You are on page 1of 1

MODUL SAINS | KERTAS 2

1. Tumbuhan boleh membiak dengan berbagai cara.

a. Tuliskan satu cara bagaimana tumbuhan membiak.

____________________________________________________
( 1 markah )

b. Tuliskan cara bagaimana tumbuhan di bawah ini membiak.

Cara Membiak : ____________________________________
( 1 markah )

c. Lihat tumbuhan di bawah. Tandakan  jenis tumbuhan yang
bergerakbalas terhadap sentuhan.

( 1 markah )

d. Tumbuhan di bawah menyebarkan biji benihnya melalui haiwan.
Jelaskan inferens kamu.

Inferens: ____________________________________________
( 1 markah)