You are on page 1of 14

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21

)
SAINS TAHUN 6

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Kelas
/ Berdaya tahan
Masa
Mahir berkomunikasi
Tema Sains Hayat
Tajuk Miroorganisma Pemikir
Standard Kandungan 3.1 Mikroorganisma ialah benda hidup.
Kerja sepasukan
Standard 3.1.1 Mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui pemerhatian
Pembelajaran menerusi pelbagai media. Bersifat ingin tahu
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Berperinsip
Objektif Pembelajaran
1. Mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi
pelbagai media. Bermaklumat
KPS Memerhati, Mengelas, Meramal, Berkomunikasi
Penyayang / Prihatin
Hidupan seni (Buku Teks – Halaman 22-23)
Patriotik
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Ringkasan Aktiviti 2. Murid mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui pemerhatian Strategi Pengajaran dan
menerusi pelbagai media. Pembelajaran
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. 5P

/ Penyelesaian masalah
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku tulis
Pembelajaran berasaskan
projek
Lembaran kerja Pembelajaran kooperatif
/ Hasil kerja
Pemerhatian Pembelajaran kecergasan
Pentaksiran dan pelbagai
Kuiz
Penilaian
Lisan
Pembelajaran Kontekstual
Tugasan
Projek Pembelajaran
Konstruktivisme
Pada akhir pengajaran;
Kemahiran Belajar Cara
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Belajar
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang. Kajian Masa Depan

Pembelajaran Akses
Kendiri
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Luar Bilik
Program Sekolah Darjah
Mengiringi murid keluar
Catatan Pembelajaran Masteri
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas Pendekatan Modular
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit / Pendekatan Berpusatkan
Murid
Ulasan Pentadbir
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

/ Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT)

/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum
(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
SAINS TAHUN 6

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Kelas
/ Berdaya tahan
Masa Mahir berkomunikasi
Tema Sains Hayat
Tajuk Miroorganisma Pemikir
Standard Kandungan 3.1 Mikroorganisma ialah benda hidup. Kerja sepasukan
3.1.2 Menyatakan mikroorganisma menjalani proses hidup dengan
Standard menjalankan penyiasatan menggunakan peralatan yang sesuai Bersifat ingin tahu
Pembelajaran ke atas beberapa contoh mikroorganisma seperti yis, kulapok
dan Paramesium. Berperinsip
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Bermaklumat
1. Menyatakan mikroorganisma menjalani proses hidup dengan
Objektif Pembelajaran Penyayang / Prihatin
menjalankan penyiasatan menggunakan peralatan yang sesuai ke
atas beberapa contoh mikroorganisma seperti yis, kulapok dan Patriotik
Paramesium.
KPS Memerhati, Mengelas, Meramal, Berkomunikasi
Proses Hidup Mikroorganisma (Buku Teks – Halaman 25) Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran. 5P
2. Murid menyatakan mikroorganisma menjalani proses hidup dengan
Ringkasan Aktiviti menjalankan penyiasatan menggunakan peralatan yang sesuai ke / Penyelesaian masalah
atas beberapa contoh mikroorganisma seperti yis, kulapok dan Pembelajaran berasaskan
Paramesium. projek
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Pembelajaran kooperatif

Pembelajaran kecergasan
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku tulis pelbagai

Pembelajaran Kontekstual
Lembaran kerja Pembelajaran
/ Hasil kerja Konstruktivisme
Pemerhatian
Pentaksiran dan
Kuiz Kemahiran Belajar Cara
Penilaian
Lisan Belajar
Tugasan
Projek Kajian Masa Depan

Pembelajaran Akses
Pada akhir pengajaran; Kendiri

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Pembelajaran Luar Bilik
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Darjah
dalam sesi akan datang.
Pembelajaran Masteri

Pendekatan Modular
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus / Pendekatan Berpusatkan
Catatan Program Sekolah Murid
Mengiringi murid keluar
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas Strategi Pengajaran dan
Cuti Peristiwa / Cuti Umum Pembelajaran Abad Ke-21
Cuti Rehat / Cuti Sakit
Round Table

/ Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT)

/ Mengaplikasi
Ulasan Pentadbir Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum
(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
SAINS TAHUN 6

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Kelas
/ Berdaya tahan
Masa
Mahir berkomunikasi
Tema Sains Hayat
Tajuk Miroorganisma Pemikir
Standard Kandungan 3.1 Mikroorganisma ialah benda hidup. Kerja sepasukan
3.1.4 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma iaitu air, udara, Bersifat ingin tahu
Standard
suhu, nutrien dan keasidan.
Pembelajaran Berperinsip
3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
Bermaklumat
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Penyayang / Prihatin
1. Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi
Objektif Pembelajaran pertumbuhan mikroorganisma iaitu air, udara, suhu, nutrien dan Patriotik
keasidan.
2. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau
lisan. Strategi Pengajaran dan
KPS Memerhati, Mengelas, Meramal, Berkomunikasi Pembelajaran
Pertumbuhan Mikrob (Buku Teks – Halaman 30-31)
5P
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
/ Penyelesaian masalah
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Ringkasan Aktiviti 2. Murid Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang Pembelajaran berasaskan
mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma iaitu air, udara, suhu, projek
nutrien dan keasidan.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. Pembelajaran kooperatif
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Pembelajaran kecergasan
pelbagai
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku tulis
Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran
Lembaran kerja Konstruktivisme
/ Hasil kerja
Pemerhatian Kemahiran Belajar Cara
Pentaksiran dan Belajar
Kuiz
Penilaian
Lisan
Kajian Masa Depan
Tugasan
Projek Pembelajaran Akses
Kendiri
Pada akhir pengajaran;
Pembelajaran Luar Bilik
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Darjah
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang. Pembelajaran Masteri

Pendekatan Modular
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- / Pendekatan Berpusatkan
Mesyuarat / Kursus Murid
Catatan
Program Sekolah
Mengiringi murid keluar
Aktiviti luar Strategi Pengajaran dan
Cuti Bencana / Cuti Khas Pembelajaran Abad Ke-21
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit Round Table

/ Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT)

/ Mengaplikasi

Ulasan Pentadbir Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum
(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
SAINS TAHUN 6

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Kelas / Berdaya tahan
Masa Mahir berkomunikasi
Tema Sains Hayat
Pemikir
Tajuk Miroorganisma
Standard Kandungan 3.2 Mikroorganisma berfaedah dan mikroorganisma berbahaya Kerja sepasukan
3.2.1 Memerihalkan kesan buruk mikroorganisma melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media yang menyebabkan: Bersifat ingin tahu
Standard  penyakit; Berperinsip
Pembelajaran  pereputan gigi;
 keracunan makanan; Bermaklumat
 merosakkan makanan.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:- Penyayang / Prihatin
Objektif Pembelajaran Patriotik
1. Memerihalkan kesan buruk mikroorganisma melalui pemerhatian
KPS Memerhati, inferens, komunikasi
Kesan Buruk Mikroorganisma (Buku Teks – Halaman 32-33) Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran. 5P
Ringkasan Aktiviti 2. Murid memerihalkan kesan buruk mikroorganisma melalui
pemerhatian / Penyelesaian masalah
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. Pembelajaran berasaskan
projek

Pembelajaran kooperatif
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku tulis
Pembelajaran kecergasan
pelbagai
Lembaran kerja
/ Hasil kerja Pembelajaran Kontekstual
Pemerhatian
Pentaksiran dan Pembelajaran
Kuiz
Penilaian Konstruktivisme
Lisan
Tugasan Kemahiran Belajar Cara
Projek Belajar

Pada akhir pengajaran; Kajian Masa Depan

Pembelajaran Akses
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
Kendiri
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang. Pembelajaran Luar Bilik
Darjah

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:- Pembelajaran Masteri
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah Pendekatan Modular
Catatan Mengiringi murid keluar / Pendekatan Berpusatkan
Aktiviti luar Murid
Cuti Bencana / Cuti Khas
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

/ Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT)

/ Mengaplikasi
Ulasan Pentadbir
Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum
(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
SAINS TAHUN 6

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Kelas
/ Berdaya tahan
Masa
Mahir berkomunikasi
Tema Sains Hayat
Tajuk Miroorganisma Pemikir
Standard Kandungan 3.2 Mikroorganisma berfaedah dan mikroorganisma berbahaya Kerja sepasukan
3.2.2 Memerihalkan kegunaan mikroorganisma melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media seperti: Bersifat ingin tahu
 pembuatan roti, tapai, tempe, yogurt;
Standard  penghasilan antibiotik dan vaksin; Berperinsip
Pembelajaran  penguraian bahan organik termasuk Bermaklumat
 pembuatan baja dan rawatan sisa kumbahan.
3.2.3 Mengitlak terdapat mikroorganisma ada yang berfaedah dan Penyayang / Prihatin
ada yang berbahaya.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:- Patriotik

Objektif Pembelajaran 1. Memerihalkan kegunaan mikroorganisma melalui pemerhatian
2. Mengitlak terdapat mikroorganisma ada yang berfaedah dan ada Strategi Pengajaran dan
yang berbahaya. Pembelajaran
KPS Memerhati, inferens, komunikasi
5P
Kegunaan Mikroorganisma (Buku Teks – Halaman 32-33)
/ Penyelesaian masalah
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran. Pembelajaran berasaskan
2. Murid memerihalkan kegunaan mikroorganisma melalui projek
Ringkasan Aktiviti pemerhatian
3. Murid mengitlak terdapat mikroorganisma ada yang berfaedah dan Pembelajaran kooperatif
ada yang berbahaya.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. Pembelajaran kecergasan
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. pelbagai

Pembelajaran Kontekstual
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku tulis Pembelajaran
Konstruktivisme

Lembaran kerja Kemahiran Belajar Cara
/ Hasil kerja Belajar
Pemerhatian
Pentaksiran dan Kajian Masa Depan
Kuiz
Penilaian
Lisan Pembelajaran Akses
Tugasan Kendiri
Projek
Pembelajaran Luar Bilik
Pada akhir pengajaran; Darjah

Pembelajaran Masteri
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Pendekatan Modular
dalam sesi akan datang.
/ Pendekatan Berpusatkan
Murid
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Catatan
Mesyuarat / Kursus
Program Sekolah Strategi Pengajaran dan
Mengiringi murid keluar Pembelajaran Abad Ke-21
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas Round Table
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit / Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT)

/ Mengaplikasi

Menganalisis
Ulasan Pentadbir Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum
(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
SAINS TAHUN 6

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Kelas
/ Berdaya tahan
Masa
Mahir berkomunikasi
Tema Sains Hayat
Tajuk Miroorganisma Pemikir
Standard Kandungan 3.3 Hidup sihat berdasarkan pengetahuan tentang mikroorganisma Kerja sepasukan
Standard 3.3.1 Menjana idea tentang langkah-langkah mencegah penyakit
Pembelajaran berjangkit. Bersifat ingin tahu
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Berperinsip
Objektif Pembelajaran
1. Menjana idea tentang langkah-langkah mencegah penyakit
berjangkit. Bermaklumat
KPS Memerhati, inferens Penyayang / Prihatin
Hidup Sihat, Hidup Sejahtera (Buku Teks – Halaman 37-39)
Patriotik
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Ringkasan Aktiviti 2. Murid menjana idea tentang langkah-langkah mencegah penyakit Strategi Pengajaran dan
berjangkit. Pembelajaran
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. 5P

/ Penyelesaian masalah
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku tulis Pembelajaran berasaskan
projek

Lembaran kerja Pembelajaran kooperatif
/ Hasil kerja
Pemerhatian Pembelajaran kecergasan
Pentaksiran dan pelbagai
Kuiz
Penilaian
Lisan Pembelajaran Kontekstual
Tugasan
Projek Pembelajaran
Konstruktivisme
Pada akhir pengajaran;
Kemahiran Belajar Cara
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Belajar
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Kajian Masa Depan
dalam sesi akan datang.
Pembelajaran Akses
Kendiri
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Luar Bilik
Program Sekolah Darjah
Mengiringi murid keluar
Catatan Pembelajaran Masteri
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas Pendekatan Modular
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit / Pendekatan Berpusatkan
Murid
Ulasan Pentadbir
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

/ Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT)

/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum
(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (TMK)
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (PAK21)
SAINS TAHUN 6

Tarikh
Kemahiran Abad ke-21
Kelas
/ Berdaya tahan
Masa
Mahir berkomunikasi
Tema Sains Hayat
Tajuk Miroorganisma Pemikir
Standard Kandungan 3.3 Hidup sihat berdasarkan pengetahuan tentang mikroorganisma Kerja sepasukan
Standard 3.3.2 Mempraktikkan amalan harian yang sihat untuk kesihatan diri
Pembelajaran dan mencegah penyakit berjangkit. Bersifat ingin tahu
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Berperinsip
Objektif Pembelajaran
1. Mempraktikkan amalan harian yang sihat untuk kesihatan diri dan
mencegah penyakit berjangkit. Bermaklumat
KPS Memerhati, inferens Penyayang / Prihatin
Amalan Harian yang Sihat (Buku Teks – Halaman 40-41)
Patriotik
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Ringkasan Aktiviti 2. Murid mempraktikkan amalan harian yang sihat untuk kesihatan diri Strategi Pengajaran dan
dan mencegah penyakit berjangkit. Pembelajaran
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran. 5P

/ Penyelesaian masalah
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku tulis Pembelajaran berasaskan
projek

Lembaran kerja Pembelajaran kooperatif
/ Hasil kerja
Pemerhatian Pembelajaran kecergasan
Pentaksiran dan pelbagai
Kuiz
Penilaian
Lisan Pembelajaran Kontekstual
Tugasan
Projek Pembelajaran
Konstruktivisme
Pada akhir pengajaran;
Kemahiran Belajar Cara
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ Belajar
Refleksi murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas Kajian Masa Depan
dalam sesi akan datang.
Pembelajaran Akses
Kendiri
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:-
Mesyuarat / Kursus Pembelajaran Luar Bilik
Program Sekolah Darjah
Mengiringi murid keluar
Catatan Pembelajaran Masteri
Aktiviti luar
Cuti Bencana / Cuti Khas Pendekatan Modular
Cuti Peristiwa / Cuti Umum
Cuti Rehat / Cuti Sakit / Pendekatan Berpusatkan
Murid
Ulasan Pentadbir
Strategi Pengajaran dan
Pembelajaran Abad Ke-21

Round Table

/ Think, Pair, Share

Hot seat

Permainan

3 stray and 1 stay

Pembentangan

Main Peranan

Gallery Walk

Peta I-Think

Nyanyian

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT)

/ Mengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Elemen Merentas Kurikulum
(EMK)

Bahasa

Kelestarian Alam Sekitar

/ Nilai Murni

Sains dan Teknologi

Patriotisme

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (TMK)