You are on page 1of 3

PENILAIAN KEMAJUAN MURID

DALAM PROGRAM TRANSISI
NAMA MURID : GOPI KRISHNAN A/L SOMASUNDRAM

NAMA GURU KELAS : KAVITHA BALAN

BIL MURID DALAM KELAS : 1 (L) 1 (P) JUMLAH 2

Bulatkan nombor di skala keberkesanan aktiviti mengikut skala berikut :
5 Sangat memuaskan 4 Memuaskan 3 Sederhana 2 Kurang memuaskan 1 Sangat tidak memuaskan
SKALA KEBERKESANAN
NO PERKARA Tarikh: Tarikh: CATATAN
Masa : Masa :
1 Penyesuaian diri dengan
a) Kawan-kawan 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
b) Guru / Kakitangan 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
c) Pesekitaran dalam kelas 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
2 Minat terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
3 Penguasaan kemahiran
a) Pratulisan 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
b) Prabacaan 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
c) Pranombor 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
d) Mewarna 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
4 Kemahiran interpersonal
a) Berinteraksi 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
b) Berbual 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
c) Menyanyi 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
5 Murid mempunyai keyakinan diri 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
6 Pemupukan nilai murni 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
7 Kemajuan murid dalam pendekatan tematik
 Mengambil bahagian secara aktif 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
 Berani mencuba sesuatu 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
 Menunjukkan minat ingin tahu 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
 Mampu mencari maklumat sendiri 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
 Penerokaan melalui deria 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
8 Perkembangan Sosio-Emosi
 Bertanggungjawab di atas tingkah laku sendiri 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
 Bekerjasama dalam penyelesaian masalah 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
 Mampu menghadapi konflik kehidupan harian
yang mudah 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
 Sentiasa nampak ceria dan gembira 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

9 Perkembangan Kemahiran Berfikir 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
10 Perkembangan Kemahiran Berkomunikasi 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
11 Menjalankan kerja dan tugasan dengan cara sistematik
dan terancang 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Ulasan Guru
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________________ Tarikh : 1. _____________________
Tandatangan Guru Kelas 2. _____________________

_____________________ Tandatangan Guru Kelas 2. _____________________ . PENILAIAN KEMAJUAN MURID DALAM PROGRAM TRANSISI NAMA MURID : NUR SOFIYA BINTI ABDUL SALIM NAMA GURU KELAS : KAVITHA BALAN BIL MURID DALAM KELAS : 1 (L) 1 (P) JUMLAH 2 Bulatkan nombor di skala keberkesanan aktiviti mengikut skala berikut : 5 Sangat memuaskan 4 Memuaskan 3 Sederhana 2 Kurang memuaskan 1 Sangat tidak memuaskan SKALA KEBERKESANAN NO PERKARA Tarikh: Tarikh: CATATAN Masa : Masa : 1 Penyesuaian diri dengan d) Kawan-kawan 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 e) Guru / Kakitangan 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 f) Pesekitaran dalam kelas 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 2 Minat terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 3 Penguasaan kemahiran e) Pratulisan 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 f) Prabacaan 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 g) Pranombor 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 h) Mewarna 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 Kemahiran interpersonal d) Berinteraksi 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 e) Berbual 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 f) Menyanyi 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 Murid mempunyai keyakinan diri 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 6 Pemupukan nilai murni 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 7 Kemajuan murid dalam pendekatan tematik  Mengambil bahagian secara aktif 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  Berani mencuba sesuatu 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  Menunjukkan minat ingin tahu 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  Mampu mencari maklumat sendiri 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  Penerokaan melalui deria 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 8 Perkembangan Sosio-Emosi  Bertanggungjawab di atas tingkah laku sendiri 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  Bekerjasama dalam penyelesaian masalah 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  Mampu menghadapi konflik kehidupan harian yang mudah 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1  Sentiasa nampak ceria dan gembira 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 9 Perkembangan Kemahiran Berfikir 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 10 Perkembangan Kemahiran Berkomunikasi 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 11 Menjalankan kerja dan tugasan dengan cara sistematik dan terancang 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Ulasan Guru ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ____________________ Tarikh : 1.