You are on page 1of 12

ADI: Tarih.............../............/..............

SOYADI:
No:
Sınıfı: ALDIĞI NOT:..................
A) Grubu

4. a) I. Erime
1. Boşluk doldurma II. Donma
III. Kaynama
a) Isı …………………… ile ölçülür. yukarıdaki olaylardan hangilerinde saf bir maddenin ısı
verildiği halde sıcaklığı sabit kalır?
b) Işıma ile ısı aktarılırken ..................................... ortama
ihtiyaç yoktur. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I ve III
c) Sıcaklık farkından dolayı bir sistemle çevresi arasın-
daki alışverişi enerjiye ……….........… denir. b) Isı ve sıcaklık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

d) Bir sıvı maddenin katılaşmaya başladığı sıcaklık A) Sıcaklık; bir oramdaki moleküllerin sahip olduğu enerji-
................ sıcaklığıdır. nin toplamına denir.
B) Isı; sıcak ortamdan soğuk ortama doğru enerji akışına
e) Erime ısısı, katılarda ....................... bir özelliktir. denir
C) Isı bir enerji çeşididir.
D) Sıcaklık termometre ile ölçülür.
E) Isı kalorimetre kabı ile ölçülür.

2. Soru doğru ise (D), yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. 5. 60 g ve 90 °C sıcaklığındaki su ile 180 g 50 °C sıcaklık-
taki su karıştırılırsa karışımın son sıcaklığı kaç derecedir?
( ) a) Kalorifer tesisatında kazanda üretilen ısı,
iletim yolu ile bina içerisine taşınır.
( ) b) Naftalin gaz halinden sıvı hale geçmeden katı
hale geçebilir.
( ) c) Sıvılı termometrelerde cam boruların genleş-
mesi çok az olmalıdır.
( ) d) Isı bir enerji çeşidi olup kalorimetre ile ölçülür.
( ) e) Bir maddenin erime noktası sıcaklığı made-
nin kütlesine ve eylemsizliğine bağlıdır.

3. a) Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir kaptaki suyun
içerisine bir miktar buz atıldığında, bir süre sonra buz
kütlesinin arttığı gözleniyor.
Buna göre başlangıçta; 6. Öz ısısı 0,3 cal/g.°C, kütlesi 600 g ve sıcaklığı 120 °C
I. Suyun sıcaklığı 0 °C’dir. olan bir X cisim, öz ısısı 0,4 cal/g.°C, kütlesi 300 g ve sı-
II. Buzun sıcaklığı 0 °C’den küçüktür. caklığı 70 °C olan bir Y cisim ile temas ettiriliyor. Sistemin
III. Buzun kütlesi, suyun kütlesinden büyüktür. denge sıcaklığı nedir? (Isı kaybı ihmal ediliyor.)

yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

b) Duyarlı bir termometre yapmak için;
I. Kılcal boru ince olmalıdır.
II. Kullanılan sıvının yoğunluğu büyük olmalıdır.
III. Bölme sayısı büyük olmalıdır.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

Kütleleri eşit olan X ve 11. 6 arasındaki bağıntı ℓ0X=2ℓ0Y ola- 10 4 c 5 lerin X oranı nedir? 2 • rak veriliyor. Buzun erime sıcaklığı X termometresi ile ölçüldüğün- tırılırsa karışımın son sıcaklığı 60 °C oluyor. 10. Levha 800 olan katı bir cismin ısınma- 55 °C ısıtılıyor.10-6 1/°C olarak veriliyor. Kütlesi m. Karenin alanı kaç cm2 olur? erime grafiği şekildeki gibi- 35 dir. Karıştırılan de -10 °X. 30 °C sıcaklığındaki su ile 70 °C sıcaklıktaki su karış. suyun kaynama sıcaklığı ise 140 °X olarak soğuk suyun kütlesi ile sıcak suyun kütlesi arasındaki ölçülüyor. erime öz ısısı ( ) Le=16 cal/g ve öz ısısı c 12.7. İki telin uzama kat- cY Y t C o o λ t C sayıları λX ve λY ise X oranı o o 4 2 6 8 ( ) 20 40 ∆ ( ) λY nedir? t C o o 9. BAŞARILAR . Cismin öz ısısı nedir? 0 200 600 Q(cal) Her soru 10 puandır. X deki gibidir. X ve Y tellerinin uzama-sı- 20 • X Y cisimlerin ısı-sıcaklık ∆ℓ ( ) caklık değişimi grafikleri şekil- grafikleri şekildeki gibidir. X termometresi ile ölçülen sıcaklık 35 °X ise bu oran nedir? sıcaklık kaç °C’tır? m m Q (cal) 8. Tellerin ilk boyları 15 • Y • İki cismin öz ısı kapasite. Kenarı 150 cm kare şeklindeki bir levhanın boyca uzama katsayısı λ=4.

Haznesine konulan sıvının genleşme katsayısı küçük olmalıdır........../. II ve III c) Sıcaklık farkından dolayı aktarılan veya maddenin hâl değiştirmesine neden olan enerjiye ........ ( ) e) Bir maddenin kaynama sıcaklığı madenin kütlesine ve eylemsizliğine bağlı değildir....... Kaynama 1... adı verilir........... I... yoluyla gerçekleşir. Buna göre. III......... kütlesi 300 g ve sıcaklığı 70 °C olan bir yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gözlenmez? Y cisim ile temas ettiriliyor... b) I.. Boşluk doldurma II........ Kaptaki su kütlesinin artması II. Erime a) Sıcaklık .ADI: Tarih. II ve III ( ) a) Kalorifer tesisatında kazanda üretilen ısı ışıma yolu ile bina içerisine taşınır...... II ve III b) Bir termometrenin duyarlılığını arttırmak için... verilenlerin hangisinde yada hangilerinde madde ısı kaybettiği halde sıcaklığı aynı kalır? b) Sıvı ve gazlarda ısı aktarımı.. e) Donma ısısı. Sıcaklıkları aynı olan maddeler arasında ısı akımı sıcaklığıdır. SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:. II. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I.... Kaptaki buz kütlesinin artması olan bir X cisim. hacminde ve 20 °C sıcaklıktaki su karıştırılıyor. Sıcaklıkları aynı olan maddeler arasında ısı akımı olur.. I.... D) II ve III E) I..... a) I... kütlesi 600 g ve sıcaklığı 120 °C III.. 30 cm3 hacminde ve 60 °C sıcaklığındaki su ile 70 cm3 den doğrudan gaz hale geçer............ d) Bir buharın yoğuşmaya başladığı sıcaklık ...... III... yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. 5. Öz ısısı 0.. ile ölçülür. .. Karışımın sıcaklığının 0 °C olması 6. Karışımın ( ) c) Sıvılı termometrelerde cam boruların çok ince son sıcaklığı ne kadardır? olması termometrelerin hassasiyetini arttırır...... ( ) b) Bazı katı maddeler ısıtılınca sıvı hale geçme....... 3...°C...... olmaz...... yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III . a) Deniz seviyesinde -20 °C sıcaklıktaki bir miktar buz ile 0 °C sıcaklıktaki bir miktar su ısıca yalıtılmış bir kapta karıştırılıyor../. Soru doğru ise (D)...... Kılcal boru ince olmalıdır... Sıcaklık farkından dolayı maddeler arasında ısı akımı olur...... ( ) d) Bir cismin aldığı ya da verdiği ısı kalorimetre ile ölçülür. Sistemin denge sıcaklığı 100 °C olduğuna göre Y cismin öz ısısı kaçtır? (Isı kaybı ihmal A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II ediliyor. II......... Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III 2. ısısına eşittir. Donma III....... B) Grubu 4.....) D) II ve III E) I..3 cal/g.......... Haznesine konulan sıvının genleşme katsayısı büyük olmalıdır....

Isı-sıcaklık grafik- m m T(sıcaklık) 11. suyun kaynama noktasını (K.N. Levha 500 45 ck=0. erime öz ısısı 12.7. Bu m m 3 4 4T • • y 1008 • telin boyca uzama katsayısı x 3T lerin oranı = ne kadardır? y 2T ise bu cisimlerin öz ısı T 1000 t C o o c Q 2Q 3Q 4Q Q(ısı) oranı x nedir? cy 1600 ( ) t C o o 9. Yarıçapı 40 cm daire şeklindeki bir levhanın boyca ( ) Le=24 cal/g ve öz ısısı uzama katsayısı λ=6. Cismin ilk sıcaklığı t° kaç °C’dir? 0 300 900 Q(cal) Her soru 10 puandır.N. Dairenin alan artışı kaç cm2 olur? (π=3) min ısınma-erime grafiği şekildeki gibidir. BAŞARILAR . °C ısıtılıyor. Y cisminin 6Q olduğuna göre cisimlerin kütleleri tigrat C termometresi kaç °C gösterir? mX oranı nedir? mY 8. Kütlesi m.10-5 1/°C olarak veriliyor. Bu sürede X cisminin aldığı ısı mektedir. Bir cismin boy-sıcaklık leri şekildeki gibi olan ℓ ( ) x x ve y cisimlerin küt. X termometresinde 60 °X ölçüldüğünde san- miktarı Q. grafiği şekildeki gibidir.) 150 °X olarak göster- sıcaklıkları da aynı oluyor.) bir X termometresi -30 sıcaklıkları aynıdır. Öz ısıları sırasıyla 2c ve 3c olan X ve Y cisimlerinin ilk 10 Buzun erime noktasını (E.6 cal/g.°C katı bir cis. Bu cisimler eşit süre ısıtıldığında son °X.

402=4800 cm2 12. Q2=400 cal.12. (erime) ısısına eşittir.3. Q=mc∆t°. ∆ℓ=ℓ0λ∆t°. V1(t1°-t°)=V2(t°-t2°) 30(60°-t°)=70(t°-20°). Soru doğru ise (D). (Y) a) Kalorifer tesisatında kazanda üretilen ısı.4 cal/g.(55°-35°). e) Donma ısısı. ∆ℓX=ℓ0XλX∆tX°.6.4 kal/g. o o X − Xe C − Ce Xk − X e Ck − C e − − ( )= − 0 6 0 3 0 X = . enerji (ısı enerjisi) olarak adlandırılır.16.°C m1 1 7.°C 9. 3. a) B) b) B) 5. Q1=300 cal.(45°-t1°). ile ölçülür. 1008-1000=1000.(100°-70). 6=40ℓ0Yλx 11. =3 λY 12. 2. 20=m. ışıma yolu ile bina içerisine taşınır. c) Sıcaklık farkından dolayı bir sistemle çevresi arasın. den doğrudan gaz hale geçer. c) Bir cismin sıcaklık farkından dolayı aldığı ya da verdiği daki alışverişi enerjiye (ısı enerjisi) denir.0. β=2λ=2.4. t1°=25 C° Xk − Xe Ck − Ce 1 5 0 X 3 0 X o o = 1 0 C 0 0 10. 3Q=3mcx(4T-2T). (D) b) Naftalin gaz halinden sıvı hale geçmeden katı (D) b) Bazı katı maddeler ısıtılınca sıvı hale geçme- hale geçebilir. nin kütlesine ve eylemsizliğine bağlıdır. 15=mcy. (D) c) Sıvılı termometrelerde cam boruların genleş. 140 X − ( −10 X) o o 35 o X − ( −10 o X) = 100 − 0 .500=288 cm2 ∆S=22500. t°=100 °C 6. Q2=mLe. o o o o o 10. 6=ℓ0XλX20=2ℓ0YλY20. t°=60 °C 5. katılarda (ayırt edici) bir özelliktir. 2. 4Q=4mcy(4T-T). m=25 gr Q1=mcs(45°-t1°).25. (Y) a) Kalorifer tesisatında kazanda üretilen ısı iletim yolu ile bina içerisine taşınır. λ=5. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.10-5 C°-1 S0=πr2=3.0. a) Sıcaklık (termometre) ile ölçülür. = cy 9.8. a) A) b) D) 4.600(120°-t°)=0. β=2λ=8. a) B) b) C) 3. Q=mX. (D) d) Isı bir enerji çeşidi olup kalorimetre ile ölçülür. b) Işıma ile ısı aktarılırken (maddesel) ortama ihtiyaç b) Sıvı ve gazlarda ısı aktarımı (konveksiyon) yoluyla yoktur. S0=a2=22500 cm2.8.cx. yoğuşma) sıcaklığıdır. m1(60°-30°)=m2(70°-60°). c=0.300. a) E) b) B) 4. (Y) e) Bir maddenin kaynama sıcaklığı madenin kütlesine ve eylemsizliğine bağlı değildir. Boşluk doldurma a) Isı (kalorimetre kabı) ile ölçülür. olması termometrelerin hassasiyetini arttırır. gerçekleşir. = mY 4 cxcy 1 9 6 8. 200=25c. cy=0.1600. 2=40ℓ0YλY . e) Erime ısısı. m=25 gr Q1=mcs(55°-35°). Boşluk doldurma 1.10-6 1/°C ∆S=4800. (D) d) Bir cismin aldığı ya da verdiği ısı kalorimetre (Y) e) Bir maddenin erime noktası sıcaklığı made. t°=32 °C 6. 600=m.3 (120°-100°)=300.λ.10-5=12. = mX 1 m2 3 7. Q1=200 cal. mxcx(t°x-t°)=mycy(t°-t°y) 0. 300=25. 400=m.10-6. ∆S=S0β∆t°.10-5. Soru doğru ise (D).800=144 cm2 S=S0+∆S=22644 cm2 . ∆S=S0β∆t°. d) Bir sıvı maddenin katılaşmaya başladığı sıcaklık d) Bir buharın yoğuşmaya başladığı sıcaklık (kaynama- (erime-donma) sıcaklığıdır.6.cy. (D) c) Sıvılı termometrelerde cam boruların çok ince mesi çok az olmalıdır. m1 (t1°-t°)=m2(t°-t2°) 60(90°-t°)=180(t°-50°).3c∆t°. CEVAP ANAHTARI – A Grubu CEVAP ANAHTARI – B Grubu 1. C°=30 °C X − Xe C − Ce ( − − ) − Co − 0 o C=50 °C 11. = cx 1 2 8.2c∆t°. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. mxcx(t°x-t°)=mycy(t°-t°y) 600. 6Q=mY.(t°-70).10-6 C°-1 λX ∆ℓY=ℓ0YλY∆tY°. Q2=mLe.6.

a) B) b) C) 3. 3. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. (D) c) Sıvılı termometrelerde cam boruların genleş. 30 °C 10. 3 11. 25 C° 10. ile ölçülür. Boşluk doldurma a) (kalorimetre kabı) a) (termometre) b) (maddesel) b) (konveksiyon) c) (ısı enerjisi) c) (ısı enerjisi) d) (erime-donma) d) (kaynama-yoğuşma) e) (ayırt edici) e) (erime) 2. 0. olması termometrelerin hassasiyetini arttırır. den doğrudan gaz hale geçer. 8.4 cal/g. 60 °C 5. 5. (D) d) Isı bir enerji çeşidi olup kalorimetre ile ölçülür. Soru doğru ise (D). a) B) b) B) 5.°C 9. (Y) e) Bir maddenin kaynama sıcaklığı madenin kütlesine ve eylemsizliğine bağlı değildir. (Y) a) Kalorifer tesisatında kazanda üretilen ısı iletim yolu ile bina içerisine taşınır. 4 1 9 6 1 2 8. 288 cm2 . (Y) a) Kalorifer tesisatında kazanda üretilen ısı. Boşluk doldurma 1. 2. 0. ışıma yolu ile bina içerisine taşınır. (D) b) Naftalin gaz halinden sıvı hale geçmeden katı (D) b) Bazı katı maddeler ısıtılınca sıvı hale geçme- hale geçebilir.10-6 C°-1 12. 50 °C 11. nin kütlesine ve eylemsizliğine bağlıdır. 100 °C 6. (D) d) Bir cismin aldığı ya da verdiği ısı kalorimetre (Y) e) Bir maddenin erime noktası sıcaklığı made. 3 1 7. Soru doğru ise (D). (D) c) Sıvılı termometrelerde cam boruların çok ince mesi çok az olmalıdır. a) E) b) B) 4. 22644 cm2 12. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz.°C 1 7. 32 °C 6.4 kal/g. a) A) b) D) 4. 9. CEVAP ANAHTARI – A Grubu CEVAP ANAHTARI – B Grubu 1.

kesit alanıyla ................. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz..... özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor....... öz ısısı 0.. Buna göre. Bu suyun sıcaklığını 40 °C’ye kadar düşürmek için sıcaklığı ( ) a) Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geç... III.......... Maddelerin ilk sıcaklıkları a) Sıcaklık .... 5.. ile. denir.. ( ) d) Isı veren maddelerin her koşulda sıcaklığı azalır.. II ve III ...... 10 °C olan sudan kaç gram su eklenmelidir? mesine erime denir. Bu olan bir sıvı ile kütlesi 150 g. Sıvıların ısı sığaları eşittir........ Sıvıların öz ısıları eşittir.. a) Özdeş kaplarda aynı sıcaklıkta bulunan farklı kütle.. A) Grubu 4. Kütlesi 300 g.. orantılıdır.. 6....... Maddelerin ısı miktarları III../... Koşarken terleyen insanın bir süre sonra üşümesi......... 30 °C olduğuna göre sıcak sıvının karışımdan önceki I. Bir kapta 80 °C sıcaklığında 600 g su bulunuyor. Kışın soğuk havalarda evlerde pencere camlarının iç kısmının buğulanması.°C olan süre sonunda sıvıların sıcaklıkları yine aynı dolduğuna sıcak bir sıvı ile karıştırıldığında karışımın denge sıcaklığı göre.. I............. .. a) Birbirine dokunan iki madde ısı alışverişinde bulun- 1. ile ölçülür. e) Bir maddenin ısı iletim hızı...... sıcaklığı kaç °C’dir? II....3 cal/g..ADI: Tarih........./......°C ve sıcaklığı 20 °C deki X ve Y sıvıları......... Yüzümüze kolonya sürdüğümüz zaman yüzümüzün d) Bir maddenin katıdan sıvıya dönüşürken sıcaklığı serinlemesi... ( ) e) Katılar ısıyı konveksiyon yoluyla iletir..... olaylarından hangileri buharlaşmayla ilgilidir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I. ( ) b) Sıcaklık enerji çeşididir...... Donma II... Boşluk doldurma maktadır. II...... SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:. Süblimleşme III. yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? denin . Maddelerin öz ısıları b) Bir maddenin moleküllerinin toplam enerjisine o mad.4 cal/g... ( ) c) Kaynama sıcaklığı sıvı üzerindeki basınca bağlıdır...... b) I.... Soru doğru ise (D).. ısı . öz ısısı 0.... Yoğuşma verilenlerin hangisinde yada hangilerinde madde ısı aldığı halde sıcaklığı aynı kalır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I........ III. A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II c) Kışın yollara tuz dökülmesi buzun .. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III b) I.. 3.. D) II ve III E) II ve III sıcaklığını düşürmek içindir.. II ve III 2. II................. Sıvıların aldıkları ısı miktarları eşittir..

N. Y X o o 7.°C olan bir cismin sıcaklık-zaman grafiği Telin boyca uzama katsayısı λ nedir? 20 şekildeki gibidir.) c K.N. İki telin uzama kat- 4 • Y λ t C sayıları λX ve λY ise X oranı o o 30 60∆ 40 ( ) λY 20 nedir? 0 100 400 500 Q(cal) 9. -80 10 t C o o 8. X cismin ısı 10. X ve Y cisimlerin kütleleri m ve 3m’dir.N. X ve Y tellerinin uzama-sı- ∆ℓ ( ) caklık değişimi grafikleri şekil- t C o o X ( ) 12 • deki gibidir.N. ile suyun kaynama noktası sığası Y cisminin ısı sığasının 2 katı ise X oranı nedir? 120 130 (K. Kütlesi m=750 g ve öz ( ) ısı kapasitesi c=0. Tellerin ilk boyları 100 arasındaki bağıntı ℓ0X=2ℓ0Y ola- 8 rak veriliyor.2 11. Buzun erime noktası (E. BAŞARILAR . Bu cisme 10 ısı veren ısıtıcı bir dakika- da kaç kalori ısı verir? 0 10 20 30 40 t(dk) m m 12. 30 • cal/g. Bir telin sıcaklığı 50 °C’den 450 °C’ye kadar çıkarıl- dığında telin uzaması ilk boyun yüzde biri kadar oluyor. 20 °C’de katı olan bir maddenin ısı-sıcaklık grafiği şekil- deki gibidir. X termometresi ile 70 °X ölçü- 70 len sıcaklık kaç °Y’dir? E.) X ile Y termometresinde cY ölçüldüğünde şekildeki gibidir. Maddenin katı ve sıvı halde iken öz ısılarının c oranı k nedir? cs Her soru 10 puandır.

. ile.../... buharlaşma ısısı Lb=540 cal/gr olarak veriliyor.. 5...... II........ a) Isıca yalıtılmış olan bir ortamda farklı sıcaklıktaki X ve Y katı cisimleri birbiriyle temas ediliyor.........°C.... l.. II ve III . ile ölçülür... suyun öz ısısı cs=1 cal/gr. III....°C.............. Boşluk doldurma birbirine dokunduruluyor........ I...... 3..... doğru orantılı olan nicelik .. B) Grubu 4... Süblimleşme A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I. b) I. Son sıcaklıklar eşit olur............ Serinlemek için kolonya sürülmesi orantılıdır.. sıcaklık .. Hacim artışları eşit olur. Isı enerjisi değişimi ll... X cisminin....... Sıcaklık değişimi 6....... maddenin kütlesiyle doğru orantılıdır.. ısısı Le=80 cal/gr. Katılaşma III... ( ) c) Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşebilir.. A) I ve II B) Yalnız II C) II ve III c) Saflığı bozulan sıvının kaynama sıcaklığı .. Kaynama II.......... ll ve lll b) Aşağıdaki olayların hangisinde veya hangilerinde cisim ısı kaybettiği halde sıcaklığı sabit kalır? I... özısısı c ve sıcaklığı 18 °C olan Y sıvısı niceliklerinden hangileri Y’ninkilere kesinlikle eşit olur? karıştırılıyor.. ısı vererek sıvı hale geçmesi olayı.. a) Kütleleri ve sıcaklıkları farklı X ve Y metal küreleri 1...... kalınlığıyla ..... Soğuk kış günlerinde pencere camının içten buğu- enerjisi sabittir.. Isı alışverişi sıvılar arasında olduğuna göre denge sıcaklığı kaç °C’dir? A) Yalnız l B) Yalnız ll C) Yalnız lll D) l ve ll E) l. Aşağıdakilerden hangileri kesin olarak doğrudur? a) Isı .... yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz..........ADI: Tarih..... lanması. Soru doğru ise (D). buzun erime na yoğuşma denir.. Kütlesi 250 gr ve sıcaklığı -60 °C olan buzu tamamen buharlaştırmak için verilmesi gereken minimum ısı kaç ( ) a) Gazların....... X ten Y ye ısı akışı olur. II.. Hacim değişimi kütlesi 2m. öz ısısı 2c ve sıcaklığı 12 °C olan X sıvısı ile lll.. Kar yağarken hava sıcaklığında artış olması e) Bir maddenin ısı iletim hızı.... kaloridir? Buzun öz ısısı ck=0.. Cisimler ara- sında ısı dengesinin kurulması sürecinde........ b) Bir maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi ile III.... suyun ( ) b) Isı boşlukta yayılmaz........ Kütlesi m... II ve III d) Katıdan sıvıya dönüşen maddenin .5 cal/gr. yukarıdaki olaylardan hangisi yada hangileri yoğuşma olayının bir sonucudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 2......... ( ) e) Sıvılarda ve gazlarda ısı iletimi aynıdır...... D) I ve III E) I. ( ) d) Erime sıcaklığı.../. SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:.

Çubukların genleşme kat- Cismin katı ve sıvı haldeki öz ısıları nedir? • Y λ sayıları oranı X kaçtır? 400 λY t C o o t C o o 0 20 40 ( ) ∆ ( ) Her soru 10 puandır. X çubuklarının boydaki uzama- me öz ısısı kaç cal/g’dır? sıcaklık artışı grafikleri şekildeki 1600 • gibidir. Erime sıcaklığında bulunan katı olan X ve Y cisimlerin 10. Buzun erime noktası (E. Bu cisimleri eritmek için QX ve QY K. Uzunluğu ℓ0=6 m olan bir telin boyca uzama katsayısı ( ) ısısı c=0. Y X o o 7. Hangi QY sıcaklıkta iki termometre aynı LX değer gösterir? maddelerin erime öz ısıları LX ve LY aralarındaki oranı LY nedir? E.N. İlk boyları ℓ ve 2ℓ olan X.N. BAŞARILAR .°C bir λ=2. Cismin eri. -5 10 t C o o 8.10-5 1/°C olarak veriliyor.N.) kütleleri m ve 3m’dir. Telin boyca uzaması kaç cm’dir? grafiği şekildeki gibidir.) QX 105 90 X ile Y termometresinde ölçül- ısılar veriliyor. Y cismin ısı-sıcaklık grafiği ∆ℓ ( ) 2400 şekildeki gibidir. ile suyun kaynama noktası (K. Tel -200 °C den 300 °C ye 60 • cismin sıcaklık zaman kadar ısıtılıyor. =2 ise bu cisimlerin yapıldıkları düğünde şekildeki gibidir. 40 Bu cisme verilen ısı ne kadardır? 20 0 5 10 15 20 t(dk) m m Q (cal) 9. Kütlesi m=150 g ve öz 11.N. Kütlesi 200 g olan bir 12.6 cal/g.

5. b) Bir maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi ile denin (iç enerjisi) denir.. e) Bir maddenin ısı iletim hızı. k =3 cs 9. =2= X .. = .3(t°-30°)=150. a) A)+ b) B)+ 3. 5=3mcs.2∆t° 12. ∆ℓ= =ℓ0λ(450°-50°)=400ℓ0λ 100 1 11.540=135 000 cal Q=Q1+Q2+Q3+Q4=187 500 cal 6.... (D) c) Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşebilir. t°=45 °C 6. = X − Xe Y − Ye 70 − ( −80 ) Y − 10 1 0 X 5 X 5 YkY YeYe Y°=100 °Y 9 X 0 X 0 o Xk − Xe − − − 1 10..1.2c(t°-12°)=2m.Le. (Y) b) Isı boşlukta yayılmaz. 400=200. na yoğuşma denir..0... ∆ℓ=ℓ0λ∆t°=600.1 cal/g. a) Isı (kalorimetre) ile.80=20 000 cal 5.(60°20°)=3600 cal c Qs=mcs∆ts°..C° Q2=mLe.0.ck.0. QX=mLX..2.2.. doğru orantılı olan nicelik (sıcaklıktır). X=50 °X X − Xe − + − ℓ0 11. ck=0. Soru doğru ise (D). Q=mc(t2°-t1°)=150. Boşluk doldurma 1.[300°-(-200°)]=6 cm λ= =2. mesine erime denir. CEVAP ANAHTARI – A Grubu CEVAP ANAHTARI – B Grubu 1. X =6 t 40 QY 3L Y L Y 9. (Y) d) Isı veren maddelerin her koşulda sıcaklığı (Y) e) Sıvılarda ve gazlarda ısı iletimi aynıdır. Q1=mc∆t1°=250. Le=6 cal/g X k − X e Yk − Ye 120 − ( −80 ) 130 − 10 Q3=mcs(t3°-t2°).2 cal/g. 800=200.. (D) a) Gazların. Q1=Q2. kesit alanıyla .0. m1∆t1°=m2∆t2° Q3=mc∆t2°=250. 1200=200. (Y) b) Sıcaklık enerji çeşididir.. b) Bir maddenin moleküllerinin toplam enerjisine o mad. m1c1(60°-40°)=m2c2(40°-10°) m. cs=0. (D) c) Kaynama sıcaklığı sıvı üzerindeki basınca (Y) d) Erime sıcaklığı. düşürmek içindir. Qk=mck∆tk°.cs(40°-20°). 100=mck(40°-20°).100=25 000 cal 600(80°-40°)=m2(40°-10°). a) E)+ b) B) 4.(30°-10°)=3000 cal Q 3000 QX L L q= = =75 cal/dak 7..°C 10. Boşluk doldurma a) Sıcaklık (termometre) ile. d) Katıdan sıvıya dönüşen maddenin (iç enerjisi) enerjisi d) Bir maddenin katıdan sıvıya dönüşürken sıcaklığı sabittir. = . 2=ℓλx∆t°. 3.6. t°=15 °C 8. m1c1(60°-40°)=m2c2(40°-10°) 300.. 2.60=7 500 cal Q2=mLe=250.c(18°-t°).. ∆ℓX=ℓ0XλX∆t°X. maddenin kütlesiyle doğru bağlıdır. ∆ℓX=ℓ0XλX∆tX°.10-6 °C-1 40000 12. a) B) b) A)+ 4. azalır. Q=mc(t2°-t1°)=750. 100=mcs(100°-40°).(20°-0°). Soru doğru ise (D). m2=800 g Q4=mLb=250. (Y) e) Katılar ısıyı konveksiyon yoluyla iletir. ısı (kalorimetre) ile ölçülür.4(t°-30°). a) B)+ b) D)+ 5. Q1=mck(t1°-t0°). (değişmez). ∆ℓ=ℓ0λ∆t°. sıcaklık (termometre) ile ölçülür. 4=60ℓ0YλY . dır. c) Kışın yollara tuz dökülmesi buzun (erime) sıcaklığını c) Saflığı bozulan sıvının kaynama sıcaklığı (değişir). 5=mck 8.5. kalınlığıyla (ters) orantılı- e) Bir maddenin ısı iletim hızı.. (doğru) orantılıdır. = .0. 12=60ℓ0Yλx λX λ =4 ∆ℓY=ℓ0YλY∆tY°. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. 1=ℓλy. ∆ℓY=ℓ0YλY∆t°Y. QY=3mLY.. orantılıdır. 12=ℓ0XλX30=2ℓ0YλY30. X =3 λY λY . 2.. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz..10-5. ısı vererek sıvı hale geçmesi olayı- (D) a) Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geç.

Boşluk doldurma 1. 4 . (D) a) Gazların. 100 °Y 10. 2. Soru doğru ise (D). 3. ısı vererek sıvı hale geçmesi olayı- na yoğuşma denir.. 15 °C 6.2 cal/g. 3600 cal 9. e) (ters) e) Bir maddenin ısı iletim hızı. 2. a) E) 4. a) A) (Y) e) Katılar ısıyı konveksiyon yoluyla iletir.. (Y) b) Sıcaklık enerji çeşididir. kesit alanıyla .. (doğru) orantılıdır. (Y) d) Isı veren maddelerin her koşulda sıcaklığı azalır. 45 °C 7. 6 cm 12.. 3 9. CEVAP ANAHTARI – A Grubu CEVAP ANAHTARI – B Grubu 1.5... (D) c) Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşebilir. 0.10-6 °C-1 11. bağlıdır.°C 10.. a) B) b) D) 5. (D) a) Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geç. 75 cal/dak 8. 187 500 cal 5... maddenin kütlesiyle doğru (D) c) Kaynama sıcaklığı sıvı üzerindeki basınca orantılıdır.. 6 8. (Y) b) Isı boşlukta yayılmaz. 2.. (Y) d) Erime sıcaklığı.. b) B) 3. 50 °X 11. (Y) e) Sıvılarda ve gazlarda ısı iletimi aynıdır. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. a) B) b) B) b) A) 4........ 3 12. yanlış ise (Y) ile işaretleyiniz. mesine erime denir. 800 g 6. Boşluk doldurma a) (termometre) (kalorimetre) a) (kalorimetre) (termometre) b) (iç enerjisi) b) (sıcaklıktır) c) (erime) c) (değişir) d) Bir maddenin katıdan sıvıya dönüşürken sıcaklığı d) (iç enerjisi) (değişmez).. Soru doğru ise (D)..