You are on page 1of 1

Umanhi Ka Mesiyas Laum Kalag Ko

Umanhi ka Mesiyas Kon adunay kahayag human sa kangitngit


Kami kanimo naghandum Kon adunay kalipay, human sa kasakit
Ikaw man ang pagla-um Kon adunay katam-is human sa kapait
Kanamo magluwas Laum kalag ko, adunay langit
Manunubos umanhi ka
Ang kangit ngitan sa yuta hayagi Ginoo, milaum ako kanimo
Sa imong grasya Mituo ako sa kagahuman mo
Misalig ako sa imong gugma
Kanunay ka gihidlaw Sa imong pagpangga ug pag-amoma
Sa nasud ug manalagna
O malipayong adlaw Kon adunay kalinaw human sa kasamok
O langitnong suga Kon adumay pasaylo human sa kaligotgot
Kon adunay pagbat human sa kayugot
Sama sa Yamog Laum kalag ko, ayaw kahadlok

Sama sa yamog nga nagabanig sa Kon ugaling nawad-an ikaw sa kaisog


kaadlawon Kon ugaling nakbsan ikaw sa kabaskog
Ang mainit mong gugma nagasabwag sa Kon ugaling gihasol ikaw sa kalisod
kabuntagon Laum kalag ko sa manunubos
Among mahimamat sa tanang mga
kahigayonan Kon ugaling gisunog ikaw sa kapalaran
Sa mga luha’g katawa sa imong mga Kon ugaling gisakit ikaw ug gidagmalan
katawhan Kon ugaling nawad-an ikaw sa pagtuo
Laum kalag ko sa Ginoo
Ang tanan namong kalipay ug kasakit
Ang tanang namong kaabtik ug kahuyang Kon a dunay kinabuhi human sa
Karon among ihalad kanimo kamatayon
Himoa nga maimo kami. O Ginoo Kon adunay kaluwasan human maulipon
Kon adunay mapa-abot sa atong panahon
Maskin tuod kon kining talagsaon mong Laum kalag ko, may kabuntagon
paghigugma
Among matagamtaman ug masaksihan sa Panahon na
tagsa-tagsa
Ang among mga panghunahuna layaw’g Panahon na! tumanon ta ang mga damgo
mahuyang Ang pagabuhaton lamdagan sa Ginoo
Kadali ra gyong malimot, kadali ra gyong Panahon na! bag-ohon ta ang kinabuhi
mawagtang Sa kaigsoonan ang pagtamud ug pagbat

O Ginoong Dios pukawa kami, ayaw’g Ayaw usiki ang panahon, ang matag takna
pasagdi bulawanon
Ang among kasingkasing hatagi’g mga Paningkamutan ta ang paglakaw sa
pagbat katarung
Ug tudlo-an mo kami sa pagpadayag sa
among gugma Panahon na! wagtangan ta ang mga bisyo
Gugma nga lig-on ug tunhay pinaagi ni’ning Ang matnud-anon lamdagan sa Ginoo
gasa Panahon na! tul-iron ta ang kadalanan
Ang kaigsoonan, tultulan sa kagawasan.