You are on page 1of 46

MONTAŽNA GRADNJA AB

-
MOSTOVA

1

Montažna konstrukcija
ab-mosta
(montažni ab-most)

primjer

2

3

4

5

masa nosača:
•isti porečni presjek
•duljina nosača 22 m
•masa nosača 44 t
•duljina nosača 30 m
•masa nosača 57 t

6

Montažna gradnja ab-mostova
Izrada
ab-nosača mostova

7

8

9 Gotovi element – na podlozi.poduprt 10 .

11 Otvoreni kalup 12 .

13 14 .

15 Glava i kotve 16 .

Uvučeni kablovi spremni za utezanje 17 Hidraulička preša za utezanje kablova 18 .

19 20 .

21 Površina elementa – lice betona Površina sa zračnim mjehurićima na kosini betona 22 .

Mjerenje nadvišenja u polovici raspona 23 24 .

Montažna gradnja mostova .podizanje nosača 25 Montiranje rasponskih ab-nosača mostova ►jedan primjer montiranja razmaknutih ab-nosača s auto-dizalicom 26 .

visina stupa 15.8 m •max. visina dizanja: •visina nosača 1. 5 m •dizanje ~18 m •max. dohvat (promjer) 15 m 28 . Polazište: •montiranje (60-tonskih) ransponskih ab-nosača s dvije (2) autodizalice 27 Obilježja nosača i dizanja: •isti poprečni presjek •duljina nosača 22 m (8 kom) •masa nosača 44 t •duljina nosača 30 m (20 kom) •masa nosača 57 t •max.

29 30 .

31 32 .

33 34 .

35 36 .

Poprečne grede 37 mostova ►drugi primjer montiranja nosača s auto-dizalicom 38 .

Prijevoz ab-nosača mosta posebnim vozilom 39 40 .

41 Stražnji zakretni ležaj nosača na transportnom ureñaju 42 .

43 Nasip za dizalicu radi visine dizanja 44 .

45 46 .

47 ležajevi 48 .

mostova ►treći primjer montiranja s bager-dizalicom 49 50 .

51 52 .

53 54 .

Nosači jedan do drugog 55 56 .

57 Montažna gradnja ab-mostova Navlačenje ab-nosača mostova (motiranje sa skelom za navlačenje nosača – navlačna skela) 58 .

navlačenje nosača (motiranje sa skelom za navlačenje nosača – navlačna skela) 59 60 . Montažna gradnja mostova .

61 62 .

63 64 .

65 Sinkroni rad dizalica u paru 66 .

67 68 .

Navlačna skela .rešetka za montažu nosača 69 70 .

71 72 .

dizalica 73 74 .Unutrašnjost rešetke.

75 76 .

77 78 .

79 80 .

Rešetka u desnom položaju 81 82 .

83 Dio konstrukcije s postavljenom gornjom zonom armature 84 .

85 86 .

87 88 .

89 90 .

91 .