAIMASE. थ॒ः॒ ऊः ૲৩ ‫ڮ‬మदघ‫؛‬ ൘ ᾬDŽ ऊःट॒ ँ ाऍ ः ᓇઈ మ஺॑঱ऋढथ‫ؚ‬కपষढथऎटऔः‫؛‬ кҶᾬởˈᖰਣᤀDŽ NIKAI DESU. KAIDAN O AGATTE.

or.nhk.or. KONO HON II NÂ. ARE MO OMOSHIROSÔ.jp/lesson/chinese www. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ᖒᇩ䇽 जअ ˄ྭ‫ۿ‬B. औऎै ऒोमनअ‫ء‬ 䘉ᵜᘾѸṧ˛ ሿ⁡ KORE WA DÔ? ॔থॼ ঍ছ‫ش‬मठॆढध‫؛؞؞؞‬  ᙆ╛⭫ᴹ⛩‫ݯ‬ĂĂ ᆹ၌ HORÂ WA CHOTTO…. www.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ऩ॒ LESSON 17 उघघीम୦दघऊ OSUSUME WA NAN DESU KA ऺ॒ ॔থॼ ँ‫ؚ‬ऒभমःःऩँ‫؛‬ ୺ˈ䘉ᵜҖн䭉DŽ उुखौ ᆹ၌ ँोुએஜजअ‫؛‬ 䛓ᵜྭ‫ۿ‬ҏᖸᴹ᜿ᙍDŽ ऩ॒ औऎैऔ॒भउघघीम୦दघऊ‫؛‬ ሿ⁡ˈᴹ⋑ᴹਟԕ᧘㦀Ⲵ˛ A.nhk. SAKURA-SAN NO OSUSUME WA NAN DESU KA.

 
 卲൘ᖒᇩ䇽ਾ䶒࣐кَजअُˈ㺘⽪ሩ㠚ᐡⲴᡰ㿱ᡰ䰫䘋㹼Ⲵ᧘⍻DŽ 
 卲ॖᖒᇩ䇽ਾ㔝َजअُˈ㾱ᢺःਈᡀَजअُDŽ 
ॖᖒᇩ䇽  उुखौः˄ᴹ᜿ᙍ˅ ‫ ܒ‬ उुखौजअ˄ྭ‫ۿ‬ᴹ᜿ᙍ˅ 
ॼᖒᇩ䇽 ऱऽ˄ᴹオ˅  ‫ ܒ‬ ऱऽजअ˄ྭ‫ۿ‬ᴹオ˅  

⋈ B म ठॆढध ‫˄ ؞؞؞‬Bᴹ⛩‫ݯ‬ĂĂ˅ 
 卲㺘⽪ငၹⲴᤂ㔍‫؛‬ 
ֻྲ˖঍ছ‫ش‬मठॆढध‫ ˄؛؞؞؞‬ᙆ╛⭫ᴹ⛩‫ݯ‬ĂĂ˅ 

   ༠Ѥަຳ
ङैॉख‫॒ش‬ 
ᖒᇩ呖䳰ᰐ༠ⲴṧᆀDŽ ᖒᇩӪᧂᡀ䮯䱏ᡆ⢙փᡀᧂ᩶᭮ⲴṧᆀDŽ 

- 21 -- 3
- 21 - - Created
Created
Created byby
by NHK
NHK
NHK WORLD
WORLD
WORLD © ver.
©©ver.
ver. April
April
April 2015
2015
2015 -

䇯䰞NHK
䇯䰞
䇯䰞 NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ
NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ
WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ
ाठ ऽे
LESSON 18 
੊पഊढथखऽःऽखञ
MICHI NI MAYOTTE SHIMAIMASHITA 

ञघ
॔থॼ ुखुख‫ؚ‬औऎैऔ॒‫؛‬ஃऐथऎटऔः‫؛‬ லˈሿ⁡DŽᑞᑞᡁDŽ
ᆹ၌ ाठ ऽे
ᡁ䘧䐟ҶDŽ
੊पഊढथखऽःऽखञ‫؛‬
MOSHIMOSHI, SAKURA-SAN.
TASUKETE KUDASAI.
MICHI NI MAYOTTE
SHIMAIMASHITA.
ःऽ
औऎै ০‫ؚ‬नऒ‫ء‬ ֐⧠൘൘ଚ‫˛ݯ‬
ሿ⁡ IMA, DOKO?
ी ऽइ ॅअल॒ऌॆऎ
॔থॼ ৯भ৐पഖ ೶ ଂ ऋँॉऽघ‫؛‬ ᡁ⵬ࡽᱟ䛞ተDŽ
ᆹ၌ ME NO MAE NI YÛBINKYOKU
GA ARIMASU.

औऎै ীऊढञ‫؛‬जऒपःथ‫؛‬ ᡁ⸕䚃ҶDŽ൘䛓‫ݯ‬ㅹ⵰DŽ
ሿ⁡ WAKATTA. SOKO NI ITE. 

䈝⌅㾱⛩ 

⋇ ुखुख ˄ᢃ⭥䈍ᰦ䈤ⲴĀலā˅ 

⋈ ॸᖒࣘ䇽 खऽःऽखञ ˄нሿᗳB˅        
 卲َखऽःऽखञُ᧕൘ॸᖒࣘ䇽ਾ䶒ˈ㺘⽪нሿᗳ‫ڊ‬䭉ҶӰѸDŽ 
ऽठऋ 
ֻྲ˖৑ୀइऽघ˄ᔴ䭉˅ 
‫ ܒ‬৑ୀइथ खऽःऽखञ‫˄؛‬нሿᗳᔴ䭉ҶDŽ˅ 䛞ተḷᘇ 

༠Ѥަຳ 
          
  

अौअौ 
उौउौ 
 
 
 

ᖒᇩ൘᜿ᜣнࡠⲴһᛵਁ⭏ᰦˈ ᖒᇩഐѪн⸕ྲօᓄሩḀ⿽⣦ߥ㘼ᶕഎ䎠ࣘˈ
ഐн⸕ྲօᱟྭ㘼ᗈᖺнᇊᡆ᛺᝼ཡ᧚ⲴṧᆀDŽ ᗳ⾎нᇊⲴṧᆀDŽ 


Created
Createdby
Created byNHK
by NHKWORLD
NHK WORLD©
WORLD ©©ver.
ver.April
ver. April2015
April 2015
2015 -- 2
2---22
22 - -

www.nhk.or.jp/lesson/chinese
www.nhk.or.jp/lesson/chinese
䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ

LESSON 19 ेऊढञ
YOKATTA

টॻজ० उ‫ش‬ः‫ؚ॔‬থॼऔ॒‫؛‬ ૾㹼ˈᆹ၌DŽ
㖇ᗧ䟼ᠸ ÔI, ANNA-SAN.
॔থॼ ा॒ऩ‫؛‬ 䈨սDŽ
ᆹ၌ MINNA.
ख॒रः
টॻজ० ेऊढञ‫ੱ؛‬ଦखञे‫؛‬ ཚྭҶDŽᡁԜ䜭ᖸᣵᗳ֐DŽ
㖇ᗧ䟼ᠸ YOKATTA. SHINPAI SHITA YO.
॔থॼ ओी॒ऩऔः‫؛‬ ሩн䎧DŽ
ृघ ा
ᆹ၌ ढ़ওছऋ਍ऊढञभद‫ؚ‬णःৄथखऽःऽ ഐѪ➗⴨ᵪᖸ‫ׯ‬ᇌˈᡰԕቡн⸕н㿹
खञ‫؛‬ ൠⴻ‫⾎ޕ‬ҶDŽ
GOMENNASAI.
KAMERA GA YASUKATTA NODE,
TSUI MITE SHIMAIMASHITA. 

䈝⌅㾱⛩

⋇ ᖒᇩ䇽Ⲵ䗷৫ᖒ  ᖒᇩ䇽৲㿱ㅜ 亥 
 卲ᰕ䈝Ⲵᖒᇩ䇽ᴹ䗷৫ᖒDŽ 
ॖᖒᇩ䇽㾱ᢺَःُਈᡀَऊढञُDŽॼᖒᇩ䇽㾱൘ਾ䶒࣐кَटढञُDŽ 
 ॖᖒᇩ䇽  ਍ः˄‫ׯ‬ᇌ˅  ‫ ܒ‬਍ऊढञ˄‫ׯ‬ᇌ˅ 
 ֻཆ

 ःः˄ྭ˅   ‫े ܒ‬ऊढञ˄ྭ˅ टःगॆअव  ॼᖒᇩ䇽 পຣ୏ ⋑һ‫ݯ‬ǃн㾱㍗.

 ‫ ܒ‬পຣ୏टढञ ⋑һ‫ݯ‬ǃн㾱㍗.

.23 .23 Created Created Created byby by NHK NHK NHK WORLD WORLD WORLD © © ver. April April April 2015 2015 2015 - .- . ⋈ ओी॒ऩऔः ˄нྭ᜿ᙍǃሩн䎧˅  卲َओी॒ऩऔःُ൘ੁᴻ৻ᡆᇦӪㅹ‫ޣ‬㌫∄䖳Ӣ䘁ⲴӪ ओी॒ऩऔः 㺘⽪䚃ⅹᰦ֯⭘DŽ   卲઼َओी॒ऩऔःُ⴨∄ˈ َघाऽचُ॒Պ㔉Ӫԕᴤ䜁䟽Ⲵঠ䊑DŽ घाऽच॒  ৲㿱ㅜ 䈮    ༠Ѥަຳ b                                  ঃॳজ  ढ़३কॵ       䘉ᱟ᤹⴨ᵪᘛ䰘Ⲵ༠丣‫؛‬ нն㺘⽪᤹ᘛ䰘Ⲵ༠丣ˈ䘈㺘⽪➗⴨Ⲵ㹼Ѫᵜ䓛DŽ .3. ver. © ver.

April 2015 April 2015 2015 ---24 22---24 - . 䇯䰞 NHK 䇯䰞NHK 䇯䰞 WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ पऺ॒ अञ अञ LESSON 20 ढञऒधऋँॉऽघऊ ঩মभస॑స NIHON NO UTA O UTATTA KOTO GA ARIMASU KA प ऺ॒ अञ अञ টॻজ० ॔থॼऔ॒म঩মभస॑సढञऒधऋ ᆹ၌ˈ֐ୡ䗷ᰕ䈝ⅼੇ˛ 㖇ᗧ䟼ᠸ ँॉऽघऊ‫؛‬ ANNA-SAN WA NIHON NO UTA O UTATTA KOTO GA ARIMASU KA. ARIMASU. © ver. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ँॉऽघ  卲َँॉऽघُ൘ㅜ 䈮㺘⽪Ā⢙փⲴᆈ൘āˈ൘ㅜ 䈮㺘⽪ĀѮ࣎⍫ࣘā DŽ 䘉а䈮Ⲵَँॉऽघُवਜ਼Ҷᴹ䗷Ḁ⿽㓿শǃᴹᰦ䰤ǃᴹᵪՊⲴĀᤕᴹāⲴਜ਼ѹDŽ ⋈ ॱᖒࣘ䇽 ऒध ऋ ँॉऽघ ˄ᴮ㓿 B 䗷˅  卲൘ॱᖒࣘ䇽ਾ䶒࣐кَऒधऋँॉऽघُ ˈਟԕ㺘⽪䗷৫ᴮ㓿‫ڊ‬䗷ӰѸDŽ ख॒गॄऎ ः ֻྲ˖ॎञखम ৗ ೛ पষढञ ऒधऋँॉऽघ‫؛‬ ˄ᡁ৫䗷ᯠᇯDŽ ˅              ষऌऽघ˄৫˅Ⲵॱᖒ     ༠Ѥަຳ ऊ॒ऊ॒ऊ॒    ऋञ॒  ओध॒     ᖒᇩ⭥䖖㹼傦Ⲵ༠丣DŽ 㺘⽪䫱䚃ਓⲴ䆖ᣕ༠DŽ  Created Created by Created by NHK by NHK WORLD NHK WORLD © WORLD © ver. April ver. ॔থॼ मः‫ँؚ‬ॉऽघ‫؛‬ ୡ䗷DŽ ᆹ၌ HAI. ऌॆऎ ध ऎः औऎै न॒ऩ ශ ऋ੭ਔ‫ء‬ ֐᫵䮯ୡӰѸṧⲴⅼᴢ˛ ሿ⁡ DONNA KYOKU GA TOKUI? ऌॆऎ ॔থॼ ॔ॽওभ ශ दघ‫؛‬ ࣘ╛ⅼᴢDŽ ᆹ၌ ANIME NO KYOKU DESU.

April April April 2015 2015 2015 - . SOREHODODEMO.jp/lesson/chinese www. MONGEN NI MANIAWANAI.- . 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ॼॖᖒࣘ䇽  ࣘ䇽৲㿱ㅜ 亥ǃㅜ 亥  卲ԕَऩःُ㔃ቮⲴࣘ䇽ˈਛ‫ڊ‬Āॼॖᖒāࠋ ॼॖᖒ㺘⽪䖫ᶮ䈝≄Ⲵ੖ᇊࠋ ञ ֻྲ˖୫सऽघ˄ਲ਼˅  ‫ ܒ‬୫सऩः˄нਲ਼˅ उ କऌऽघ˄䎧ᶕ˅ ‫ ܒ‬କऌऩः˄н䎧ᶕ˅ ः ষऌऽघ˄৫˅  ‫ ܒ‬ষऊऩः˄н৫˅ णऊ ઞःऽघ˄⭘˅  ‫ ܒ‬ઞॎऩः˄н⭘˅ ऌ ऒ ਟऽघ ˄ᶕ˅  ‫ ܒ‬ਟऩः ˄нᶕ˅ ⋈ ःःइ‫ؚ‬जोऺनदु ˄ଚ䟼ˈ⋑䛓ѸĂĂ˅  卲َःःइُᱟ੖ᇊⲴᓄㆄ⭘䈝ˈَजोऺनदुُⲴ᜿ᙍᱟĀ⋑䛓ѸĂĂāDŽ  卲َःःइ‫ؚ‬जोऺनदुُᱟ㺘⽪䉖㲊Ⲵ䈤⌅DŽ    ༠Ѥަຳ ऌूँऌूँ     ॎँॎँ             ᖒᇩਛ஺ǃௗ䰩Ⲵ༠丣‫؛‬ ᖒᇩྣᆙᆀⲴቆਛ༠‫؛‬ .or. ver. ञःष॒ ु॒ऑ॒ ऽ ँ ॔থॼ প૗‫؛‬୅଒प৑प়ॎऩः‫؛‬ ㌏ҶDŽ䎦нк‫ޣ‬䰘ᰦ䰤ҶDŽ ᆹ၌ TAIHEN. www.25 . MÔ KONNA JIKAN DESU. JÔZU DA NE.. ग ऊ॒ টॻজ० ँढ‫ुؚ‬अऒ॒ऩৎ৑दघ‫؛‬ ୺ˈ䜭䘉ѸᲊҶDŽ 㖇ᗧ䟼ᠸ A’. ॔থॼ ःःइ‫ؚ‬जोऺनदु‫؛‬ ଚ䟼ˈ⋑䛓ѸྭDŽ ᆹ၌ IIE.nhk.nhk.or. © ver. SOREHODODEMO गॆअङ औऎै ॔থॼ‫ؚ‬঱ুटब‫؛‬ ᆹ၌ˈ֐ୡᗇⵏྭDŽ ሿ⁡ ANNA.25 Created Created Created byby by NHK NHK NHK WORLD WORLD WORLD © © ver.3.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ LESSON 21 ःःइ‫ؚ‬जोऺनदु IIE.

ϰ6$1нྭ᜿ᙍDŽ ᆹ၌ OKÂSAN. April 2015 April 2015 2015 ---26 22----26 - . JIPPUN MO CHIKOKU DESU. YAKUSOKU O YABUTTE WA IKEMASEN.  䈝⌅㾱⛩ ⋇ ྲօᢺᖒᇩ䇽ਈᡀ࢟䇽  卲ॖᖒᇩ䇽ਈᡀ࢟䇽ᰦˈ㾱ᢺ䇽ቮَःُਈᡀَऎُDŽ ೚ः˄ᲊ˅ ‫ ܒ‬೚ऎ  ֻྲ˖೚ऎऩॉऽखञ‫؛‬ ˄ᡁᶕᲊҶDŽ ˅  卲ॼᖒᇩ䇽ਈᡀ࢟䇽ᰦˈ㾱൘ਾ䶒࣐кَपُDŽ    गॆअङ ঱ু˄ྭ˅ ‫ ܒ‬঱ুप  ֻྲ˖঱ুपऩॉऽखञ‫˄؛‬ਈྭҶDŽ ˅ ⋈ ऴ॒ श॒ ᰦ䰤䟿䇽Ā࠶ā             पऴ॒˄ ࠶˅ ˈ गढश॒ गॄढश॒˄ ࠶˅ 䟿䇽৲㿱ㅜ 亥 ⋉ ॸ஄ԇ੮ म ःऐऽच॒   卲ࣘ䇽Ⲵॸ஄ਾ㔝َमःऐऽचُ॒㺘⽪⾱→DŽ ˄н㜭䘍৽㿴ᇊDŽ ֻྲ˖৺൶॑୊ढथमःऐऽच॒‫؛‬ ˅    ༠Ѥަຳ ऋाऋा श॒श॒  ऊ॒ ऊ॒     ᖒᇩབྷࣘᒢᠸⲴṧᆀࠋ   ᖒᇩᙂ≄ߢཙǃ   ᖒᇩ୐୐ਘਘǃ 㝨䜭啃䎧ᶕⲴṧᆀDŽ  䇝ᯕԆӪⲴṧᆀDŽ Created Created by Created by NHK by NHK WORLD NHK WORLD © WORLD © ver. ᡁഎᶕᲊҶDŽ OSOKU NARIMASHITA. GOMENNASAI. ॉॆअऻ ग ढ श॒ ठ ऒऎ ᅟಟ ॔থॼऔ॒‫ؚ‬10ীु೚മदघ‫؛‬ ᆹ၌ˈ֐䜭䘏ࡠҶ ࠶䫏ҶDŽ ृऎजऎ ृव 㠽ⴁ ৺൶॑୊ढथमःऐऽच॒‫؛‬ н㜭䘍৽㿴ᇊDŽ ANNA-SAN. 䇯䰞 NHK 䇯䰞 NHK 䇯䰞 WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ उज    LESSON 22  ೚ऎऩॉऽखञ OSOKU NARIMASHITA ऊँ उज ॔থॼ उಟऔ॒‫ؚ‬ओी॒ऩऔः‫؛‬೚ऎऩॉऽखञ‫؛‬ 2. April ver. ऌ ॔থॼ घाऽच॒‫؛‬ਞ॑णऐऽघ‫؛‬ ሩн䎧DŽᡁԕਾ⌘᜿DŽ ᆹ၌ SUMIMASEN. © ver. KI O TSUKEMASU.

jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ऊँ खऊ LESSON 23 उಟऔ॒पቔैोऽखञ OKÂSAN NI SHIKARAREMASHITA ँःट ु॒ऑ॒ ऽ ँ औऎै ऒभ ৑ म୅଒प৑प়ढञ‫ء‬ 䛓ཙ䎦к‫ޣ‬䰘ᰦ䰤Ҷੇ˛ ሿ⁡ KONOAIDA WA MONGEN NI MANIATTA? ऽ ँ ॔থॼ ःःइ‫؛‬৑प়ःऽच॒दखञ‫؛‬ ⋑ᴹDŽ⋑䎦кDŽ ऊँ खऊ ᆹ၌ जोद‫ؚ‬उಟऔ॒पቔैोऽखञ‫؛‬ ᡰԕˈ㻛 2. ver.nhk.. ञःष॒ औऎै जोमপ૗टढञब‫؛‬ 䛓ਟⵏཏઋ୺DŽ ሿ⁡ SORE WA TAIHEN DATTA NE.ϰ6$1 䇝Ҷа亯DŽ ज अ ग धअय॒ ऊः ऴ ྽௾ਊ୞ऋ ৚ੜइऽखञ‫؛‬ ␵ᢛ٬ᰕ໎࣐Ҷ ⅑DŽ IIE.or. ©©ver.27 .jp/lesson/chinese www.-3 - .nhk. MANIAIMASEN DESHITA. April April April 2015 2015 2015 - . 䈝⌅㾱⛩ ⋇ B ऽच॒दखञ ऽघⲴ䗷৫ᖒⲴ੖ᇊᖒ  卲ঐ५ᖒⲴࣘ䇽ਈᡀ੖ᇊᖒⲴ䗷৫ᖒˈ㾱ᢺَऽघُਈᡀَऽच॒दखञُ DŽ    ৑प়ःऽघ˄䎦ᗇк˅    ৑प়ःऽच॒˄䎦нк˅  䗷৫ᖒ                    ੖ᇊᖒ    ৑प়ःऽखञ˄䎦кҶ˅    ৑प়ःऽच॒दखञ˄⋑䎦к˅ ⋈㻛ࣘਕ ࣘ䇽৲㿱ㅜ 亥ǃㅜ 亥 卲㻛ࣘਕ㾱⭘㻛ࣘᖒⲴࣘ䇽ˈ㹼Ѫѫփ⭘ࣙ䇽َपُᶕ㺘⽪DŽ ቔॉऽघ˄䇝ᯕ˅ ‫ ܒ‬ቔैोऽघ˄㻛䇝ᯕ˅  उಟऔ॒ म ॎञख ॑ ቔॉऽखञ‫؛‬ ˄ྸྸ傲ᡁDŽ˅   ॎञख म उಟऔ॒ प ቔैोऽखञ‫˄؛‬ᡁ㻛ྸྸ傲ҶDŽ ˅ ༠Ѥަຳ ऌॄढऌॄढ  ओखओख 䘉ᱟ⭘࣋ᬖᤝ⢙փⲴ༠丣DŽ      ᖒᇩ⭘࣋ᬖᤝ⧫⪳ᶟᡆデᡧ⧫⪳ⲴṧᆀDŽ .27 Created Created Created byby by NHKNHK NHK WORLD WORLD WORLD © ver.or. OKÂSAN NI SHIKARAREMASHITA. www. SÔJI TÔBAN GA SANKAI FUEMASHITA. SOREDE.

च॒चः णऊ ੔ে ःःइ‫ؚ‬टीदघ‫؛‬ઞॎऩःदऎटऔः‫؛‬ нˈн㹼DŽ䈧н㾱⭘DŽ 㘱ᐸ IIE. 䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ णऊ LESSON 24 ઞॎऩःदऎटऔः TSUKAWANAIDE KUDASAI च॒चः ऌ ॆअ ੔ে मः‫ؚ‬০঩मऒऒऽददघ‫؛‬ ྭˈӺཙቡࡠ䘉䟼DŽ ैःखॄअ ऑणेअल ख ऐ॒ 㘱ᐸ ਟ ౝ भা໫঩प૥ୡ॑खऽघ‫؛‬ лᱏᵏа㘳䈅DŽ HAI. DAME DESU. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ॼॖᖒࣘ䇽 द ऎटऔः 䈧н㾱B. TSUKAWANAIDE KUDASAI. च॒चः ग खॆ णऊ ॔থॼ ੔ে‫ؚ‬ോછ॑ઞढथुःःदघऊ‫؛‬ 㘱ᐸˈਟԕ⭘䇽ިੇ˛ ᆹ၌ SENSEI. RAISHÛ NO GETSUYÔBI NI SHIKEN O SHIMASU. JISHO O TSUKATTE MO II DESU KA. KYÔ WA KOKO MADE DESU.

  卲ॼॖᖒਾ㔝َदऎटऔःُ ˈ㺘⽪⾱→DŽ ः ֻྲ˖ষऊऩः द ऎटऔः‫؛‬ ˄䈧н㾱৫DŽ ˅    ষऌऽघ˄৫˅Ⲵॼॖᖒ        ⋈ ᰦ䰤䇽 ऌभअ ऌॆअ ँखञ આ঩ ᱘ཙ.

  ০঩ Ӻཙ.

  ৥঩ ᰾ཙ.

 च॒खॄअ ऒ॒खॄअ ैःखॄअ ੔ ౝ кᱏᵏ.

  ০ ౝ 䘉ᱏᵏ.

  ਟ ౝ лᱏᵏ.

 च॒ऑण ऒ॒ऑण ैःऑण ੔ া књᴸ.

  ০ া 䘉њᴸ.

  ਟ া  лњᴸ.

ver.- .2 2---28 28 .April ver.    ༠Ѥަຳ वअवअ वण वण  ᖒᇩ⋑ᆼ⋑Ҷਁ⢒僊ⲴṧᆀDŽ ᖒᇩ౏౏ഄഄਁ⢒僊ⲴṧᆀDŽ  Created Createdby Created byNHK by NHKWORLD NHK WORLD© WORLD ©©ver. April2015 April 2015 2015 -.

NIHON WA HONTÔ NI JISHIN GA ÔI DESU NE.or.nhk.or. ॔থॼ लढऎॉखञ‫؛‬ ੃↫ᡁҶDŽ प ऺ॒ ऺ॒धअ ग ख॒ उउ ᆹ၌ ঩মमমਊप৉൜ऋ੗ःदघब‫؛‬ ᰕᵜⵏᱟൠ䴷ᖸཊ୺DŽ BIKKURI SHITA. MINNA. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ભԔᖒࣘ䇽 ࣘ䇽৲㿱ㅜ 亥ǃㅜ 亥  卲ભԔᖒ൘ਁ⭏㍗ᙕᛵߥᰦ㓿ᑨ֯⭘ˈҏ⭘ҾӔ䙊ḷᘇㅹDŽ प ֻྲ˖ജऑऽघ˄䘳䐁ǃ䘳⭏˅‫ ܒ‬ജऑौ‫˄آ‬ᘛ䐁ʽ˅   ⋈ B ेअट ेअदघ ˄ྭ‫ۿ‬B˅  卲َेअटُᱟَेअदघُⲴ䖳Ѫ䲿᜿Ⲵ䈤⌅ˈ㺘⽪䈤䈍Ӫṩᦞᖃᰦᛵߥ‫ࡔⲴࠪڊ‬ᯝDŽ  卲َेअटُࡽ䶒н㜭⭘ࣘ䇽Ⲵঐ५ᖒDŽ  ֻྲ˖ณोम ઽऽढञ ेअट‫ۿྭ˄؛‬нᱳҶDŽ ˅                ઽऽॉऽघ˄ᚒ༽ᒣ䶉˅Ⲵॱᖒ झअ मऩ ऩऋ ⋉ ଴ म ࿀ ऋ শः བྷ䊑啫ᆀ䮯. www. OCHITSUITE. YURE WA OSAMATTA YÔDA.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ णऎइ खञ मः LESSON 25 ၱ भৣपোो TSUKUE NO SHITA NI HAIRE च॒चः ग ख॒ उ ण ੔ে ৉൜ट‫؛‬ा॒ऩ‫૳ؚ‬ठାःथ‫؛‬ ൠ䴷ҶDŽབྷᇦ䜭࡛᝼DŽ णऎइ खञ मः 㘱ᐸ ၱ भৣपোो‫؛‬ 䫫ࡠṼᆀл䶒DŽ ॅ उऔ ณोमઽऽढञेअट‫؛‬ ྭ‫ۿ‬нᱳҶDŽ JISHIN DA.jp/lesson/chinese www. TSUKUE NO SHITA NI HAIRE.nhk.

3 .Created Created Created by byby NHK NHK NHK WORLD WORLD WORLD ©© © ver.. ver. ѫ仈 ѫ䈝    ༠Ѥަຳ एै एै   ऋञ  ऋञ    ᖒᇩᷦᆀᡆṼᆀㅹሿᑵᓖᶕഎᱳࣘⲴ༠丣DŽ ᖒᇩᔪㆁ⢙ᡆᇦާབྷᑵ᩷᩶ǃнっᇊⲴṧᆀDŽ . April April April 2015 2015 2015 - . ver.29 .

ROKUJITTEN DESHITA.- . TSUGI WA GANBARÔ. April2015 April 2015 2015 -. ver. 䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ णऍ LESSON 26 ઃमऋ॒यौअ TSUGI WA GANBARÔ ऑ ॒ऌ ॔থॼ টॻজ०‫ؚ‬੪ਞऋऩःब‫؛‬ 㖇ᗧ䟼ᠸˈᘾѸ⋑㋮⾎୺˛ ᆹ၌ RODORIGO. ॎञख ौऎगढथ॒ ॔থॼ எ ु‫ڬڲ؛؞؞؞‬ਡदखञ‫؛‬ ᡁҏаṧĂĂ㘳Ҷ ࠶DŽ णऍ ᆹ၌ ઃमऋ॒यौअ‫؛‬ л⅑ࣚ࣋੗DŽ WATASHI MO…. GENKI GA NAI NE.2 2---30 30 . 䈝⌅㾱⛩ ⋇ B ॒दघ  卲َ॒दघُ㺘⽪ሩ⣦ߥᡆ⨶⭡䘋㹼䈤᰾DŽ   卲َ॒दघُࡽ䶒㾱⭘䗎Җᖒᡆॱᖒ䘉ṧⲴࣘ䇽ⲴᲞ䙊փDŽ ֻྲ˖૥ୡ ऋ दऌऩऊढञ ॒दघ‫؛‬ ˄㘳䈅⋑㘳ྭDŽ˅                  दऌऽच॒दखञ˄⋑‫Ⲵ˅ྭڊ‬Პ䙊փ ⋈ दखञ‫؟‬दघⲴ䗷৫ᖒ ञःष॒ ֻྲ˖প૗दघ‫˄؛‬ᛵߥѕ䟽DŽ ˅‫  ܒ‬প૗दखञ‫؛‬ ˄ᛵߥѕ䟽DŽ˅  ⋉ ऋ॒यौअ ˄ࣚ࣋੗˅ ࣘ䇽৲㿱ㅜ 亥ǃㅜ 亥  卲َऋ॒यौअُᱟَऋ॒यॉऽघُ˄ࣚ࣋˅Ⲵ᜿ᘇᖒDŽ  卲᜿ᘇᖒ㺘⽪䈤䈍ӪⲴ᜿ᝯˈҏਟԕ㺘⽪䚰䈧ሩᯩа䎧‫ڊ‬Ḁһᡆۜ‫׳‬ሩᯩ‫ڊ‬ḀһDŽ    ༠Ѥަຳ       इ‫॒ش‬ उऍू‫ش‬ इ‫॒ش‬ उऍू‫ش‬    ᖒᇩႤ‫ݯ‬བྷ༠஬ଝⲴ༠丣DŽ       ᖒᇩᒬ‫Ⲵݯ‬ଝ༠DŽ Created Createdby Created byNHK by NHKWORLD NHK WORLD© WORLD ©©ver.April ver. ख ऐ॒ টॻজ० ૥ୡऋदऌऩऊढञ॒दघ‫؛‬ 㘳䈅⋑㘳ྭDŽ 㖇ᗧ䟼ᠸ SHIKEN GA DEKINAKATTA N DESU.

खङउऊ धु औऎै ಯળभ௵टठ‫؛‬ 䶉޸Ⲵᴻ৻DŽ ሿ⁡ SHIZUOKA NO TOMODACHI.31 -. ॔থॼ षइ‫؛‬ःणदघऊ‫؛‬ ⵏⲴ˛ӰѸᰦ‫˛ى‬ ᆹ၌ HÊ.or.nhk.3 . ैःऑण म ण ऊ औऎै ਟা‫ڬڮ‬঩े‫؛‬ лњᴸ ᰕDŽ ःढखॆ खङउऊ ः ሿ⁡ ॔থॼु঳คपಯળपষऊऩः‫ء‬ ᆹ၌ˈᜣнᜣ䐏ᡁа䎧৫䶉޸˛ RAIGETSU HATSUKA YO. ANNA MO ISSHO NI SHIZUOKA NI IKANAI?  䈝⌅㾱⛩  ⋇ ॼॖᖒࣘ䇽 "   卲ࣘ䇽Ⲵॼॖᖒˈ䇽ቮ⭘ॷ䈳ᶕ䈫Ⲵ䈍ˈਟԕ㺘⽪ԕ䖫ᶮ䈝≄ੁሩᯩਁࠪ䚰䈧DŽ इःऋ ा ֻྲ˖঳คप ಩઺॑ ৄऩः‫˄ء‬а䎧৫ⴻⴻ⭥ᖡˈᘾѸṧ˛˅ 䜁䟽䈤⌅ ৄऽघ˄ⴻ˅Ⲵॼॖᖒ  ঳คप ಩઺॑ ৄऽच॒ऊ‫؛‬ ˄㾱н㾱а䎧৫ⴻ⭥ᖡ˛˅            ৲㿱ㅜ 䈮Ń ⋈ ᰕᵏ   аਧणःञठ Ҽਧऴणऊ йਧाढऊ  ഋਧेढऊ  ӄਧःणऊ ‫ޝ‬ਧ िःऊ  гਧ ऩभऊ ‫ޛ‬ਧ ेअऊ ҍਧ ऒऒभऊ ॱਧ धउऊ    ॱаਧगॄअःठपठ    Ҽॱਧ मणऊ   Ҽॱഋਧ पगॄअेढऊ    ༠Ѥަຳ पूँ      पूँ ॎ॒ ॎ॒ ᖒᇩ⤇Ⲵਛ༠DŽ    ᖒᇩ⥛Ⲵਛ༠DŽ .jp/lesson/chinese www. April April April 2015 2015 2015 - . ver. www.31 ..nhk. ITSU DESU KA. Created Created Created byby by NHK NHK NHK WORLD WORLD WORLD © ver.or. ©©ver.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ टो ऐढऒ॒ LESSON 27 ၴऋ੥ฬघॊ॒दघऊ DARE GA KEKKON SURU N DESU KA टो ऐढऒ॒ ॔থॼ ၴऋ੥ฬघॊ॒दघऊ‫؛‬ 䈱㔃ႊ˛ ᆹ၌ DARE GA KEKKON SURU N DESU KA.

बऋ ॔থॼ नअझेौखऎउൢःखऽघ‫؛‬ 䈧ཊ‫➗ޣ‬DŽ ᆹ၌ DÔZO YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU. ऊो ऎॎ औऎै ೀमढ़ওছपถखःऊै‫ؚ‬ Ԇሩ⴨ᵪᖸ⟏ᚹˈ ሿ⁡ ःौःौऌःथब‫؛‬ ⴨ᵪⲴһቭ㇑䰞ԆDŽ KARE WA KAMERA NI KUWASHII KARA. 䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ खङउऊ LESSON 28 ಯળषेअऒज SHIZUOKA E YÔKOSO ऐ ॒ञ औऎै ऒठैम‫ؚ‬ःधऒभ௏୬ऎ॒‫؛‬ 䘉ᱟᡁา‫ڕݴ‬ཚDŽ ሿ⁡ KOCHIRA WA. ऐ ॒ञ खङउऊ ௏୬ ಯળषेअऒज‫؛‬ ⅒䗾ᶕ䶉޸DŽ ‫ڕ‬ཚ SHIZUOKA E YÔKOSO. ITOKO NO KENTA-KUN. IROIRO KIITE NE. ऐ ॒ञ ௏୬ ‫॔ق‬থॼठू॒‫ؚ‬ऊॎःःऩँ‫ك‬ ᆹ၌ྭਟ⡡୺DŽ.

) 䈝⌅㾱⛩ ⋇ B ष ेअऒज ⅒䗾ᶕB. KAWAII NÂ. ‫ڕ‬ཚ (ANNA-CHAN.

  卲َषُᱟ㺘⽪ⴞⲴൠⲴࣙ䇽DŽَेअऒजُ᜿ᙍᱟĀ⅒䗾‫ݹ‬ѤāDŽ पऺ॒ ˅ ֻྲ˖঩মषेअऒज‫⅒˄؛‬䗾ᶕᰕᵜDŽ ⋈ B ऊै .

 ഐѪB.

  ৲㿱ㅜ 䈮  卲َऊैُᱟ㺘⽪⨶⭡Ⲵࣙ䇽DŽ ֻྲ˖ऊॎःः ऊै˄ഐѪਟ⡡˅       ऊॎःः ॖᖒᇩ䇽   卲َऊैُ᧕൘ॼᖒᇩ䇽ᡆ਽䇽ਾ䶒ᰦˈ㾱ਈᡀَटऊैُDŽ ऑ॒ऌ ֻྲ˖੪ਞ टऊै˄ഐѪ㋮࣋ᰪⴋ˅ ੪ਞ   ॼᖒᇩ䇽 ⋉ B प ถखः ⟏ᚹB.

© ver.- . April 2015 April 2015 2015 --. ֻྲ˖௏୬मढ़ওছपถखः‫؛‬ ˄‫ڕ‬ཚሩ⴨ᵪᖸ⟏ᚹDŽ ˅ ༠Ѥަຳ        ळ‫ش़ش‬ळ‫ش़ش‬ अ‫ش‬     ᖒᇩᮁᣔ䖖Ⲵ䆖ᣕ༠DŽ       ᖒᇩ䆖䖖Ⲵ䆖ᣕ༠DŽ Created Created by Created by NHK by NHK WORLD NHK WORLD © WORLD © ver. April ver.32 22---32 .

 AME GA FURU N DA YO.jp/lesson/chinese www.or.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ठऊ ा उउ LESSON 29 ੺ऎदৄॊध‫ؚ‬পऌःदघब CHIKAKU DE MIRU TO.or. www. ऐ ॒ञ ऎु ा ँी ऴ ௏୬ ँभ์ऋৄइॊध‫ؚ‬ංऋఋॊ॒टे‫؛‬ ⴻࡠ䛓⿽Ӂˈቡᱟ㾱л䴘ҶଖDŽ ‫ڕ‬ཚ ANO KUMO GA MIERU TO. CHIKAKU DE MIRU TO. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ B ध ྲ᷌B.nhk. KUMO NO KATACHI GA BÔSHI MITAI DESU. ÔKII DESU NE ऴ ग औ ॒ ॔থॼ ୕૒৛ट‫؛‬ ᱟᇼ༛ኡDŽ ठऊ ा उउ ᆹ၌ ੺ऎदৄॊध‫ؚ‬পऌःदघब‫؛‬ ൘䘁༴ⴻˈྭབྷ୺DŽ ऎु ऊञठ ऻ अख ँो‫์؛‬भ ஄ ऋၣ৕ाञःदघ‫؛‬ Ⅸ˛ӁⲴᖒ⣦‫ۿ‬ᑭᆀլⲴDŽ FUJISAN DA. ARE.nhk. ÔKII DESU NE.

ver.. April April April 2015 2015 2015 - .  卲ࣙ䇽َधُ᧕൘ࣘ䇽ਾ䶒ˈ㺘⽪ᶑԦDŽ َधُࡽ䶒Ⲵࣘ䇽㾱⭘䗎ҖᖒᡆॼॖᖒDŽ   ֻྲ˖ँभ์ऋৄइॊध‫ؚ‬ංऋఋॉऽघ‫ ؛‬  ˄ྲ᷌ⴻ㿱䛓⿽Ӂˈቡᱟ㾱л䴘ҶDŽ˅ ऊऔएु ຖ์ ኡᑭӁ ⋈ B ॒ट Ń ৲㿱ㅜ 䈮  卲َ॒टُᱟَ॒दघُⲴ䖫ᶮ䈝≄Ⲵ䈤⌅ˈ൘ሩ⵬ࡽⲴ⣦ߥᡆ⨶⭡䘋㹼䈤᰾ᰦ֯⭘DŽ  ֻྲ˖䖫ᶮ䈝≄‫ܒ‬ංऋఋॊ॒ट‫ ؛‬ ˄㾱л䴘ҶDŽ˅    䜁䟽䈝≄‫  ܒ‬ංऋఋॊ॒दघ‫˄ ؛‬㾱л䴘ҶDŽ˅      ༠Ѥަຳ  खध कँकँ खध                ᖒᇩ䴘лᗇᖸབྷⲴṧᆀDŽ        ᖒᇩ㓶䴘䴿䴿ⲴṧᆀDŽ . © ver.3.- .33 .33 Created Created Created byby by NHK NHK NHK WORLD WORLD WORLD © © ver.

ऐ ॒ञ ँी ऊ छ ௏୬ ංपफोञै‫ؚ‬௯ဪ॑ऱऎे‫؛‬ 㾱ᱟ㻛䴘⏻ҶˈՊᝏ߂ⲴDŽ ‫ڕ‬ཚ AME NI NURETARA. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ B ञःदघ ᜣB. KAZE O HIKU YO. ISOIDE KAERIMASHÔ. MÔ SUKOSHI SHASHIN O TORITAI DESU. 䇯䰞 NHK 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ घऒ खूख॒ ध LESSON 30 ॑๡ॉञःदघ ुअ૘ख୼ઌ MÔ SUKOSHI SHASHIN O TORITAI DESU ँी ःज ऊइ औऎै ँ‫ؚ‬ංट‫૶؛‬ःदషॉऽखॆअ‫؛‬ ୺ˈл䴘ҶDŽ䎦ᘛഎ৫੗DŽ ሿ⁡ A. AME DA. ऽ ॔থॼ ठॆढधୄढथৣऔः‫؛‬ ㅹаㅹDŽ घऒ खूख॒ ध ᆹ၌ ुअ૘ख୼ઌ॑๡ॉञःदघ‫؛‬ ᡁ䘈ᜣ޽᣽Պ‫➗ݯ‬⡷DŽ CHOTTO MATTE KUDASAI.

  卲ᢺঐ५ᖒࣘ䇽Ⲵَऽघُਈᡀَञःُ ˈਟԕ㺘⽪䈤䈍ӪⲴᝯᵋDŽ ൘َञःُਾ䶒࣐кَदघُ ˈ䈝≄Պᱮᗇᴤ䜁䟽DŽ ֻྲ˖ ୼ઌ॑๡ॉऽघ‫؛‬ ˄➗⴨DŽ˅ ‫୼ ܒ‬ઌ॑๡ॉञःदघ‫˄؛‬ᜣ➗⴨DŽ ˅ ⋈ ॱᖒࣘ䇽 ٔ ै ྲ᷌B.

- . ver.  卲ॱᖒࣘ䇽࣐кَैُ َञैُ㺘⽪ᶑԦDŽ  卲൘ਉ䘠Ḁ⿽ᶑԦлаᇊՊࠪ⧠Ḁ⿽㔃᷌ᰦˈ ҏਟԕ⭘َधُᶕᴯᦒَञैُ DŽ Ń ৲㿱ㅜ 䈮 उ ֻྲ˖౒खञै‫ؚ‬णऌऽघ‫؛‬ ˄᤹лᔰ‫⚟ˈޣ‬ቡՊӞDŽ ˅ ౒घध‫ؚ‬णऌऽघ‫ ؛‬ ˄᤹лᔰ‫⚟ˈޣ‬ቡՊӞDŽ ˅    ༠Ѥަຳ    ओौ      ऒौ ओौ ऒौ           ᖒᇩᢃ䴧Ⲵ༠丣DŽ ᖒᇩ৸ሿ৸䖫Ⲵь㾯┊ࣘⲴṧᆀDŽ Created Created by by NHK NHK WORLD WORLD © © ver.34 22---34 . April April 2015 2015 --.

KIREINA MIDORI IRO. SÂ.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ औः LESSON 31 ुअ‫ୃڮڴ‬दघे MÔ HACHIJÛNI SAI DESU YO ऑ ॒ऌ ॔থॼ उयँऔ॒‫ؚ‬उ੪ਞदघब‫؛‬ ྦྦˈᛘ䓛փⵏྭ୺DŽ ᆹ၌ OBÂSAN. औः ठू उयँऔ॒ ुअ ୃदघे‫؛‬औँ‫ؚ‬उภ॑नअझ‫؛‬ ᐢ㓿 ኱஖DŽᶕˈ䈧்㥦DŽ ྦྦ MÔ HACHIJÛNI SAI DESU YO. www. OCHA O DÔZO.or.jp/lesson/chinese www. OGENKI DESU NE.or. KAORI MO II DESU. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ᮠᆇ . ानॉःौ ऊउ ॔থॼ ॎँ‫ؚ‬ऌोःऩ෤ ౦ ‫؛‬ಘॉुःःदघ‫؛‬ ૷ˈྭ┲ӞⲴ㔯㢢DŽ㘼ф俉≄ᢁ啫DŽ ᆹ၌ WÂ.nhk.nhk.

-3 - . ver.35 .. ©©ver.   ৲㿱ㅜ 䈮ǃㅜ 䈮  गॄअ पगॄअ  गॄअःठ ٙ गॄअ ٔ ःठ पगॄअःठ ٙ पगॄअ ٔ ःठ  गॄअप  ٙ गॄअ ٔ प पगॄअप  ٙ पगॄअ ٔ प ⋈ 仌㢢  ानॉ ँऊ ँउ ෤ ஧ ஒ ˄㔯㢢˅ ˄㓒㢢˅ ˄㬍㢢˅ ⋉ 㺘⽪ሺᮜⲴَउ઼َُओُ  卲൘ੁੜ㘵ᡆ䈍仈ѝ⎹৺ⲴӪ㺘⽪ᮜ᜿ᰦˈ ਟ൘оަ⴨‫Ⲵޣ‬਽䇽ᡆᖒᇩ䇽ࡽ䶒࣐кَउُᡆَओُDŽ  卲ӾѝഭՐᶕⲴ਽䇽ࡽ䶒َ࣐ओُˈ䲔↔ԕཆⲴ਽䇽ࡽ䶒َ࣐उُDŽ खओध ऊझऎ ֻྲ˖ उலহ˄ᐕ֌˅ ओੇఔ˄ᛘᇦ䟼Ӫ˅    ༠Ѥަຳ                           ऋव ऋव ओऎओऎ     ᖒᇩૅ૊ૅ૊ൠ்ь㾯Ⲵ༠丣DŽ ᖒᇩབྷਓབྷਓ்ь㾯Ⲵ༠丣DŽ .35 Created Created Created byby by NHKNHK NHK WORLD WORLD WORLD © ver. April April April 2015 2015 2015 - .

KONO FUTON WA BEDDO YORI YAWARAKAI DESU. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ਽䇽 $ ध ਽䇽 % ध नठै ऋ ᖒᇩ䇽 दघऊ  $ ઼ %ˈଚњB˛$ ઼ %ˈBଚњ˛. OYASUMINASAI. औऎै उृघा‫؛‬ ᲊᆹDŽ ሿ⁡ OYASUMI. SOREJA. 䇯䰞 NHK 䇯䰞NHK 䇯䰞 WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ऴध॒ घ LESSON 32 ऌदघ ഘ੮भऺअऋ஀ FUTON NO HÔ GA SUKI DESU ऴ ध॒ घ औऎै ഘ੮धঋॵॻधनठैऋ஀ऌ‫ء‬ ΎΎ㊣઼ᒺˈ֐ௌ⅒ଚњ˛ ሿ⁡ FUTON TO BEDDO TO DOCHIRA GA SUKI? ऴ ध॒ घ ॔থॼ ഘ੮भऺअऋ஀ऌदघ‫؛‬ ᡁௌ⅒ⶑΎΎ㊣DŽ ऴ ध॒ ᆹ၌ ऒभഘ੮मঋॵॻेॉृॎैऊःदघ‫؛‬ 䘉њΎΎ㊣∄ᒺ䖟DŽ जोगू‫ؚ‬उृघाऩऔः‫؛‬ 䛓ˈᲊᆹDŽ FUTON NO HÔ GA SUKI DESU.

  卲ᢺ $ Ⲵᙗ䍘઼ % 䘋㹼∄䖳ᰦˈ‫ݸ‬䈤َ$ ध % धनठैऋُˈ ❦ਾ࣐кᖒᇩ䇽ˈ޽࣐кَदघऊُDŽ ֻྲ˖ഘ੮धঋॵॻधनठैऋ஀ऌदघऊ‫ ؛‬   䬪Ҷ㻛㽕Ⲵ.

ΎΎ㊣઼ᒺˈ֐ௌ⅒ଚњ˛.

 ⋈ ਽䇽 $ भ ऺअ ऋ ਽䇽 % ेॉ ᖒᇩ䇽 दघ $ ∄ %B.

    卲ᢺ $ Ⲵᙗ䍘઼ % 䘋㹼∄䖳ᰦˈ‫ݸ‬䈤َ$ भऺअऋ % ेॉُˈ  ❦ਾ࣐кᖒᇩ䇽ˈ޽࣐кَदघऊُDŽ पऺ॒ ँण ֻྲ˖ॱॖभऺअऋ঩মेॉဂःदघ‫⌠ ؛‬ഭ∄ᰕᵜ✝DŽ.

 卲ҏਟԕ䈤َ$ म % ेॉ ‫ ت‬दघُ‫؛‬ ֻྲ˖ॱॖम঩মेॉဂःदघ‫⌠ ؛‬ഭ∄ᰕᵜ✝DŽ.

      ༠Ѥަຳ ऴॎऴॎ  ऴऊऴऊ     ᖒᇩ㬜ᶮḄ䖟ǃᴹᕩᙗⲴṧᆀDŽ ᖒᇩ৸䖟৸䖫ⲴṧᆀDŽ Created Created by Createdby NHK byNHK WORLD NHKWORLD © WORLD © ver. ©ver. April ver.April 2015 April2015 2015 .--36 22---36 - .

खूख॒ ॔থॼ ୼ઌ॑ऎोॊ॒दघऊ‫؛‬अोखःदघ‫؛‬ ֐ᱟ䈤ᢺ➗⡷㔉ᡁੇ˛ ᆹ၌ SHASHIN O KURERU N DESU ᡁཚ儈‫ޤ‬ҶDŽ KA? URESHII DESU. ॎञख ॔থॼ ँढ‫ ؚ‬எ ट‫؛‬ ୺ˈᱟᡁDŽ ᆹ၌ A’.jp/lesson/chinese www.  䈝⌅㾱⛩  ⋇ ँऑऽघ  卲൘䈤䈍Ӫ䘱㔉ሩᯩь㾯ᰦˈ䈤䈍Ӫ㾱⭘َँऑऽघُ˄㔉˅DŽ ަԆⲴӪ䘱㔉࡛Ӫь㾯ᰦҏ⭘َँऑऽघُDŽ ⋈ ऎोऽघ  卲ሩᯩ㔉Ҹ㠚ᐡӰѸь㾯ᰦˈ⭘َऎोऽघُ˄㔉ᡁ˅DŽ  卲൘ᰕ䈝䟼ˈ֯⭘ଚњࣘ䇽 ऎोऽघ ਆߣҾ䈤䈍Ӫㄉ൘ᦸо㘵Ⲵ・൪к ‫ ܒ‬ऎोऽखञ ˄䗷৫ᖒ˅ 䘈ᱟㄉ൘᭦ਇ㘵Ⲵ・൪кDŽ ‫ ܒ‬ऎोॊ 䗎Җᖒ.nhk.nhk.or. ऐ ॒ञ उनौ ௏୬ ຐ ःञ‫ँء‬धद‫ؚ॔‬থॼऔ॒पँऑऽघ‫؛‬ ਲ਼᛺Ҷ˛എཤ䘱㔉֐DŽ ‫ڕ‬ཚ ODOROITA? ATODE. BOKU GA FUJISAN DE TOTTA SHASHIN DESU. WATASHI DA. ANNA-SAN NI AGEMASU.or.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ LESSON 33 ॔থॼऔ॒पँऑऽघ       ANNA-SAN NI AGEMASU ऐ ॒ञ ऻऎ ऴ ग औ ॒ ध खूख॒ ௏୬ ऒोम‫ؚ໊‬ऋ୕૒৛द๡ढञ୼ઌदघ‫؛‬ 䘉ᱟᡁ൘ᇼ༛ኡ᣽Ⲵ➗⡷DŽ ‫ڕ‬ཚ KORE WA. www.

April April April 2015 2015 2015 - .37 Created Created Created byby by NHK NHK NHK WORLD WORLD WORLD © © ver. ver.37 .     ༠Ѥަຳ  पृ पृ पऒ पऒ   ᖒᇩнࠪ༠ൠᔰᗳᗞㅁⲴṧᆀDŽ     ᖒᇩコㅁⲴṧᆀDŽ .. © ver.3.- .

ऩ॒ ॔থॼ ॺটढथ୦दघऊ‫؛‬ 7252 ᱟӰѸ˛ ᆹ၌ TORO TTE NAN DESU KA. 䈝⌅㾱⛩ ॺট ⋇ B ढथ୦दघऊ ˄˻ᱟӰѸ"˅  卲㤕㾱䈒䰞ањঅ䇽ᱟӰѸ᜿ᙍˈ ਟԕ൘䘉њঅ䇽ਾ䶒࣐кَढथ୦दघऊُ DŽ ֻྲ˖ॺটढथ୦दघऊ‫˄؛‬7252 ᱟӰѸ˛˅ ⋈ ᖒᇩ䇽ॸᖒⲴਈᦒᯩ⌅  ॖᖒᇩ䇽 ᢺَःُਈᡀَऎथُ ֻྲ˖ृॎैऊः˄䖟˅‫ृ ܒ‬ॎैऊऎथ ऑ॒ऌ ॼᖒᇩ䇽 ਾ㔝َदُ   ֻྲ˖੪ਞ˄‫ڕ‬ᓧ˅ ‫ ܒ‬੪ਞद ⋉ ॸᖒᖒᇩ䇽 ᖒᇩ䇽    ᖒᇩ䇽˖৲㿱ㅜ 亥  卲֯⭘єњԕкᖒᇩ䇽䘋㹼㺘䘠ᰦˈᢺ‫Ⲵ⧠ࠪݸ‬ᖒᇩ䇽ਈᡀॸᖒDŽŃ Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ń  ֻྲ˖ ृॎैऊऎथउःखःदघ‫ ؛‬৸䖟৸ྭਲ਼DŽ.. TORO GA KITA.7$'$. ऐ ॒ञ व व॒ ௏୬ ঐॢটभउऩऊभ৖ীदघ‫؛‬नअझ‫؛‬ ᱟ䠁ᷚ劬Ⲵ劬㞙䜘࠶DŽ䈧DŽ ‫ڕ‬ཚ MAGURO NO ONAKA NO BUBUN DESU. 䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ LESSON 34 ृॎैऊऎथउःखःदघ YAWARAKAKUTE OISHII DESU ऐ ॒ञ ऌ ௏୬ ँढ‫ॺؚ‬টऋਟञ‫؛‬ ୺ˈ7252 ᶕҶDŽ ‫ڕ‬ཚ A’.0$68DŽ৸䖟৸ྭਲ਼DŽ ᆹ၌ ITADAKIMASU. ॔থॼ ःञटऌऽघ‫ृ؛‬ॎैऊऎथउःखःदघ‫؛‬ . YAWARAKAKUTE OISHII DESU. DÔZO.

- .2 2---38 38 .         ༠Ѥަຳ  ँढऔॉ ऒढथॉ       ᖒᇩ␵␑ⲴਓᝏDŽ ᖒᇩ⎃৊⋩㞫ⲴਓᝏDŽ  Created Createdby Created byNHK by NHKWORLD NHK WORLD© WORLD ©©ver. April2015 April 2015 2015 -. ver.April ver.

jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ णऊ LESSON 35 ॡঞ४ॵॺढ़‫ॻش‬मઞइऽघऊ KUREJITTO KÂDO WA TSUKAEMASU KA ऐ ॒ञ ऊ॒गॆअ बऋ ௏୬ उྠ ৒ ॑उൢःखऽघ‫؛‬ 哫✖ᛘˈ㔃䍖DŽ ‫ڕ‬ཚ OKANJÔ O ONEGAI SHIMASU. थ॒ः॒ छ ॒व इ॒ ૲৩ ৸৖द‫ڬڬڮڱ‬৞दघ‫؛‬ а‫ޡ‬ᱟ ᰕ‫ݳ‬DŽ ᓇઈ ZENBU DE GOSEN NIHYAKU EN DESU. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ᮠᆇ . www.or.nhk. थ॒ः॒ णऊ ૲৩ मः‫ؚ‬ઞइऽघ‫؛‬ ਟԕˈਟԕ⭘DŽ ᓇઈ HAI. TSUKAEMASU. ऐ ॒ञ णऊ ௏୬ ॡঞ४ॵॺढ़‫ॻش‬मઞइऽघऊ‫؛‬ ਟԕ⭘ؑ⭘঑ੇ˛ ‫ڕ‬ཚ KUREJITTO KÂDO WA TSUKAEMASU KA.jp/lesson/chinese www.or.nhk.

   ৲㿱ㅜ 䈮ǃㅜ 䈮  ऱूऎ च॒ ऽ॒ ௲ ૸ ਐ  ⋈ ࣘ䇽Ⲵਟ㜭ᖒ  ࣘ䇽৲㿱ㅜ 亥ǃㅜ 亥  卲ࣘ䇽Ⲵਟ㜭ᖒᴹє⿽ਜ਼ѹDŽа⿽㺘⽪ᴹ㜭࣋‫ڊ‬ḀһDŽ ਖа⿽㺘⽪൘Ḁ⿽ᛵߥл‫ݱ‬䇨‫ڊ‬ḀһDŽ मऩ ֻྲ˖ਵखऽघ 䈤.

‫ ܒ‬ਵचऽघ Պ䈤.

 ઞःऽघ ⭘.

 ‫ ܒ‬ઞइऽघ ਟԕ⭘.

39 . April April April 2015 2015 2015 - .3.- . © ver.  Ń    ༠Ѥަຳ ॳথ  আॵ   䘉ᱟ൘᭦䬦ਠ䈫ਆᶑᖒ⸱Ⲵ༠丣‫         ؛‬䘉ᱟᗞ⌒⚹✩䈳㔃ᶏᰦਁࠪⲴ༠丣‫؛‬ ..39 Created Created Created byby by NHK NHK NHK WORLD WORLD WORLD © © ver. ver.

ॎञख ॔থॼ எ ुदघ‫؛‬ ᡁҏᱟDŽ टःऋऎ स॒ऌॆअ ᆹ၌ दु‫ؚ‬প৾द໥ ਘ खऩऐोयऩॉऽच॒‫؛‬ н䗷ˈᡁᗇ൘བྷᆖᆖҐDŽ WATASHI MO DESU.  䈝⌅㾱⛩ ⋇ ॼॖᖒࣘ䇽 ٔ ऩऐोय ऩॉऽच॒ ˄ᗵ享ǃᗇ˅ 卲㺘⽪ᴹѹ࣑ᡆᗵ享‫ڊ‬ḀһᰦˈᢺॼॖᖒⲴࣘ䇽䇽ቮَऩःُ㖞ᦒᡀَऩऐोयऩॉऽचُ॒DŽ  ‫ي‬ঐ५ᖒً ‫ॼي‬ॖᖒً ষऌऽघ ‫     ڀ‬ষऊऩः         ‫ ڀ‬ ষऊऩऐोयऩॉऽच॒  ˄৫˅              ˄н৫˅                  ˄ᗵ享৫˅ ⋈ ᆓ㢲 मॊ ऩण ँऌ ऴॅ    ஐ ˄᱕ཙ˅         ಒ ˄༿ཙ˅       ௘ ˄⿻ཙ˅       ෈ ˄ߜཙ˅   ༠Ѥަຳ +<¿+<¿                     ळॄ‫ش‬ळॄ‫ش‬ लॄ‫ش‬लॄ‫ش‬ ऱॄ‫ش‬ऱॄ‫ش‬  ᖒᇩ仾࡞њн‫Ⲵڌ‬ṧᆀDŽ ᖒᇩᴤབྷа⛩‫Ⲵݯ‬仾DŽ ᖒᇩ⣲仾བྷ֌ⲴṧᆀDŽ  Created Createdby Created byNHK by NHKWORLD NHK WORLD© WORLD ©©ver. DAIGAKU DE BENKYÔ SHINAKEREBA NARIMASEN. ऐ ॒ञ ऻऎ मॊ ृघ धअऌॆअ ः ௏୬ गू‫ؚ໊‬ऋஐ೬ापূ ਎ पষऌऽघ‫؛‬ 䛓ˈᡁ᱕‫ٷ‬৫ьӜDŽ ‫ڕ‬ཚ JA. April2015 April 2015 2015 -.April ver.2 2---40 40 .- . 䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ स॒ऌॆअ LESSON 36 ໥ ਘ खऩऐोयऩॉऽच॒ BENKYÔ SHINAKEREBA NARIMASEN ऐ ॒ञ औल ௏୬ ᄧखऎऩॉऽघ‫؛‬ ᡁՊᇲሎⲴDŽ ‫ڕ‬ཚ SABISHIKU NARIMASU. ver. DEMO. BOKU GA HARUYASUMI NI TÔKYÔ NI IKIMASU.

or. 䈝⌅㾱⛩ 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ॱᖒࣘ䇽 ॉ‫ॱؚ‬ᖒࣘ䇽 ॉ खऽघ  卲Ӿཊњ㹼Ѫᖃѝˈ䘹ਆ ǃ њ䘋㹼Ѯֻᰦˈਟ࠶࡛൘ࣘ䇽Ⲵॱᖒਾ䶒࣐кَॉُˈ ሶᆳԜᧂࡇѻਾˈ൘ਕቮ࣐кَखऽघُ ‫. OSUSHI O TABETARI SHIMASHITA.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ऴ ग औ ॒ ा ञ LESSON 37 ୕૒৛॑ৄञॉ‫ؚ‬उघख॑୫सञॉखऽखञ FUJISAN O MITARI. TANOSHIKATTA DESU. OSUSHI O TABETARI SHIMASHITA ॉॆअऻ ॉॆऒअ ᅟಟ ൒ষमनअटढञ‫ء‬ ᯵㹼ᘾѸṧ˛ 㠽ⴁ RYOKÔ WA DÔ DATTA? ऴ ग औ ॒ ा ञ ॔থॼ ୕૒৛॑ৄञॉ‫ؚ‬उघख॑୫सञॉ ⴻҶᇼ༛ኡˈਲ਼ҶሯਨӰѸⲴDŽ ञभ ᆹ၌ खऽखञ‫؛‬௫खऊढञदघ‫؛‬ ⢩࡛ᔰᗳDŽ FUJISAN O MITARI. www.or.jp/lesson/chinese www.nhk.nhk. ॉॆअऻ ᅟಟ जोमेऊढञॎब‫؛‬ 䛓ཚྭҶDŽ 㠽ⴁ SORE WA YOKATTA WA NE.

ڊ‬ᡆ㘵َखऽखञُ ‫ڊ‬Ҷ.

DŽ ֻྲ˖୕૒৛॑ৄञ˄ⴻҶᇼ༛ኡ.

  उघख॑୫सञ˄ਲ਼Ҷሯਨ.

                   ୕૒৛॑ ৄञॉ‫ؚ‬उघख॑ ୫सञॉ खऽखञ‫؛‬    ˄ⴻҶᇼ༛ኡˈਲ਼ҶሯਨӰѸⲴDŽ˅    ⋈ B म नअ टढञ" BᘾѸṧ˛.

41 . ver.  卲َनअُᱟĀᘾѸṧāˈَटढञُᱟ䗷৫ᖒⲴਕቮ⭘䈝َदखञُⲴ䖫ᶮ䈝≄Ⲵ䈤⌅‫؛‬ खऐ॒ ֻྲ˖૥ୡ मनअटढञ‫˄ء‬㘳䈅㘳ᗇᘾѸṧ˛˅     ༠Ѥަຳ       ऎञऎञ षधषध    ᖒᇩ㋮⯢࣋ቭǃ⯢᜛н๚ⲴṧᆀDŽ   ᖒᇩ⯢ࣣփ㲊ǃᶮᕋᰐ࣋ⲴṧᆀDŽ . ©©ver. April April April 2015 2015 2015 - .41 Created Created Createdby by byNHKNHK NHK WORLD WORLD WORLD © ver.--3 - .

ॉॆअऻ ः ाढ ी ख॒ओअ ऱटॉ ᅟಟ ऽढघएষढथ‫گؚ‬ण৯भਦಀ॑ ం प аⴤ䎠ˈ䈧൘ㅜ њ㓒㔯⚟ᖰᐖᤀDŽ ऽ 㠽ⴁ ශऋढथऎटऔः‫؛‬ MASSUGU ITTE. 䈝⌅㾱⛩ 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ᮜ䈝  卲 ൘ੜ䈍Ӫᡆ䈍仈ѝ⎹৺ⲴӪᱟ∄㠚ᐡᒤ䮯ⲴӪǃкਨᡆнཚ⟏ᚹⲴӪᰦ֯⭘ᮜ䈝DŽ  ⋈ є⿽ᖒᔿⲴᮜ䈝ࣘ䇽 ा ै॒        ৄऽघ ‫ ܒ‬ ओ༮पऩॉऽघ  . 䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ LESSON 38 ऊखऒऽॉऽखञ  KASHIKOMARIMASHITA ॉॆअऻ ख ा ॒ लॆअः॒ बऋ ᅟಟ ৘ড় ୰ ੹ ऽदउൢःखऽघ‫؛‬ 䈧ࡠᐲ≁५䲒DŽ 㠽ⴁ SHIMIN BYÔIN MADE ONEGAI SHIMASU. अ॒थ॒खॄ ઈૡু ऊखऒऽॉऽखञ‫؛‬ ྭⲴDŽ ਨᵪ KASHIKOMARIMASHITA. MITTSU ME NO SHINGÔ O HIDARI NI MAGATTE KUDASAI.

ሺᮜ䈝   ˄ⴻ˅ ᢺ㺘⽪ሩᯩ㹼Ѫᡆ⣦ᘱⲴࣘ䇽ਈᡀवਜ਼ᮜ᜿ⲴᖒᔿDŽ ॎ      .

ver.- .April ver.䉖䇙䈝      ীऊॉऽखञ ‫ ܒ‬ ऊखऒऽॉऽखञ    ˄⸕䚃ҶǃྭⲴ˅       ⭘䉖ঁⲴ䈤⌅ᶕਉ䘠㠚ᐡⲴ㹼Ѫᡆ⣦ᘱˈԕ↔㺘⽪ሩሩᯩⲴᮜ᜿DŽ    ༠Ѥަຳ     ऎैऎै ऴैऴै     ᖒᇩഐѪ⯢ࣣᡆਁ✗㘼ᰐ⌅ㄉっⲴ⣦ᘱDŽ ᖒᇩ〻ᓖ䖳䖫ⲴⵙᲅⲴ⣦ᘱDŽ  Created Createdby Created byNHK by NHKWORLD NHK WORLD© WORLD ©©ver. April2015 April 2015 2015 -.2 2---42 42 .

nhk. द ॔থॼ चऌऋলऽघ‫؛‬ ૣభDŽ ᆹ၌ SEKI GA DEMASU.or. ॉॆअऻ बण न ᅟಟ ೸ु‫ڴ؝ڳگ‬২ँॉऽघ‫؛‬ 䘈ਁ✗ ᓖ DŽ 㠽ⴁ NETSU MO SANJÛNANA TEN HACHI DO ARIMASU.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ उु LESSON 39 ऊछटधઓःऽघ KAZE DA TO OMOIMASU ः खू ୢ঻ नअखऽखञऊ‫؛‬ ᘾѸҶ˛ ५⭏ DÔ SHIMASHITA KA. KAZE DA TO OMOIMASU.nhk. 䈝⌅㾱⛩ 䈝⌅㾱⛩ ⋇ 䈤᰾⯷⣦       ँञऽ ःञ मऩाङ द ःञ ୍ ऋ൱ ःदघ     ࿀ ਷ ऋলऽघ    उऩऊऋ൱ःदघ  ⋈ B ध ઓःऽघ ˄ᡁ䇔ѪB.jp/lesson/chinese www. www.or. ः खू ा ୢ঻ भन॑ৄचथऎटऔः‫؛‬ 䇙ᡁⴻⴻஹૉDŽ उु ५⭏ ऊछटधઓःऽघ‫؛‬ ᡁᜣ֐ᱟᝏ߂ҶDŽ NODO O MISETE KUDASAI.

43 . ©©ver. April April April 2015 2015 2015 - .43 Created Created Createdby by byNHKNHK NHK WORLD WORLD WORLD © ver.--3 - . ver.  卲൘㺘䗮֐㠚ᐡⲴᜣ⌅ǃᝏᜣᡆ᧘⍻ᰦˈ䈧‫ݸ‬䈤ᙍ㘳Ⲵ޵ᇩˈ❦ਾ࣐кَधઓःऽघُ DŽ َधઓःऽघُࡽ䶒㾱֯⭘ࣘ䇽ⲴᲞ䙊փDŽ ऊभगॆ ऌ ऎ ֻྲ˖ೀ੓मਟऽघ‫ ܒ ؛‬ೀ੓मਟॊधઓःऽघ‫؛‬  ˄ྩᶕDŽ ˅˄ᡁ䇔ѪྩՊᶕDŽ ˅     ༠Ѥަຳ                    ऒ॒ऒ॒ ओऺओऺ    ᖒᇩ∄䖳䖫ⲴૣభDŽ          ᖒᇩ∄䖳ѕ䟽ⲴૣభDŽ .

April2015 April 2015 2015 ---2244 ---44 . ྲ᷌ᴹ䴰㾱Ⲵь㾯ˈቡ੺䇹ᡁ୺DŽ ITTE NE.April ver. TAICHÔ WA.   䈝⌅㾱⛩ ⋇ ङऌङऌखऽघ ˄а䐣а䐣ൠ⯬˅  卲َङऌङऌُ᫝ᤏᘱ䇽ˈᖒᇩཤ⯬ᰦ‫ۿ‬㜹ᨿ䐣ࣘаṧа䐣а䐣ൠ⯬DŽ َङऌङऌُਾ㔝َखऽघُ ˄‫˅ڊ‬ ˈቡਈᡀҶࣘ䇽DŽ ⋈  㓴ᰕ䈝ࣘ䇽 ࣘ䇽৲㿱ㅜ 亥ǃㅜ 亥 卲᪥䈝ࣘ䇽࠶Ѫ 㓴ˈ⇿㓴䜭ᴹപᇊⲴ⍫⭘ᖒਈᦒ⁑ᔿDŽ  ㅜ 㓴 َऽघُࡽ䶒Ⲵ丣㢲Ⲵ⇽丣ᱟَःُⲴࣘ䇽DŽ ऊ ֻྲ˖ છऌऽघ˄߉˅ ㅜ 㓴 َऽघُࡽ䶒Ⲵ丣㢲Ⲵ⇽丣ᱟَइُⲴࣘ䇽ˈ ञ ԕ৺а䜘࠶َऽघُࡽ䶒Ⲵ丣㢲Ⲵ⇽丣ᱟَःُⲴࣘ䇽DŽֻྲ˖୫सऽघ˄ਲ਼˅ ऌ ㅜ 㓴 खऽघ˄‫˅ڊ‬ǃਟऽघ˄ᶕ˅    ༠Ѥަຳ  िऊिऊ झऎझऎ    ᖒᇩഐѪਁ✗㘼⎁䓛ਁߧⲴṧᆀDŽ         ᖒᇩ㾱અੀⲴṧᆀDŽ Created Createdby Created byNHK by NHKWORLD NHK WORLD© WORLD ©©ver. ver. DÔ? ँञऽ ॔থॼ ୍ ऋङऌङऌखऽघ‫؛‬ ཤа䐣а䐣ൠ⯬DŽ ᆹ၌ ATAMA GA ZUKIZUKI SHIMASU. HOSHII MONO GA ATTARA. ॉॆअऻ ऺ ः ᅟಟ जअ‫؛‬ඟखःुभऋँढञै‫੉ؚ‬ढथब‫؛‬ ᱟੇ˛ 㠽ⴁ SÔ. 䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ँञऽ LESSON 40 ୍ ऋङऌङऌखऽघ ATAMA GA ZUKIZUKI SHIMASU ॉॆअऻ ᅟಟ उऊॅदघे‫؛‬ 䘉ᱟ〰依DŽ ञःठॆअ 㠽ⴁ ৬ ৹ म‫ؚ‬नअ‫ء‬ ᝏ㿹ᘾѸṧ˛ OKAYU DESU YO.- .

 ऋऎइ॒औः ः ञभ ৾ୱມपষऎऒधऋदऌथ‫ؚ‬௫खऊढञद 㜭৫ᆖഝ⾝ˈᡁᝏࡠ䶎ᑨᔰᗳDŽ घ‫؛‬ GAKUEN-SAI NI IKU KOTO GA DEKITE. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ 䗎Җᖒࣘ䇽 ऒध ऋ दऌऽघ 㜭B.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ऋऎइ॒औः ः ञभ LESSON 41 ৾ୱມपষऎऒधऋदऌथ‫ؚ‬௫खऊढञदघ GAKUEN-SAI NI IKU KOTO GA DEKITE.or.or.jp/lesson/chinese www. TANOSHIKATTA DESU ऐ ॒ ञ औऽ ॔থॼ ௏୬஘ ‫ڕ‬ཚ‫˖⭏ݸ‬ ᆹ၌ KENTA SAMA ऑ ॒ऌ उ੪ਞदघऊ‫؛‬ ֐ྭੇ˛ OGENKI DESU KA. www. ँःट ऒभ ৑ मँॉऋधअओकःऽखञ‫؛‬ ࡽӋཙཊ䉒֐ҶDŽ KONOAIDA WA ARIGATÔ GOZAIMASHITA. TANOSHIKATTA DESU.nhk. णऍ धअऌॆअ ँ ઃमূ ਎ दভःऽखॆअ‫؛‬ л⅑൘ьӜ㿱䶒੗DŽ TSUGI WA TÔKYÔ DE AIMASHÔ.nhk.

  卲ࣘ䇽Ⲵ䗎Җᖒ࣐кَऒधऋदऌऽघُ ˈ㺘⽪ਟ㜭DŽ ॎञख ֻྲ˖ எ मষऎ ऒधऋदऌऽघ‫ ؛‬ᡁ㜭৫DŽ.

  卲֯⭘ࣘ䇽Ⲵਟ㜭ᖒਟԕ㺘⽪਼ṧⲴ᜿ᙍDŽ ৲㿱ㅜ 䈮 ֻྲ˖எम ষऐऽघ‫ ؛‬ᡁ㜭৫DŽ.

45 .  䛞᭯㕆⸱ ⋈ ྲօҖ߉䙊䇟ൠ൰ ᇴؑӪ ᭦ؑӪൠ൰  卲ᰕ䈝৏ᵜᱟㄆ⵰߉ⲴˈӾਣᖰᐖ߉DŽ ൠ൰઼ဃ਽ औऽ 卲َ஘ُ᧕൘਽ᆇਾ䶒ˈ㺘⽪ሺᮜDŽ  ᭦ؑӪဃ਽    ༠Ѥަຳ औढरॉ घढऌॉ    ᖒᇩᡯ䰤䟼ь㾯нཊˈᖸᮤ⌱ⲴṧᆀDŽ ᖒᇩ⍇ᆼ㝨ㅹⲴ␵⡭Ⲵᝏ㿹DŽ .3.- . © ver. ver.45 Created Created Created byby by NHK NHK NHK WORLD WORLD WORLD © © ver. April April April 2015 2015 2015 - ..

ॎञख ऽऎ अठ ॔থॼ गू‫ ؚ‬எ मొभ৔‫؛‬ 䛓ˈᡁ㾱ᒅ޵DŽ ᆹ၌ JA. 䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ LESSON 42 नोऋःठय॒उःखःऊऩ DORE GA ICHIBAN OISHII KANA ॔থॼ नोऋःठय॒उःखःऊऩ‫؛‬ ଚњᴰྭਲ਼઒˛ ᆹ၌ DORE GA ICHIBAN OISHII KANA. ऻऎ ख मै सणसण बऋ টॻজ० ໊ु‫௸੍؛‬ःमશ‫ر‬पउൢःखऽघ‫ ؛‬ ᡁҏᶕаԭDŽ 㖇ᗧ䟼ᠸ BOKU MO. 哫✖ᛘˈ࠶ᔰԈDŽ SHIHARAI WA BETSUBETSUNI ONEGAI SHIMASU. म॒यःः॒ ऽऎ अठस॒धअ प ॒ऌ ୿ਲ਼৩ ొभ৔ఉਊमযਞऋँॉऽघे‫؛‬ ᒅ޵‫ׯ‬ᖃᖸᴹӪ≄DŽ ୞䍗ઈ MAKUNOUCHI-BENTÔ WA NINKI GA ARIMASU YO. WATASHI WA MAKUNOUCHI. 䈝⌅㾱⛩ ొभ৔ఉਊ ⋇ ःठय॒ ˄ᴰǃㅜа˅  卲ሩ њԕкⲴь㾯䘋㹼∄䖳ᰦˈ⭘َःठयُ॒㺘⽪ަѝ༴Ҿᴰ亦㓗ⲴањDŽ घ ֻྲ˖ எमొभ৔ఉਊऋ ःठय॒ ஀ऌदघ‫؛‬       ˄ᡁᴰௌ⅒ᒅ޵‫ׯ‬ᖃDŽ ˅ ⋈ नो ऋ ःठय॒ ᖒᇩ䇽 दघऊ ˄ଚњᴰB ˛˅ 卲⯁䰞ਕᖃѝˈ َःठयُ॒ࡽ䶒Ⲵ⯁䰞ԓ䇽ഐ∄䖳ሩ䊑㘼ᔲDŽ     ःणऋ˄ӰѸᰦ‫˅ى‬  नऒऋ˄ଚ䟼˅ ःठय॒ٔ ᖒᇩ䇽.

April ver.46 22---46 . April2015 April 2015 2015 --.- . नोऋ˄ଚњ˅ ୦ऋ˄ӰѸ˅  ༠Ѥަຳ                 एअएअ हऒहऒ     ᖒᇩ㛊ᆀ侯ᗇૅૅਛⲴ༠丣DŽ ᖒᇩ侕㛐䗈䗈ⲴṧᆀDŽ  Created Createdby Created byNHK by NHKWORLD NHK WORLD © WORLD ©ver. © ver.

jp/lesson/chinese www.nhk. DÔSHITE DESHÔ KA.nhk. च॒जअ ृ টॻজ० ਅଥदु൏ऐऩऊढञऊैदघ‫؛‬ ഐѪ൘ᡈҹѝҏ⋑ᴹ✗⇱DŽ 㖇ᗧ䟼ᠸ SENSÔ DEMO YAKENAKATTA KARA DESU. RODORIGO!  䈝⌅㾱⛩ ⋇ B दखॆअ ᱟB੗˛ՊB੗˛.or.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ LESSON 43 नअखथदखॆअऊ DÔSHITE DESHÔ KA च॒चः ऱ ी ग गॆअ ऌ चऌ खौ ः ੔ে ཰ଡ଼ ଗ मྜྷ඄भଗध੉ॎोथःऽघ‫؛‬ လ䐟෾㻛〠Ѫཷ䘩ѻ෾DŽ 㘱ᐸ नअखथदखॆअऊ‫؛‬ ѪӰѸ઒˛ HIMEJI-JÔ WA KISEKI NO SHIRO TO IWARETE IMASU. www.or. ॔থॼ औघऋ‫ؚ‬টॻজ०‫آ‬ ࡠᓅᱟ㖇ᗧ䟼ᠸʽ ᆹ၌ SASUGA.

  卲َदखॆअُ᧕൘ਕቮˈ㺘⽪ሩሶᶕⲴ亴⍻ ᡆਉ䘠аԦн⺞ᇊⲴһDŽ ँखञ ँी ֻྲ˖৥঩मං दखॆअ‫ ؛‬ ᰾ཙՊл䴘੗˛.

                                 လ䐟෾ ⋈ नअखथ दखॆअऊ ѪӰѸ઒˛.

 š+LPHML&LW\  卲َनअखथُ᜿ᙍᱟĀѪӰѸāˈ↓ᔿ䈤⌅ᱟَऩछُ˄ѪӰѸ˅DŽ‫ ܒ‬ऩछदखॆअऊ  ༠Ѥަຳ আথএ‫ش‬থ ঈ‫ش‬      㺘⽪എㆄ↓⺞DŽ      㺘⽪എㆄ䭉䈟DŽ .--3 - .47 . April April April 2015 2015 2015 - . ©©ver.47 Created Created Createdby by byNHKNHK NHK WORLD WORLD WORLD © ver. ver.

䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ॎ ऋ ख ञ ऽढठू भ    LESSON 44 ਮწ৕॑୫सथऊै‫ؚ‬ቘภ॑ධाऽघ WAGASHI O TABETE KARA. MACCHA O NOMIMASU ॎ ऋ ख ँऽ ॔থॼ ਮწ৕मधथु๿ःदघब‫؛‬ ᰕᔿ⛩ᗳྭ⭌୺DŽ ᆹ၌ WAGASHI WA TOTEMO AMAI DESU NE. MACCHA WA NIGAI KAMOSHIREMASEN. ITATATATA. च॒चः ँख ॔থॼ ੔ে‫ؚ‬ଌऋखलोऽखञ‫؛‬ःञञञञ‫؛‬ 㘱ᐸˈᡁ㝊哫ҶDŽྭⰋྭⰋʽ ᆹ၌ SENSEI. MACCHA O NOMIMASU. च॒चः ॎ ऋ ख ञ ऽढठू भ ੔ে ਮწ৕॑୫सथऊै‫ؚ‬ቘภ॑ධाऽघ‫؛‬ ‫ݸ‬ਲ਼ᰕᔿ⛩ᗳˈ❦ਾ்ᣩ㥦DŽ ऽढठू पऋ 㘱ᐸ ቘภमౙःऊुखोऽच॒‫؛‬ ᣩ㥦ਟ㜭∄䖳㤖DŽ WAGASHI O TABETE KARA. ASHI GA SHIBIREMASHITA. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ॸᖒࣘ䇽 ٔ ऊै Bѻਾ.

  卲َऊैُᱟࣙ䇽ˈ᜿ᙍᱟĀѻਾāˈ㺘⽪‫ݸ‬ਾ‫ޣ‬㌫ˈ ণ൘َऊैُࡽ䶒ਉ䘠Ⲵࣘ֌㔃ᶏѻਾˈ޽䘋㹼َऊैُਾ䶒Ⲵࣘ֌DŽ َऊैُࡽ䶒Ⲵࣘ䇽㾱⭘ॸᖒDŽ ֻྲ˖ਮწ৕॑୫सथऊै‫ؚ‬ቘภ॑ධाऽघ‫؛‬         ‫ݸ‬ਲ਼ᰕᔿ⛩ᗳˈ❦ਾ்ᣩ㥦DŽ.

 ⋈ B ऊुखोऽच॒ ਟ㜭B˅ ֻྲ˖ౙः ऊुखोऽच॒‫ ܓ ؛‬๿ः ऊुखोऽच॒‫؛‬        ਟ㜭ᖸ㤖.

      ਟ㜭ᖸ⭌.

- .     ༠Ѥަຳ                   लॉलॉ  ग॒ग॒        ᖒᇩ᡻㝊哫ᵘǃྭ‫ۿ‬䪸ࡪаṧൠᤱ㔝⯬ⰋⲴṧᆀDŽ ᖒᇩ‫ۿ‬䗷⭥аṧⲴᝏ㿹DŽ   Created Createdby Created byNHK by NHKWORLD NHK WORLD© WORLD ©©ver. ver.April ver. April2015 April 2015 2015 -.2 2---48 48 .

or. ऩप औऎै ୦॑ुैढञभ‫ء‬ ᭦ࡠҶӰѸ˛ ሿ⁡ NANI O MORATTA NO? ँ ॔থॼ ৫ऐथुःःदघऊ‫؛‬ ਟԕᢃᔰੇ˛ ᆹ၌ AKETE MO II DESU KA. ॔থॼ नअुँॉऋधअओकःऽघ‫؛‬ 䶎ᑨᝏ䉒DŽ ᆹ၌ DÔMO ARIGATÔ GOZAIMASU.nhk. HONNO KIMOCHI DESU.jp/lesson/chinese www.or. ऐ ॒ञ ऌ ु ௏୬ ऒो‫॒ऺؚ‬भਞ੅ठदघ‫؛‬ 䘉ᱟа⛩ᗳ᜿DŽ ‫ڕ‬ཚ KORE. OTANJÔBI OMEDETÔ.nhk. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ उไে঩उीदधअ ⭏ᰕᘛҀ. www.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ञ॒गॆअ ल    LESSON 45 उ ไ ে ঩उीदधअ       OTANJÔBI OMEDETÔ ञ॒गॆअ ल ा॒ऩ ॔থॼ‫ؚ‬उไ ে ঩उीदधअ‫؛‬ ᆹ၌ˈ⭏ᰕᘛҀʽ བྷᇦ ANNA.

  卲َउไে঩ُᱟĀ⭏ᰕāˈ َउीदधअُᱟĀ⾍䍪ǃ᚝ௌāDŽ 䜁䟽䈝≄ ‫ ܒ‬उไে঩उीदधअओकःऽघ‫⭏֐⾍ ؛‬ᰕᘛҀʽ.

  ⋈ ुैःऽघ ਇ亶ᗇࡠ.

                卲᭦ਇ㘵֌ѫ䈝ᰦˈ֯⭘َुैःऽघُˈᦸо㘵⭘ࣙ䇽َपُᶕ㺘⽪DŽ ऊभगॆ ऊो ऴअच॒ ֻྲ˖ೀ੓मೀप௯௩॑ुैःऽघ‫ྩ˄؛‬ӾԆ䛓䟼ᗇࡠ≄⨳DŽ ˅  卲ᦸо㘵֌ѫ䈝ᰦˈ֯⭘َँऑऽघُ 㔉.

DŽ  ৲㿱ㅜ 䈮    Ń ֻྲ˖ೀमೀ੓प௯௩॑ँऑऽघ‫؛‬   Ԇ㔉ྩ≄⨳DŽ.

 ुैःऽघ ँऑऽघ                   ༠Ѥަຳ ग‫॒ش‬ ऺौॉ   ᖒᇩ޵ᗳ㻛␡␡ᢃࣘˈᘛ㾱⍱⌚ⲴṧᆀDŽ ᖒᇩഐѪᝏࣘᡆ਼ᛵ㠣␡㘼н⭡ᗇ㩭⌚ⲴṧᆀDŽ . April April April 2015 2015 2015 - . ver. ©©ver..49 .49 Created Created Created byby by NHKNHK NHK WORLD WORLD WORLD © ver.-3 - .

䈝⌅㾱⛩ ⋇ B भ ेअप ‫ۿ‬Bаṧ. YUKI? ऐ ॒ञ ऒऩॅऌ ऒऩ ௏୬ ऒोम‫ؚ‬໨඗‫؛‬໨भेअपऔैऔै 䘉ᱟ㊹䴚DŽ ‫ڕ‬ཚ खथःॊदखॆ‫؛‬ ‫㊹ۿ‬ᵛаṧᒢ⡭੗DŽ KORE WA. KONAYUKI. 䇯䰞 NHK 䇯䰞NHK 䇯䰞 WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ऌऒऎ ऽइ ॅऌ ा खँॎ LESSON 46 షবघॊ৐ प‫ؚ‬඗॑ৄॊऒधऋदऌथ ౘ चदघ KIKOKU SURU MAE NI. YUKI O MIRU KOTO GA DEKITE SHIAWASE DESU. KONA NO YÔNI SARASARA SHITEIRU DESHO. ऌ ऒऎ ऽइ ॅऌ ा ॔থॼ షবघॊ৐प‫ؚ‬඗॑ৄॊऒधऋदऌथ എഭѻࡽ㜭ⴻࡠ䴚ˈⵏᱟཚᒨ䘀ҶDŽ खँॎ ᆹ၌ ౘ चदघ‫؛‬ KIKOKU SURU MAE NI. YUKI O MIRU KOTO GA DEKITE SHIAWASE DESU ॅऌ ॔থॼ ुखऊखथ‫ؚ‬඗‫ء‬ л䴚Ҷੇ˛ ᆹ၌ MOSHIKASHITE.

 ֻྲ˖໨ भेअप ‫㊹ۿ‬ᵛаṧ.

 ⋈ 䗎Җᖒࣘ䇽 ৐ प Bѻࡽ˅  卲َ৐पُ ѻࡽ.

ᕪ䈳‫ڊݸ‬ᡆ‫ڊݸ‬ҶḀњࣘ֌DŽ َ৐पُࡽ䶒Ⲵࣘ䇽㾱⭘䗎ҖᖒDŽ ञ थ ँै ֻྲ˖ओम॒॑୫सॊ ৐प‫ຸ॑ুؚ‬ःऽखञ‫ ؛‬ਲ਼依ѻࡽˈ⍇Ҷ᡻DŽ.

  卲َ৏दُ ѻਾ.

ᕪ䈳ਾ‫ڊ‬ᡆਾ‫ڊ‬ҶḀњࣘ֌DŽ َ৏दُࡽ䶒Ⲵࣘ䇽㾱⭘㺘⽪䗷৫ᡆᆼҶⲴॱᖒ‫؛‬ ँध औै ֻྲ˖ओम॒॑୫सञ ৏द‫ؚ‬उ໢ຸ॑ःऽघ‫ ؛‬ਲ਼依ѻਾˈ⍇⻏ᆀDŽ.

April 2015 April 2015 2015 ---50 22---50 - . April ver. © ver. ༠Ѥަຳ ऒ॒ऒ॒ ठैठै     ᖒᇩ䴚㣡ㅹ㓶ሿ䖫⳸Ⲵ⢙փӾオѝ伈㩭лᶕⲴṧᆀDŽ ᖒᇩ䴚лњн‫Ⲵڌ‬ṧᆀDŽ Created Created by Created by NHK by NHK WORLD NHK WORLD © WORLD © ver.

or. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ B प ऩॉऽघ ᖃਈᡀB.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ प ऺ ॒ ओ ऌॆअख ॅी LESSON 47 ঩মୁઇపपऩॊभऋตदघ NIHONGO-KYÔSHI NI NARU NO GA YUME DESU च॒चः औ ःओ ॅी उख ੔ে ਈ৏प‫ؚ‬ाऩऔ॒भต॑ઇइथऎटऔः‫؛‬ ᴰਾˈ䈧੺䇹ᡁ֐ԜⲴỖᜣDŽ 㘱ᐸ SAIGO NI. MINASAN NO YUME O OSHIETE KUDASAI.nhk. ऻऎ प ऺ॒ ःढखॄअ টॻজ० ໊म঩ম॑‫ ڭ‬ఢ खञःदघ‫ ؛‬ ᡁᜣ⧟⑨ᰕᵜDŽ 㖇ᗧ䟼ᠸ BOKU WA NIHON O ISSHÛ SHITAI DESU. www.nhk. ॎञख प ऺ ॒ ओ ऌॆअख ॅी ॔থॼ எ म‫؞؞؞‬঩মୁઇపपऩॊभऋตदघ‫؛‬ ᡁĂĂᖃᰕ䈝ᮉᐸᱟᡁⲴỖᜣDŽ ᆹ၌ WATASHI WA… NIHONGO-KYÔSHI NI NARU NO GA YUME DESU.or.jp/lesson/chinese www.

  卲َपُᱟࣙ䇽ˈ㺘⽪ਈॆⲴ㔃᷌DŽ  ֻྲ˖঩মୁઇప पऩॉऽघ‫ ؛‬ᡁ㾱ᖃᰕ䈝ᮉᐸDŽ.

 ⋈ Პ䙊փࣘ䇽 भ ‫ࣘ֯؟‬䇽਽䇽ॆ 卲ᢺࣘ䇽਽䇽ॆᰦˈ൘ࣘ䇽Ⲵ䗎ҖᖒᡆॱᖒㅹᲞ䙊փਾ䶒࣐кَभُDŽ Ń  ֻྲ˖঩মୁઇపप ऩॊ भ ऋตदघ‫ ؛‬ᖃᰕ䈝ᮉᐸᱟᡁⲴỖᜣDŽ.

                َऩॉऽघُ ᖃ.

©©ver. April April April 2015 2015 2015 - .51 .Ⲵ䗎Җᖒ 卲ҏਟԕ⭘َऒधُᶕᴯᦒَभُ DŽ ֻྲ˖঩মୁઇపपऩॊ ऒध ऋตदघ‫ ؛‬ ༠Ѥަຳ हैहै     घैघै   ᖒᇩ⍱⭵ൠ䈤䈍ᡆ䰵䈫ⲴṧᆀDŽ ᖒᇩ⋑ᆼ⋑Ҷ䈤њн‫Ⲵڌ‬ṧᆀDŽ ᴹᰦҏ㺘⽪ᢺн䈕䈤Ⲵһᛵ䖫᱃ൠ੺䇹ઘതⲴӪDŽ    . ver.51 Created Created Created byby by NHKNHK NHK WORLD WORLD WORLD © ver.-3 - ..

ण ो॒ैऎ औऎै ॱॖपାःञै৴൪खथब‫؛‬ ࡠҶ⌠ഭቡ䐏ᡁԜ㚄㌫୺DŽ ሿ⁡ TAI NI TSUITARA. IROIRO OSEWA NI NARIMASHITA. RENRAKU SHITE NE. KENTA-SAN TO SAKURA-SAN MO OGENKIDE. च ॎ ॔থॼ मः‫؛‬ःौःौउ਼ਵपऩॉऽखञ‫؛‬ ྭDŽ䉒䉒֐ԜⲴཊᯩ‫➗ޣ‬DŽ ऐ ॒ञ ऑ ॒ऌ ᆹ၌ ௏୬औ॒धऔऎैऔ॒ुउ੪ਞद‫؛‬ ‫ڕ‬ཚ઼ሿ⁡ˈ֐Ԝҏཊ‫؍‬䟽DŽ HAI. 䈝⌅㾱⛩ ⋇ ਞ॑णऐथ ཊ࣐ሿᗳ. 䇯䰞 NHK 䇯䰞NHK 䇯䰞 WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ च ॎ LESSON 48 पऩॉऽखञ ःौःौउ਼ਵ IROIRO OSEWA NI NARIMASHITA ऐ ॒ञ ऊैट ऌ ௏୬ ৬ पਞ॑णऐथ‫؛‬ ⌘᜿䓛փDŽ ‫ڕ‬ཚ KARADA NI KIOTSUKETE.

  卲َਞ॑णऐथُᱟࣘ䇽َਞ॑णऐऽघُ ⌘᜿ǃሿᗳ.

ⲴॸᖒDŽ   卲⌘᜿Ⲵሩ䊑⭘ࣙ䇽َपُᶕ㺘⽪DŽ ऎॊऽ ֻྲ˖ ੤ प ਞ॑णऐथ‫ ؛‬ሿᗳ䖖DŽ.

 ⋈ 䚃࡛ⲴሂᲴ䈝 उ੪ਞद‫؛‬ ཊ‫؍‬䟽DŽ.

  ःौःौउ਼ਵप ऩॉऽखञ‫؛‬ ᢯㫉ཊᯩ‫ˈ➗ޣ‬ н㜌ᝏ䉒DŽ.

 औेअऩै‫؛‬ ޽㿱ʽ.

 ༠Ѥަຳ  अऴऴ ँमम               ᖒᇩᔰਓབྷㅁⲴṧᆀDŽ     ᖒᇩᣯ౤ㅁⲴ༠丣DŽ㓿ᑨᖒᇩྣᙗㅁⲴṧᆀDŽ Created Created by Createdby NHK byNHK WORLD WORLD©© NHKWORLD ver. April ver.--52 22---52 - .April 2015 April2015 2015 . ©ver.

 2026+. 85(6+. -¹=8'$77$ -¹=8'( ऑ॒ऌ ऑ॒ऌ ऑ॒ऌ ऑ॒ऌ ‫ڕ‬ᓧ ऩः ੪ਞ ੪ਞदम ੪ਞटढञ ੪ਞद *(1.87( ᘉ ःजऋ ःजऋ ःजऋ ःजऋ ႞ खः ႞ खऎ ऩः ႞ खऊढञ ႞ खऎथ . 2. 2026+. 68.'(:$ 1$.8 1$.$77$ ¹.62*$6+..6+.62*$6+.$77$ 2026+.$:$.87( ྭਲ਼ उःखः उःखऎ ऩः उःखऊढञ उःखऎथ 2.'$77$ 68.6+.jp/lesson/chinese www.nhk.87( उउ उउ उउ उउ བྷ ऩः পऌः পऌऎ পऌऊढञ পऌऎथ ¹. *(1..-¹%8'(:$ 1$..62*$6+.. 2... ....87( टःगॆअव टःगॆअव टःगॆअव टःगॆअव ॼᖒᇩ䇽 н㾱㍗ ऩः পຣ୏ পຣ୏दम পຣ୏टढञ পຣ୏द '$.8 1$. 85(6+.-¹%8'$77$ '$.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ᖒᇩ䇽 ੖ᇊᖒ 䗷৫ᖒ ॸᖒ ॖᖒᇩ䇽 儈‫ޤ‬ अोखः अोखऎ ऩः अोखऊढञ अोखऎथ 85(6+..8 1$..nhk.. <$68.'(:$ 1$. <2..-¹%8 '$. ¹.or.8 1$...8 <$68.62*$6+. www.6+.52...'( ॅअीः ॅअीः ॅअीः ॅअीः ᴹ਽ ऩः થ੡ થ੡दम થ੡टढञ થ੡द <¿0(.'( 䟿䇽 ‫ڭ‬ ‫ڮ‬ ‫گ‬ ‫ڰ‬ ‫ڱ‬ ण ऱधण ऴञण ाढण ेढण ःणण њ... .6+. .52..$77$ ...52.'( घ घ घ घ ௌ⅒ ऩः ஀ऌ ஀ऌदम ஀ऌटढञ ஀ऌद 68.8 1$. <¿0(. 68. <$68.$77$ <2. <¿0(. .$77$ 85(6+. ¹.or.87( ਟ⡡ ऊॎःः ऊॎःऎ ऩः ऊॎःऊढञ ऊॎःऎथ ..$77$ <$68.$77$ 2..8 1$. *(1.87( ྭ ःः ेऎ ऩः ेऊढञ ेऎथ .. '$.8 1$...'(:$ 1$..'$77$ *(1..-¹%8'( गॆअङ गॆअङ गॆअङ गॆअङ ᫵䮯 ऩः ঱ু ঱ুदम ঱ুटढञ ঱ুद -¹=8 -¹=8'(:$ 1$.$77$ .52.$:$.$:$.87( ᴹ᜿ᙍ उुखौः उुखौऎ ऩः उुखौऊढञ उुखौऎथ 2026+... <2.'$77$ <¿0(.$:$.87( ृघ ृघ  ृघ ृघ ‫ׯ‬ᇌ ਍ ः ਍ ऎ ऩः ਍ ऊढञ ਍ ऎथ 1$...

 +.72768 )87$768 0.7768 <27768 .768768 ऊः ःढऊः पऊः औ॒ऋः े॒ऊः ओऊः ᾬ.

 <21....$. . 1. ऴ॒ श॒ ःढश॒ पऴ॒ औ॒श॒ े॒श॒ ओऴ॒ ࠶.$. *2. 6$1*$.$.$.

3381 1.)81 6$1381 <21381 *2)81 औः ःढऔः पऔः औ॒औः े॒औः ओऔः ኱. .

 1.- . © ver. April April April 2015 2015 2015 - . <216$. *26$. ver.53 .   .3.66$.. 6$16$.6$. .53 Created Created Created byby by NHK NHK NHK WORLD WORLD WORLD © © ver.

8 . 0$68 0$768 0$77( 0$77$ ँण  ँण ँण ँण 䳶ਸ ૐऽॉ ऽघ ૐऽॊ ૐऽढथ ૐऽढञ $7680$5.77( . 0$68 .7$ ःज  ःज ःज ःज ᣃ㍗ ૶ऍ ऽघ ૶ए ૶ःद ૶ःट .- . 0$68 %(1. © ver.$. 䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ࣘ䇽  ঐ५ᖒ 䗎Җᖒ ॸᖒ ॱᖒ णऊ  णऊ णऊ णऊ ㅜˍ㓴 ֯⭘ ઞः ऽघ ઞअ ઞढथ ઞढञ 768.7$ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒  Created Created by Created by NHK by NHK WORLD NHK WORLD © WORLD © ver.$77( 768. 0$68 .<¹ 6+.(6+.(6+.7( .$77$ ऽ  ऽ ऽ ऽ ㅹᖵ ୄठ ऽघ ୄण ୄढथ ୄढञ 0$&+..7$ ‫ڊ‬ ख ऽघ घॊ खथ खञ 6+.8 .$.'( . 0$68 $7680$58 $7680$77( $7680$77$ े  े े े 䈫 ഭा ऽघ ഭि ഭ॒द ഭ॒ट <20..7$ ऌ  ऎ ऌ ऌ ㅜ 㓴 ᶕ ਟ ऽघ ਟॊ ਟथ ਟञ . April ver. 0$68 <208 <21'( <21'$ ऊ  ऊ ऊ ऊ ߉ છऌ ऽघ છऎ છःथ છःञ ..$.(6+.. 0$68 6858 6+.(68 .54 22---54 .7( 0. 0$68 768. 0$68 .7( .858 .7$ ः  ः ः ः ৫ ষऌ ऽघ ষऎ ষढथ ষढञ .7( 6+.$.<¹6+.62..$.62.$8 768.62*. April 2015 April 2015 2015 --.7( %(1.7( . 0$68 .'$ ऐ  ऐ ऐ ऐ ‫ޣ‬䰝 ଎ख ऽघ ଎घ ଎खथ ଎खञ .58 .58 0.7$ ᆖҐ स॒ऌॆअ  स॒ऌॆअ स॒ऌॆअ स॒ऌॆअ ໥ ਘ ख ऽघ ໥ ਘ घॊ ໥ ਘ खथ ໥ ਘ खञ %(1. 0$68 ..62*8 .<¹6858 %(1. 0$68 .7( . 0$68 0..7$ ा  ा ा ा ⴻ ৄ ऽघ ৄॊ ৄथ ৄञ 0.<¹6+.77$ ञ  ञ ञ ञ ㅜ 㓴 ਲ਼ ୫स ऽघ ୫सॊ ୫सथ ୫सञ 7$%( 0$68 7$%(58 7$%(7( 7$%(7$ उऻ  उऻ उऻ उऻ 䇠 ಁइ ऽघ ಁइॊ ಁइथ ಁइञ 2%2( 0$68 2%2(58 2%2(7( 2%2(7$ ൘ ः ऽघ ःॊ ःथ ःञ .

(6( 0$68 ः  ः  ः ः ः  ষऊ ऩः ষऊो ऽघ ষऒअ ষऐ ষऐ ऽघ . 0$68 स॒ऌॆअ  स॒ऌॆअ  स॒ऌॆअ स॒ऌॆअ स॒ऌॆअ  ໥ ਘ ख ऩः ໥ ਘ औो ऽघ ໥ ਘ खेअ ໥ ਘ खौ ໥ ਘ दऌ ऽघ %(1. 1$.<¹ . 768..$:$ 1$.5$5( 0$68 0.62*¹ . <20$5( 0$68 <20¹ <20( <20( 0$68 ऊ  ऊ  ऊ ऊ ऊ  છऊ ऩः છऊो ऽघ છऒअ છऐ છऐ ऽघ .2 1$.52 0.$:$5( 0$68 768.jp/lesson/chinese www. 1$.$. .nhk. .3.¹ .<¹ %(1. www.25$5( 0$68  ख ऩः औो ऽघ खेअ खौ दऌ ऽघ 6+. April April 2015 2015 - .5$5( 0$68 ऒ  ऒ  ऒ ऒ ऒ  ਟ ऩः ਟैो ऽघ ਟेअ ਟः ਟैो ऽघ .or.$.5$5( 0$68 .52 '(.     .62*$ 1$. ..<¹ 6+. 7$%(5$5( 0$68 7$%(<¹ 7$%(52 7$%(5$5( 0$68 उऻ  उऻ  उऻ उऻ उऻ  ಁइ ऩः ಁइैो ऽघ ಁइेअ ಁइौ ಁइैो ऽघ 2%2( 1$.2<¹ .(6( .$ 1$. ver.$ 1$.52 '(.or.( 0$68 ञ  ञ  ञ ञ ञ  ୫स ऩः ୫सैो ऽघ ୫सेअ ୫सौ ୫सैो ऽघ 7$%( 1$. %(1..$¹ 768.5$5( 0$68 ा  ा  ा ा ा  ৄ ऩः ৄैो ऽघ ৄेअ ৄौ ৄैो ऽघ 0..$. .$5( 0$68 .55 .( .nhk.$5( 0$68 .52 .62*( .(6¹ . 2%2(5$5( 0$68 2%2(<¹ 2%2(52 2%2(5$5( 0$68 ः ऩः ःैो ऽघ ःेअ ःौ ःैो ऽघ .2. ... 0. 1$. .<¹ 6+..<¹ 6+.55 Created Created byby NHK NHK WORLD WORLD ©© ver.( .¹ . 6$5( 0$68 6+.62*$5( 0$68 .(6$ 1$.62*( 0$68 ऐ  ऐ  ऐ ऐ ऐ  ଎औ ऩः ଎औो ऽघ ଎जअ ଎च ଎च ऽघ . 1$.(6$5( 0$68 . .<¹ 6$5( 0$68 %(1..( 0$68 ःज  ःज  ःज ःज ःज  ૶ऋ ऩः ૶ऋो ऽघ ૶ओअ ૶ऑ ૶ऑ ऽघ .$( 0$68 ऽ  ऽ  ऽ ऽ ऽ  ୄञ ऩः ୄञो ऽघ ୄधअ ୄथ ୄथ ऽघ 0$7$ 1$. $7680$5$5( 0$68 $7680$5¹ $7680$5( $7680$5( 0$68 े  े  े े े  ഭऽ ऩः ഭऽो ऽघ ഭुअ ഭी ഭी ऽघ <20$ 1$.<¹ %(1.- .<¹ 0$68  6+.$.$. 0$7$5( 0$68 0$7¹ 0$7( 0$7( 0$68 ँण  ँण  ँण ँण ँण  ૐऽै ऩः ૐऽैो ऽघ ૐऽौअ ૐऽो ૐऽो ऽघ $7680$5$ 1$.<¹ 0.25$5( 0$68 .$( 768.jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ࣭ ॼॖᖒ 㻛ࣘᖒ ᜿ᘇᖒ ભԔᖒ ਟ㜭ᖒ णऊ  णऊ  णऊ णऊ णऊ  ઞॎ ऩः ઞॎो ऽघ ઞउअ ઞइ ઞइ ऽघ 768.

22---56 - . April April 2015 2015 -. ver. 䇯䰞 NHK 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ Created Created by by NHK NHK WORLD WORLD © © ver.

ver. Created Created byby NHK NHK WORLD WORLD ©© ver. www.nhk.57 .3 .or..jp/lesson/chinese 䇯䰞 NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ . April April 2015 2015 - .

Ӿһॾ䈝ᒯ᫝Ⲵ㘫䈁઼᫝丣ᐕ֌ˈ ᒤ 䎧ᣵԫljㆰ᰾ᰕ䈝NJ㢲ⴞѫᤱӪ㠣ӺDŽ ⊏ᐍ˄ਣ˅ ᒤ ᴸᶕᰕˈ ᒤ ᴸᰙに⭠བྷᆖ᮷ᆖ ⹄ウ、ঊ༛䈮〻∅ъˈ㧧ঊ༛ᆖսDŽ㠚 ᒤ 䎧ˈ൘ 1+.April ver. April2015 April 2015 2015 ---2258 ---58 . 䇯䰞NHK 䇯䰞 䇯䰞 NHKWORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ NHK WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ WORLDˈл䖭‫ݽ‬䍩丣仁ᮉᶀ ⴁ‫؞‬ धऎऩऋ ೉ెँऊब˄ᗧ≨ $.$1(˅ ⾎⭠ཆ䈝བྷᆖ࢟ᮉᦸ >ㆰӻ@ Ӿкц㓚 ᒤԓ䎧ˈ֌Ѫᰕ䈝ᮉᐸ൘䈨ཊᯩ䶒ᔰኅ⍫ࣘDŽ ᒤᔰ࿻ ൘⾎⭠ཆ䈝བྷᆖ⮉ᆖ⭏࡛、Ӿһ⮉ᆖ⭏ᰕ䈝ᮉ㛢৺ᮉᶀᔰਁᐕ֌DŽ ᒣ᱃䘁Ӫǃ઼㭬ਟӢˈ䟽㿶ᇎ䐥Ⲵᦸ䈮ᯩᔿ␡ਇྭ䇴DŽ ѫᤱӪӻ㓽 ᮷㛢˄ᐖ˅ ৏ѝഭഭ䱵ᒯ᫝⭥ਠᰕ䈝᫝丣ઈˈ ᒤ䎧൘ 1+. ᰕᵜഭ䱵ᒯ᫝⭥ਠӾһ㘫䈁઼᫝丣 ᐕ֌DŽ ѫᤱӪᇴ䈝 ᮷㛢˖ ⭏ࣘൠ䚃ⲴՊ䈍ˈ䳀ਜ਼ҶᘾṧⲴ䈝⌅⦴ᵪ˛ ᕅӪ‫ޕ‬㜌Ⲵ⸝ࢗˈ৸ᴹ⵰ᘾṧⲴ㋮ᖙ˛ а䎧䚘⑨ᰕ䈝Ⲵབྷॳц⭼੗DŽ ⊏ᐍ˖ ᆖҐа䰘ཆ䈝ቡ‫᧘ۿ‬ᔰаᡷデᡧˈ䇙ᡁԜⴻࡠデཆⲴ㋮ᖙц⭼DŽ 䘉྇ᮉᶀ⭏ࣘᴹ䏓ˈ㶽ᰕ䈝ᆖҐҾа⇥⇥ᰕᑨ⭏⍫Պ䈍ᖃѝDŽ ⴨ؑᛘ൘ᆖҐᰕ䈝Ⲵ਼ᰦˈ䘈㜭ཏҶ䀓ࡠᰕᵜ⽮Պ᮷ॆⲴ⛩⛩┤┤DŽ Created Createdby Created byNHK by NHKWORLD NHK WORLD© WORLD ©©ver.- . ver.

ㆰ᰾ᰕ䈝 ᒤ ᴸ⡸ ⡸ᵳᡰᴹNHK ᰕᵜᒯ᫝ॿՊ.

 ⴁ‫ ؞‬ᗧ≨ AKANE ᨂ⭫ ኡ‫ݳ‬䳬а nhk.jp/chinese ᰕᵜഭьӜ䜭 NHK ഭ䱵᭮䘱ተѝ᮷⨝ .

or.www.nhk.jp/lesson .