You are on page 1of 6

11/20/2016 வாசி பழ க மாணவ ைடேய ைற வ கி றதா? | importmirror.

com

வாச பழ க மாணவரிைடேய ைற வ க றதா?


Sunday, April 21, 2013 | 5:21:00 PM | 0 comments .

எ .எ .ம

அ ைமய ெவளியான க வ ெபா தராதர


சாதாரணதர பரீ ைசய ேபா கனிசமான ஒ ெதாைக
மாணவ க எ தெவா பாட த ச த ெபறவ ைல
எ ப ந எ ேலா ெதரி த வ டய . அ ப யானா ;
இ த மாணவ க கட த 11ஆ களாக பாடசாைலய ,
த ைடய றாட எதைன ப தா க , எதைன
க ெகா டா க .

இவ கைள ைவ பத ெனா ஆ க பாடசாைலய ேம ெகா ள ப ட ேவைல த ட க ,


இவ கள ெப ேறா க பாடசாைல அ ேபா இவனா தன ப க ட க
ேபா வா எ கறந ப ைகக , ற பாக இவ கள எத கால
ேக வ ற ளா க ப ளேத எ பைத எ னி இவ கைள பய வ தவ க , இவ கைள
ைகயா டவ க எதைன ற ேபாக றா க .

இ த மாணவ க ைற த த ைடய தா ெமாழிய டச த யைடயவ ைல எ றா இவ க


க றைவக தா எ ன? எ க ற ெதாட வ னா க வ னவ ெகா ேட இ கலா . இ ந ைலய
த கால க வ ைறய மா ற ேதைவயா? க ற ெதாட பான வ டய களி மா ற ஏ ப த பட
ேவ மா? மாணவ கைள ைகயா வத ஆச ரிய , ெப ேறா தவற வ ளா களா?
எ பைத அற ைடேயா அைனவ ச த க ேவ ய க டாயமா .இ வ னா க
அைன வ ைடயாக ெமாழிய ப ற றத ைமேய காரண எ ெபா வாக றலா .

ஆர ப க வ ஒ மாணவ க பத பாடசாைல வ க றேபா பா கண கான


ெசா கைள அற தந ைலய ேலேய வ க றா .

அற ஞ களிைடேய பலதர ப ட க க காண ப டா இ ைறய ந ன க த ப ைளகள


அற ப ரவாக ெப ெக ள ந ைலய ந ன ஊடக க ம வ டஇ ைறய கால த
சாதாரணமாக ஒ மாணவ தர ஒ ற இைணக றேபா ஏைற ைறய 2700 ேம ப ட
ெசா கைள அற , ெதரி வ வதாக ற ப க ற . இ ந ைலய ெமாழிய ஆ வ ட
வ க றஅ த ப ழ ைதைய த ைடய அ கர க வாரியைண தர
பத ெனா ெச க றேபா அவன ெமாழியற எ ேக இ கேவ எ பைத நீ கேள
க ெகா க .

அ தள பா த ய ைத அைட ள இ மாணவ ஏ ஒ பாட த ச த யைடயவ ைல


எ றா இர காரண கைள றலா . ஒ அ த மாணவ ேவ ெம ேற வ ைட எ தாம
வ க ேவ .அ தாக தா எைத க காத ந ைலய ெவ மேன ஒ ஜட ெபா ளாக
ப ளிவ ேபாய க ேவ .இ சா த யமான வ டய களாக இ மா எ ன? அ ப யானா
இ வா அைடவ ைறைவ ெப ற மாணவ களி வாச ப ைன ஆர ப க வ ப வ த
சரியான ைறய அவதானி ைறபா ைட ந வ த க றஒ ச ற பான பரிகார க றைலயாவ
ேம ெகா ளவ ைல எ ப தா உ ைமயா .

தர ஒ ற ைழவத ன ப ளி பாடசாைலகளி க க ற மாணவ க ச ற பான


அைடவ ைன ெப க றா க எ பத வ ட ட
http://www.importmirror.com/2013/04/blog-post_9739.html 1/6
11/20/2016 வாசி பழ க மாணவ ைடேய ைற வ கி றதா? | importmirror.com
அைடவ ைன ெப க றா க எ பத வ ட ட

க General Election 2015 SPECIAL ABOUT US CONTACT US எம ெச த யாள க எம அற வ பாள க Search in this

Facebook ப தய உ ள Like ஐ க ளி ெச மா அ ட ேக ெகா க ேறா .** உ க ந ப க அற க ெச க இ எ உ க ட உ க கா பயணி உ க ர இ ே

Loading...

க இல ைக ↯ _அ பாைற _த ேகாணமைல _ம ட கள _ேம மாகாண _ம த ய மாகாண _ெத மாகாண

இ த யா உலக வ ைளயா க ைர அற ைகக அரச ய ேம ↯ _வா க _வ ள பர _ந க க

_இல க ய _ேந காண _வ ேநாத _அவதானி _அற வ ய _கவ ைத

கய ற : இ ேபா மிர இைணய தள அ ப ைவ க ப ஆ க க , ெச த க


வாச
எ பவ பழ க மாணவரிைடேய
அதைன அ ப ைவ பவ கேள ைற பாளிக
ெபா வ ஆவ
க . தவறான
றதா? அ ல ப ைழயான, HOT NEWS > >

அவ , பற மன கைள ப ெச த க அ ல தகவ க இ ேபா மிர ந வாக


பா க நட த ய
ெபா பாளிய ல. இதைன க த ெகா இ ேபாSunday,
மிர April
ட 21, 2013
தகவ PM | 0 comments
| 5:21:00ெதாட கைள .
மர த க ைவ க ப
ேம ெகா மா ேவ க ேறா . உ ைம! ேந ைம!! ந ந ைல த ைம எம ற ேகா !!!
பட
-ந வாக -
எ .எ .ம
இ காைல
இ த ெச த ைய ந ப க ட பக ெகா ள .. க ஹ னய க
அ ைமய ெவளியான க வ ெபா தராதர ெகா ரமாக ப
சாதாரணதர பரீ ைசய ேபா கனிசமான ஒ ெதாைக நட த ய மாளிகாவ தைய
0 Like 1 0 Google + 0
மாணவ க எ தெவா பாட த ச த ெபறவ ைல ஹ ம அ எ நப

எ ப ந எ ேலா ெதரி த வ டய . அ ப யானா ; கா ெபா ச ல...

க கைள பத
இ த மாணவ க கட த 11ஆெச க.களாக பாடசாைலய ,
20 Nov 2016 | 0 comments | Read more
த ைடய றாட எதைன ப தா க , எதைன
க ெகா டா க .
0 Comments Sort by Oldest
ADVERTISMENT
இவ கைள ைவ பத ெனா ஆ க பாடசாைலய ேம ெகா ள ப ட ேவைல த ட க ,
இவ கள ெப ேறா க பாடசாைல அ ேபா இவனா தன ப க ட க
ேபா வாAdd எ
a comment...
கறந ப ைகக , ற பாக இவ கள எத கால
ேக வ ற ளா க ப ளேத எ பைத எ னி இவ கைள பய வ தவ க , இவ கைள
ைகயா டவ க எதைன ற ேபாக றா க .
Facebook Comments Plugin

இ த மாணவ க ைற த த ைடய தா ெமாழிய டச த யைடயவ ைல எ றா இவ க


க றைவக தா எ ன? எ importmirror.com
க ற ெதாட வ னா க வ னவ ெகா ேட இ கலா . இ ந ைலய
76,887 likes
த கால க வ ைறய மா ற ேதைவயா? க ற ெதாட பான வ டய களி மா ற ஏ ப த பட
ேவ மா? மாணவ கைள ைகயா வத ஆச ரிய , ெப ேறா தவற வ ளா களா?
எ பைத அற ைடேயா அைனவ ச த க ேவ ய க டாயமா .இ வ னா க
Like Page Contact Us
அைன வ ைடயாக ெமாழிய ப ற றத ைமேய காரண எ ெபா வாக றலா .

Be the first of your friends to like this


ஆர ப க வ ஒ மாணவ க பத பாடசாைல வ க றேபா பா கண கான
ெசா கைள அற தந ைலய ேலேய வ க றா .
அரச ய கள ேயா
அற ஞPost
Newer களிைடேய பலதர ப ட க க காண Home
ப டா இ ைறய ந ன க த ப ைளகள
Older Post
அற ப ரவாக ெப ெக ள ந ைலய ந ன ஊடக க ம வ டஇ ைறய கால த
சாதாரணமாக ஒ மாணவ தர ஒ ற இைணக றேபா ஏைற ைறய 2700 ேம ப ட வட மாகாண சைப உ
ெசா கைள அற , ெதரி வ வதாக ற ப க ற . இ ந ைலய ெமாழிய ஆ வ ட
வ க றஅ த ப ழ ைதைய த ைடய அ கர க வாரியைண தர
பத ெனா ெச க றேபா அவன ெமாழியற எ ேக இ கேவ எ பைத நீ கேள
க ெகா க .

அ தள பா த ய ைத அைட ள இ மாணவ ஏ ஒ பாட த ச த யைடயவ ைல


எ றா இர காரண கைள றலா . ஒ அ த மாணவ ேவ ெம ேற வ ைட எ தாம
வ க ேவ .அ தாக தா எைத க காத ந ைலய ெவ மேன ஒ ஜட ெபா ளாக
ப ளிவ ேபாய க ேவ .இ சா த யமான வ டய களாக இ மா எ ன? அ ப யானா வட மாகாண சைப உ ப
இ வா அைடவ ைறைவ ெப ற மாணவ களி வாச ப ைன ஆர ப க வ ப வ த அ மி அவ க டனான
சரியான ைறய அவதானி ைறபா ைட ந வ த க றஒ ச ற பான பரிகார க றைலயாவ ேந காண
http://www.importmirror.com/2013/04/blog-post_9739.html 2/6
11/20/2016 வாசி பழ க மாணவ ைடேய ைற வ கி றதா? | importmirror.com
சரியான ைறய அவதானி ைறபா ைட ந வ த க றஒ ச ற பான பரிகார க றைலயாவ ேந காண
ேம ெகா ளவ ைல எ ப தா உ ைமயா .
UK நா டனான அரச ய
நக ச
தர ஒ ற ைழவத ன ப ளி பாடசாைலகளி க க ற மாணவ க ச ற பான
அைடவ ைன ெப க றா க எ பத வ ட வ அவ களா நடா த ப கைலந க சக , ற கா பத தீ - அரச
அவ கள ெசய பா க சா ச பக க றன. அ ம ம ற ச ல ெப ேறா க வ என
ேநசரி ப ைள ந றாக எ க றா , வாச க றா எ ெறா லா ம றவரிட ற அைம ச ற சா பத தீ
கள
ெப ைம ப வ .

இ உளவ ய தா க ைத ஏ ப த னா ெப ேறா களி அேநகமாேனா த ைடய ழ ைத


ப ளிய எ த , வாச க ேவ எ ெவளி பைடயாகேவ வ உ . ப ரப யமானைவ
இ வாறான ந ைலைமக இ க பத ெனா ஆ க க றத ப ன ஒ பாட த ற பாக
க க
தமி பாட த ஆக ைற த ம ட ளிகைளயாவ ெபறவ ைல எ றா நா ச த க ேவ .
த க ைடய ப ைளய ெப ேறா அத க கவன ெகா ளவ ைல எ தா நா
றேவ ய க ற . பாரா ம ற
மஹ தப ற
கட த வார இேத ப க த எ னா எ த ப டட க ைரய ப த க ய ப ரேதச மாணவ கள இரகச ய க
க ற க ப த வ டய கைள ப ற க றேபா அ த ப ரேதச மாணவ க தா அ பல ப தய
இ வாறான அைட க வ க றா க எ பைத கவனி க ேவ . அ பாடசாைலகளி ெபா ேசகா
க ற ந லவர ைத ெதளிவாக வ ள க ய ேத .
ேக ெக ட ஆ ச ய ை
வ ந லவ கைள
ெபா வாக ெப ேறா கள அதீதீவ ர ஆ ைக த கள ழ ைதகைள கவனி க ேவ ய
ந பத மஹ த
ெபா க யமா . மாணவரி க ற ெதாட பான அைன வ டய கைள ைகயாள ேவ ய
ேபா ேவ யா
ஆச ரிய க தவறவ வத ெப ேறா க ஒ வைகய காரணமாக அைமக றன எ கற ற
யா என அைம
சா க இ லாம ைல. எனேவதா ெமாழிரீத யான ப ைற ெதளிவான ைறய ஒ ெவா
ெபா ேசகா ...
ழ ைத சரியான ைறய அைடவைத ஆச ரிய க , ெப ேறா க உ த ப த
அவச யமா .

அ ைமய ஒ ப த க ய ப ரேதச பாடசாைலய அத பரி அ பணி ச தைனைய


பா க றேபா மிக ச ேதாஷமாக இ த . னாமியா பாத க ப டஅ த பாடசாைலைய இனவாத களிடமி

ெவளிநா ந வன ஒ சற த ைறய க ெகா த தன . இ தைன ைள ப ளிவாசை


அ த பாடசாைல ஒ ப த க ய ப ரேதச த ேலேய காண ப க ற . கைள ப
கா க - ஜானத ப
அத பரி வ டா ய ச , அ த பாடசாைலய ஆச ரிய கள த யாக ச தைன ஒ ப தர 5 ெபௗ
மாணவ களி அைட ப ப யாக அத கரி ெகா ெச க ற . அேதேநர த இ ைற த ைள ப ளிவாச
எ த ய 18மாணவ க ச ற பான அைட கைள ெப அைனவ உய தர க பத ர த உடன யாக த
த த யானவ களாக மா ற அைட ளன . ந ர தர தீ ெவா
ெப ெகா
இத காரணமாக பாடசாைல ச க இர கால களி சாதாரணதர மாணவ க வ ேடச இனவாத களி ...
வ கைள ஏ பா ெச ெகா பய வ தன . ெபரிய பாடசாைலகளி ைறவான
அைடவ ைன ெப இ த பாடசாைலய இர டா தடைவயாக பரீ ைச எ தயஒ சல க ைனய
மாணவ க ச ற பான அைடவ ைன ெப ற க றா க எ றா இ பாடசாைலைய ப த கய னாமியா
பாடசாைலயாக ெகா ளலாமா? இவ க ழைலேய மா ற யைம த க றா க எ றா காணாம ே
இவ கள பணி ெம ச த கதா . வய ச மி 17 வய
வத யாக உய ட
வாச ப ெமாழிய கய வ காைரதீ ந ப -
10வ ட க பற
இவ ெக லா காரணமாக அைமக ற வாச பழ க அதாவ ெமாழிய ஆ வ ைற
ப ைளதா
ெகா வ வதாக ற ப க ற . ஏெனனி இ ச ழ ைத த கழ வைர
னாமிய காைல
இைணய டனான ெதாட க ேமேலா க ய காரண த னா வாச பழ க அரிதாக ெகா
மாமா க
வ க ற எ கற ற சா க எ ள ந ைலய , வாச ப ைன ேம ப வத அ ைகைர
அறெநற பாடசாைல
ெகா உைழ பத ஊட க அைன ஒ க ைண ெசய ப தவ ரிய ஏ பா கைள
ெச றச...
ேம ெகா ள அவச யமா .

ச வயத ேத வாச பத கான பழ கவழ க கைள ஏ ப த க யமா . அ தவைகய 108 ONLINE

ப ளிெச பாலக களி ஊடாக வாச ைப வள ப த ேம ப வத கான த ட கைள


தயாரி மாணவ கைள அத க அத க வாச க ெச வத கவன ெச த ேவ .இ
பரீ ைச ைமயமான க ற ந ைல காரணமாக ெப ேறா க த கள ழ ைதைய எ ப
பரீ ைசய ச த யைடயைவ வ டா ேபா எ க ற ந ைலைமய ெமாழிய ேம ப ட நட ைத
ேகால த , ச ற பான ெமாழிப பா டனான அைட வாச இ ற யைமயாததாக ற
எ கறஉ ைமைய பல அற ெகா வத ைல.

ெபா வாக ெமாழியான நா தற களி அ பைடய தா காண ப க றன. அதைன சரியான


ைறய வள க ெகா நம ழ ைதகைள ஆர ப த ேத பய வ க ேவ . தர
ஒ ற ப ைளைய ேச வ டா நம கடைம வ ட எ க ற ெப ேறா க உ ளன .

http://www.importmirror.com/2013/04/blog-post_9739.html 3/6
11/20/2016 வாசி பழ க மாணவ ைடேய ைற வ கி றதா? | importmirror.com

ப ைளைள தர ஒ ற ேச ேபாேத எத கால த இவைன நா ஒ ைவ த யனா க ேய


தீ வ எ கற ற ேகா க ட பல ெப ேறா க ப ைளகைள ப ளிய ; ேச ப .இ வா உ களி சகல வ ழா க
ந ைன க ற ெப ேறா க த கள ழ தசற தஒ க ளவானாகேவா, ச ற த
வாச பாளனாேவா, ெமாழிய மீ ள ப றாளனாகேவா ஆ வத ய ச பத ைல.

அ ைமய ஆ களி ப ரகார அத கமான மாணவ க க வ ெபா தராதர பரீ ைசய


ெமாழி பாட த சரியான ெமாழிநைடய வசன கைளேயா, வா க ய கைளேயா எ தா
வ க றன . ப ைழயான எ க , ப ைழயான உ சரி க காரணமாக இ மாணவ க
இ த பரீ ைசய ேபா தவ வ க றன .

இ அவ களி ெமாழி பாட த அத க சரிைவேய கா ப க றன. இத க ய காரண களாக


அைமக ற ஆர ப க வ வ பைறகளி சரியான ைறய ெமாழி பாட க ப க ப வத ; ைல
எ கற ற சா க ற ப க ற . ஆதலா தா ெமாழிய வாச ப றயசல
ற கைள பா ேபா வாச ப உ ைமந ைல ெதளிவா .

அ தவைகய , ெமாழிய அ பைடயான வ டய கைள ெதரி ெகா வ சால ச ற தா .


ெமாழிய அ பைட த றனக , அைவ ெபற ப க ற ந ைலய ெகா தற எ ெவளி
தற எ இ வைக ப க ற .

அவ ற ெசவ ம த , வாச த ெகா தற எ , ேப த ,எ த ேபா றன


ெவளி தற க எ வைக ப த ப ளன. ெசவ ம த , ேப த , வாச த ,எ த
எ நா தற க க யமான அ ச களா . இத வ க ற நா ஒ ேறா ஒ
ெதாட ப ேட காண ப க ற . இத ஒ றான வாச த ப ற ய வ டய கைள பா ேபா .

ெபா வாக எ கைள கா ந ைல வாச த ெதாட கமா .க களா கா வைத ைள


அற ெபா ண ேபா வாச த நக க ற . வாச த ேபா இ உளவ ய
ெசய பா க அ ேக ந க க றன. ஒ ைள க ெசா த , இர டாவ க
ைள ெசா த ஆக யனவா . TWEETS

வரி வ வ த ள ெசா கைள ஒ வ வமாக மா ற உ சரி த ,உ க ெசா கைள ேநா


Tweets by ​
@importmirror
க ஒ ைழ தா தா வாச த சரியாக நைடெப . எனேவ, வாச த ெசா கைள
இன கா த , உ சரி ெபா ண த எ கற க காண ப க றன. importmirror
@importmirror

இைவ நைடெப வத உ ள ,க , கா , , நா, ர ேபா ற அைன உ க ISIS theeviravaathikaludan ilankai muslim


thoadarpu
ஒ ைழ க றேபா தா வாச அ ேக ந க க ற . வாச த ேபா எ ற க ,
Entru kooriya Neethi amaichar aatharam
ஒ ற களாக மா ற ஏ ப வதாக க த யா . kaadduvaara.?
Parliament il MIM.MANSOOR MP

ஏெனனி ெமௗன வாச ப ேபா மன தளவ எ க ரிய ஒ க எ ப ப க றன.


வாச த ெசய ெசவ ம த மி த ேவ பா க இ ைல. ஒ வ வ களாக
ெவளி ப ெசயலான வாச பாக அைம தா அ தநக ம வாச த எ importmirror
@importmirror

ற யா .ஒ வ வ களாக ெவளி ப பைவ த ெபா ைள உணர ேவ .
Galhinna
Embed Pakuthiyil Thuppaakki Soodu M
ilainjarkal 2 Per Aapathaana Nilaiyil Hos
ெபா ண தேலா இைண த வாச ேப வாச தலா .அ ட எ களாலான ெசா க ,
ெசா களாலான வா க ய க ஆக யன வாச ேபா ெபா ண ெமாழி களா .
ஜ பா வாகன உத ரிபாக க
ஆகேவதா எ க , ெசா க , வா க ய க ஆக யவ ற ெமாழி ப பா தற
வாச த இ ற யைமயாதா .

ஆகேவதா ெமாழிய உ ைம த ைமகைள , ெமாழிமீதான ப கைள மாணவ க


ஆர ப வ பைறகளி ஆச ரிய க வழ க ேவ . சரியான உ சரி க ட சரியான
எ வா க கைள வ பைறகளி க ப க ேவ .

ச ல ஆச ரிய க வ பைற ெச ெமாழி பாட ைத க ப க ேவ எ பத காக எ வத


ஆய த மி ற பாட தக ைத வாச கா ப வ பாட தக த ளஐ அற வ ய

வ னா கைள வழ ஒ ந ைல காண ப க ற .

மாணவ க சரியான ைறய ஆச ரியரி ெமாழி பாட ைத வ ள க னா களா? ஆச ரிய ற யைத


ெசவ ம தா களா? எ க ற எதைன அற ெகா ளாம ;, மாணவ களி உள பா க ைன
அற ெகா ளாம பாட ைத ெகா வ .இ தய தர 5 லைம பரிச பரீ ைச
ேதா ற ஆக ைற த ம டடமான 70 ளிகைளயாவ ெப ெகா ள யாத ந ைல அ த
மாணவ க த ள ப க றஒ க டமான ந ைலய ைன இ ைறய பாடசாைலக எத
ேநா வைத காணலா .

ற பாக தர ஒ ற ேச க க ெதாட க றஒ ப ைள ஐ ஆ க பாடசாைலய


க ச ற பான அைடவ ைன அைட ெகா ளவா எ ந பாைசய ெப ேறா களி எத பா
அ றாக உைட வ க ற .

http://www.importmirror.com/2013/04/blog-post_9739.html 4/6
11/20/2016 வாசி பழ க மாணவ ைடேய ைற வ கி றதா? | importmirror.com

36 பா ெசல ெச தா
ஏெனனி 200 ளிக ெபற ேவ ய லைம பரிச பரீ ைசய தன ழ ைதய ன பரீ ைசய
பயண ெச யலா தய
ெப ேப ெவ ப ேதா, இ பேதா ஆக காண ப மாக இ தா அ தப ைள கட த ஐ
ஆ க பாடசாைலய ,வ பைறய க றக வ அைன ணான எ ப தாேன உ ைம.
36 பா ெசல ெச தா b
இதைன அற ெகா ளாத ச ல ஆச ரிய க வ பைறகளி ஒ ச ல மாணவ கள உய காக பல
400KM பயண ெச யலா -
மாணவ களி க ற ெசய பா கைள ம க க ெச க றக ற நக க அர ேக ற ப
மாவ ட ைத ேச த மாணவ
ெகா வ வைத நா கா க ேறா .
க ப ...Read more

இ தவ க ப மாணவ க அைனவ ேத ச அ பைடய லான க ற ;; த ற கைள க அத


ப ரகார அ தவ ைழய ெச வத கவன ெச த ப வைத உ த மிக அத கமாக த ணீ

ெச த ேவ . உய ஆப தயஅ
தகவ ..!

அ தவைகய இ ைறய வ பைறக மக ச கரமான க ற ந ைல உ வா க ப ,


ஐேபானி மனித கைள
கா ச ப த ட யக ற உபகரண கைள ெகா க ற நடவ ைககைள
ந வாணமாக பா கலாம
ேம ெகா மா அைம ம ட த ற ப க ற . ெவ மேன ெந க வ ைய
மாணவ க த ய கால மைலேயற வ ட . அ ப 7 வ த மா
பட க
ந ன உலக ைமைய வ மாணவ க , அற ப ரவாக ெப ெக ஓ இ கால
க ட த எ தெவா பாட த அ பைடயாக அைமக ற ெமாழி ேத சய உ வா க
ச ற பாக அைமக றேபா அ த ப ைள க வய ேம ப டவனாக மா ற காண ெதாட வா . க ைர

வாச பத கான ஏ பா கைள ,க ற கான ழைல ஏ ப வத பாடசாைல ச ட


ெவளி ழ சாதகமாக அைமவைத உ த ப த ேவ .இ பாடசாைலய வாச
அைறக த யைட ,எ களி உைறவ டமாக காண ப க றஒ ந ைலைம பல பாடசாைலகளி
காண ப க ற ன. மாணவ க கைள வழ கா ைவ க றஒ ந ைலைம சல
பாடசாைலகளி காண ப க ற .

இைவ அைன தவ க ப மாணவரி க ற உத க றஒ ந ைலைம, வாச பத ரிய


ஏ பா க , ெமாழிய மீதான ப ைற ஏ ப வத மாணவ ட ெதாட ப ட அைனவ
ஒ ைழ க றேபா ைற த த ைடய தா ெமாழி பாட த லாவ ய அைடவ ைன
ெப ெகா வா அ லவா! எ பைத ந ைன த ெசய ப வத உ த ேவாமாக!

”GSP+ க நட
ேவ ய ைற ”

சம கால த இல ைக த
அைன ம களிைடேய த
ஒ ப ர ச ைனயாக ஜிஎ ப
ஐேரா ப ய வரி ச ைக
காண ப க ற . கட த ...

த ச ைல ட ைத
ேசதமா க யவ க ???

கைள ந க
எ க றீ களா?- மட

இலவச ெட ...

ச னிமா

க தமிைய ெதாட ,

http://www.importmirror.com/2013/04/blog-post_9739.html 5/6
11/20/2016 வாசி பழ க மாணவ ைடேய ைற வ கி றதா? | importmirror.com

த கவ இ வ ர ட பட
ேநர த தானாக வ லக ய
த ேபா கா க ரச உ ளா
இ தேபா , .க. டா ை
ேதைவய லாம வ மர...

13 ஆ க இைண
நா , கம ஹாச
ப ரி வ ேடா - ெகளத

இல ைக தமிழ க
ச னிமாவ வா ..!

ரிஷாவ கணவரா..?

Home Contact Us About Us


Copyright © 2012 ImportMirror. All Rights Reserved.
SMS : +94 776144461 / +94 771276680 || Call : +94 724400033 இ வைர வ ைக
E-mail : news@importmirror.com || impordnewss@gmail.com

23711175

http://www.importmirror.com/2013/04/blog-post_9739.html 6/6