You are on page 1of 2

Muhammad Fauzan bin Aziz

Tutorial 4:

Dengan merujuk kepada satu contoh populasi kecil, bincangkan bagaimana faktor-faktor yang
dinyatakan mempengaruhi kepelbagaian genetic spesis dalam populasi tersebut.

Faktor pertama iaitu kesan Bottlenecks. Bottlenecks populasi berlaku apabila saiz populasi
berkurang sekurang-kurangnya satu generasi. Oleh kerana hanyutan genetik lebih cepat berlaku
dalam saiz populasi yang lebih kecil, bottleneck boleh menyebabkan kepelbagaian genetik populasi
berkurang dengan banyak walaupun bottleneck tidak bertahan banyak generasi. Pengurangan
kepelbagaian genetic bermaksud populasi tersebut mungkin tidak dapat mengadaptasi kepada
persekitaran seperti perubahan iklim atau perubahan sumber makanan kerana kepelbagaian genetic
menyebabkan ia hanyut daripada populasi tersebut. Anjing laut Utara telah mengalami pengurangan
kepelbagaian genetik kerana kesesakan penduduk manusia dalam tahun 1890-an. Pemburuan
mengurangkan saiz penduduk mereka sehingga beberapa individu iaitu 20 individu pada akhir abad
ke-19. Populasi mereka sejak itu telah melonjak semula kepada lebih 30,000 - tetapi gen mereka masih
membawa tanda bottlenecks ini: mereka mempunyai kepelbagaian genetik yang kurang daripada
populasi anjing laut gajah selatan yang tidak diburu dengan kerap.

Seterusnya iaitu faktor Founder’s Effect. Ia ditakrifkan sebagai satu jenis Bottleneck, "sejenis
hanyutan genetik menunjukkan kehilangan variasi alel yang menyebabkan pembentukan populas baru
dari jumlah individu yang sangat kecil. (sampel kecil daripada penduduk sumber yang lebih besar).
Kesan ini boleh menyebabkan populasi baru berbeza secara ketara daripada populasi sumber.
Founder’s Effect berlaku apabila terdapat kekurangan variasi genetik disebabkan oleh populasi
membiak secara kecil-kecilan. Founder’s Effect berlaku apabila terdapat penurunan dramatik dalam
kepelbagaian genetik yang disebabkan oleh pembentukan tanah jajahan kecil individu, daripada
penduduk asal, yang masih diasingkan kepada koloni yang lain.

Hanyutan genetik adalah perubahan dalam frekuensi alel kerana sesuatu peristiwa yang
berlaku kerana secara kebetulan (chance) (seperti taufan). Ia memberi kesan kepada variasi genetik
kerana ia boleh membawa kepada kesan bottleneck, di mana hanya sebahagian sangat SANGAT kecil
penduduk yang tinggal. Hal ini menyebabkan semut ini mesti membiak antara satu sama lain untuk
terus hidup dan menyebabkan rantaian yang panjang 'pembiakbakaan' dalam spesies dari generasi ke
generasi. Variasi genetik berkurangan apabila gen sama yang disampaikan kepada generasi akan
datang (iaitu tidak pelbagai).
Migrasi, atau aliran gen, ditakrifkan dalam pengertian evolusi sebagai "pemindahan alel dari
kolam gen satu penduduk kepada kolam gen daripada penduduk yang lain" (Freeman, Herron 225).
Organisma cenderung untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dengan mengubah
kedudukan geografi alam sekitar mereka atau dengan mengubah cara pembangunan dan pembiakan
mereka. Ini akan membawa kepada perbezaan dalam komposisi masyarakat dan dalam cara mereka
berinteraksi antara satu sama lain (Hoffman). Mengekalkan aliran gen antara dua populasi juga boleh
membawa kepada gabungan dua kolam gen, mengurangkan perbezaan genetik antara kedua-dua
kumpulan. Ia adalah untuk sebab ini bahawa aliran gen bertindak kuat terhadap spesiasi, dengan
recombining kolam gen satu kumpulan, dan dengan itu, ia membaiki perbezaan pembentukan dalam
kepelbagaian genetik yang akan membawa kepada spesiasi penuh dan penciptaan spesies anak
perempuan.