You are on page 1of 24

ADI: Tarih.............../............/..............

SOYADI:
No:
Sınıfı: ALDIĞI NOT:..................

1. Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. 4. Ağırlıkları eşit olan küre ve küp şeklindeki cisim kum
üzerine bırakıldığında
( ) a) Teneke kutunun içindeki hava boşaltılırsa, I. Küre kuma daha çok batar.
sadece kutunun dış yüzeydeki açık hava ba- II. İkisinin de tabana yaptığı basınç kuvvetleri eşittir.
sıncı kalır ve kutunun büzülmesine neden olur. III. İkisi de aynı miktarda batar.
( ) b) Sıvıların bulunduğu kabın tabanına yaptığı İfadelerinden hangileri doğrudur?
basınç, sıvının derinliği ile ters orantılıdır.
( ) c) Deniz kenarındaki açık hava basıncı ile dağın A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
tepedeki açık hava basıncı eşittir. D) I ve II E) I ve III
( ) d) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile yer
çekimi kuvveti ters yöndedir.
( ) e) Açık hava basıncını ölçmede kullanılan araç- b) I. Gazların da sıvılar gibi kaldırma kuvveti uygular.
lara termometre denir. II. Gemilerin yapıldığı maddenin özkütlesi sıvınınkinden
büyük olmasına rağmen gemilerin içindeki boşluktan
dolayı kaldırma kuvvetleri ağırlığı dengeler.
III. Uçan balonlara etki eden kaldırma kuvveti gündüzleri
daha küçük, geceleri daha büyüktür
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
2. Boşluk doldurma
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
a) Bir cismin havadaki ağırlığı, sıvıdaki ağırlığından D) II ve III E) I, II ve III
…….…….

b) Özkütlesi sıvınınkinden büyük olan cisimler ………….

c) Bir cismin bir sıvıdaki denge durumu cismin ……………
bağlıdır.

d) Bileşik kaptaki kollardaki basınçlar …………..
5. Boşluk doldurma
e) Bir kabın içindeki sıvının tabana yaptığı basınç Ay’da,
Dünyadakine göre daha ..................... a) Negatif yüklü bir elektroskobun topuzuna negatif yüklü
bir cisim yaklaştırılırsa yaprakların açıklığı .....................

b) Yüklü bir cismin nötr bir cismi uzaktan elektriklemesine
................................ ile elektriklenme denir.

c) Yüklü iki bulut arasındaki elektrik akımına .....................
denir.

3. a) Deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğumuzu d) Topraklanan yüklü cisimler daima .................................
ölçmek için; duruma gelir.
I. Barometre kullanılmalıdır.
II. Batimetre kullanılmalıdır. e) İdeal voltmetrenin direnci ………………….
III. Termometre kullanılmalıdır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
6. Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.

b) Bir sıvıya bırakılan cisim ne kadar hafifler? ( ) a) Nötr cisimlerde pozitif veya negatif yük yok-
tur.
A) Her durumda ağırlığının bir kısmı kadar ( ) b) Yüklü bir elektroskoba zıt cins yüklü bir cisim
B) Her durumda ağırlığının yarısı kadar dokundurulursa yaprakların açıklığı değişmez.
C) Her durumda kendi ağırlığı kadar. ( ) c) Topraklanan cisimler topraktan yük alır ya da
D) Yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı kadar. toprağa yük verir.
E) Her durumda kendi hacmi kadar hacminde sıvının ( ) d) Voltmetre devreye seri bağlanır.
ağırlığı kadar. ( ) e) Elektriksel kuvvet, sadece çekme kuvveti
değildir.

1
5

1
1

1
7
7. a) Pozitif ya da negatif yüklü bir cisim, topraklanırsa Ω Ω 10. Şekildeki eşdeğer direnç

nötrleşir. Buna göre aşağıdakiler den hangisi doğru olur? nedir?

A) Toprak hem elektron alır, hem de elektron verir.
B) Yüklü cisimler daima toprağa yük verirler.
C) Yüklü cisimler daima topraktan yük alırlar.
D) Toprak hem proton alır, hem de proton verir.
E) Yüklü cisimler daima proton verirler.

b) Elektrikle yüklü bir elektroskopun topuzuna aynı işa-
retli yük ile yüklü olan bir küre dokunduruluyor. Buna göre,
elektroskopun yaprakları için;
I. Biraz kapanır.
II. Tamamen kapanır.
III. Biraz daha açılır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğru olabilir?
11. a) Bir elektrik devresinde akım hangisi ile ölçülür?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III A) Voltmetre B) Ampermetre c) Wattmetre
D) Ohmmetre E) Potansiyometre

b) Bir elektrik devresinde gerilim hangisi ile ölçülür?

qL 8. Yarıçapları eşit K ve L iletken kürelerin A) Voltmetre B) Ampermetre c) Wattmetre
qK
yükleri qK=19q ve qL= -7q olarak veriliyor. D) Ohmmetre E) Potansiyometre
• • Küreler aynı anda birbirine dokundurulu-
K yor. Kürelerin son yükleri nedir?
L

X
PX Y

PY
+ -+ - + - + - - + + -

Z
PZ

9. İç direnci önemsenmeyen ve e.m.k.’sı 180’V’luk bir üre- + - - + - +
tece direnci 30 Ω olan bir rezistans bağlanıyor. Bu durum-
da dirençten geçen akım şiddeti kaç A’dir? 12. a) Şekildeki devrelerde özdeş lambalar ve iç dirençleri
önemsenmeyen özdeş üreteçlerle şekildeki elektrik dev-
releri kurulmuştur. X, Y, Z lambalarının parlaklıkları Px, Py,
Pz arasındaki ilişki nasıldır?

A) Px>Py>Pz B) Px>Py=Pz C) Py>Py>Pz
D) Px=Py>Pz E) Px=Pz>Py

V b) Şekildeki elektrik devresinde,
I. Ampermetre, ampulden geçen
akım şiddetini ölçer.
A II. Voltmetre, ampulün uçlarındaki
gerilimi ölçer.
+ - III. Ampulün uçlarındaki gerilim
U üretecin uçlarındaki gerilimden
büyüktür.
Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

Her soru 10 puandır. BAŞARILAR

Boşluk doldurma a) (büyüktür). CEVAP ANAHTARI 1. (Y) e) Açık hava basıncını ölçmede kullanılan araçlara termometre denir. 7. d) (eşittir). a) A) b) C) 19q-7q 8. (D) c) Topraklanan cisimler topraktan yük alır ya da toprağa yük verir. 2. b) (batar). c) (özkütlesine) bağlıdır. 6 A . (Y) c) Deniz kenarındaki açık hava basıncı ile dağın 12. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. sıvının derinliği ile ters orantılıdır. a) B) (Y) b) Sıvıların bulunduğu kabın tabanına yaptığı b) A) basınç. Soru doğru ise (D). (Y) a) Nötr cisimlerde pozitif veya negatif yük yok- tur. =6q 2 9. indükte) c) (şimşek) d) (nötr) e) (sonsuzdur) 6. (Y) b) Yüklü bir elektroskoba zıt cins yüklü bir cisim dokundurulursa yaprakların açıklığı değişmez. a) A) b) D) 4. Soru doğru ise (D). e) (küçüktür) 3. sadece çekme kuvveti değildir. a) B) tepedeki açık hava basıncı eşittir. Boşluk doldurma a) (artar) b) (etki. sadece kutunun dış yüzeydeki açık hava ba- sıncı kalır ve kutunun büzülmesine neden olur. b) C) (D) d) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile yer çekimi kuvveti ters yöndedir. (D) e) Elektriksel kuvvet. (Y) d) Voltmetre devreye seri bağlanır. ℜ=15+11+17=43 Ω (D) a) Teneke kutunun içindeki hava boşaltılırsa. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. 10. 11. D) b) E) 5.

...... A) Grubu 4.... haldedir..ADI: Tarih......... ( ) b) Deniz kenarındaki açık hava basıncı........ kütlesi ρK kaç ρ’dur? ρ ( ) e) Yatay düzlem üzerinde bulunan silindir şek- lindeki olan bir cisim yükseklik boyunca ortadan bölünürse oluşan iki parçanın düzleme oluştur- dukları basınçlar azalır.../. yükseklikleri ise 4h ve 2h h olarak veriliyor..... 2...... özkütlesi 2ρ olan sıvının orta L noktasındaki sıvı c) Bir cismin özkütlesi......... b) Ampermetre bir elektrik devresinde ……………. h 2ρ basıncı PK........ kabın şekline ve taban alanına .... yüksek- likleri 2h ve h olarak r veriliyor.... e) Sabit hacimli bir cisim yeryüzünden uzaklaştıkça cisme etki eden ....’tir. c) Elektrik yüklü iletken bir cisim iletken küresel bir kabuğa içten dokundurulursa cismin yükü ………… olur.... denir....... K silindirin 2r zemine uyguladığı basınç PK’.. → 3.... L silindirin zemine uyguladığı basınç PL ise PK 6........ azalır....... SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:.............. elektroskopun yaprakları tama- men kapanıp açılırsa dokunan cismin yükü ………….... olarak bağlanır. ( ) a) Ayakta duran adam tek ayağını kaldırırsa dayanma yüzeyindeki basınç artar...... Boşluk doldurma h → şeklinde olan bir kabın içinde g↓ h K bulunan ve birbiriyle karışma- a) Denizlerde ve okyanuslarda derinlik ............... g↓ X özkütleleri 2ρ ve 5ρ olan X ( ) c) Özkütlesi sıvınınkinden küçük olan cisimler 2 ρ K ve Y sıvılarda eşit bölmeli batar....... olan K cisim şekildeki gibi K ρ dengededir... Birbirine karışmayan ve tepedeki açık hava basıncından küçüktür...... ....... dağın → 5...... yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz... Yatay zemin üze- g↓ rinde bulunan homo- jen ve ağırlıkları eşit 2h olan K ve L silindir- K lerin taban yarıçap- h L ları r ve 2r...... Özkütlesi ρ olan b) Kapalı kapta bulunan gazın sıcaklığı artarsa gazın h L sıvının orta K noktasındaki sıvı • basıncı ............ 2ρ. sıvının küt- lesine.... sıvının özkütlesine eşit ise cisim P sıvıda . d) Pozitif elektrik yüklü bir elektroskopun topuzuna yüklü cisim dokundurulunca..... ile ρ • yan iki sıvının özkütleleri ρ ve h ölçülür./........ Yüksekliği 6h ve tabanı kare 1.......... Soru doğru ise (D). K cismin öz- ( ) d) Sıvıya bırakılan cisim askıda kalıyorsa sıvı.. basıncı PL ise K oranı nedir? PL d) Sıvıların kabın tabanına uyguladığı basınç..... Boşluk doldurma oranı nedir? PL a) İletkenin boyunu değiştirerek direnç değerini ayarlama- ya yarayan araca . Y 5 nın özkütlesi cismin özkütlesine eşittir. e) Topraklanan tüm iletken maddeler ………....

m. X ve Y noktaları arasın. Ω Ω R 10.k. F. 12. ( ) d) Aynı cins yükler birbirini çeker. 5 3 7. E. olan üç rezistans şekildeki ( ) b) Elektrik alan çizgileri negatif yükten pozitif gibi bağlıdır. zıt cins yükler birbirini iter. V2 V1 D. Ampermetrenin A yüke doğrudur. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ( ) e) Elektrik yüklü bir elektroskopum yaprakları kapalıdır. BAŞARILAR . 8.sı 60 V olan üreteç ile dirençleri 5 Ω. E. Soru doğru ise (D). Yükü 280 q olan A küresi özdeş ve yüksüz olan B. paralel olarak bağ- 6 30 lanırsa eşdeğer direnç ℜp ise Ω ℜs A oranı nedir? 5 10 15(Ι ) ℜp Her soru 10 puandır. G ve H kürelerle aynı anda temas ettiriliyor. Akım-gerilim grafikleri ve- Ω U(V) 3 daki eşdeğer direnç R kaç Ω X rilen X ve Y rezistanslar seri Ω 1 2 dur? 90 • Y olarak bağlanırsa eşdeğer Ω X Y 60 • direnç ℜs. Şekildeki devrede V1 ve V2 kürenin son yükü kaç q dur? voltmetreleri kaç Volt gösterir? 3 2 Ω Ω U=15 V 4 9. C. A 11. 3 Ω ve R ( ) a) Elektrik akımı voltmetre ile ölçülür. ölçtüğü akım 5 A ise R kaç 60 V ( ) c) Elektrik akımı serbest yüklerin iletken içindeki Ω’dur? düzenli hareketidir.

/. ( ) c) Özkütlesi sıvınınkinden büyük olan cisimler yüzer.... L silindirin zemine uyguladığı basınç PL ise PK oranı nedir? PL 6... Özkütlesi ρ olan ına bağlı değildir.. h • L olarak veriliyor. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz... Yüksekliği 6h ve tabanı kare h ρ → şeklinde olan bir kabın içinde • K g↓ a) Su cenderesi ile ……………….... e) Aynı ağırlıktaki iki cisim sıvıda yüzüyorsa cisimlerin …………………….... SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... → 5... K cismin öz- 6 ρ kütlesi ρK kaç ρ’dur? → 3........ yüksek- likleri 2h ve h olarak r 3r veriliyor.... ( ) b) Cisimlere etki eden kaldırma kuvveti ağırlık kuvvetinden kaynaklanır.. h sıvının orta K noktasındaki sıvı h 2ρ basıncı PK.. olan K cisim şekildeki gibi Y dengededir....... Soru doğru ise (D)... madde denir.. Boşluk doldurma a) Elektrik akımı ileten maddelere ………………...ADI: Tarih.... ./. özkütlesi 2ρ olan c) Basınç farkından yararlanan ………………... eşittir 2. yükseklikleri ise 2h ve 4h lığına bağlı olup... ve sıvının özağır.. Yatay zemin üze- g↓ rinde bulunan homo- jen ve ağırlıkları eşit olan K ve L silindir- 2h K lerin taban yarıçap- h L ları r ve 3r.. işaretli yüklenir. h bulunan ve birbiriyle karışma- h yan iki sıvının özkütleleri ρ ve b) Sıvı basıncı sadece ………………. kazanılır..... B) Grubu 4.. c) Üzerinden geçen akıma karşı maddenin gösterdiği tepkiye ……………….. Birbirine karışmayan ve lindeki olan bir cisim yükseklik boyunca ortadan g↓ X özkütleleri 3ρ ve 6ρ olan X 3 K ve Y sıvılarda eşit bölmeli bölünürse oluşan iki parçanın düzleme oluştur... bir yerin sıvının orta L noktasındaki sıvı deniz seviyesinden yüksekliğini ölçer.. kabın şekline ve kaptaki sıvının ağırlığ... K silindirin zemine uyguladığı basınç PK’.... 2ρ. b) Elektrik akımın birimi …………………. d) Direnci küçük olan iletkenlerden geçen akım ………… e) Birbirine dokunan cisimler daima ... ( ) a) Ayakta duran adam tek ayağını kaldırırsa dayanma yüzeyindeki basınç değişmez... P basıncı PL ise K oranı nedir? d) Bir sıvıda batan cismin ağırlığı yer değiştiren sıvının PL ağırlığına ………………... ρ K ρ dukları basınçlar artar..’dir.. ( ) d) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti sıvının özkütlesi ile doğru orantılıdır. denir..... ( ) e) Yatay düzlem üzerinde bulunan silindir şek..

V2 V1 8.m. 11. Ampermetrenin A ( ) b) Özdeş iki küre birbirine dokundurulduğunda ölçtüğü akım 5 A ise R kaç 80 V toplam yükü yarı yarıya paylaşırlar. paralel olarak bağla- 1 2 Ω 20 nırsa eşdeğer direnç ℜp ise ℜs A oranı nedir? 5 10 15(Ι ) ℜp Her soru 10 puandır.sı 80 V olan üreteç ile dirençleri 7 Ω. ( ) d) Ampermetre devreye paralel. E.k. C. Ω’dur? ( ) c) Bir iletkenin direnci uzunluğuna bağlıdır. Soru doğru ise (D). 7 5 7. Yükü 360 q olan A küresi özdeş ve yüksüz olan B. X ve Y noktaları arasındaki 12. BAŞARILAR . gibi bağlıdır. A voltmetreleri kaç Volt gösterir? kürenin son yükü kaç q dur? 3 7 Ω Ω U=20 V 3 Ω 9. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. voltmetre ise seri bağlanır. Akım-gerilim grafikleri ve- U(V) 2 Ω eşdeğer direnç R kaç Ω dur? X rilen X ve Y rezistanslar seri 6 60 • • Y olarak bağlanırsa eşdeğer di- Ω X Y 40 renç ℜs. E. F. 5 Ω ve R ( ) a) Özdeş seri bağlı lambalar her zaman aynı olan üç rezistans şekildeki parlaklıkta yanar. Ω Ω R 10. ( ) e) Aynı boydaki iki bakır telden kesit olanı küçük olanın direnci de küçüktür. Şekildeki devrede V1 ve V2 D. G ve H kürelerle aynı anda temas ettiriliyor.

yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. 9 V 11. 3 Ω 10. 7. (D) a) Özdeş seri bağlı lambalar her zaman aynı (Y) a) Elektrik akımı voltmetre ile ölçülür. 4 3. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. (Y) c) Özkütlesi sıvınınkinden küçük olan cisimler (Y) c) Özkütlesi sıvınınkinden büyük olan cisimler batar. bölünürse oluşan iki parçanın düzleme oluştur- dukları basınçlar azalır. zıt cins yükler seri bağlanır. voltmetre ise (Y) d) Aynı cins yükler birbirini çeker. 2 3 . 4 Ω 10. parlaklıkta yanar (Y) b) Elektrik alan çizgileri negatif yükten pozitif (D) b) Özdeş iki küre birbirine dokundurulduğunda yüke doğrudur. 3 6 5. 280q:8=35q 9. düzenli hareketidir. dağın (D) b) Cisimlere etki eden kaldırma kuvveti ağırlık tepedeki açık hava basıncından küçüktür. toplam yükü yarı yarıya paylaşırlar. Soru doğru ise (D). 3 Ω 9. (Y) e) Aynı boydaki iki bakır telden kesit olanı küçük (Y) e) Elektrik yüklü bir elektroskopum yaprakları olanın direnci de küçüktür. (Y) b) Deniz kenarındaki açık hava basıncı. 8. Boşluk doldurma a) (batimetre). 6 V 9 16 12. Soru doğru ise (D). (D) c) Elektrik akımı serbest yüklerin iletken içindeki (D) c) Bir iletkenin direnci uzunluğuna bağlıdır. 4ρ 5. (D) d) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti sıvının nın özkütlesi cismin özkütlesine eşittir. Boşluk doldurma a) (iletken) a) (reosta) b) (Amper) b) (seri) c) (direnç) c) ü (sıfır) d) (büyüktür). (Y) d) Ampermetre devreye paralel. 3. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. 4. (D) a) Ayakta duran adam tek ayağını kaldırırsa (Y) a) Ayakta duran adam tek ayağını kaldırırsa dayanma yüzeyindeki basınç azalır. CEVAP ANAHTARI – A Grubu CEVAP ANAHTARI – B Grubu 1. a) (kuvvet) b) (artar) b) (yüksekliğine) c) (askıdadır) c) (altimetreler) d) (bağlı değildir) d) (eşittir) e) (kaldırma kuvveti) e) (batan hacimleri) 2. Soru doğru ise (D). Boşluk doldurma 1. yüzer. d) (negatif) e) (aynı) e) (nötr) 7. 9 1 1 4. Boşluk doldurma 6. (Y) e) Yatay düzlem üzerinde bulunan silindir şek- lindeki olan bir cisim yükseklik boyunca ortadan lindeki olan bir cisim yükseklik boyunca ortadan bölünürse oluşan iki parçanın düzleme oluştur. dayanma yüzeyindeki basınç değişmez. (D) d) Sıvıya bırakılan cisim askıda kalıyorsa sıvı. 12. 4 Ω 11. birbirini iter. Soru doğru ise (D). 4ρ 6. (Y) e) Yatay düzlem üzerinde bulunan silindir şek. 2. kapalıdır. kuvvetinden kaynaklanır. dukları basınçlar artar. 45q 8. özkütlesi ile doğru orantılıdır. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.

.. ( ) a) Topraklanan cisimler daima toprağa yük ve- rir.../. 2. b) Elektriksel kuvvet... cisimlerin yük miktarıyla …………… orantılıdır... sadece çekme kuvveti değildir. SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:. kaç direnç bağlanırsa bağlansın devrenin toplam direnci. bağlanan en küçük direnç değerinden daha küçüktür.... ( ) d) Paralel bağlamada..... ( ) c) Bir elektromıknatısın çekim kuvveti sarım sa- yısı ve üzerinden geçen akımla ters orantılıdır. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz... K oranı nedir? L ρ ( ) e) Araba lastiklerin hava basıncı manometre ile ölçülür..ADI: Tarih. Ka- h Y 3ρ bın dibindeki L noktasındaki sıvı h P •L basıncı PL ise L oranı nedir? PK 6. c) Voltmetre bir elektrik devresinde …………… olarak bağlanır. Yüksekliği 5h olan bir silindirik g↓ kapta birbiriyle karışmayan yük.. d) Üzerindeki akımın yönü ne olursa olsun....... A Grubu → 4.. → 3.. sekliği 3h ve özkütlesi ρ olan X h sıvısı ile yüksekliği 2h ve özkütle- h X si 3ρ olan Y sıvısı bulunmaktadır.... g↓ içinde şekildeki gibi dengede oldukla- L rına göre bu cisimlerin özkütlelerin K ( ) a) Sıvıya bırakılan cisim askıda kalıyorsa sıvı.. ( ) b) Akışkanın hızı artarsa basıncı azalır..... yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. Boşluk doldurma a) Bir devrede iki direnç …………… olarak bağlanırsa eşdeğer direnç artar.. ( ) b) Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atoma nötr atom denir... Soru doğru ise (D).. Eşit bölmeli olan K K → ve L cisimlerin yatay g↓ düzlem üzerine uygu- ladıkları basınçlar K L L PK=3P ve PL=P oluyor. e) İdeal ampermetrenin direnci ……………. İki cisim üst üste şekildeki gibi konulursa zemine uygulanan basınç kaç P olur? 5. ρ h İki sıvının sınırında bulunan K •K noktasındaki sıvı basıncı PK’.. .. ρ nın özkütlesi cismin özkütlesinden küçüktür.... ( ) e) Katılarda alan arttıkça basınç artar.. ( ) e) Elektriksel kuvvet../. Soru doğru ise (D)... ( ) e) Su cendereleri ile oluşturulan düzeneklerde kuvvetten kazanç sağlanır. bir telin etrafında …………… oluşur........ Eşit bölmeli K ve L cisimleri bir sıvı 1.

fark kaç V’tur? III.k.m.’sı 180 V’luk bir üre. Bu durum- da dirençten geçen akım şiddeti kaç A’dir? 240 V Her soru 10 puandır. 20 5 Ω ve 5 Ω olan üç rezistans Ω şekilde gibi bağlıdır. 4r ve 10r olan X. İki cisim birbirine sürtününce cisimlerden birisi elektron kazanır ve yüklenir. III. E. a) Nötr cisimler ile ilgili. Piller paralel bağlanırsa toplam gerilim 1. Şekildeki devrede 3 Ω’luk Ω I. X küresi Y küresine ve sonra Y küresi Z küresine dokunduruluyor.k. Piller paralel bağlanırsa tükenme süresi uzar. BAŞARILAR . İç direnci önemsenmeyen ve e.m. dir? tece direnci 30 Ω olan bir rezistans bağlanıyor. I. Ω Ω 10. Şekildeki devrede ana koldaki akım Y kaç A’dir? 1 2 X Ω • • • qX r + - qY 4r q Z 10r U=40 V 8.5 V olur. 3 1 2 5 7. direnç üzerindeki potansiyel II. yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur? U=80 V A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III b) Her biri 1. Elektron kazanan cisimler negatif yüklenir. Z kürenin son yükü kaç q dur? 2 0 Ω 12. Cisimler elektron kaybederse pozitif yüklenir. II. II ve III 2 4 Z Ω 11.’sı 240 V olan 1 2 Ω üreteç ile dirençleri 12 Ω. İfadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I. qY= -38q ve qZ=94q olarak veriliyor. Yarıçapları r. Piller seri bağlanırsa toplam gerilim 4.5 V olan üç pilin kullanıldığı bir elektrik devresinde bir adet ampulün yanması isteniyor.5 V olur. Amper- A metreden geçen akım ne- 9. Y ve Z kürelerin yükleri qX=8q.

............ Boşluk doldurma a) Bir devrede iki direnç …………… olarak bağlanırsa eşdeğer direnç azalır...... olur......... → 3........ olan iki cisim X ve Y sıvılarında şekildeki ( ) a) Taşma düzeyine kadar sıvı dolu olan kaba bir gibi dengede olduğuna cisim atıldığında.. b) Yüklü iletken iki cisim birbirine dokundurulursa son yüklerinin işareti ........ sekliği 2h ve özkütlesi ρ olan X h X ρ sıvısı ile yüksekliği 3h ve özkütle- h si 4ρ olan Y sıvısı bulunmaktadır... yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. •K h İki sıvının sınırında bulunan K Y 4ρ noktasındaki sıvı basıncı PK’...... sadece itme kuvveti değil- dir. ( ) d) Ampermetre devreye paralel bağlanır.. cisim askıdaysa kap ağırlaş.............. B Grubu 4.......... Soru doğru ise (D).... Eşit bölmeli ve özdeş 1......./....... daki oranı nedir? Y ρ ( ) c) Deniz kenarındaki açık hava basıncı.... c) Düz telin çevresindeki bir noktadaki manyetik ( ) alanın büyüklüğü akım şiddeti ile doğru orantılıdır..... K 2..... c) Mıknatıstan uzaklaştıkça toplu iğneler üzerindeki man- yetik alan etkisi .......... d) Yüklü bir cismin iletken telle toprağa bağlanmasına . Eşit bölmeli olan → g↓ K ve L cisimlerin yatay düzlem üze- K L rine uyguladıkları L basınçlar PK=P ve PL=3P oluyor.. ( ) b) Yüklü bir elektroskoba zıt cins yüklü bir cisim dokundurulursa yaprakların açıklığı artar... sıvının özkütlesi ile ters orantılıdır.... Ka- h bın dibindeki L noktasındaki sıvı h P • L basıncı PL ise L oranı nedir? PK 6. SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ( ) e) Elektriksel kuvvet... bir cisim yaklaştırılırsa yaprakların açıklığı . dağın tepedeki açık hava basıncından büyüktür./... İki cisim üst üste şekil- deki gibi konulursa zemine uygulanan basınç kaç P olur? 5. denir. ( ) e) Hidrolik fren sistemleri sıvıların üzerlerine uygulanan basıncı iletmesiyle çalışır. ( ) d) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile yer çekimi aynı doğrultudadır...... Yüksekliği 5h olan bir silindirik e) Negatif yüklü bir elektroskobun topuzuna pozitif yüklü g↓ kapta birbiriyle karışmayan yük. Soru doğru ise (D)..... ( ) a) Yüksüz denilen bir cisimde yük yoktur.... X ρ Y ρ lelerin ρX ve ρY araların- ( ) b) Sıvıların bulunduğu kabın tabanına yaptığı X ρ basınç.ADI: Tarih. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. ................ göre bu sıvıların özküt- X Y maz.

’sı 120 V olan 1 9 Ω üreteç ile dirençleri 19 Ω. elektroskobun yaprakları biraz kapanı- yor. Z kürenin son yükü kaç q dur? 3 0 Ω 12. Cisim (–) yüklüdür. Yarıçapları r. E) Çubuğun yükünde bir değişme olmaz. U=60 V C) Topraktan pozitif yük gelerek çubuğun yükünün bir kısmını nötrleştirir. II ve III 2 4 Ω 11. Amper- A metreden geçen akım ne- 9. II. III. Bu durum- da dirençten geçen akım şiddeti kaç A’dir? 120 V Her soru 10 puandır. E.k. D) Topraktan proton gelerek çubuğun tüm yükünü nötrleştirir. Ω Ω 10. X küresi Y küresine ve sonra Y küresi Z kü-resine dokunduruluyor.k. 5 3 7 7. Şekildeki devrede 7 Ω’luk Ω dakilerden hangisi olur? direnç üzerindeki potansiyel fark kaç V’tur? A) Çubuktan bir miktar elektron toprağa geçer ve çubuk pozitif yüklenir. a) Negatif yüklü bir metal çubuk topraklanırsa aşağı. Y ve Z kürelerin yükleri qX=5q.m. 30 6 Ω ve 6 Ω olan üç rezistans Ω şekilde gibi bağlıdır. dir? tece direnci 60 Ω olan bir rezistans bağlanıyor. B) Çubuktan toprağa elektron akar ve çubuk nötrleşir. 5r ve 9r olan X. Şekildeki devrede ana koldaki akım Z kaç A dir? 8 Y Ω X • • • + - qX r qY 5r U=30 V q Z 9r 8. Cisim (+) yüklüdür.’sı 240 V’luk bir üre. İç direnci önemsenmeyen ve e. Bu durumda. Cisim nötrdür.m. BAŞARILAR . qY= -47q ve qZ=105q olarak verili-yor. yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I. I. b) (+) yüklü bir elektroskobun topuzuna iletken bir cisim dokundurulunca.

(Y) a) Yüksüz denilen bir cisimde yük yoktur. Soru doğru ise (D). (D) e) Hidrolik fren sistemleri sıvıların üzerlerine 2. 4 A 10. e) (azalır) (Y) a) Topraklanan cisimler daima toprağa yük ve- rir. bağlanan en (D) alanın büyüklüğü akım şiddeti ile doğru küçük direnç değerinden daha küçüktür. 12 V 10. 5. 3. 1. 3 2. cisim atıldığında. Soru doğru ise (D). 7 4. 5 A 11. sıvının özkütlesi ile ters orantılıdır. tepedeki açık hava basıncından büyüktür. Soru doğru ise (D). dağın (Y) e) Katılarda alan arttıkça basınç artar. CEVAP ANAHTARI – A Grubu CEVAP ANAHTARI – B Grubu 1. (Y) b) Sıvıların bulunduğu kabın tabanına yaptığı (D) e) Su cendereleri ile oluşturulan düzeneklerde basınç. 9P 5 8 3. a) D) b) E) 7. 7. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. 6. (D) e) Elektriksel kuvvet. Boşluk doldurma a) (seri) b) (doğru) 5. a) B) b) E) 8. (Y) c) Bir elektromıknatısın çekim kuvveti sarım sa. -24q. (Y) d) Paralel bağlamada. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. 9P uygulanan basıncı iletmesiyle çalışır. orantılıdır. 1 2 4. kaç direnç bağlanırsa c) Düz telin çevresindeki bir noktadaki manyetik bağlansın devrenin toplam direnci. 6 A 9. (Y) c) Deniz kenarındaki açık hava basıncı. (D) a) Taşma düzeyine kadar sıvı dolu olan kaba bir nın özkütlesi cismin özkütlesinden küçüktür. (Y) a) Sıvıya bırakılan cisim askıda kalıyorsa sıvı. cisim askıdaysa kap ağırlaş- (D) e) Araba lastiklerin hava basıncı manometre ile maz. 45q 9. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. Soru doğru ise (D). 5 A . sadece itme kuvveti değil- dir. dokundurulursa yaprakların açıklığı artar. (D) b) Akışkanın hızı artarsa basıncı azalır. 50q 8. 28 V 11. Boşluk doldurma c) (paralel) d) (manyetik alan) a) (paralel) e) İdeal ampermetrenin direnci (sıfır)’dır. 15 A 12. 5 A 12. kuvvetten kazanç sağlanır. b) (aynı) c) i (azalır) d) (topraklama) 6. -35q. ölçülür. (D) e) Elektriksel kuvvet. (D) b) Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atoma nötr atom denir. değildir. sadece çekme kuvveti (Y) d) Ampermetre devreye paralel bağlanır. (Y) b) Yüklü bir elektroskoba zıt cins yüklü bir cisim yısı ve üzerinden geçen akımla ters orantılıdır. (D) d) Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti ile yer çekimi aynı doğrultudadır. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.

....... SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:.... X ρ K ρ X sıvısının özkütlesi ρX....... denir............................... ... Yatay düzlem üzerinde Şekil 1... ( ) c) Seri bağlı rezistansların eşdeğer direnci re- zistansların en büyük direncinden büyüktür..... sonra C küreye ve sonra da D küreye dokundu- g↓ ve Y sıvılarda eşit bölmeli ruluyor... d) Direnci büyük olan iletkenlerden geçen akım ……….. Yarıçapları 5r ve 8r olan kürelerinin yükleri -6q ve 32q olarak veriliyor... L L sıvısının özkütlesi ρY ise Y 2ρ ρX oranı nedir? Y ρ ρY 6........ azalır.......... C ve D küreler ise yüksüz olarak veriliyor..’deki gibi yatay düzlem üze- rinde konulursa uygulanan basınç kaç P olur? 5........... yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz... S ( ) d) Elektron kaybeden nötr bir cisim negatif yük- lenir........ Yani (+) ve 4S (-) yüklerin sayısı eşittir. denir..... . A) Grubu 4... Dört özdeş tuğla Şekil 2. 4S S S ( ) e) Lambadan geçen akım azaldıkça parlaklığı Şekil 1... Şekil 2.... → g↓ ( ) a) Yüksüz cisim nötr cisim demektir.. A kürenin son yükü kaç q dur? homojen özkütleleri ρ ve X 2ρ olan K ve L cisimleri şekildeki gibi dengededir....... Küre- 3.. A küresi ilk olarak B → 2. e) Elektriği iletmeyen maddelere ./.... 1.... Soru doğru ise (D).... ( ) b) Seri bağlı lambalardan oluşan bir elektrik devresinde lambalardan birinin devre dışı kal- → ması durumunda diğer lambalar yanmaya de- g↓ vam eder. Yarıçapları eşit olan A kürenin yükü 240q.. c) Sürekli potansiyel farkı oluşturmak için kullanılan araç- lara .......’deki gibi taban alanı 4S yüzeyi üzerinde konulan bir tuğlanın uyguladığı basınç P’dir... Birbirine karışmayan X küreye.... kutbundan çıkar.... İki küre birbiri ile temas ettiriliyor...... kutbuna girer..........ADI: Tarih................. b) Bir mıknatısın çevresindeki manyetik alan çizgileri ...../.. Boşluk doldurma lerin temastan sonraki yükleri nedir? a) Nötr iki cisim birbirine sürtünürse ....... B. elektrik yükleriyle yüklenir..

Bu durumda Ω ampermetreden geçen akım şiddeti kaç A’dir? Her soru 10 puandır. 9 maddeden yapılmış kesit alanı 4S ve uzunluğu ℓ olan telin Ω 6 Ω. E. Şekildeki devrede ana kol- 2 daki eşdeğer direnç kaç Ω Ω Ω daki akım kaç A’dir? dur? 3 o o 1 5 9 Ω K Ω Ω L + - U=12 V A (Ι ) ℜX ℜY X 4 8 15 • Ω Ω 9. aynı Ω Ω 10. K ve L noktaları arasın- 6 Ω Ω 11.m.k. Akım-gerilim grafikleri verilen X ve Y rezistanslar seri olarak iç direnci önemsenmeyen ve e. 9 3 7. uzunluğu 4ℓ olan bir telin direnci ℜ1.’sı U=110 V 1 2 olan bir üretece şekildeki gibi bağlanıyor.k. Ampermetreden geçen akım nedir? + - A U=40 V 1 8 3 0 8.’sı U=40 V olan 4 üreteç ile dirençleri 3 Ω. Kesit alanı S. 6 Ω ve 4 Ω olan dört ℜ1 Ω rezistans şekildeki gibi direnci ℜ2 ise oranı nedir? ℜ2 bağlıdır. BAŞARILAR . K ve L noktaları ara- sındaki eşdeğer direnç 10 A kaç Ω dur? 5 • Y + - 4 1 Ω Ω 30 60 90 U(V) U=110 V o o K L 12.m.

....... c) Devredeki tüm dirençlerin yaptığı etkiyi tek başına yapan toplam dirence …. → ( ) c) Paralel bağlı rezistansların eşdeğer direnci g↓ rezistansların en küçük direncinden küçüktür........ Birbirine karışmayan X g↓ ve Y sıvılarda eşit bölmeli homojen özkütleleri ρ ve X 2ρ olan K ve L cisimleri şekildeki gibi dengededir.. A kürenin son yükü kaç q dur? → 2.’deki gibi yatay düzlem üze- rinde konulursa uygulanan basınç kaç P olur? 5.. SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:.. B) Grubu → 4.... Küre- lerin temastan sonraki yükleri nedir? 3.......... A küresi ilk olarak B küreye.... Seri durumda...... B.... L L sıvısının özkütlesi ρY ise Y 2ρ ρX oranı nedir? Y ρ ρY 6....... Boşluk doldurma a) Nötr iki cisim birbirine sürtünürse cisimlerin yüklenme miktarı .. X ρ K ρ X sıvısının özkütlesi ρX.... S ( ) e) Lambadan geçen akım azaldıkça parlaklığı artar. birim uzunluktaki sarım sayısı ile …………. g↓ 6S ( ) a) Nötr cisimde ne (+) ne de (-) yük vardır......./...’deki gibi taban alanı 6S yüzeyi üzerinde konulan bir tuğlanın uyguladığı basınç P’dir............ ( ) b) Seri bağlı ampullerden birini duyundan çıka- rıp alırsak devrede kalan ampullerin parlaklığı artar.. Yarıçapları eşit olan A kürenin yükü 280q.. parlaklık paralel durumuna göre daha …............ 1. İki küre birbiri ile temas ettiriliyor.. d) Voltmetre devreye .... Soru doğru ise (D)... Yatay düzlem üzerinde Şekil 1.... bağlanır. olur.. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. orantılıdır.... Şekil 2..... Yarıçapları 3r ve 9r olan kürelerinin yükleri -5q ve 29q olarak veriliyor...… denir. C ve D küreler ise yüksüz olarak veriliyor.... Altı özdeş tuğla Şekil 2./...... 6S S S S Şekil 1. b) Elektromıknatısın eksenindeki manyetik alan.......... e) Özdeş iki lamba bir pile önce seri sonra paralel bağlanıyor..... sonra C küreye ve sonra da D küreye dokundu- ruluyor........ADI: Tarih. ( ) d) Elektron kaybeden nötr bir cisim pozitif yük- lenir..… .......

Kesit alanı S. Akım-gerilim grafikleri verilen X ve Y rezistanslar seri Ω olarak iç direnci önemsenmeyen ve e.’sı U=40 V olan 5 üreteç ile dirençleri 4 Ω.’sı U=60 V olan bir üretece şekildeki gibi bağlanıyor. Şekildeki devrede ana kol- 2 Ω Ω daki akım kaç A’dir? daki eşdeğer direnç kaç Ω Ω 8 dur? Ω o o 1 4 4 K Ω Ω L + - U=18 V A 5 7 9. (Ι ) ℜX ℜY Ω Ω X sındaki eşdeğer direnç • 9 kaç Ω dur? 6 2 6 A Ω Ω 3 • o o K L Y + - 15 30 45 U(V) U=60 V 1 2 12. 8 maddeden yapılmış kesit alanı 3S ve uzunluğu ℓ olan telin Ω 4 Ω.m. Bu durumda amper- metreden geçen akım şiddeti kaç A’dir? Her soru 10 puandır. BAŞARILAR . Ampermetreden geçen akım nedir? + - A U=40 V 8 1 6 2 0 8. K ve L noktaları ara. 8 4 7. 4 Ω ve 5 Ω olan dört ℜ1 Ω rezistans şekildeki gibi direnci ℜ2 ise oranı nedir? ℜ2 bağlıdır. E. K ve L noktaları arasın.k.m.k. Ω 11. uzunluğu 3ℓ olan bir telin direnci ℜ1. aynı Ω Ω 10.

35q 5. 16 Ω 8. 5 A . yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. 4 Ω 10. 12 Ω 9. c) (eşdeğer direnç) e) (yalıtkan) d) (paralel) e) (azdır) 4. 3 A 12. 18q 6. 3 A 11. ( Y ) a) Nötr cisimde ne (+) ne de (-) yük vardır. Yani (+) ve 4. rıp alırsak devrede kalan ampullerin parlaklığı ması durumunda diğer lambalar yanmaya de. (-) yüklerin sayısı eşittir. 30q 6. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. 6q. ( D ) a) Yüksüz cisim nötr cisim demektir. 3 Ω 9. Boşluk doldurma a) (zıt) a) (eşit) b) (kuzey). ( Y ) b) Seri bağlı lambalardan oluşan bir elektrik ( Y ) b) Seri bağlı ampullerden birini duyundan çıka- devresinde lambalardan birinin devre dışı kal. 10q. (güney) a) (zıt) c) (üreteç. ( D ) c) Paralel bağlı rezistansların eşdeğer direnci ( D ) c) Seri bağlı rezistansların eşdeğer direnci re. azalır. 9 8. ( D ) e) Lambadan geçen akım azaldıkça parlaklığı ( D ) e) Lambadan geçen akım azaldıkça parlaklığı artar. vam eder. rezistansların en küçük direncinden küçüktür. Soru doğru ise (D). Boşluk doldurma 3. 16q 7. pil) b) (doğru) d) ım (küçüktür). 5 5 3. lenir. 4 A 12. Soru doğru ise (D). 2. CEVAP ANAHTARI – A Grubu CEVAP ANAHTARI – B Grubu 1. 12P 1 1 2. zistansların en büyük direncinden büyüktür. 16 7. artar. 5 A 11. akü. ( D ) d) Elektron kaybeden nötr bir cisim pozitif yük- ( Y ) d) Elektron kaybeden nötr bir cisim negatif yük. 8P 1. lenir. 5 A 10. 5.

.’deki gibi dengededir. 2.... Şekil 2.. ( ) c) Elektrik akımı birim zamanda geçen yük mik- ρ1 h P tarına denir......... Bilyenin kütlesi kaç M’dir? • 0 +x b) Yatay ve sürtünmesiz düzlem üzerinde bulunan özdeş X.. 1. dengede olup yatay zemin üzerinde uyguladığı basınç P d) Seri bağlı iki rezistans paralel bağlı duruma getirilirse P2’dir.. Diğer küp ise b) Pozitif yüklü bir elektroskobun topuzuna pozitif yüklü ağırlıkları G olan maka. bağlı dirençlerin üzerindeki potansiyel • üzerinde bulunmakta farklar daima eşittir....... orantılıdır. 2 3... 6.ADI: Tarih....... SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:.......... 30 cm 40 cm III. K L K M Şekil 1..... Kesiti şekildeki gibi olan bir ( ) a) Topraklanan tüm cisimler negatif olarak yük- → h kapta bulunan ve birbiriyle ka- g↓ lenir....... m yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Şekil 1. II. Y ve Z çubuk mıknatısları....... ralardan geçen ipin K 42G K 42G ucunda bulunan L cismi c) Bir iletkenin uçlarındaki gerilim ile iletkenden geçen sayesinde şekildeki gibi akım şiddeti .. İki özdeş homojen K 4.... L dir? ( ) e) Nötr bir elektroskopun yaprakları kapalıdır. Buna göre... Şekil 2... M g↓ M I... ( ) d) Sürtünme ile elektriklenmelerde sürtünen h PK • cisimler aynı cins yüklenir.../. dır..........’deki N S S N N S gibi oluyor. Kutu içine kütlesi m olan bir X Y Z bilye konulduğunda sistemin denge durumu Şekil 2.. denir. şekildeki gibi hareketsiz ola- rak tutulmaktadır.... K h rışmayan özkütleleri ρ1=ρ ve ( ) b) Elektrik alan çizgileri pozitif yükten negatif • ρ2=4ρ olan sıvılar bulunmakta- ρ1 h yüke doğrudur. 5....... bir cisim yaklaştırılırsa yaprakların açıklığı ..... K ve L küreleri zıt işaretli yük ile yüklüdür............ kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere .... Soru doğru ise (D). L olup uyguladığı basınç • P1’dir.. Bu mıknatıslar aynı anda serbest bıra- kılırsa hangileri +x yönünde hareket eder? (Yerin manye- tik alanı ihmal edilmektedir.......... L ile M küreleri zıt işaretli yük ile yüklüdür...... Boşluk doldurma küplerin ağırlıkları 42G → • g↓ olup birisi yatay zemin a) ./..... K ve L noktalardaki basınç...... yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.....’deki gibi iletken K ile L ve K ile M küreler serbest bırakıldıklarında K küresi ok yönünde harekete → başlıyor..... ve Şekil 2.. K ve M kürelerinin yük işaretleri aynıdır..........) A) Yalnız X B) Yalnız Y C) Yalnız Z D) X ve Y E) Y ve Z ........... nikel..... a) Sürtünmesiz yatay ve yalıtkan düzlem üzerinde Şekil 1. ρ2 ları PK ve PL ise L oranı ne..... 1 =2 ise L ağırlığı kaç G’dir? eşdeğer direnç . Kütlesi M olan içi boş bir kutu sıvı ile dolu bir kap içinde ℓ ℓ Şekil 1... P2 e) Demir...............

oranı nedir? F2 1 2 Ω 12. a) K. L ve M rezistansların uzunlukları ve kesit alanları L 2 2 şekildeki gibi olup yapıldıkları maddelerin öz dirençleri ρK. Sabitlenmiş q1 ve q2 yükleri U=24 V q1 q q2 • • • arasında q yükü şekildeki gibi d 2d q q2 hareketsiz kaldığına göre 1 oranı nedir? Her soru 10 puandır. ana koldaki akım rezistans- larda akan en küçük akımın kaç katıdır? + - 9. 2 2 ℜ 10.k. L ve M rezistansların uzunlukları ve kesit alanları şekildeki gibidir.’sı U=24 V ve 6 Ω değerleri 4 Ω. ℜL ve ℜM arasındaki ilişki hangisidir? 11. 6 Ω ve 12 Ω olan üç rezistanstan şekildeki gibi oluşan 4 Ω devrede. Birbirinden d uzaklıkta bulu- nan A ve B özdeş kürelerin A B yükleri qA= -5q ve qB=q olup iki küre arasında etki eden kuvvet d F1‘dir. BAŞARILAR . Akım-gerilim grafikleri U (V) 120 K verilen K. Bu rezistansların dirençleri eşit ise öz direnç- ler arasındaki ilişki hangisidir? A) ρK>ρL>ρM B) ρL>ρK>ρM C) ρM>ρK>ρL D) ρK=ρL>ρM E) ρM>ρK=ρL 2 2 ℓ ℓ ℓ S S 2S K L M b) Aynı maddeden yapılmış K. K ve L noktaları ara- ℓ ℓ ℓ ℜ K sındaki eşdeğer direnç L M K ρ 2S ρ S ρ S kaç ℜ’dir? 6 2 6 K L M ℜ ℜ ℜ 7. Bu rezistans- ların dirençleri ℜK. İç direnci ihmal edilebilir doğru akım kaynağın e. L ve M rezis- • • L A) ℜK>ℜL>ℜM B) ℜL>ℜK>ℜM C) ℜM>ℜK>ℜL tanslardan elde edilebile- D) ℜK=ℜL>ℜM E) ℜL>ℜK=ℜM 100 cek en büyük ve en küçük 80 direnç nedir? 60 40 • M 20 A 2 4 6 8 10 Ι ( ) qA qB 8. İki küre dokundurulup yine d uzaklığına konulursa aralarındaki kuvvet F2 olu- F1 yor. ℜ ℜ ρL ve ρM’dir.m.

3ℜ 11. 4 1 4 9. 6. (D) e) Nötr bir elektroskopun yaprakları kapalıdır. 4 M 3. (Y) d) Sürtünme ile elektriklenmelerde sürtünen cisimler aynı cins yüklenir. (D) b) Elektrik alan çizgileri pozitif yükten negatif yüke doğrudur. 3 Ω 12. (D) c) Elektrik akımı birim zamanda geçen yük mik- tarına denir. 3 4. Soru doğru ise (D). 10. CEVAP ANAHTARI 1. a) B) b) E) 5 8. 6G 2. Boşluk doldurma a) (Paralel) b) (artar) c) (doğru) d) (azalır) e) (mıknatıs) 5. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. (Y) a) Topraklanan tüm cisimler negatif olarak yük- lenir. 6 . a) B) b) E) 7.

.. Birinci kaptan sıvı tamamen ikinci kaba dökülüyor.. Yüksekliği 4h ve ρ2 kesit alanı S olan bir h h kap ise yarısında bi- h ρ1 h rinci sıvı ile karışma- yan ve özkütlesi ρ2 2S S olan bir sıvı ile dolu- dur. → a 1. SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:......ADI: Tarih.. Deniz suyun özkütlesi yapıldıkları maddelerin kaç g/cm3‘tür? ρ1 özkütleleri ρ1 ve ρ2 olup iki küp şekildeki gibi üst üste konulmuştur.. Yatay zemin üzerinde d lığı varken etki eden → g↓ bulunan ve düşey kesiti kuvvet F’dir....... Denizde yüzen ve özkütlesi 0... 49q ve 23q olarak veriliyor......... Küreler şekildeki gibi olan su birbirine dokundurularak aynı uzaklığa getiriliyor.. Büyük piston üzerine ağırlıkları G=800 N iki özdeş cisim konuluyor.. 8r ve 5r olan kürelerinin yükleri -27q. Bu F cenderesinde aynı hiza- G G durumda küreler arasında etki eden kuvvet kaç F olur? S1 G S G da bulunan pistonların 1 2 2 kesit alanları S1=10 dm2 ve S2=50 dm2.... Dengenin sağlan- ması için küçük pistona dikey aşağı yönde uygulanması gereken F kuvveti kaç N’dur? . İki kabın dibinde- ki sıvı basınçlar birbirine eşit ve P’dir.. Yüksekliği 4h ve ikinci küre üçüncü küreye dokunduruluyor...9 g/cm3 olan buz dağının g↓ 2a olan iki homojen küpün altıda birisi havada bulunmaktadır. İkinci kabın dibindeki basınç kaç P’dir? qX 6. İkinci kürenin g↓ kesit alanı 2S olan bir son yükü kaç q dur? kabın dörtte birisi öz- h h kütlesi ρ1 sıvı ile dolu- h h dur.. Yarıçapları 2r ve r 2r qY r olan X ve Y küreleri • • yükleri qX=4q ve qY= -q X Y olup aralarında d uzak- 3. Birinci küpün ikinci küpe uyguladığı ba- sınç ile ikinci küpün yatay ρ2 zemine uyguladığı basınç 1 ρ 2a birbirine eşit ise oranı 2 ρ nedir? 5... ağırlıkları G1=200 N ve G2=800 N olarak veriliyor..../.. Birinci küre ilk olarak ikinci küreye. → 2......../.... Kenar uzunlukları a ve 4.. Yarıçapları 3r....

+ üretecin e. İç direnci önemsiz olan bir 5 Ω Ω üretece dirençleri 8 Ω. BAŞARILAR . Ι2= = =3 A X Y Ι=Ι1+Ι2=4+3=7 A. Şekildeki devrede Ω 10. X ve Y noktaları 5 Ω olan üç rezistans şekilde- Ω Ω 5 arasındaki eşdeğer ki gibi bağlıdır. X ve Y noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç Ω’dur? + - U=40 v Her soru 10 puandır.m. 6 Ω ve 8 4 6 Ω 8. Şekilde verilen devrede ana Ω Ω 5 koldaki akım kaç A dir? Ω 8 X Y 2 0 Ω 8 8 Ω Ω Ω 5 6 Ω 9.k. 6 6 Ω 7. Şekilde verilen devrede anahtar K-L arası eşdeğer açık iken ampermetre 6 A göster- 2 4 7 direnç kaç Ω dur? mektedir. Anahtar kapatılırsa am- Ko Ω Ω L permetreden akan akım kaç A olur? o 4 2 1 2 Ω Ω A 8 11.’sı U kaç V’tur? 9 U 1 5 Ω Ω U1R2 2 8 4 11.6=24 V.5=35 V U=U1+U2=24+35=59 V 6 Ω 3 2 2 4 1 2 Ω Ω 1 4 1 6 Ω 12. U1=Ι1R1=4. U3=ΙR3=7. 6 Ω’luk direnç- Ω direnç kaç Ω’dur? 4 ten 4 A akım geçtiğine göre Ω .

08 g/cm3 5. 6 Ω 9. 240 N 4. 5 Ω 8. 16q. 24q F 2 6. 2 3. 59 V 12. 9 A 11. 5P 2. CEVAP ANAHTARI 8 3 1. 1. 9 Ω 10. 4 A . 7.