You are on page 1of 8

తకం

నందమూ రక
ఈ దక ఉంచు

త◌ె
లుగు నటుడు, ఆంధప ముఖ మం

లుగు రు “అన రు” అ అ నం లుచు నందమూ రక


28, 1923 - జనవ 18, 1996) ఒక
నందమూ రక
( ప నటుడు, ప యకుడు. తన రు
ప ల ద ఇం షు అ న ఎ . .ఆ , ఎ . . కూ ప దు న
ఆయన, లుగు, త ళం మ యు ం షల క 400 ల
న ం రు. తన ప భను వలం నటన ప తం యకుం పలు లను ం ,
మ లకు దర కత ం కూ వ ం డు. శ త నట ర ముడు
రు ం తు న ఆయన, అ క క, నపద, ం క ల ధ భ త న
త ం ంచడ క, ముడు, కృషుడు వం క తల
లుగు హృద ల శ తం ,ఆ ధ వం ల డు. తన 44 ఏళ
తం ఎ . .ఆ 13 త లు, 55 నపద, 186 ం క మ యు 44
క లు రు. 1982 29న లుగు శం రు ఒక
జ య ం జ య రంగప శం డు. ం వలం 9
జననం నందమూ రక
ల ఆంధ ప ం ఏకచ ప ర ంచుతూ అ వసం 28, 1923[1]
సుకు డు. ఆ తరు త మూడు ద లు 8 సంవత ల టు ఆంధ ప మ కూరు, కృ , ఆంధ ప ,

ముఖ మం ప , అప వరకు అత క లం ప న ముఖ మం రత శం

ల డు.[1] మరణం జనవ 18, 1996


ద దు, లం ణ, రత శం

మరణ హత చ డ అను వడం


షయ సూ క
రణము ఆశ ర ం ఉం .ఇ ఎంత వరకు జ
యదు.

స ద దు, లం ణ
ంతం

ఇతర శ త నట ర మ
రు ఎ . .ఆ
అన రు

వృ నటుడు
దర కుడు

జ య యకుడు
రంగసల నటుడు

ఎతు 5.8

బరు 78

త త చంద బు యుడు
రు ల ర

జ య లుగు శం

మతం ందూ

ర / బసవ రకం (m. 1942–85) (మరణం)


భర ల ర (m. 1993–96)

లలు కు రులు
జయకృష
కృష
హ కృష
హనకృష
లకృష
మకృష
జయశంక కృష
కు లు
ర శ
దగు రం శ
భువ శ
[1]
కంటమ ఉ మ శ

తం ల య ద

త ంక వమ

సంతకం 150px

టు

లుగు శం లస (ఎ . .ఆ )

ల ము, సము

నందమూ రక 1923, 28 వ న, యంతం 4:32 ఆంధ ప ష ం కృ , మరు మండలం , మ కూరు


మం ల య ద , ంకట మమ దంపతులకు జ ం డు. దట కృష అ రు ల త అనుకున ప , న మ రక
ముడ గుంటుం అ ప డం ఆ రు. తరు తఅ రక ం . ఠ ల ద జయ డ
ము పలు సూ లు చ డు. తరు త జయ డ ఎ .ఆ .ఆ . డు. ఇక డ శ థ సత యణ లుగు
అ ప . ఒక ను ఒక టకము ఆడ షం యమ డు. అ తన లు య 'స 'అ డు.
ల న ంచడం వలన ఆయనకు " ల గమ " అ రు త ం రు. 1942 ల 20 ఏళ వయసు న మ కు
అ న బసవ మ రకంను సుకు డు. య అన టు ళ న తరు తప ండు రు త డు. త త
గుంటూరు ఆం య క ల డు. అక డకూ టక సం ల ర క ల చురుకు డు. ఆ సమయం షన
ఆ ట గూ (NAT) అ టక సంసను ం ంగర జగయ , ము మల, గభూషణం, . .ఎ .శర త తరుల న పం వం
ఎ ట లు ఆ డు. త లం ఈ సంస లను కూ ం ం . ఎ ఆ మం త రుడు కూ . ష ప త ఖన
ల ఆయనకు బహ మ కూ ల ం ం . సు చంద సు జయ డవ న డు ఎ ఆ సు మ ను ం ఆయనకు నుక
ఇ డు.

కుటుంబం

రక , బసవ రకం దంపతులకు 11 మం సం నం. పద ండు మం ఏడుగురు కు రులు, నలుగురు కు లు. జయకృష,
కృష. హ కృష, హనకృష, లకృష, మకృష, జయశంక కృష కు రులు ; ర శ , దగు రంధ శ ,
భువ శ , కంటమ ఉ మ శ కు లు.

చలన త తం

రు సం సున డు ఆ తం ఏ ర ల వల హ ంచుకు ం .అ డు యుకవయసు


ఉన వనం సం అ క పనులు డు. లు ల రం, తరు త టు, ఆ ఒక ముద ల కూ
న డు. ఆ క ఇబ ందులు ఉన ప అ డు దు.

1947 పటభదుడ డు. తదనంతరం ఆయన మ సు స సు క షను ప డు. ప న 1100 మం నుం ఎం క


న ఏడుగు ఒకడు డు. అ డు ఆయనకు మంగళ స - రు ఉ గం ల ం ం . అ ల ల ఆశయం
రణం ఆఉ గం మూడు లకం ఎకు వ ఉండ క డు.

పముఖ త .ఏ.సు ఎ ఆ ను ఎ ప దు దగర చూ , ంట ఆయనను మ సు ం ప టూ ల


క యకు ఎం క డు. ను కు నూటపద ర కం ల ం ం . ంట ఆయన తన స - రు
ఉ డు. ణం ంట దలవ దు. ఈ మన శం అ అవ శం వడం
న ం డు. అం త ఆయన ద ముందు న ం న మన శం అ ం . 1949 వ నఆ ఆయన ఒక సు
ఇ క త ం డు. 1950 ప టూ ల డుద ం . అ సంవత రం ఎ ప దు రు కూ డుద ం . ఈ ండు ల
తరు త ఎ ఆ తన సం మ సుకు డు. జం ంతం ఒక న గ అ కు సు అందు ఉం డు. ఆయన
టు ఆ గ నం (తరు లం తఅ డు) కూ ఉం డు.

1951 . . ళ ర , తరు త అ సంవత రం .ఎ . మ శ , 1952 ఎ ప దు చూడు, ఆ తరు తవ న


కమ కర శ ర తం చంద రం ఆయనకు నటు ప సం ం .ఈ ల జ .ప కు
లకు 500 రూ లు తం మ యు 5000 రూ ల కమూ ఇ రు. ళ ర 34 ం ల 100 లు ఆ అప
సంచలనం సృ ం ం . తన ఉంగ ల టు , సు రదూపం , లుగులు ర న ఆంధ శ పజలను ఆకటుకు మనసు
డు.
1956 డుద న బ ఆయన సుకున 7500 రూ యల కం అప అత కం అ రు. 1959
ఏ. .యం. డ రు ం , డుదల న భూ తం వణబహ తకు ణప ష డు. 1960 డుదల న
ంక శ ర మ త ం జయం ం ం . మ టపర ము ఆయన ఐదు తలు ం డు. ఆ ధం 1950ల ఎ ఆ ఎం
ప దరణ ం న నటు ఎ డు. సంవత 10 ల న న సూ ఉం డు. 1963 డుద న లవకుశ అ ద జ
న దు ం .ఎ ఆ వ న 22 సంవత రముల వరకు ఆయన కం 4 5 అం ఉం . 1972నుం ఆయన
కం ల ం .

ఎ ఆ దర కత ం వ న ద తం 1961 డుద న మక ణం. ఈ తన దరుడు కమ ఆ నం " షన


ఆరు డ ను " ప కం డుదల డు. 1977 డుద న న ర శూర కర ఆయన మూడు త న సూ స యం దర కత ం
డు. 1978 డుద న మప కం కు కూ ఆయన దర కత ం వ ం డు. ఎ ఆ న ం న ం క లు
అడ ముడు, యమ ల ప సు జయం ం . 1991 ఎ కల ప రం సం ఆయన న ం , దర కత ం వ ం న బహ
త 1990 డుద ం .

ఎ ఆ కమ ణ క తం ఉం డు. గం ర న తన స డు వ ప మ సు అ సం
డు. నరన ల సం ఆయన ంప నసత ం దగర కూ రు కు డు. వృ పట ఆయన బదత అటువం .
ముందు ఎ ఆ తడబ న ఖ లు వ బుతూం రు, ఎందుకం ఆయన గులను ముందు కంఠ ప డు.

జ య ప శం

1978 ఆంధ ప అ వ న ం సు అంతరత కుము టల వలన అప ల ం . తరచూ ముఖ మంతులు రుతూ


ఉం రు. ఐదు సంవత ల లం నలుగురు ముఖ మంతులు రు. ముఖ మం ర ం , ష ం సనసభు ల త
మ రం ఎ క ం రు. ఈ ప రణం పభుత ం అప ష ల ం .

1981 ఊ స యుడు తం షూ ంగు మసమయం ఒక ఖ , కు ఇం 6 ల 60 సంవత లు ండుతు


క ,మ సంబం ం ఏ రయం సుకుంటు ?ఆ అ డు. జ బు ను మ కూరు అ న మం
ను. లుగు పజలు నను ఎంత ఆద ం రు. ం రుణప ఉ ను. బ తరు న నుం వంతు
ప ల 15 లు లుగుపజల వ సం ను అ డు. ఆయన య జ యప అ ద సం తం.

అప నుం ఎ ఆ ను న ంచవల న లు త రత ర డు. 1982 21 న ద దు వ న డు అ నులు


ఆయనకు ఎర ప గతం ప రు. 1982 29 యంతము 2:30లకు త డుతున టు డు. ఆసమయం తన
రు లుగు శం ర ం , పక ం డు. ప తన త టు నును గు ం , ఒక క క త రు
ం డు. నుం ఆయన తన పసం లు డు. ఆయన " తన రథం" అ అ డు. ఆ రథం " లుగు శం లు ం , !
కద !!" అ దం ం డు. ఆ తరు లం రత జ పరుగు నఎ ర లకు ఈ తన రథ సూ .

ప ర పభంజనం

ఎ ఆ పజలను తన పరుసూ తన రథం ఆంధ ప నలుమూలలకూ ప ర తను


ం డు. తన రథ ప ర క , సం ం . ఒక కు వ దుసులు
ధ ం , రంతరం ప సూ, ఉప సూ పజల హృద లను చుకు డు. ఆంధుల
ఆత రవ ప ర ణ అ ఒక ఉ గభ త న అం సుకు పజల మ లను వం
ప తం డు. ం సు అ కూక ళ క ం నప ర పభంజనమ .

ఎ ఆ పసం లు ఉ గభ తం , ఉ క తం ఉం , పజలను ఎం ఆకటుకు .


ముఖ మంతులను తరచూ ర డం.., అ దల రయం ప ర తప , సనసభు ల టకు నందమూ రక
లువ క వడం వం ల ం సుకు తన పసం లను మలచుకు డు. ం సు
యకులు కుక మూ ం ల , ల ,ద రుల , దగు ల ,అ నం
లు మ ల వపద లం మ ం డు. ం సు రణం లుగు ఆత రవం
బ నద , కటు ర మ సూ, ఆ ఆత రవ నరుదరణ ను
జ వ న డు. ం సు అప సుగు ం న, పజలు ఆయన
దం పట ఆక తుల రు.

1983 జనవ 7 న మ హ ంఎ కల ఫ లను పక ం రు. లుగు శం 199, ం సు 60,


ఐ 4, ఎం 5, 3 టు లుచుకు . 97 ఎళ సు ర చ త ఉన ం సు 9 లల
లుగు శం తు ఓ ం . ఆయన జ అప నప కలు - ఎం డ .

ప ర .
జ యఉ న పత లు

1970ల ఎదు న న ఒ డుకులు త ం ,ఎ ఆ తం జయవంతం , అప హతం ం .అ ఆయన


జ య తం అ -న రు నడక గ దు. అదు త న జ లకూ, అవ నకర న అపజ లకూ మధ తూగుటూయల ం .
ఎ కల ప రసమయం ఎ ఆ ం సు యకుల న ఆ పణల రణం నూ, ఎ క లుగు శం ం సు ం న రుణ
ప భవం వలనూ, ఆ ండు ల మధ వం ం . జ య ల మధ ఉం పత వన క శతృత వన ల ం .ఇ
లుగు శం త ఆంధ ప కు ం సు త ం మధ దం వరకు ం . ందం థ అ ంతవరకు ఎ ఆ డు.

1983 సనసభ ఎ క ఆయన ం నఅ ర జయం ఆయన జ య తం అతు న త ఘటం. అ రం ప న తరు త, అ క


సద ర లు సుకు డు. పభు గుల పద రమణ త ం ప న న .ఈ ర ల రణం గం
ప నం డు. 1984 ఆగషు 16 న ండ స ర , అప గవర రు ం ,ప నమం ఇం ం ల
సహ రం ను అ రం నుం ల ం , ను నగ క డం పజ డు. జ నఅ
ఎలు డు. ఈ ప మ నరుదరణ ఉద మం తప లు ఆయనకు ఎం స యం . ఫ తం ంబ 16 న
ను ముఖ మం ప ంచడం ందపభు త ం దు. ల , ఆయన పభ ఖ న సందర .

ఆంధ ప ద ం తర ముఖ మం ప ణ రం న తరు త ఆయన ఎ ర క లు ప డు. 1984


రంగం " నము"ను అమలుప డు. పభు ఖరు తప ఎందుకూ ప ద సనమండ రదు డు (1985 1
నఅ కం మండ రద ం ). ద దు హ గ కట ( ంకుబం నందు) సుప దు న లుగు గ లు ల డు.
ండ కుట రణం సనసభ తనకు త న ఆ క తను సం ం ఉ శం 1985 పజల రు రుతూ మధ ంతర
ఎ కలకు డు. ఆ ఎ కల 202 అ రం వ డు.

1985-89 మధ లం తన ఏక మ లన వలన ఎ ఆ ఎం అప ష ల డు. ను, పభుత ం ను అ అ


న ం డు. పజ రసన వం కలగ ఇ ప న రణ ం . 1989 ఎ కలకు లల ముందు తం మం వ ఏకప ం
రదుపర త మంతు సుకు డు. ఈ లం జ న కులఘరణలు కూ పభుత ప షను బ . 1989 ఎ క ఇ వ
ప వం చూ ం . ం సు లుగు తు ఓ ం అ వ ం .ఎ క ఓ రత శం ం య
ల , కమూ సుల క ం సుకు ప యం షన ఫం అ ఒక సం ఏ టు యటం ఎ ఆ జయం
ం డు. 1991 నం ల సభ ఉప ఎ కల ం సు తర న అభ అప ప నమం . .నర ం లబడ ,
ప నమం అ న ఒక లుగు రవ సూచకం ఎ ఆ ఎవ ల ట దు.

1989-94 మధ లం ఎ ఆ జ యచ త అత ంత మ దశ ప వచు . ప ప యకు సనసభ అ ర ం సు


అవ లు ం డు. సనసభ అ ర, ప ప ల మధ ఘరణ ఏ ఉం దం -ఈ లం ప ప లుగు శం
సభు లను 9 రు సభనుం బ ష ం రు. ఈ లం లుగు ల న ం డు కూ . తన తకథ సున ల ర 1993
ంబరు సుకు డు. వ గత తం ఇ లక న మలు . ఆయన వ గత తం, కుటుంబ సభు ల ఆయన
సంబం ల ఈ రణం డలు కము కున టు క ం .

1994 య ం ండు రూ యలు, సం ర మధ ధం, వం ల , మును న డూ ఏ కూ ంచన లు మ


అ రం వ డు. పభుత ఖ కు ఎంత రంప కూ ఎ ఆ తన లను అమలుప డు. అ ఆయన ండవ ర
ల ర , పభుత ష ల ప తం కలుగ సు వటం వలన ఆయన సమస లు ఎదు నవల వ ం . పముఖులు
అభద ఎదు రు. ము న సం ప ష ఆయన అలుడు, ఆ మం అ న చంద బు యుడు
రుగు టు డు. అంత ఎ ఆ జ య తం ము నట ం . అన లం , 1996 జనవ 18న 73 సంవత ల వయసు
గుం టు ఎ ఆ మర ం డు.

ము మూ ళ ర తం ను, పదమూ ళ జ య తం ను యకు నఎ ఆ రస ర యుడు. ఆయన మర ం న డు


ఈ డు ప క ధ న [2] పజల హృద ఎ ఆ పట ఉన అ అదం పడుతుం .

ఎ ఆ య ర రం
ప న సం: ఎ ఆ య ర రం

ఎ ఆ ట పముఖులకు త లం న వకు గు ం ఎ ఆ య ర
ఆంధ ప పభుత ం 1996 ల ం . 2002 వరకు ఇసూ వ నఈఅ రును పభుత ం తరు త
ం . ఎ ఆ వరం సందర ం 2006 జనవ 18 న ఈ ర నరుద ం ల
పభుత ం ర ం ం .

రత పభుత ం డుదల యబ న

ఎ ఆ షత

స నప యకుడు ఎ ఆ . ఆంధ ప , ఆయన సమ కు ఆయనంత ప యకుడు మ కరు రు.

వటవృ ం ం ం సు ఆంధ ప నప ల న ప దనం ఎ ఆ .

పటుదలకూ, కమ ణకు రు నవ ఆయన. ఈ ర లవల ం సు ఎదు ర న పభు ,ప వవంత న


ప ప ష పజలకు ఇవ గ రు.

లుగు , లుగు షకూ శ పం గు ం నవ ఎ ఆ .

లకు ఆ ఉం ల చటం న ఘనత .

బల న వ లకు ల ఇళ క ం న ప తనం ఆయనకు ద ం .

ండు రూ యల య ం నం ,ఎ ఆ క ఇబ ందులకు ఓ , తన ల టుకు రు.

లుగుగంగ కు పటుబ యల మ గు అం న ఘనత కూ ఎ ఆ .

శం ప న ప ప లను ఒక న త ఆయన.

ఎంద త , చదు కున జ లకు ప చయం , ఒం ం నప యకుడు ఆయన. ంద ,


.చంద ఖర ద న తలు ఆయన ప చయం న .

“నక టు కూ శభకు బద ” అంటూ సమ ంచటం ఒక షం.

మద సు ఆయన ండ రుప న లుగు కులు కు బ మద సు ఆయనను ద ంచుకు వ రు.

హ త ర లు: మ ళలకు ఆ హకు , నుకబ నకు ల జ షను, తులు ఎవ ఉండవచు న అంశం

ల, తల దు. పట భ ఉం . బుదు పట అ ర రవమున .

ముఖ మం సుప ద జర సు, ఎ ట ర ంక శ ర ంస క సల రు సుకు రు.

యకత న జ న కర క ల త: ముఖ మం

ఆంధ ప ష ం ం అప కులం త అ జ య పద లను కట టడం ,ఎ ఆ గ కులముల


ఆ రణం గక ం రు ఎ ఆ ట ద అ కులముల ముఖ ం బడుగు బల నవ ల లుగు శం
ఉన త పద లు క ం రు అయన న కృ ఫ తం ఈ బడుగు బల న వ లు లుగు శం అండ ఉ రు.

లం బడుగు బల నవ ల ప డుసున ప ప వ వస ల రదు లం బడుగు బల నవ ల


ఆ ధ వం రు.

ఒక ప న కూడ వద నందమూ
రక గహం

ఎ ఆ మర లు

ఏక మ ప లన

వ కుల గు ం , జ య ల గు ం ఆయన న ష జ ఒక త ఒరవ సృ ం ం . ఇతర లు మ ంత ముందుకు


సుకు ళ డం జ య తలు మ ంత ప ం .

ఏ ఇతర తకూ ల ంచ ప దరణ ం వలం యత ల రణం లు క రు.

ఆయన ల లం కులపర న ఘరణలు జ . ఆయనకు పత సంబంధం కు , అప ముఖ మం ధ తవ ంచక


తప దు.
లు

నటు
ప న సం: య న ం న ల

దర కు
1. మక ణం (1961 ) (1961)

2. గు బ వ కథ (1962)

3. కృష ండ యం (1966)

4. వరకట ం (1969)

5. త (1970)

6. తమ కల (1974)

7. న రశూరకర (1977)

8. ణక చందగుప (1977)

9. అక స అ ర (1978)

10. మప కం (1978)

11. మ టపర ం (1979)

12. రుప ంక శ ర క ణం (1979)

13. చండ సనుడు (1983)

14. మ తులూ రబ ంద చ త (1984)

15. బహ త (1991)

16. అ (1992)


1. అ (1992)]]

2. థక ర మ (1993)]]

3. న రశూరకర (1977)]]

4. మ టపర ం (1979)

5. రుప ంక శ ర క ణం (1979)

6. చండ సనుడు (1983)

7. మ తులూ రబ ంద చ త (1984)

8. బహ త (1991)

రచ త

పచురణలు

స లు

సకం ముఖ తం వ లు

రు :NTR, a biography

ష : ఇం

రచ త :ఎ . ంక య

ప ష : ,నూ
సంవత రం : 1983

ISBN 0706924045
ISBN 978-0706924046

ఓ. .ఎ . సంఖ
(OCLC):10432404

లభ ం : ం

రు : ఎ . .ఆ - అ

ష : ఇం

రచ త :ఎం. . యణ యుడు

ప ష : భ లత ప

సంవత రం : 1995

బూ ట : బు ం ష

ఓ. .ఎ . సంఖ
(OCLC):35151720

లభ ం : ం

రు : ఒ ఒక డు

ష: లుగు

రచ త: ఇ. ంకట

వంశవృ ం

మూ లు, వనరులు

1. ↑ 1.0 1.1 1.2 "నందమూ రక " . లుగు శం అ క టు. Retrieved 2014-01-25.

2. ↑ " రూను" . ఈ డు. 2011-01-12. Retrieved 2014-01-25. |first1=missing |last1=in Authors list (help)
లుగు శం టు

ఆంధ ప ప మ ం, ఎ కల జ లు (ఆంగం)

ఆంధ ప కుల, వర జ ల ఒక స సం(ఆంగం)

లుగు శం సనసభు ల స న [dead link]

ం [dead link]

ఇ కూ చూడం

లుగు శం

చంద బు యుడు

లకృష

ల ర

బయ ంకులు

Wikimedia Commons has media related to N. T. Rama Rao.

ఖ ఈ ష సంబం ం న ఖ లు చూడం .
నందమూ రక
నందమూ అ నుల టు (ఆంగం)
ఎ . .ఆ గు ం : N.T. Rama Rao (1923 - 1995): ందూ(ఇం ప క)కథనం

కదంబం టు నందమూ గు ం న సం

ఇంతకు ముందు ఉన రు: ఆంధ ప ముఖ మం తరు తవ న రు:


ట జయ స ర 09/01/1983—16/08/1984 ండ స ర

ఇంతకు ముందు ఉన రు: ఆంధ ప ముఖ మం తరు తవ న రు:


ండ స ర 16/09/1984—03/12/1989 మ

ఇంతకు ముందు ఉన రు: ఆంధ ప ముఖ మం తరు తవ న రు:


ట జయ స ర 12/12/1994—01/09/1995 చంద బు యుడు

Last edited 16 days ago by Kvr.lohith

RELATED PAGES

లుగు శం
ఆంధ ప ఇ వ చ త తం సత యణ
రత శం జ య

అదనం సూ ంచ ప ం ఠ ం CC BY-SA 3.0 ంద లభ ం


ప త • సు