You are on page 1of 3

กุง้ มะนาว เปรี้ยวแซ่บ

ส่วนผสม กุง้ มะนาว


• กุง
้ ขาว (แกะเปลือกผ่าหลัง)
• รากผักชีสบ ั ละเอียด 3 ช้อนโต๊ะ
• กระเทียมสับละเอียด 3 ช้อนโต๊ะ
• พริกขี้หนู สบ ั ละเอียด 2 ช้อนโต๊ะ
• น้ามะนาว 3 ช้อนโต๊ะ
• น้าปลา 3 ช้อนโต๊ะ
• น้าตาลทราย 1 ช้อนชา
• ก้านคะน้าและแครอท แช่น้าเย็นจัด

วิธีทา กุง้ มะนาว

1. ลวกกุง้ โดยตัง้ น้าให้เดือดจัด ใส่กงุ้ ลงไปลวก พอกุง้ เริม


่ เปลีย่ นสี หรือประมาณ
5-10 วินาที ให้รีบตักขึน ้ ทันที จะสุกพอดีและกุง้ ไม่หด
(ในน้าลวกกุง้ ใส่ใบโหระพาไปนิดจะหอมมากค่ะ ^^)
2. ทาน้าจิม้ โดยนาน้ามะนาว น้าปลา และน้าตาลทราย คนผสมให้น้าตาลละลาย
จากนัน ้ ชิมรส
ถ้าจัดเกินไปจะเติมน้าซุปจากการลวกกุง้ นิดหน่ อยก็ได้คะ่ เมือ่ ได้รสทีช ่ อบแล้ว
ใส่กระเทียมรากผักชี และพริกขี้หนูสบั ตามลงไป เสิร์ฟคูก ่ บั ก้านคะน้า
และแครรอทแช่เย็น
ทอดมันปลากราย
1. กุง้ มะนาว เปรีย้ วแซ่บ

ส่วนผสม กุง้ มะนาว

• กุง
้ ขาว (แกะเปลือกผ่าหลัง)
• รากผักชีสบ ั ละเอียด 3 ช้อนโต๊ะ
• กระเทียมสับละเอียด 3 ช้อนโต๊ะ
• พริกขี้หนู สบ ั ละเอียด 2 ช้อนโต๊ะ
• น้ามะนาว 3 ช้อนโต๊ะ
• น้าปลา 3 ช้อนโต๊ะ
• น้าตาลทราย 1 ช้อนชา
• ก้านคะน้าและแครอท แช่น้าเย็นจัด

วิธีทา กุง้ มะนาว


1. ลวกกุง้ โดยตัง้ น้าให้เดือดจัด ใส่กงุ้ ลงไปลวก พอกุง้ เริม
่ เปลีย่ นสี หรือประมาณ
5-10 วินาที ให้รีบตักขึน ้ ทันที จะสุกพอดีและกุง้ ไม่หด
(ในน้าลวกกุง้ ใส่ใบโหระพาไปนิดจะหอมมากค่ะ ^^)
2. ทาน้าจิม้ โดยนาน้ามะนาว น้าปลา และน้าตาลทราย คนผสมให้น้าตาลละลาย
จากนัน้ ชิมรส
ถ้าจัดเกินไปจะเติมน้าซุปจากการลวกกุง้ นิดหน่ อยก็ได้คะ่ เมือ่ ได้รสทีช ่ อบแล้ว
ใส่กระเทียมรากผักชี และพริกขี้หนูสบั ตามลงไป เสิร์ฟคูก ่ บั ก้านคะน้า
และแครรอทแช่เย็น
++++++++++++++++
2. ทอดมันปลากราย
ส่วนผสม ทอดมันปลากราย

• เนื้ อปลากราย 500 กรัม


• น้าพริกแกงเผ็ด 1/2 ถ้วย
• ไข่ไก่ 1 ฟอง
• ถั่วฝักยาวซอย 1 ถ้วยพูนๆ
• ใบมะกรูดซอยละเอียด 3 ช้อนโต๊ะ
• น้าปลาอย่างดี 2 ช้อนโต๊ะ
ส่วนผสม น้าจิม ้ อาจาด

• แครอท 1/2 ถ้วย


• แตงกวา 1/2 ถ้วย
• หอมแดงซอย 1/2 ถ้วย
• มะนาว 2 ลูก (อ้อใช้มะนาวแทนน้าส้มสายชู ไม่ชอบรสเปรีย
้ วของน้าส้มจ๊ะ)
• พริกขี้หนู ซอย 2 ช้อนโต๊ะ
• น้าตาลทราย
• น้าเปล่า
• เกลือป่ น

หมายเหตุ : อัตราส่วนน้าตาลทราย น้าเปล่า


และเกลือนิดหน่ อยทีใ่ ช้ทาเป็ นน้าเชือ
่ ม ปรุงตามเพือ
่ น ๆ ชอบเลยนะคะ
กะปริมาณให้พอท่วมผักทีเ่ ราเตรียมไว้เป็ นพอค่ะ
วิธีทาน้าจิม
้ อาจาด

1. นาแตงกวา แครอท หอมแดง และพริกขี้หนู ใส่ในชาม บีบมะนาวลงไป


คลุกเคล้าเบา ๆ ให้ท่วั แช่เย็นพักไว้
้ ตัง้ ไฟเคีย่ วให้เหนียว
2. ผสมน้ากับน้าตาลทราย และเกลือป่ น คนให้ละลาย นาขึน
ชิมรสให้ออกหวานเค็มนิด ๆ ตามชอบ พักให้เย็น
3. เวลาเสิร์ฟราดส่วนผสมนาลงในชามผัก จะได้ผกั ทีก
่ รอบอร่อยสามรสจ้า
………………………………………………………