You are on page 1of 2

-1

-

1
x 1 2
d x
x 1
2
1.   integralin değeri nedir?

 

x
l
n
1
x

x
2

2
Cevap:     
1 
x
d x
x 1
2

2.   integralin değeri nedir?
1 2

x

a
r
c
s
i
n
x
 2 
Cevap:  
 
d 1
x x
x

3.  integralin değeri nedir?
2
0

 
1
x

x
2

Cevap: ln  


dx
4.  (x

2
 r 2 )3
integralin değeri nedir?

3
Cevap:
8r 5


dx
5.  (r
0
2
 x 2 )3/2
integralin değeri nedir?

1
Cevap:
r2

6. Gazların molekül kinetik teorisinde
x
e

d
x


2
n

x
2



(n,)=

gibi integraller gerekir. Bu integralleri hesaplayınız.
2
n 2
1
d
0
,

2
n 2
1
!
n

 
x
e

d
x

︵ ︶ ︵ ︶ 
2
n

x


2


Cevap: (n,)=(-1)n = =  
d
n

n
0

L  7. R yarıçaplı silindirin etrafında ip ne kadar zamanda dolanır?
v
İlk anında bilyeye verilen açısal hız  0 olsun. İp silindirin
r etrafında  açı taradığı zaman ipin açısal hızını bulunuz.

L2
Cevap:
2rv

8. Kütlesi m 1 ve yay sabiti k olan yayın üst ucu tavana tutturulmuş, alt ucuna ise kütlesi m 2 olan bir
cisim asılmıştır. Bu sistemin titreşim periyodu nedir?
2
Cevap:
3k
m1  3m 2

9. Viskozitesi  ve yoğunluğu  0 olan bir sıvı içinde düşey yönde, yoğunluğu  olan küresel bir cisim,
hareket v hızı ile doğru orantılı direniş F s =6rv (Stoks kuvveti) kuvvetin etkisinin altında hareket
etmektedir. Cisim sıvı içinde serbest bırakıldıktan sonraki zamana bağlı olan hızını ve ulaştığı limit
sabit hızı bulunuz.
2

g
r
t

2
g
r
2

2

   ︵   ︶
1
e

0


Cevap: v=v 0   ;v =
9
9

0 ; =
   
 

1 5 0 v Cevap: . 2 m 5 R 4 R 2 m 3 R 2 3 2   3 Cevap: . -2-  10. Bu makinelerin bazıları yay sistemi ile çalışmaktadır. Bir kürenin eylemsizlik momentini bulunuz.5m 2 )g 0 5m 2 7g 0 Cevap: a) . yani kütleleri mevcuttur. Yüksekliği H ve taban alanı S olan bir silindirin içinde sıvı bulunmaktadır. b) m 1 > .m . m 2 cismi elle tutulmakta iken m1 yayın asılma noktasının tam altında serbest bırakılıyor. Masa üzerinde bulunan m 2 kütleli 5m 2 g m2 diğer bir cisim yay sabiti k= olan bir yay ile tavana tutturulmuş olup  0 2 0 yayın gerilmemiş uzunluğu.5m 2 )g 0 fm 2 g 0 1 5 d)    ln  9(m1 + m 2 ) m1 + m 2  2 3 11. Tenis kortu sporu yapanlar antrenmanlarda top fırlatan makineler kullanmaktadır. F= . Yatay ve sürtünmesiz masanın üzerinde bulunan makaradan sarkıtılan ipin 0 k g ucunda kütlesi m 1 olan bir cisim bulunuyor. . olan yatay düzlem üzerinde yavaşça konuluyor.  16. Makine üç top aynı anda fırlatırsa topların hızı kaç v olur? Yay her atışta aynı x miktarı kadar gerilmektedir. m=4R2R 15. Derinliği H olan barajda suyun baraj duvarına uyguladığı momenti ve basınç kuvvetinin uygulanma noktasını bulunuz. Kapta bulunan sıvının akış süresi nedir? S S0 2 g H Cevap: m 12. a) Masa ile cisim arasındaki temasın kesildiği anda cismin hızı ne olur? b) Cisim ile masa arasında temasın kesilmesi için kütleler arasındaki ilişki ne olmalıdır? c) İki cismin kütleleri eşit ise (a) şıkkında bulunan hız ne olur? d) Masa üzerindeki cisim ile masa arasındaki sürtünme katsayısı f ise a) şıkkında aranan hız ne olur? 2(12m1 . Makine tek bir top fırlatırsa topun hızı v olur. c) v= 9(m1 + m 2 ) 12 3 2(12m1 . Kütlesi m ve kenarı  olan homojen bir plakanın geometrik merkezine göre dx eylemsizlik momenti nedir? Bu plakanın köşelerinden geçen ve plakanın düzlemine dy  dik olan bir eksene göre eylemsizlik momenti nedir? Plakanın bir kenara göre eylemsizlik momenti nedir? m 2 Cevap: 3 13. Bu formülü kullanarak ince kabuklu bir küresel kabuğun eylemsizlik momentini bulunuz. gH 3 gH 2 H Cevap: M= . Suyun özkütlesi . g yerçekimi ivmesidir. Yarıçapı r ve kütlesi m olan disk  0 açısal hıza kadar döndürüldükten sonra sürtünme katsayısı f. Kullanılan yaylar reel yaylardır. Kabın tabanında kesit alanı S 0 olan bir delik açılıyor. 6 2 3 54. Disk ne kadar süre sonra durur? 3 4 R g  0f Cevap: 14. Kütlesi m ve yarıçapı r yarım çemberin çapa göre kütle merkezinin uzaklığı ve çapa göre eylemsizlik momenti nedir? 2 r m 2 r 2 Cevap: . Yay gerilir ve serbest bırakıldıktan sonra topu fırlatır. yerçekimi ivmesi g olarak veriliyor. Makine iki 3 2 v top birlikte fırlatırsa topların hızları v 2 = olur.