You are on page 1of 13

§¾º¢Â Ũ¸ §¸¡ô¦Àí ¾Á¢úôÀûÇ¢, 31600 §¸¡ô¦Àí, §Àáì.

Á¡÷î Á¡¾î §º¡¾¨É / UJIAN 1
¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¾¡û: 1 (¬ñÎ 5) 1 Jam 15 minit 1 JAM

¦ÀÂ÷: ___________________________________________ ¬ñÎ:

பபாகம 1
பபிரிவ அ (மமபாழழியணபிகள)
ககளவபிகள 1 - 10

1. ±Îò¾ ¸¡Ã¢Âò¾¢ø _______________________ ®ÎÀð¼¡ø ¿¢îºÂõ
¦ÅüÈ¢ì¸É¢¨Âô ÀÈ¢ì¸ þÂÖõ.
A. «Èì¸ô ÀÈì¸
B. ÓØ ãö
C. ¦ÅÙòÐ Å¡í¸
D. ¾¨Ä Óظ

2. ¸கீú¸¡ñÀÉÅüறுû ºÃ¢Â¡É இ¨ணை¨Âò ¦¾Ã¢வு ¦ºö
A. ±Öõபுõ §¾¡Öõ - ஒØí¸üÈÐ
B. சுüறுõ Óüறுõ - ¿¡Ä¡ôÀì¸Óõ
C. ¸ÃÎ ÓÃÎ - ¾¡யுõ குழந்¨¾யுõ
D. கு¨È ¿¢¨È - ±ந்¾ì ¸¡Äò¾¢Öõ

3. Å¢ÎÀð¼ ¦¸¡ý¨È §Åó¾É¢ý «Ê¨Âò ¦¾Ã¢வு ¦ºö¸.

_______________________
_______________________¬ì¸ò¾¢üகு
¬ì¸ò¾¢üகு«ழகு
«ழகு

A. ¬ÄÂõ ¦¾¡ØÅÐ
B. ±ñÏõ ±ØòÐõ
C. ³Âõ பு¸¢Ûõ
D. °ì¸õ ¯¨¼¨Á

1

நணழ . . ககடழடதழ தக கபகல D.... I...... II.. யகமன வகயறலழ அகபழபடழட கரமழப கபகல B.. IV D.......... I. ஆகறவறடழ ண A. III C........ என ஓட பசலழவறயறடமழ பதரறவறதழதகளழ... ஒரவரழகழக அழறவ இலழலகத பசலழவமழ கலழவறகய ஆகமழ.... III.. மறழற பபகரளழகளழ பசலழவமகககழ கரதபழபடகத.. இடலைடமடற கபாய கபபாலை 2 .நணழபரழகளறனழ கபசழமசசழ ககடழட பல தகய பபறழ கமலழ பரழகளறனழ கபசழமசசழ ககடழட பல தகய பசயலழகளறலழ ஈடபடழட வநழத தனசகலனழனழதனழ பசயலழ க ளறலழ ஈடபடழ ட வநழ த தனசக ல தனழவகழழவகழழகக ழமழமகக________________ ________________ ஆகறவறடழடடகதகதஎன எனநறமனதழ நறமனதழ ததகழகழகணழ கணழ ணகரழ கரவடதழ ழ வடதழ ததகனழ கனழ.. எலறயமழ பமனயமழ கபகல C.. கதகனழறலறனழ கதகனழறகமம நனழற C. ககழழககணமழ கறழறகழககறழற ÌÈÇʨÂò ¦¾Ã¢வு ¦ºö¸...4. ஞகலதழதறனழ மகணபழ பபரறத 5... II B. இழகழகக இயனழறத அறமழ B. IV 6... பபறழககறகரறனழ றகரறனழபசகலழ பசகலழககடழ ககடழ கக கமலழ....... பசலழவறயறனழ கணழணகட வமளயளழகமள உமடதழதவறடழட மரளற பயதழதறனகலழ . என வறழறதழதமதகழ கணழட மகலதற . þ¾¨É ¯Å¨Á¡¸ì ¦¸¡ñÎ ÅûÙÅ÷ கறறய ¾¢ÕìகுÈÇ¢னழ இரணழடகவத அட எனழன? A...... மகபாடுக்கப்பட்ட சூழலுக்ககற்ற இரட்டடக் கழிளவபிகடளத கதேர்ந்மதேடுக்கவம. I தறர தறர II மள மள III தட தட IV கட கட A.. மகடலழல மறழமற யமவ D.

¯¾Å¢ ¦ºö¾Å¨Ã D. தறரறய கவணழடகமழ C. A. D. ¯ôபு º¡ôÀ¢ð¼Å¨Ã C. Å¡É¡¸¢ Áñணை¡¸¢ ÅǢ¡¸¢ ஒǢ¡¸¢ C. ககழழககணமழ உலக நகதறமய நறமறவ பசயழக. ¯ôபு ¦¸¡Îò¾Å¨Ã B. ¸¢¨¼ì¸¢னÈ ÅÕÁ¡Éò¨¾ì ¦¸¡ïºõ §ºÁ¢ì¸ì ¸üறு즸¡û. Á¡º¢ø Åகீ¨Éயுõ Á¡¨Ä Á¾¢ÂÓõ D. வஞழசமனகளழ 3 . பபகலழலகஙழக B. ¯ôÀ¢ð¼Å¨Ã ¯ûÇÇÇவுõ ¿¢¨É ¯ôÀ¢ð¼Å¨Ã ¯ûÇÇÇவுõ ¿¢¨É A. B. கபககவறடழடபழ பறஞழபசகலழலறதழ _________________ A. C. Àணை측Ã÷¸Ùìகுî º¢Èôபு சுüÈ¢யுûÇ ¯ÈÅ¢É÷¸¨Ç ¬¾Ã¢ò¾ø ¬குõ. ±ò¾¨¸Â Åறு¨Á ¿¢¨Ä¢Öõ ¸øÅ¢ ¸üÀ¨¾ Å¢¼¡¾¢Õò¾ø ¿øÄÐ. “¿ñÀ¡ ¿கீ. ¯¾Å¢ìகு Åந்¾Å¨Ã 9. ‘ ¦ºøÅ÷ì ¸ÆÌ ¦ºØí¸¢¨Ç ¾¡í̾ø ’ A. «Ãº÷ìகுâ º¢Èôபு ¿கீ¾¢§Â¡Î ¬ðº¢ ¿¼òоø ¬குõ. கபகககத D. þø¨Ä§Âø À¢Èáø þ¸ழôÀÎÅ¡ö” §Áü¸ñ¼ ¯¨Ã¡¼Öìகுô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦ºöÔÇʨÂò §¾÷வு ¦ºö¸. ¬ÉӾĢø «¾¢¸ï ¦ºÄÅ¡ø B. ¦Àறு¸¢னÈ ÅÕÁ¡Éõ «¨ÉòÐõ þùÅ¡று ¦ºÄவுî ¦ºö¾¡ø ÐனÀ ôÀ ¼ §¿Ã¢Îõ. 8. ¦ÁöÅÕò¾õ À¡Ã¡÷ Àº¢§¿¡ì¸¡÷ ¸ñÐﺡ÷ 10. ¯Â÷வுõ ¾¡úவுõ «ÅÃÅ÷ ¦ºÂÖìகு ²üÀ§Å «¨Áயுõ.7. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ Àழ¦Á¡ழ¢Â¢ø §¸¡Ê¼ôÀð¼ ¦º¡øÄ¢ன ¦À¡Õ¨Çò ¦¾Ã¢வு ¦ºö¸. ¸கீú¸¡Ïõ ¦À¡Õ¨Çò ¦¾Ã¢வு ¦ºö¸.

C. நபாய கவகமபாக ஓடியத. சரியபான மபயர்ச்மசபால்டலைத கதேர்வ மசயக. மகபாடுக்கப்பட்டுளள அயற்கூற்ற வபாக்கழியததேழிற்க ஏற்ற கநர்க்கூற்ற வபாக்கழியதடதேத மதேரிவ மசயக. “ நகலைபா. D.11. 14. தேனனபால் அந்தே பபாரமபான மபட்டிடயத தூக்க முடியவபில்டலை எனற நகலைன முகழிலைனனிடம கூறழினபான. III.” எனறபான முகழிலைன. IV. அந்தே கழந்டதே அழகபாக சழிரிததேத. நநீங்கள C. சரிதேபா இனனிடமயபாகப் கபசழினபாள. நபாங்கள 13. அகழிலைன முததவக்க உண்டமயபான நண்பன. எனனபால் இந்தேப் பபாரமபான மபட்டிடயத தூக்க முடியவபில்டலை. அவர்கள D. ககீ ழ்கபாணும வபாக்கழியங்களனில் எத மபயரடட வபாக்கழியம? A. I. II B. IV D. A. II. மனனிதேன B. B. 4 . A. I அடபழப II ஐயரழ III ஓமட IV உரலழ V எலற A. ¯Â¢÷ ¦¿Ê¨Äì ¦¸¡ñ¼ ¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢வு ¦ºö¸. V 12. III C.

III. IV D. “ நகலைபா. மகபாடுக்கப்பட்டுளளவற்றள இயல்ப பணர்ச்சழி அடிப்படடயபில் பணர்ந்தளள I கதேனமலைர் II கண்மலைர் மசபாற்கடளத மதேரிவ மசயக. C. மதேபாடர் வபாக்கழியதடதேத கதேர்வ மசயக. இளங்ககபா சழிலைப்பதேழிகபாரதடதே இயற்றழினபார். D. எனனபால் அந்தேப் பபாரமபான மபட்டிடயத தூக்க முடியவபில்டலை. தேழிருவளளுவர் தேழிருக்கறடள எழுதேழினபார். “ முகழிலைபா. நபான அவடரக் கபாணச்மசனகறன. D. B.” எனற முகழிலைன கூறழினபான. A. I. அவடரக்கபான இயலைவபில்டலை. “ முகழிலைபா. II. தேவறபாக வலைழிமழிகந்தளள மசபாற்மறபாடடரத கதேர்வ மசயக. II IV மட்கலைம B. C.” எனறபான நகலைன. III V மபபாற்றபாமடர C. III அமமடலை A. பூடன + கட்டி = பூடனக்கட்டி B. எனனபால் இந்தேப் பபாரமபான மபட்டிடயத தூக்க முடியவபில்டலை. 15. V மட்டும 17. 16. தேநீ + சட்டி = தேநீச்சட்டி 5 . கமபர் இயற்றழியத கமப இரபாமபாயணம. A. B. எனனபால் இந்தேப் பபாரமபான மபட்டிடயத தூக்க முடியவபில்டலை. இருப்பபினும.” எனறபான நகலைன.

B..... இவகரபா + மசபானனபார் = இவகரபாச் மசபானனபார் 18. A. புÄÅ÷ ¾ÉÐ þ¼Ð ¸¡Ä¢ø குò¾¢Â¢Õந்¾ Óû¨Ç À¢Îí ¸¢ ..... .. அந்தேததேடலைவன பபாகம 2 ககளவபி 21 அ... அந்தேதேடலைவன D.. ÅகீசுÅ¡÷ B. C.... நபாடள வட்டுப் நீ பபாடம மசயத வபா.. C.... ககீ ழ்கபாண்பனவற்றள எத வபினபா வபாக்கழியம? A. எனக்க + மகபாடு = எனக்கக் மகபாடு D. கசர்தமதேழுததேல் அ + தேடலைவன A.. D... அதேடலைவன B.... சரியபான மபபாருடளக் மகபாண்ட இரட்டடக்கழிளவபிக்க () என அடடயபாளமழிடுக. 6 .... கநற்ற நநீ பளளனிக்க வந்தேபாயபா? 20. அததேடலைவன C. Åகீசுõ D. Åகீº¢É 19.. முயற்சழி தேழிருவபிடனயபாக்கம.... வபானம கறததேபால் மடழ மபயயும... Åகீº¢É¡÷ C.

ளகர பபிடழகடள அடடயபாளங்கண்டு வட்டமழிடுக. I. மதேபாலைழிலைபாளர்கள மதேபாழழிற்சபாடலையபில் கடுடமயபாக உடழததேனர். முக்கனனிகளனில் ஒனறபான மபா மழிகவம சழிறப்பக்கரிய பளமபாகம 4 பளளனிகள (6 பளளனிகள) ககளவபி 22 7 . ழ. அப்மபரியவர் கண் பபார்டவ இளந்தேவர். 3. தேட தேட வனடமயபான ஒலைழியுடன கூடிய மசயல் பள நீர் பள நீர் கனனததேழில் மதேபாடர்ச்சழியபாய வபிழும அடற மட மட வபிடரந்த சரிதேல் 2 பளளனிகள ஆ) வபாக்கழியங்களனில் லை. மருததவர்கள கநபாயபாளனிகளுக்க சழிறந்தே கசடவடய வளங்க கவண்டும. 4. 2.

............................................................................................... .................................... 8 ................................... 1 பளளனி ஆ) இந்நழிகழ்ச்சழியபில் கழு முடறயபில் நடடமபறம இரண்டு நடவடிக்டககடள எழுதக............. இந்நழிகழ்ச்சழிய மதேபாடக்கழி பின நழிறப்ப வருடகயபாளர் யபார்? டவப்பபார்.................................................................................................................................. ............... வண்ணப்மபபாடி கபபானற மபபாருளகடள எந்தேப் கபபாட்டிக்கப் பயனபடுததேலைபாம? ........................அறழிவபிப்டபக் கூர்ந்த கவனனிதத மதேபாடர்ந்த வரும வபினபாக்களுக்க வபிடட எழுதக............................... 1 பளளனி ............................................................................................. மலைபாயபா கதேபாட்ட தேமழிழ்ப்பளளனியபில் மபபாங்கல் பண்டிடக தேழிகதேழி : 20 ஜனவரி 2016 கநரம : மதேழியம மணபி 2 இடம : பளளனி வளபாகம ஏற்பபாட்டபாளர் : தேமழிழ்மமபாழழிப் பபாட பணபிக்கழு நழிகழ்ச்சழிகள : பளளனி மபாணவர்களனின ககபாலைபாட்டம மசல்வபி சழிட்டீஸ்வரியபின பரதேநபாட்டியம கபடிப் கபபாட்டி வழுக்க மரம ஏறதேல் மபாணவர்களுக்கழிடடயபிலைபான ககபாலைப் கபபாட்டி மபற்கறபார் ஆசழிரியர் சங்க தேடலைவர் சழிறப்படர ஆற்றழி நழிகழ்டவத அ.............. 1 பளளனி இ) அரிசழிமபாவ.........................................

............................................................................................................................. 1 புûÇ¢ இ) þந்¿¢¨Ä ¦¾¡¼ÕÁ¡É¡ø கடுமபததேழினர் ±ò¾¨¸Â À¡¾¢ôபு¸¨Ç ±¾ ¢÷§¿¡ìகு வர்? I.................................. ..................................................................................... 9 ..... ...................... ................................................ 2 பளளனிகள ( 6 பளளனிகள) ககளவபி 23 மகபாடுக்கப்பட்ட படதடதே அடிப்படடயபாகக் மகபாண்டு பபினவரும வபினபாக்களுக்க வபிடட எழுதக.................................................................................. அ) þôÀ¼ò¾¢ø கபாணப்படும º¢ì¸ø எனன? .............................................................................................................................................................. 1 புûÇ¢ ஆ) இச்சழிக்கல் எந்தே கபாலைக்கட்டததேழில் ஏற்படக்கூடும? ........................................................................................................... 1 பளளனி ஈ) இந்நழிகழ்ச்சழி நடததேப்படுவதேன கநபாக்கம எனன? ............................................................................................................................................ II...................................

..........1933þø À¢Èந்¾¡÷. ¯Ä¸ò¾¢ø ¾Á¢ú¦Á¡ழ¢ §Àசுõ Áì¸û Å¡Øõ Àகு¾¢¨Â ÁðÎõ ¾Á¢úÜறு ¿øÖĸõ ±னறு Àழந்¾Á¢ú «È¢»÷¸û குÈ¢ôÀ¢ÎÅ¡÷¸û... ¾Á¢úðÎ... அதேன பபினவரும வபினபாக்களுக்க வபிடட கபாண்க....... â측â ±னÛõ À¡Å¢Âí¸¨Ç «ந்¾ ž¢ø ±Ø¾¢ô §ÀÕõ பு¸Øõ ¦ÀüÈ¡÷. ¾Á¢ú§Àசுõ Áì¸û ¿னÁì¸Ç¡¸ Å¡úந்Ð பு¸úÀ¨¼ò¾ ÀÃõÀ¨Ã¸Ç¡¸ò ¾¢¸úந்Ð Åந்ÐûÇÉ÷.... ¸¡Äந்§¾¡றுõ ¾Á¢úன§È¡÷¸Ç¢ன ¦º¡üÀÊ Å¡úந்Ð Åந்¾ ŨÃìகுõ ¾Á¢ழ÷¸û ¯Ä¸ Áì¸Ç¡ø Á¾¢ì¸ôÀð¼É÷. ¦º¡ø................................... ±ØòÐ............. 2 பளளனி ஈ) இச்சழிகலைழில் இருந்த தேவபிர்க்க கடுமபத தேடலைவர் எனன மசயய கவண்டும? ........ 1 பளளனி உ) இச்சூழலுக்கப் மபபாருந்தம நல்வழழியபின முதேல் வரிடய எழுதேவம............ ¾Á¢ú¦Á¡ழ ¢¨Âô À¡Ð¸¡ôÀ¾ü¸¡¸ þந்¾¢ ±¾¢÷ôபு ±னÛõ ¦Á¡ழ¢ô§À¡Ã¢ø ®ÎÀðÎô §À¡Ã¡Ê¾¡ø ¾ÁÐ «ïºø «¾¢¸¡Ã¢ô À¾Å¢¨Â þழந்¾¡÷......3........................................................... «¾üகுô À¢Èகு ¾õ Å¡ú¿¡û ÓØÅÐõ ¾Á¢Ø측¸§Å «øÖõ À¸Öõ À¡ÎÀð¼¡÷.............. ¾Á¢ú¿¢Äõ ±É ãனறு àÂò ¾Á¢ú 10 .................................... «Å÷¸Ùû Á¢¸îº¢Èந்¾ ¦ÀÕÅ¡úவு Å¡úந்¾Å÷¸û º¡ன§È¡÷¸û ±னறு §À¡üÈôÀð¼¡÷¸û..... À¡ÅħÃறு ¦ÀÕﺢò¾¢ÃÉ¡÷ ¾Á¢ú¿¡ðÊø §ºÄõ ±Ûõ °Ã¢ø 10...... 1 பளளனி ( 6 பளளனிகள ) ககளவபி 24 ககீ கழ மகபாடுக்கப்பட்டுளள உடரநடடப் பகதேழிடய வபாசழிதத.... ¬É¡ø........... «Âø¦Á¡ழ¢ Áüறுõ «ÂøÀñÀ¡ðÎ §Á¡¸ò¾¡ø ¯Ä¸¦ÁøÄ¡õ þ¸ú¦º¡øÖõÀÊ ¬¸¢Å¢ð¼É÷.................. «ñ¨Á ¸¡ÄÁ¡¸ò ¾Á¢ú¦Á¡ழ¢¨Â Өȡ¸ì ¸ü¸¡ÁÖõ ¾Á¢úôÀñÀ¡ð¨¼ì ¸¨¼ôÀ¢Ê측ÁÖõ Å¡ú¸¢ÈÉ÷....................... ¦¾ன¦Á¡ழ¢.... ¦ºÂø «¨Éò¨¾யுõ ¾Á¢ú¦Á¡ழ¢ Áüறுõ ¾Á¢úÁì¸û ¿øÅ¡úவு측¸ ஒôÀ¨¼òÐì ¦¸¡ñ¼¡÷...... þந்¾ ¿¢¨Ä¨Á¨Â Á¡üÈ¢ô À¨ழÂÀÊ ¦ÀÕ¨ÁôÀ¼ò¾ì¸ ¿¢¨Äìகுò ¾Á¢ழ÷¸¨Çò ¾Á¢ழ¡ø ÁகீñÎõ ¯Â÷ò¾ À¡ÎÀð¼Å÷¸Ç¢ø À¡ÅħÃறு ¦ÀÕﺢò¾¢ÃÉ¡÷ ±னÀÅ÷ ¾னÉ¢¸ÃüÈÅ÷.. Á¡È¡¸............ ÁøÄ¢¨¸.... ¾õ ஒனÀ¾¡ÅÐ «¸¨Å¢§Ä§Â ‘குழந்¨¾’ ±ன¦È¡Õ ¨¸¦ÂØòÐ þ¾¨ழ ¿¼ò¾¢É¡÷.......... .... ¾ÁÐ À¾¢னãனÈ¡ÅÐ «¸¨Å¢ø ¸Å¢¨¾ þÂüறுõ ¬ü鬀 ¿னÈ¡¸ô ¦ÀüÈ¢Õந்¾¡÷.......

«) ¾Á¢úÜறு ¿øÖĸõ ±னறு ÜÈôÀÎÅР¡Ð? . 1 பளளனி இ) சரியபான வபிடடக்க () என அடடயபாளம இடுக................................... ஆனபாலும கடதேப் பததேகம படிப்பமதேல்லைபாம கநர வபிரயம என நமபபவர்..... À¡ÅħÃறு ¦ÀÕﺢò¾¢Ãɡâன º¢Èôபு «øÄ? இ¾ழ¡º¢Ã¢Â÷ இ¨ºÂ¨ÁôÀ¡Ç÷ ¦ÀÕõபுÄÅ÷ 1 பளளனி ஈ) தேமழிழ்மமபாழழிடய நபாம எவ்வபாற பபாதகபாக்கலைபாம? .þ¾ú¸¨Ç ±ந்¾ Å¢ÇõÀà ²Á¡üறு¸§Ç¡ ¾¢¨ÃôÀ¼ «ÕÅÕôபு¸§Ç¡ þøÄ¡Áø ¿¼ò¾¢É¡÷................... அவள எவ்வளவ கட்டுப்படுததேழியும கண்ண நீர் தளனிகள உதேட்டில் பட்டு உப்பக்கரிததேன.......................... அமமபா நல்லைவர்தேபான........................................ ¯Ä¸õ ØØÐõ ¯ñ¨ÁÂ¡É ¾Á¢úôÀüறு ¯ûÇÅ÷¸û «Å÷ ¸¡ðÊ Åழ¢Â¢ø ¿øÄ ÀÄ Àணை ¢¸¨Çî ¦ºöÐ ÅÕ¸¢È¡÷¸û................ பற்கள நறநறமவன சததேமழிட்டன............................................................................ கவகமபாக அந்தேக் கடதேப் பததேகதடதேப் 11 ............. ¦ÀÕõபுÄÅ÷.... «Å÷ µ÷ þ¾ழ¡º¢Ã¢Â÷ ÁðÎÁøÄ÷.. மணபிமமபாழழியபின அந்தேப் பதேழில் அமமபாவக்க கமலும ககபாபதடதே ஏற்படுததேழியபிருக்க கவண்டும...... சட்மடன அடற கதேடவ தேழிறந்தே அமமபாவபின முகதடதேப் பபார்ததேபாள மணபிமமபாழழி........................... º¢Èந்¾ µÅ¢Â÷. “மகபா........ அமமபா முகம சழிவந்தேழிருந்தேத................. என தேடுமபாறழி வபிழுந்தேன மசபாற்கள........ “எந்தே கநரமும கடதேப் பததேகமதேபானபா? பபாடப்பததேகதடதே எடுததப் படி”................................................................. மகபாஞ்ச கநரம அமமபா”.............. À¡ÅÄ÷.. ¯Ä¸ò ¾Á¢ழ÷ Å¡úÅ¢Âø ¾¨ÄÅ÷ ±னறு þனÛõ ÀÄ ¿¢¨Ä¸Ç¢ø குÈ¢ôÀ¢Îõ «Çவுìகு ¬üÈø Å¡öந்¾Å÷................. 2 பளளனிகள ( 5 பளளனிகள ) ககளவபி 25 ககீ கழ மகபாடுக்கப்பட்டுளள உடரநடடப் பகதேழிடய வபாசழிதத...... மணபிமமபாழழி நடுங்கழினபாள...... என மவடிததேபார் அமமபா.................... 1 பளளனி ¬) À¡ÅħÃறு ¦ÀÕﺢò¾¢ÃÉ¡÷ ²ன «ïºø «¾¢¸¡Ã¢ô À¾Å¢¨Â இழந்¾¡÷? ................. அதேன பபினவரும வபினபாக்களுக்க வபிடட கபாண்க..

.......................................................... ________________ _________________ __________________ (¾¢ÕÁ¾¢ ¦º............ தேபான கடிந்தக்மகபாளளக்கூடும என கபபாட்டியபில் பங்கமபறம தேனத ஆர்வதடதே மடறதத டவததேழிருந்தே தேன மகடள எப்படிச் சமபாதேபானம மசயவமதேன மதேரியபாமல் கடதேப் பததேகதடதேயும அந்தே தண்டறழிக்டகடயயும எடுததக்மகபாண்டு படிப்படறயபின கதேடவ அமமபா தேட்டினபார்........................ அ) இக்கடதேயபின முதேனடம கடதேமபாந்தேர் யபார்? ............. மணபிமமபாழழி கதேமபபியவபாற பபாடப்பததேகதடதே எடுததக்மகபாண்டு பக்கததேழிலைழிருந்தே படிக்கம அடறக்கள நுடழந்தேபாள............... மணபிமமபாழழி மசயவதேறழியபாத நழினறபாள..................... அதேற்கப் பபிறக இருவரிடததேழிலும மமளனம நநீடிததேத................................ 1 பளளனி ii) ............................. பகரழமவயறடழடவரழ உறதறபழபடதழதறயவரழ......... ககபாபம தேனனிந்தேவடன அமமபா தேபான தூக்கழிமயறழிந்தே பததேகதடதேக் கண்டபார்....................................‚§¾Å¢) ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ பணறதழதறயமழ 12 ................................................. 1 பளளனி (6 பளளனிகள) தயகரறதழதவரழ....... அதேனுளளனிருந்தே கடதே எழுதம கபபாட்டிக்கபான தண்டுப்பபிரசுரம மவளனிவந்த வபிழுந்தேத....................................... 1 பளளனி இ) அமமபாடவப் பற்றழிய சரியபான கூற்றக்க () என அடடயபாளமழிடுக.....................§Â¡¸ÁÄ÷) (¾¢ÕÁ¾¢ Á¡........ i நல்லைவர் ii இரக்கமற்ற 1 பளளனி வர் ஈ) ii ககபாபக்கபாரர் மணபிமமபாழழியபின அமமபா அவளனின அடறக்கச் மசனற எனன மசயதேழிருக்கக்கூடும? i) ................பபிடுங்கழி தூர வசழி நீ னபார்...................................... முனப ஒருமுடற அவள கடதே எழுதம கபபாட்டியபில் பங்கமபற அனுமதேழி ககட்டு தேபான மறததேத அமமபாவபின ஞபாபகததேழிற்க வந்தேத................................................................................................................................................. அமமபா அடதே எடுததப் படிததேபார்............ 1 பளளனி ஆ) ஏன மணபிமமபாழழி மசயவதேறழியபாத நழினறபாள? .........................

.................. கமபாரி மச........ உறதேழிப்படுததேழியவர்............ ..... ....உமபாகதேவபி பபாட & பணபிக்கழு தேடலைடமயபாசழிரிடய 13 .மர..தேயபாரிததேவர்.....................................கழிறழிஸ்டினபா தேழிருமதேழி.....