You are on page 1of 3

Academische schrijfvaardigheden I

Course information

C O URS E

FSWE-1075

AC ADEMIC YEAR

2017-2018

EC

LANGUAGES

Nederlands

PRO GRAMME

Bachelor 1 / Pedagogische Wetenschappen

C O NT AC T

dr. JL Pouwels

Commencement Period
Course schedule T est schedule}
BLOK 7
BLOK 7 BLOK 8
RESIT

Lecturer(s)

LEC T URER

I Boutestijn MSc, EE Marquenie MSc

C O O RDINAT O R

dr. JL Pouwels

C O NT AC T
dr. JL Pouwels

Purpose

Aan het einde van de cursus Schrijfvaardigheid I moet je een helder, goed gestructureerd,
samenhangend literatuurverslag kunnen schrijven, met correct gebruik van bronnen (referenties) en
zonder fouten in grammatica en interpunctie.
Het verslag moet de actuele stand van het onderzoek op een bepaald vakgebied of op het gebied
van een bepaald thema of probleem in kaart brengen. Hierbij moet eerder uitgevoerd onderzoek
objectief worden beschouwd en moeten verbanden, tegenstrijdigheden, ontbrekende informatie en
inconsistenties in de literatuur worden beschreven.

Aan het einde van de cursus beheers je de volgende vaardigheden:


• Het formuleren van een wetenschappelijke vraag
• Het zoeken en beoordelen van literatuur op relevantie
• Het kritisch lezen en evalueren van wetenschappelijke bronnen
• Het opstellen van een structuuropzet voor het verslag
• Het helder beantwoorden van een wetenschappelijke vraag in de vorm van een goed
gestructureerd literatuurverslag
• Het toepassen van de APA-regels voor het verwijzen naar bronnen
• Het toepassen van de vuistregels uit de schrijf-ViP's

Content

Tijdens het practicum Schrijfvaardigheid I werken studenten thuis en tijdens de


practicumbijeenkomsten aan een wetenschappelijk literatuurverslag, waarbij de nadruk wordt gelegd
op het samenhangend en gestructureerd verwerken van literatuur aan de hand van een
wetenschappelijke onderzoeksvraag.
Het practicum is onderverdeeld in twee delen, het eerste deel vindt plaats tijdens blok 1.7 en het
tweede deel tijdens blok 1.8. In het eerste deel van het practicum ligt de focus op de voorbereidende
fase van het schrijven, met aandacht voor het kritisch lezen en evalueren van literatuur, het
formuleren van een wetenschappelijke onderzoeksvraag en het opstellen van een structuuropzet
van het verslag. Daarnaast volgen studenten een bibliotheekpracticum waarin ze een training krijgen
in het zoeken van wetenschappelijke literatuur door gebruik te maken van wetenschappelijke
databanken.
In het tweede deel van het practicum ligt de focus op het schrijven en reviseren van het
literatuurverslag. Tijdens de practicumbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de verschillende
onderdelen van het verslag (inleiding, middenstuk, conclusie en discussie, referentielijst) en wordt er
stilgestaan bij relevante aspecten van het academisch schrijven (structuur, samenhang en cohesie,
refereren, argumentatie en wetenschappelijke schrijfstijl). Studenten worden tijdens het schrijfproces
ondersteund door speciale computerprogramma’s die extra uitleg en oefening bieden over
bepaalde aspecten van het schrijven. Deze programma’s heten schrijf-ViP’s, waar ViP staat voor
Vaardigheden in de Psychologie. Daarnaast krijgen studenten feedback van elkaar en van de tutor
op elkaars stukken. Op basis hiervan verbeteren en reviseren studenten hun eigen verslag.
Toetsvorm: Literatuurverslag
Toetsvorm: Literatuurverslag

Extra

De voertaal in de onderwijsgroepen is Engels of Nederlands, afhankelijk van de inschrijving voor de


nationale of internationale opleiding. For foreign students, English serves as the language of
instruction for all tutorials.

Education and testing

INS T RUC T IO NAL MET HO D

• Practicum bijeenkomsten
T ES T

• Attendance, Assignment(s), Library practical and Paper

Literature

MANDAT O RY

• English: Molen, H. T. van der, Ackermann, M., Osseweijer, E., Wal, E. van der, & Boer, B. J. de
(2014). Academic Writing Skills. Den Haag, Nederland: Boom uitgevers.
• Dutch: Ackermann, M., Osseweijer, E., Schmidt, H., Molen, H. T. van der, Wal, E. van der (2012). Zelf
leren schrijven. Den Haag, Nederland: Boom Lemma uitgevers.

REC O MMENDED

• NOTE: this book contains a code you need to make the assignments belonging to this book. This
is a personal code, so you can't purchase this book second-hand.