You are on page 1of 10

Pledge of Loyalty

We, the graduates of 2017-2018, do


solemnly pledge to live up to the high of service for
which our school stands and to uphold the best tradition
for our people and country and to discharge fully and
willingly our solemn duties and responsibilities as
junior citizen of the Republic of the Philippines to the
end that we shall bring honour and happiness to our
school, parents, country, and God.

Apology Tema:
Somewhere and sometimes, confused “Mag-aaral ng K to 12: Handa sa
perhaps of many things we craved for, we commit Hamon ng Buhay.”
errors that hurt, out of confusion we realized the To be held at
errors are there, too late. But then, it is better late Ariston Este Elementary School
Ariston East, Asingan, Pangasinan
than never when apology should and must be on the 3rd day of April
extend. Two Thousand and Eighteen

Acknowledgement
@ Seven o’clock in the morning.

We would like to extend our boundless and B


heart-felt thanks to the Parents, Municipal and APRIL THREE, TWO THOUSAND EIGHTEEN
Local Officials, General and Homeroom P.T.A.
officials who have been very supportive to our GUEST SPEAKER:
school program and activities. Thank you for Mr. Jestoni Jinggoy Padilla Tajon, RN
making year 2017-2018 a truly successful one. 1. BISO, PREX REYNAN MARBA

2. DAYAGANON, KYL DAVID GENERALE


Jesus Tajon
Loncia Padilla Tajon
Malugod na pagbati sa mga completers at mga
magsisipagtapos ng taong panuruan 2017-2018!

Sa ngalan ng Kagawaran ng Edukasyon, malugod


kong ipinahahatid ang aking pagkilala sa inyong
determinasyon, pagtitiyaga at pagpupunyagi upang
marating ninyo ang importanteng okasyon na ito. Kung
ito man ay pagtungtong ninyo sa susunod na antas, o
ganap na pagtatapos, ang mahalaga ay nagtagumpay
kayo sa paglalakbay na ito.

Layunin natin na ang programang K to 12 ay


mapalakas ang kakayahan ng ating minamahal na mga
mag-aaral, upang sila ay masanay na mag-isip sa
pamamaraang kritikal at lumutas ng mga suliranin
nang buong kahusayan, maging sa lokal o
pangdaigdigang pamayanan.

Ako ay umaasa na ang mga natutunan ninyo sa


paaralan ay hindi upang memoryahin lamang ang mga
datos o pormula, ngunit upang maiugnay ninyo ito sa tunay na kalagayan ng mundo.
Kaugnay ng temang “Mag-aaral ng K to 12: Handa sa Pagharap sa Hamon ng Buhay,” ako
ay umaasa na kayo ay nabigyan namin ng mga kakayahang akma sa kinakailangang
kasanayan ng ika-21 siglo sa pamamagitan ng dekalidad, abot-kamay at mapagpalayang
edukasyon para sa lahat.

Sa inyong pagmumuni ng inyong mga pinagdaanan at kagalakan sa inyong narating,


lagi ninyong alalahanin ang inyong mga guro, magulang, pamilya, kamag-aral, mga opisyal
ng paaralan, komunidad, at mga katuwang sa edukasyon na silang kaagapay ninyo sa
bawat hakbang sa landas ng buhay. Nawa’y magsilbi silang inspirasyon upang kayo ay
patuloy na mangarap at magsumikap, hindi lamang para sa inyong sarili ngunit para sa
inyong bansa.

Anuman ang landas na inyong tatahakin pagkatapos ng mahalagang okasyong ito,


nawa’y isabuhay ninyo ang mga kaugalian natutunan ninyo sa inyong paaralan at sa
Kagawaran – ang pagiging Maka-Diyos, Maka-tao, Makakalikasan, at Makabansa.
Alalahanin ninyong karapatan ninyo ang magkaroon ng edukasyon at ito rin ang nagbigay
sa inyo ng mahalagang responsibilidad na mag-ambag sa ikabubuti ng ating lipunan.

Para sa ating susunod na mga pinuno at tagapag-buo ng bansa, binabati ko kayo at


mabuhay!

LEONOR MAGTOLIS BRIONES


Kalihim
Auld Lang Syne The Journey
(Days Gone By) Lea Salonga
Sir Don Half the world is sleeping What a journey it has been
Half the world's awake And the end is not in sight
Recollect! lest you forget Half can hear their hearts But the stars are out tonight
beat And they're bound to guide my
the memoirs you wrote Half just hear them break way
of friends, allies, and heroes
I am but a traveler, in most When they're shining on my life
and of foes, rivals, and villains.
every way I can see a better day
Ask me what you want to I won't let the darkness in
Reflect! lest you abandon know What a journey it has been
the lessons that these folks taught
What a journey it has been Forward, always forward
and how every learning made a difference And the end is not in sight Onward, always up
to the character you have become. But the stars are out tonight Catching every drop of hope
And they're bound to guide In my empty cup
my way
Reckon! lest you lost faith What a journey it has been
at the hands that molded you When they're shining on my And the end is not in sight
and the love that guided those palms life But the stars are out tonight
I can see a better day And they're bound to guide my
in polishing your rawness and potency. I won't let the darkness in way
What a journey it has been
Revere! lest you lost humility When they're shining on my life
I have been to sorrow I can see a better day
at the defeats and victories I have been to bliss I won't let the darkness in
that inflicted you with pain and bliss Where I'll be tomorrow What a journey it has been
and kept your feet grounded. I can only guess
What a journey it has been
Through the darkest desert
Rejoice! lest you lost the meaning Through the deepest snow
of the people and their legacies Forward, always forward, I go Songwriters: Julie Gold
and the experiences and wisdom they shared
in all of the days gone by.
President: Delia Daranciang
Vice-Pres:
Secretary:
Lilibeth Nomil
Leriza D. Edades
e, no
Treasurer: Racquel M. Almodal
Auditors:

Board of Directors:
May Fontanilla, Jeneve Tandoc,
Virgil Quidem, Mary Jane Guloy
Marjorie Cayton, Merly Lopez, Irene Paciente
heartbrea
Ligaya Badua, Miriam Labajosa
Madeleine Ines, Gemma Lobrera k
Brgy.
Brgy.
Captain:
Kagawad:
Rene N. Villanueva
Emiliano J. Nicolas
No fall
Brgy. Kagawad: Analyn D. Abalos
Brgy.
Brgy.
Brgy.
Kagawad:
Kagawad:
Kagawad:
Aldrin G. Villanueva
Noel M. Daranciang
Felix T. Paet
from
Brgy.
Brgy.
Brgy.
Kagawad:
Kagawad:
Secretary:
Rafael P. Mayo
Hermogenes P. Santiago
Faye Q. Mata-Ines
grace
Brgy. Treasurer: Shirley L. Daz
Can’t
Marie France Villanueva
Franck Louis Campos Villanueva stop me
Mario & Susana Lipang Padilla from
PART I
1. Processional………………………………………………….….. Entrance of the Candidates for Graduation, Parents,
Teachers, Barangay Officials and Guest Speaker
PART II
1. Singing of the National Anthem……………………………. Audio Presentation
2. Prayer………………………………………………….…………. Audio Presentation
3. Region I Hymm….……………………………………………. Audio Presentation
4. Pangasinan Hymm …………………………………………… Audio Presentation
5. Pangasinan II Hymm………………………………………… Audio Presentation
6. Municipal Hymm…………………………………………….. Audio Presentation
7. Welcome Address…………………………………………….. Leriza D. Edades, Grade VI Adviser
8. Messages………………………………………………………… Delia Daranciang , PTA President
9. Messages………………………………………………………… Rene N. Villanueva, Barangay Captain
10. Presentation of the Candidates for Completion………… Teresa Y. Palado, Head Teacher III
11. Acceptance and Confirmation by the Authority
of the Schools Division Superintendent…………………… Dr. Rosalina B. Saguiped, District Supervisor
12. Messages…………………………………………………………. Mark Eden Abella, Municipal Councilor of Asingan
Mel Franda Lopez, Acting Vice Mayor of Asingan
Atty. Joshua Villanueva Viray, Acting Mayor of Asingan
13. Graduation Speech………………………………………………Sherwin M. Villanueva, With Honors
14. Pledge of Loyalty…………………………………………………Daphne Dennise L. Ferrer, With Honors
15. Introduction of the Guest Speaker……………………………Ferdinand O. Pascua Jr., Substitute Teacher Kindergarten: Virginia L. Laroya
16. Speech of the Guest Speaker……………………………………Jestoni Jinggoy P. Tajon, Registered Nurse Grade I: Irene T. Paciente
17. Awarding of Plaque of Appreciation to the Guest Speaker Grade II: Miriam V. Labajosa
18. Presentation and Awarding of Certificate to the Completers Grade III: Madeleine O. Ines
19. Pinning of Ribbons to Achievers and Special Awardees Grade IV: Leilanie G. Inovejas
20. Presentation of Excellence Awards Grade V: Gemma T. Lobrera
21. Graduation Song Grade VI: Leriza D. Edades
22. Closing Remarks/Message of Thanks……………………… Teresa Y. Palado Relieving Teacher: Susana L. Padilla
Head Teacher III Substitute Teacher: Ferdinand O. Pascua Jr.
23. RECESSIONAL District Nurse: Cleofe M. Alsisto
District Supervisor: Rosalina B. Saguiped
Asst. Schools Division Superintendent: Vivian Luz S. Pagatpatan
EMCEE:
Schools Division Superintendent: Atty. Donato D. Balderas Jr.
FERDINAND O. PASCUA JR.
IRENE T. PACIENTE
James N. Baui Jhoesua C. Fajardo ARISTON ESTE ELEMENTARY SCHOOL
Rafael G. Ochinang Emmanuel Kim Lloyd Rivera
LIST OF CANDIDATES FOR GRADUATION
S.Y. 2017-2018
Justine P. Milante Earl Joshua P. Alanza
Sherwin M. Villanueva

James N. Baui
Rafael G. Ochinang
Sherwin M. Villanueva
Jhoesua C. Fajardo
Justine P. Milante M ale Female
1. Alanza, Earl Joshua P. 1. Cojotan, Maria P.
Jeren A. Guloy John Denver Q. Gasmen 2. Baui, James N. 2. Dancel, Kelly Lourin A.
James N. Baui Justine P. Milante 3. Cojotan, Ronniel D. 3. Domingo, Daniella May S.
4. Cuyo, Jeffrey M. 4. Ferrer, Daphne Dennise L.
Rafael G. Ochinang Ariel P. Paasa
5. Fajardo, Jhoesua C. 5. Huliganga, Angela M.
Earl Joshua P. Alanza Emmanuel Kim Lloyd Rivera 6. Gasmen, John Denver Q. 6. Ines, Lineah Louise O.
Sherwin M. Villanueva 7. Guloy, Jeren A. 7. Mayo, Ronalyn Mae D.
8. Magdapat, Mark A. 8. Nicolas, Natasha Maevir S.
9. Mayo, Greg P. 9. Pasamonte, Almenda Joy T.
Greg P. Mayo Rafael G. Ochinang
10.Milante, Justine P. 10.Quitazol, Anne Lorraine C.
Earl Joshua P. Alanza Almenda Joy T. Pasamonte 11.Ochinang, Rafael G. 11.Tabelin, Nagie D.
Ann Lorraine C. Quitazol 12.Paasa, Ariel P.
Bb. Hiyas 2017 Almenda Joy T. Pasamonte 13.Paasa, Romy Jr. P.
G. Hiyas 2017 Greg P. Mayo 14.Palabay, Leonard C.
15.Rivera, Emmanuel Kim Lloyd
Ms. Unity 2017 Ronalyn Mae D. Mayo
16.Tabelin, Justine D.
Mr. Faith 2017 Jeren A. Guloy 17.Villanueva, Sherwin M.
Ms. Junior Scout 2017 Almenda Joy T. Pasamonte
Mr. Young Scout 2017 Jeren A. Guloy
SHERWIN M. VILLANUEVA

DAPHNE DENNISE L. FERRER

JAMES N. BAUI

ALMENDA JOY T. PASAMONTE

Most Active Award Sherwin M. Villanueva


Most Diligent Award Jhoesua C. Fajardo
Most Behaved Award Angela M. Huliganga, Kelly Lourin A. Dancel
Most Creative Award Earl Joshua P. Alanza
Most Hardworking Award Ronniel D. Cojotan, Leonard C. Palabay, Greg P. Mayo
Most Respectful Award Ronalyn D. Mayo
Most Attentive Award James N. Baui
Most Responsible Award Daphne Dennise L. Ferrer
Most Cheerful Award Lorraine C. Quitazol
Most Cooperative Award Natasha Nicolas, John Denver Q. Gasmen,
Rafael G. Ochinang
Most Caring Award Lineah Louise O. Ines
Most Promptness Award Jeren A. Guloy
Most Brave Heart Award Daniella S. Domingo
Most Trustworthy Award Maria P. Cojotan, Romy P. Paasa Jr.
Tabelin, Nagie D.
Tabelin, Justine D.