You are on page 1of 12

SJK (C)CHIH MONG,KANOWIT,SARAWAK.

ANALISA PERSEKITARAN ‘SWOC‘


BAHAGIAN KURIKULUM
PANITIA BAHASA INGGERIS 2017

KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W )

S1. Kebanyakkan murid hadir ke sekolah. W1. Kebanyakkan murid kurang mahir dalam BI
S2. Suasana pembelajaran yang kondusif. W2. Kebanyakkan ibubapa kurang mahir dalam Bahasa
S3. Terdapat banyak BBM Bahasa Inggeris di sekolah. Inggeris.
S4. Bilangan pelajar di dalam kebanyakan kelas ideal W3. Murid murid tidak mempunyai tabiat membaca.
iaitu antara 5 orang hingga 7 orang. W4. Murid-murid tidak mengulangkaji pelajaran di
rumah.
W5. Kebanyakan murid tidak mengambil bahagian
dalam aktiviti Bahasa Inggeris.(Minggu BI)
W6. Kewangan ibubapa murid lemah dan tidak dapat
membeli buku rujukan/latihan.
W7. Tidak ada penanda kertas upsr BI di sekolah.
W8. Murid kurang membaca buku cerita BI.
W9. Tidak ada guru yang beropsyen BI dalam sekolah.

PELUANG ( O ) CABARAN ( C )
O1. Murid-murid diberi RMT,SPBT,KWAMP dan lain- C1. Segelintir murid kerap tidak datang ke sekolah.
lain bantuan. C2. Masa P&P BI sangat kurang.
O1.kamus dan buku cerita BI yang mencukupi. C3. Murid-murid selalu dalam keadaan tidak bermaya
disebabkan kekurangan makanan berzat dan seimbang.
C4. Minat dan kecendorongan murid lebih kepada
matapelajaran yang murid anggap senang.
C5. Kekurangan Guru BI.
C6.Kebanyakan guru dan murid tidak bertutur dalam BI di
‘English zone’
SJK (C)CHIH MONG,KANOWIT,SARAWAK
PELAN STRATEGIK PENGURUSAN KURIKULUM 2017

PANITIA: PANITIA BAHASA INGGERIS NAMA PANITIA: CIKGU CHIA SING YEE
ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF INDIKATOR TEMPOH/ CATATAN
STRATEGIK PENCAPAIAN SASARAN/ KOS

% murid 1Feb-31 Oktober/ Murid-murid


1.Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan menguasai Murid-murid menggunakan modul
kemahiran menulis kemahiran menulis minimum D tahap 2 Step By step
ayat yang ringkas peratus lulus kertas ayat tanpa dalam M/P BI
tanpa sebarang sebarang
kesalahan 2 BI kesalahan.

2. Mengekalkan Meningkatkan Meningkatkan 1 Jun-7 Sep/ Latihan gerak-gempur


pencapaian BI pada prestasi murid yang % murid Murid-murid
prestasi murid yang menguasai gred C mendapat tahun 6
80% dalam BI UPSR minimum C
menguasai gred B kepada sekurang- dalam BI UPSR
dan C kurangnya 80%.

3. Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan % % murid 1Feb-31 Oktober/ Murid-murid


murid yang mengenal menguasai Murid-murid menggunakan buku
perbendaharaan peratus murid
& mengeja menurut perbendaharaan tahun 2-6 nota-My Vocab'
kata murid mengenal dan kandungan sukatan kata BI.
pelajaran kepada
mengeja perkataan
78%.
menurut
kandungan sukatan
pelajaran .
SJK (C)CHIH MONG,KANOWIT,SARAWAK
PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2017)
BIDANG KURIKULUM

PANITIA: BAHASA INGGERIS


Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Indikator Pencapaian
sumber
1. STEP BY STEP Meningkatkan % murid 1.Ketua Panitia BI Feb-Okt Tiada % murid
(Sentence Drill) yang berupaya menulis 2.Guru-guru BI menguasai minimum C
ayat tanpa sebarang dalam M/P BI.
kesilapan kepada 70%.

DRET UPSR Meningkatkan prestasi 1.Ketua Panitia BI Jun-Sep Tiada % murid mendapat minimum C
2. (Drilling murid yang menguasai 2.Guru-guru BI tahun 6 dalam BI UPSR
gred C dan D dalam BI
Exercise
UPSR kepada sekurang-
Towards kurangnya 70%.
UPSR)
3. MY Meningkatkan % murid 1.Ketua Panitia BI Feb-Okt Tiada % murid menguasai
VOCAB’BOOK yang mengenal & 2.Guru-guru BI perbendaharaan kata BI.
. mengeja menurut
Murid-murid kandungan sukatan
tahap pelajaran kepada 70%.
1&2.
PELAN OPERASI
PANITIA BAHASA INGGERIS 2017
Nama program STEP BY STEP (Sentence Drill and Constructive Writing)
Objektif Meningkatkan % murid yang berupaya menulis ayat tanpa sebarang kesilapan kepada 70%
Tempoh Februari -Oktober
Kumpulan Murid-murid tahap 2
Sasaran
Guru-guru 1.Guru-guru BI setiap kelas sasaran
terlibat 2.Ketua panitia BI/Penyelaras program
Proses Kerja 1. Taklimat program “STEP BY STEP”
1.1 Ucapan Ketua Panitia
1.2 Penerangan tentang program“STEP BY STEP”
1.3 Pelantikan penyelaras program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Analisis hasil ujian
2.2 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan
3. Perbincangan sesama guru BI untuk melaksanakan program“STEP BY STEP” dalam
pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kebolehan murid.Program ini dilaksanakan sebagai
sebahagian daripada sesuatu pelajaran.
4. Program dijalankan sebanyak 2 kali (pelajaran) sebulan pada awal atau akhir pelajaran.
5. Pelaksanaan aktiviti
5.1 Modul latihan menulis ayat bahagian A kertas 2 disediakan bagi setiap seorang murid.
5.2 Murid-murid menulis ayat dengan bimbingan guru
5.3 Murid-murid menulis ayat tanpa bimbingan guru

Kekangan 1.Status motivasi murid yang rendah


2.Tidak ada peneguhan terhadap komunikasi dalam BI di luar dan di dalam sekolah
3. Tahap kehadiran murid ke sekolah yang rendah
4. Murid-murid sangat cuai
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK/Ketua Panitia/Penyelaras program dengan
menggunakan instrumen yang dibina khas sekali dalam 3 bulan bagi setiap kelas.
Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanaan
program
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap 3 bulan bagi meningkatkan
keberkesanaan program

CARTA GANTT PROGRAM STEP BY STEP 2017


Bil Aktiviti Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov
1 Mesyuarat *
2 Taklimat program *
3 Agihan tugas *
4 Perlaksanaan * * * * * * * *
5 Laporan *
6 Tindakan * * *

PELAN OPERASI
PANITIA BAHASA INGGERIS 2017
Nama program DRET UPSR (Drilling Exersice Towards UPSR)
Objektif Meningkatkan prestasi murid yang menguasai minimum gred C BI UPSR kepada sekurang-
kurangnya 70%
Tempoh April-September
Kumpulan Murid-murid tahun 6
Sasaran
Guru-guru 1.Guru-guru BI setiap kelas sasaran
terlibat 2.Ketua panitia BI/Penyelaras program
Proses Kerja 1. Taklimat program DRET UPSR
1.1 Ucapan Ketua Panitia
1.2 Penerangan tentang programDRET UPSR
1.3 Pelantikan penyelaras program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Analisis hasil ujian
2.2 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan
3. Perbincangan sesama guru BI untuk melaksanakan program DRET UPSR dalam pengajaran
dan pembelajaran berdasarkan kebolehan murid.Program ini dilaksanakan sebagai sebahagian
daripada sesuatu pelajaran.
4. Program dijalankan sebanyak 2 kali (pelajaran) seminggu pada awal atau akhir pelajaran.

5. Pelaksanaan aktiviti
5.1 Murid-murid diberi set-set ujian kertas 1 & 2.
5.2 Murid-murid berlatih tubi menjawab soalan berbentuk topikal dan model kertas UPSR
5.3 Penilaian dan tindaksusul dijalankan
Kekangan 1.Status motivasi murid yang rendah
2.Tidak ada peneguhan terhadap komunikasi dalam BI di luar dan di dalam sekolah
3. Tahap kehadiran murid ke sekolah yang rendah
4. Status kewangan ibubapa murid rendah
5.Murid tidak membuat latihan di rumah
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK/Ketua Panitia/Penyelaras program dengan
menggunakan instrumen yang dibina khas sekali sebulan bagi setiap kelas.
Penilaian Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan
program
Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan selepas setiap latihan bagi
meningkatkan keberkesanaan program

CARTA GANTT PROGRAM DRET UPSR 2017

Bil Aktiviti Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov
1 Mesyuarat *
2 Taklimat program *
3 Agihan tugas * *
4 Perlaksanaan * * * *
5 Laporan *
6 Tindakan *

PELAN OPERASI
PANITIA BAHASA INGGERIS 2017
Nama program My Vocab’ Book
Objektif Memastikan murid menjawab soalan word level dengan betul
Tempoh Februari -Oktober
Kumpulan Murid-murid tahun 2-6
Sasaran
Guru-guru 1.Guru-guru BI setiap kelas sasaran
terlibat 2.Ketua panitia BI/Penyelaras program
Proses Kerja 1. Taklimat program - My Vocab’ Book
1.1 Ucapan Ketua Panitia
1.2 Penerangan tentang program My Vocab’ Book
1.3 Pelantikan penyelaras program
2. Kenal pasti kumpulan sasaran
2.1 Analisis hasil ujian
2.2 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan
3. Perbincangan sesama guru BI untuk melaksanakan program My Vocab’ Book dalam
pengajaran dan
pembelajaran berdasarkan kebolehan murid.Program ini dilaksanakan sebagai sebahagian
daripada
sesuatu pelajaran.
4. Program dijalankan sebanyak 1 kali (pelajaran) seminggu pada awal atau akhir pelajaran.
5. Pelaksanaan aktiviti
5.1 Murid-murid menulis perkataan dan maksudnya
5.2 Murid-murid menulis perkataan bagi gambar
5.3Murid-murid membuat latihan ejaan

Kekangan 1.Status motivasi murid yang rendah


2.Murid-murid jarang membaca dalam Bahasa Inggeris
3. Tahap kehadiran murid ke sekolah yang rendah
4. Murid-murid sangat cuai
Pemantauan Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK/Ketua Panitia/Penyelaras program dengan
menggunakan instrumen yang dibina khas sekali dalam 3 bulan bagi setiap kelas.
Penilaian Penilaian dijalankan selepas program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanaan program

Penambahbaikan Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap 3 bulan bagi meningkatkan
keberkesanaan program

CARTA GANTT PROGRAM MY VOCAB’ BOOK 2017


Bil Aktiviti Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov
1 Mesyuarat *
2 Taklimat program *
3 Agihan tugas *
4 Perlaksanaan * * * * * * * * *
5 Laporan *
6 Tindakan * * *