You are on page 1of 4

Himno ng Dakilang Jubileo ng Taong 2000

Himig at Pagsasaayos ni: Jean-Paul Lecot


Isinalin sa Filipino ni: Rev. Fr. Manuel O. Maramba, OSB

dd l zG
Karagdagang Pagsasaayos ni: Ezekiel Arteta

d
Maestoso ( =120)

kk kk kk jj
S/A
a 64 kk kk kk k
k
jj kk kk kk k k k k j kk kk
Si Kris - to no - on, Si Kris - to ka - ha - pon, Si Kris - to bu - kas, at kai - lan-

ddd l z k k k k jj k k k k kk kk kk j kk kk kk k j kk
T/B 6
b4 k k k k k k k k j

ddd j z jj kk k k k kkk kkk kkk jk k k 44 ii


e jj kk kk kk kk j
6

a dj z k k k k
j k
- man. Diyos na - ming pus - pos ng pag - i - big, A - li - pin mo mag - pa - kai - lan - man!

jj kk k k k kk kk kk jj kk kk k j kk ii
ddd kjjz z k k jjk kk e kk k j k 44 i
b k k j k k k k

ddd Verse 1:

a kk kk kk kk 64 jj kk k kk k jj
11

j k kk kk kk kk e kk kk k kk kk kk k k k k
k
Pu - ri - hin ang Diyos, Na nag - ka - lo - ob sa a - tin ng pa - na - hon ng bi - ya - ya Sa sa - la'y pi - na-

ddd kk kk kk kk 6 j k kk kk kk j
j
k k k k
k k k k ej kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk kk
b 4 ej

ddd kk kk dkk j k k kk k 94 jj zz k k k j kk 44 ii
kk kk kk e kj k kk jj zz
16

a k k k j

k jz
- la - ya ng may ga - lak Pag - i - big niya'y wa - lang ma - liw. A - men A - le - lu - ya!
jj kk j
ddd k k k e jj kk jj zz k k k
j k 94 j z kk kk kk jj k 4 iii
k 4
b

ddd Verse 2:

a k k kk kk 64 jj zz
k k jj
21
kk kk k jj zz jj kk kk e kj z k k jj kk k k k
Pu - ri - hin ang Diyos, A - wa niya ay hin - di ma - su - kat Ha - bag ni - ya'y

ddd kk kk kk kk 6 jj zz jk k kk jz jj kk ej kk kj z k k jj kk kk kk kk
b 4 jz ej
Copyright © 2014 Sta. Clara de Montefalco Core Group
All Rights Reserved
ddd k kk kk jj kk k k k 94 jj zz k k k j kk 44 ii
kk e k kk kk j zz
26

a j k k k k j k

k jz
di ma - pa - pan - ta - yan Pag - i - big niya'y wa - lang ma - liw. A - men A - le - lu - ya!
jj kk j
ddd jj k e kk kk kk jj zz kk k k
j k 94 j z k k k jj
k k k k 4 iii
b k 4

ddd Verse 3:
k k k k 64 jj zz j kk kk zz kks j
31

a k k k k kk kk k kk jj jj kk j kk e kj k k kk
t
Pu - ri - hin ang Diyos, Nag - pa - ka - ba - ba at na - ging i - sa sa a - tin Sa Krus i - ni-

d d k k k k j zz kk kk k k j jj kk ej k kj k kk kk kk zz kks jj kk
b d k k k k 64 j k j ej k t
ddd k k kk j k k k k 94 jj zz k k k j kk 44 ii
e k kk kk k j
36

a kk jj k k k k k j

k jz
- a - lay bu - hay niya sa a - tin Pag - i - big niya'y wa - lang ma - liw. A - men A - le - lu - ya!
jj kk j
ddd k j e kk kk kk kk jj k k k
j k 94 j z kk k k jj
k k
k 4 iii
k 4
b

ddd Verse 4:

a kk kk kk kk 64 jj kk k kk k jj
41

k jj kk k k k kk e kk k k j k k k k
Pu - ri - hin ang Diyos, at Pa - ngi - no - on, Si Kris - to He - sus ang Diyos sa be - len Si - ya'y i - si-

ddd kk kk kk kk 6 j k kk kk kk j
j
k k k k
k k k k ej kk kk kk kk jj kk kk kk kk
b 4 ej

ddd kk kk dkk jj kk kk kk kk 94 jj zz k k k j kkk 44 iii


kk kk kk e kk kk kk jj zz
46

a k k k j

k jz
- ni - lang ng bir- heng ma - hal Pag - i - big niya'y wa - lang ma - liw. A - men A - le - lu - ya!
jj kk j
ddd kk kk kk e kk kk kk jj zz kk kk kk j k 94 j z kk kk kk jj k 4 iii
b k 4

ddd Verse 5:

a kk kk kk kk 64 jj kk kk k kk zz ks jj jj
51

k kk kk kk kk kk e kj z k k jj kk j k
t
Pu - ri - hin ang Diyos, Sa't bug - tong na a - nak na - bu - hay ng tu - lad na - tin li - wa - nag

ddd kk kk kk kk 6 j k k kk kk kk j
j
k k k k ej
k k k k ej kk kj z k k jj kk jj kk
b 4
ddd k kk dkk jj kk k k k 94 jj zz k k k j kk 44 ii
kk e kj k kk j zz
56

a j k k k k j k

k jz
sa ka - di - li - man Pag - i - big niya'y wa - lang ma - liw. A - men A - le - lu - ya!
jj kk j
ddd jj k e jj kk jj zz kk k k
j k 94 j z k k k jj
k k k k 4 iii
b k 4
61
ddd Verse 6:
k k k k 64 jj kk k k k j kk e kk kk k
a k k k k k k jj zz jj kk j kk jj k k k
Pu - ri - hin ang Diyos ma - bu - ting pas - tol, Ha - nap ay na - wa - wa - lang tu - pa u - pang a-

dd k k k k j k kk kk k jz jj kk ej k kk kk kk kk jj k k k
b d k k k k 64 j jz ej k

ddd k k dkk j k k k k 94 jj zz k k k j kk 44 ii
kk kk kk e k kk kk j zz
66

a k k k k k j

k jz
- ka - yin tu - ngo sa A - ma Pag - i - big niya'y wa - lang ma - liw. A - men A - le - lu - ya!
jj kk j
ddd k k k e kk kk kk jj zz k k k
j k 94 j z kk k k jj
k k
k 4 iii
k 4
b

ddd Verse 7:

a kk kk kk kk 64 jj kk k kk k kk kk kk e kj z k k
71

k kk jj j k j kk k k k
Pu - ri - hin ang Diyos tan - da ng pag - i - big, Ang ti - na - pay ng bu - hay pi - nag - sa - sa-

ddd kk kk kk kk 6 j k kk kk kk k j
k j
jj kk e k k k kz k k jj kk kk kk kk kk
b 4 ek k k j

ddd kk kk dkk jj kk kk kk kk 94 jj zz k k k j kkk 44 iii


kk kk kk kk e kj k kk jj zz
76

a k k k j

k jz
- lu - han ng bu - ong ga - lak Pag - i - big niya'y wa - lang ma - liw. A - men A - le - lu - ya!
jj kk j
ddd kk kk kk kk e jj kk jj zz kk kk kk
j k 94 j z kk kk kk jj k 4 iii
b k 4

ddd Verse 8:

a kk kk kk kk 64 jj kk k kk k jj
81

k jj kk jj kk kk e kj k k jj kk kk j k
Pu - ri - hin ang Diyos, Ang ta - kot ay pi - na - pa - wi niya Sa pag - i - big siya'y hi - ni - hin-

ddd kk kk kk kk 6 j k kk kk kk j
j
k j
k j kk ej kk kj k kk jj kk kk jj kk
b 4 ej
ddd k kk dkk jj kk k k k 94 jj zz k k k j kk 44 ii
kk e k kk kk j zz
86

a j k k k k j k

k jz
- tay hang - gang sa wa - kas Pag - i - big niya'y wa - lang ma - liw. A - men A - le - lu - ya!
jj kk j
ddd jj k e kk kk kk jj zz kk k k j k 94 j z k k k jj
k k k k 4 iii
b k 4
91
ddd Verse 9:
k k k k 64 jj kk k k k j kk e kj k k
a k k k k k k jj kk kk kk jj j jj kk kk k k k k
Pu - ri - hin ang Diyos A - nak ng A - ma, I - si - nu - go ay Es - pi - ri - tu na - na - na - han ang li-

dd k k k k j k kk kk k j k kk j ej k kj k kk jj kk kk k k k k
b d k k k k 64 j j k kk j ej k

ddd k k dkk j k k k k 94 jj zz k k k j kk 44 ii
kk kk kk e k kk kk j zz
96

a k k k k k j

k jz
- wa-nag sa pu - so na - tin Pag - i - big niya'y wa - lang ma - liw. A - men A - le - lu - ya!
jj kk j
ddd k k k e kk kk kk jj zz k k k
j k 94 j z kk k k jj
k k
k 4 iii
k 4
b