You are on page 1of 6

1

1.SCIENCE

A. True or False: Write the word true if the statement is correct and false it is not. ( 1 point each )
______________1. Energy enables you to work and play.
______________2. People get their energy from the food that they eat.
______________3. Electrical energy is also known as electricity.
______________4. Sound energy is produced whenever objects are rubbed together or when they
hit against
one another.
______________5. Kinetic energy is the energy that is stored in objects.
______________6. Light energy can also be used to communicate.
______________7. When an object is high above the ground or at the top of slope, it stores energy
which is
called chemical potential energy.

B. Write P on the line if the given object possesses potential energy and K if it possesses kinetic
energy.
(1 point each)

______________ 1. Bouncing ball


______________ 2. Swinging chimes
______________ 3. Toys on the floor
______________ 4. Drinking glass on a table
______________ 5. Rotating blades of an electricfan
______________ 6. Moving car
______________ 7. Skater standing still
______________ 8. A running athlete

C. Enumeration: Give what is asked on the following items ( 1 point each)

1- 4. Forms of Energy.
5-9. Daily Uses of Heat Energy
10-13. Uses of Sound Energy
14-15. Forms of potential energy.

II.ENGLISH

Encircle the subject of the sentence and identify if it is plural or singular. Underline the
correct form of the verb.

1) He ( whistle , whistles ) loudly.

2) The little girls ( is , are ) playing dolls.

3) We ( like, likes ) to watch movies.

4) The dog ( bark, barks ) when there is a stranger.

5) The nuns ( pray , prays ) inside the church.

6) My daughter ( study , studies ) her lessons regularly.

7) Elizabeth’s cousins ( visit , visits ) her every summer.

8) I ( eat, eats ) a lot of fruits and vegetables.

9) They ( sing, sings ) patriotic songs during the program.

10) You ( is, are ) very handsome today!

Underline the correct form of the verb.

1. ( Do , Does ) you like Physics ?

2. She ( doesn’t, don’t ) know you ?


2

3. You ( doesn’t , don’t ) understand what I’m saying .

4. They ( doesn’t , don’t ) want to pay taxes.

5. The children ( doesn’t, don’t ) like to eat vegetables.

6. ( Do, Does ) Carina works in the office ?

7. ( Do , Does ) Mona wakes up early in the morning ?

8. Carmi and Judy ( doesn’t , don’t ) go to school.

9. I ( doesn’t, don’t ) play any kind of instrument.

10. We ( doesn’t, don’t ) love to play billiards.

Underline the correct form of the verb.

1. Luis and Tony ( joins, join ) us in our practice every day.

2. My friend and classmate ( calls , call ) me every day.

3. My friend and my classmate ( helps , help ) me in cleaning our room.

4. Melanie and Mary ( walks , walk ) from their house to their school.

5. Father and mother ( loves , love ) their children.

6. My mother and bestfriend ( takes , take ) care of me.

7. Mang Ben and Mang Lito ( catches , catch ) fish.

8.The teacher and the principal ( listens , listen ) to the speaker of the program.

9. My brother and idol ( helps , help ) me in my assignment.

10. My teacher and coach ( teaches , teach ) me diligently.

III.MATHEMATICS
I. Blacken the letter of the correct answer.
1. There are 16 boys and 24 girls. If they will be grouped separately in teams with
the same number, what is the biggest number of children in a group?
a. 6 b. 8 c. 7 d. 9 A B C D
2. Mang Andoy is going to put eggs in tray of 6 eggs and 12 eggs. What is the
smallest number of eggs that mang Andoy can put using the tray?
a. 6 b. 4 c. 3 d. 12 A B C D
3. . Mrs. Lim has 56 cups and 64 glasses. If she will put them in rays of cups and
trays of glasses with the same number, what is the biggest number of cups or
glasses that a tray will contain?
A B C D
a. 12 b. 4 c. 6 d. 8
4. Randy and Harold love playing marbles. Randy has 60 marbles while Harold has
80 marbles. They plan to keep their marbles in a clay jar. Give the question
involving GCF. A B C D
a. What is the greatest possible number of marbles in each clay jar?
b. What is the total number of marbles?
c. How many marbles in each clay jar?
d. What is least number of marbles that they can have?
5. Joy and Love are going to pack old books with 4 Mathematics and 6 Science books in a box. . Give the question
involving LCM.
a. What will be the smallest number of .books
b. What is the total number of books? A B C D
c. How many books in each subject?
d. What is smallest number of Mathematics books and English Books that they can pack if these are the same
number?
6. What fraction is proper? 7 3
9 8 8 8
8 8 A B C D
3

a. b. c. 1 d.

7. Change9 into mixed numbers.


4
1 1 2 2
a. 24 b. 42 c. 1 4 d.44
A B C D
2
8. Change 35 into improper fraction.
15 6 10 17
a. b. c. 5 d. 5
5 5 A B C D
27
9. Change 5 into mixed numbers.
a.5 2 b.5 3 c.51 d.54
5 5 5 5
10. Change 73 into improper fraction.
8 60 A B C D
58 59 57
a. 8 b. 8 c. 8 d. 8
II. Choose the letter of the correct answer in a box. a. Proper Fraction
___11. A combination of proper fraction and whole number. b. Improper Fraction
___12. A fraction whose numerator is greater than the denominator. c. Mixed Number
___13. A fraction whose denominator is greater than the numerator.
III. Write P for Proper Fraction, I for improper fraction and M for mixed number.
23 21 38
_____14. 5 _____17. 39 _____20. 3
6 10
_____15. _____18.
4 9 36 40
10 11

IV. HEKASI
I. PANUTO: Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon.
Pamahalaan Aristokrasya Monarkiya Demokrasya Totalitaryan

____________________________ 1. Isang intitusyong pinatatakbo ng mga taong inihalal o pilini ng mamayan


upang magpatupad o magsagawa ng mga Gawain at desisyon para sa kapakanan at kabutihan ng mga taong
nasasakupan nito.
____________________________ 2. Ang pamahalaang nasa mga mamamayan ang kapangyarihan.
____________________________ 3. Ang pamahalaang pinamumunuan ng isang diktador.
____________________________ 4. Ito ay isang uri nng pamahalaan kung saan tanging iisang tao lamang
ang ginagamit ng kapangyarihan.
____________________________ 5. Pinamumunuan ito ng ilang opisyal na nabibilang sa mataas na lipunan
at may kayamanan o kapangyarihang minana sa magulang.

II. PANUTO: Isulat ang salita o lipon ng mga salita na nararapat sa patlang.

1. Sa pamahalaang demokratiko, ang kapangyarihan sa pamamahala ay nasa mga


_____________________________.
2. Ang iboboto ng nakararami ang siyang ___________________________________.
3. Ang mga nahalal na tao ang siyang _______________________________ ng taong bayan.
4. Para sa kapakanan at kagalingan ng tao kaya may ____________________________.
5. Ang pagpapahayang ng pagtutol sa panukalang batas ay ________________ ng isang tao.
6. Ang pagtutol ay ginagawa ng sumasalungat na mamayan sa paraang hindi nakasasagabal sa
_________________________________ ng iba.
7. Ang demokratikong pamahalaan ng mga __________________ at hindi ng tao.
8. Ang mga batas na pagtitibayin ay dapat alinsunod sa _______________________________.
9. Ang bawat pinuno ay may _________________________________________ sa bayan.
10. Ang Pagkakapantay-pantay ay nangangahulugang pagbibigay ng pantay na
__________________________________ sa lahat ng tao.

III. PANUTO: Ibigay ang tatlong sangay ng pamahalaan.

1.
2.
3.

IV. PANUTO: Magbigay ng 2 katangian ng demokratikong bansa.


4

1.
2.

V. EPP

I.Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap.Bilugan ang titik ng tamang sagot.
1. Ito ay ginagamit sa pagbubungkal ng matigas na lupa.
a. piko c. asarol
b. pala d.regadera
2. Ito ay ginagamit sa paglilipat ng lupa.
a. piko c. asarol
b. pala d.regadera
3. Ito ay ginagamit sa pagbubungkal ng lupa at paglilipat ng punla
a. piko c. asarol
b. pala d.regadera
4. Ito ay ginagamit sa pagdidilig ng halaman.
a. piko c. asarol
b. pala d.regadera
5. Ito ay ginagamit upang linisin ang mga kalat sa bakuran tulad ng mga tuyong dahon at iba pang basura.
a. kalaykay c. asarol
b. pala d.regadera

II. Isulat ang T kung tama ang isinasaad ng pangungusap at M naman kung mali.
___ 6. Ang air layering ay maari din tawaging marcotting.
___ 7. Kailangang pumili ng matabang sanga at walang sakit para sa isasagawang marcotting.
___8. Ang butong ipupunla o itatanim ay kailanagang magulang at galing sa malusog na bunga.
___9. Mainam din na ibabad magdamag sa tubig na may kahalong kemikal ang butong itatanim.
___10. Kailangang sundin ang lahat ng panuntunan sa pagpapaugat, pagpapaugat, at pagpuputol.
___11. Ang tubig ay mahalaga sa buhay ng halaman.
___12. Ang organikong abono ay maaaring makuha sa madaling pamamaraan.
___13. Ang halaman ay kailangang bungkalin ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo.
___14. Ang compost pit ay ay inilalagay sa maayos na lugar para madaling makita ng tao.
___15. Ang halaman ay lumalago din kahit walang abono.
___16.May dalawang uri ng abono organiko at di organikong pataba.
___17. Ang organikong pataba ay galing sa nabubulok na dahon at prutas, dumi ng hayop, at iba.
___18. Ang abono ay nagdadagdag ng sustansiya na nagsisilbing pagkain.
___19. Mayroon tayong mga paraan ng paglalagay ng abono sa halaman ay hand method, side dressing, foliar
spray, broadcasting at topdressing.
___20. Pinagpatong-patong na damo, nabubulok na basura, dumi ng mga hayop at lupa ang tamang
paglalagay sa compost pit.

VI.FILIPINO
AYOS NG PANGUNGUSAP

Isulat sa kahon ang ayos ng pangugusap sa bawat bilang at saka isulat na muli ang mga pangungusap sa kabaligtarang
ayos nito.

1.Hindi mabuti ang junk food sa katawan.

___________________________________________________________________________________________
2.Tayo ay umiwas sa paggamit ng bawal na gamot.

___________________________________________________________________________________________
3.Ang ating sarili ay huwag nating abusuhin.

___________________________________________________________________________________________
4.Ang pangangalaga sa sarili ay pangangalaga sa buhay.
5

_______________________________________________________________________________________
5.Maituturing na kayamanan ang kalusugan
___________________________________________________________________________________________

6. Ang pagtulog nang tama sa oras ay mainam.


___________________________________________________________________________________________
7.Hihina ang katawan kung sobrang magpapagod.
___________________________________________________________________________________________
8.Ang minsang pagrerelaks ay mabuti
___________________________________________________________________________________________

9.Magandang ugaliin ang regular na pagbisita sa doktor


___________________________________________________________________________________________
10.Ang malusog na pangangatawan ay sandata sa magandang kinabukasan
___________________________________________________________________________________________

Basahin ang mga sumusunod na parirala.Bumuo ng pangungusap gamit ang parirala.Isulat sa dalawang ayos ang
nabuong pangugusap.

1.malusog na katawan
K
________________________________________________________________________________________________
DK
_______________________________________________________________________________________________
2.malabonng mata
K
________________________________________________________________________________________________
DK
_______________________________________________________________________________________________
3.isda,karne at gulay
K
________________________________________________________________________________________________
DK
_______________________________________________________________________________________________
4. masusutansiyang pagkain
K
________________________________________________________________________________________________
DK
_______________________________________________________________________________________________
5.mahinang pandinig
K
________________________________________________________________________________________________
DK
_______________________________________________________________________________________________

VII.EKAWP
Panuto: Basahin at unuwaing mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang
sagot sa patlang.

_____ 1. Aling pangungusap ang sinasang-ayunan mo?


A. Dapat sundin ang batas kung gusto mo.
B. Dapat sundin palagi ng lahat ng tao ang batas.
C. Sundin ang batas kung ito ay makabubuti sa atin.
D. Sundin ang mga batas kung may pulis na nakatingin.
_____ 2. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagsunod sa batas?
A. Tumawid kapag green light C. pagsunod sa mga babala
B. Magtapon ng basura kahit saan D. Sasakyang maiitm ang usok
_____ 3. Magaganda ang mga bulaklak sa paligid ng monument ni Rizal. Ibig mamitas ng iyong kaibigan.
Ano ang gagawin mo?
A. Pabayaang ko siyang mamitas C. Pagsabihan ko siya na bawal mamitas
B. Sasamahan ko siyang mamitas D. Magkunwari na diko siya kasana
_____ 4. Ang pagtawid sa mga kalsada ginagamit ang underpass, overpass at guhit tawiran. Sino ang
pinangangalagaan ng mga ito?
A. Tao B. hayop C. sasakyan D. bagay
_____ 5. Ang mga lumalabag sa batas ay dapat parusahan.
A. Tama B. Mali C. Hindi D. minsan
_____ 6. Ang kaibigan mong si Sarah ay hindi pumasok sa paaralan. Nagtatrabaho na siya para sa kanyang
pamilya. Ano ang gagawin mo?
A. Sabihin sa bantay bata 163 C. Humanap ng tao na tutulong sa kanya
B. Isumbong siya sa mga pulis D. Humanap ng pamilya na maaaring pasukan niya
6

_____ 7. Ayaw ni Nina ang maabala. Nais niyang mapag-isa sa parke. Ano ang gagawin mo?
A. Tawagin ang mga kaibigan mo para kausapin siya.
B. Huwag siyang kausapin kahit kalian
C. Tawagin ang mga magulang niya
D. Iwanan siyang mag-isa.
_____ 8. Malimit na mababa ang nakukuhang marka ng kaklase mong si Tonton. Ano ang gagawin mo?
A. Hayaan siyang kopyahin ang iyong sagot.
B. Hayaan siyang makakuha ng mababang marka.
C. Sabihin ito sa mga kaibigan upang matulungan siya.
D. Turuan siya ng nalalaman mo bago magkaroon ng pagsusulit.
_____ 9. Mahirap ang itinakdang gawain ng guro sa iyo. Ano ang gagawin mo?
A. Mangopya ng gawain ng iba.
B. Humingi ng tulong sa kaklase.
C. Hayaan ang magulang na gumawa nito.
D. Gawin ang itinakdang gawain ayon sa makakaya.
_____ 10. Gumagawa ka ng takdang aralin. Niyaya ka ng iyong kaibigan na maglaro. Ano ang gagawin mo?
A. Makipaglaro sa kanya pagkatapos ay gawin ang takdang-aralin.
B. Magpatulong sa kanya sa paggawa ng takdang -aralin.
C. Tapusin ang takdang-aralin at saka makipaglaro.
D. Maglaro habang gumagawa ng takdang-aralin.
_____ 11. Nahulog sa hagdan ang iyong kaklase. Ano ang gagawin mo?
A. Tulungan at dalhin sa klinika
B. Huwag pansinin at pabayaan na lamang.
C. Tumawag ng ibang bata para tulungan siya.
D. Pagtawanan siya sa kanyang pagkahulog.
_____ 12. Ano ang gagawin mo sa kampanya ng gobyerno laban sa polusyon?
A. Makinig sa nagsasalita.
B. Gawin ang nais na gawin.
C. Sumunod sa mga iminumungkahi.
D. Sabihin sa iba kung ano ang gagawin.
_____ 13. Bakit nagkakaroon ng kampanya ang gobyerno?
A. Upang humingi ng donasyon.
B. Upang lumaki ang perang ipon.
C. Upang mabago ang kalagayan ng mga tao.
D. Upang magkaroon ng programang ipatutupad.
_____ 14. Sino ang dapat makisali sa kampanya ng gobyerno?
A. Ang mga nagplano at nagpatupad nito.
B. Ang mataas na opisyal ng gobyerno.
C. Ang manggagawa sa pamahalaan.
D. Ang mamamayang Pilipino.
_____ 15. Paano ka makikisali sa kampanya ng pamahalaan?
A. Sumali sa rali.
B. Humingi ng tulong o donasyon.
C. Gawin ang nais ng kampanya.
D. Labanan ang kampanya.

VIII.MSEP

GUMIHIT NG WAKAS NG IYONG PABORITONG KWENTO.