You are on page 1of 2

b.

Perhitungan Dapar

Jenis dapar / Kombinasi Dapar karbonat dengan pKa = 10,25


Target pH 8,6 – 9,0 → diambil pH = 9,0
Kapasitas dapar ( B 0,01

a) pKa = -log Ka
Ka = antilog - 10,25
Ka = 5,623 x 10-11

b) pH = - log [H+]

[H+] = antilog pH

[H+] = antilog – g

[H+} = 1 x 10-9

Ka[H+ ]
c) β = 2,303 x C x
\{Ka+[ H+ ]

-11 -9
5,6 x 10 x 1 x 10
0,01 =2,303 x C x -11 -9 2
(5,6 x 10 x 1 x 10 )

5,6 x 10 -20
0,01 = 2,303 x C x
105,6 x 10 -11 )2

5,6 x 10 -20
0,01 = 2,303 x C x
11, 151,36 x 10-22

560
0,01 = 2,303 x C x
11.151,36

0,01 = 2,303 x C x 0,05

0,01 = 0,115 C

0,01
C =
0,115

C = 0,087

[a]
d) pH = pKa + log C = [a] + [g]
[g]
[a]
g = 10,25 + log 0,087 = 17,783 [a] + [g]
[g]

log [a] 0,087


g – 10,25 = [g] =
log [g] 18,783

log [a] = -1,25 = 4,632 x 10-3

log [g]

[a]/[g] = antilog + 1,25 C = [a] + [g]

[a] = 17,783 [g] 0,087 = [a] + 4,632 x 10-3

[a] = 0,087 – 0,0046

[a] = 0,0824

e) Masam = BM x (asam x volume) Mgaram = BM x (garam x volume)

= 84,01 x (0,0824 x 0,01) = 105,99 x (0,0046 x 0,01)

=0,0692 gram = 0,00487 gram