You are on page 1of 7

This is for those who are in search of satya anveshana and who are interested in taking mahakaali upadesam,

should take on a
auspicious day like pournami should first accept nareen as guru and then recite the divine mantras given. Because the mantras
have bija aksharas if they are wrongly pronounced during reciting, the mantras will backfire on the person pronouncing wrongly.
Hence it is must and should to have guru to correct things if they are going wrong.
Yantras and tantras are not given now and here and should be given in personal after the siddi of mantras given in this site.

NITHYA GANDAM, POORNA AAYUSH (TEST OF MATA).

Conditions:
1. Should not curse anyone.
2. Should not use power for self-purpose.
3. Should not misuse the power.

BEFORE RECITING THE MAIN MANTRAS PEOPLE INTERESTED IN TAKING UPADESAM SHOULD RECITE THE
FOLLOWING MANTRA AND SLOKA:

GURUR BRAHMA,
GURUR VISHNU,
GURUR DEVO MAHESHWARAH,
GURUR SAAKSHAAT PARA-BRAHMA,
TASMAI SHRI GURUVE NAMAH.

Summary of the Mantra

The Guru is Brahma (The God of Creation)


The Guru is Vishnu (The God of Sustenance)
The Guru is Shiva (The God of Annihilation)
My Salutation to such a Guru, who is verily the Supreme God.

Om kaara reeng kaara panchaksharati sadaakcharavasi ,asthaksharavasi,saptalokanayaki, asta aiswarya dayaki nava
shakthi swaroopini dasa bhuja devi ekaanki chiluka dwadasi priye, pourna mukha,jwalini mama guru nareen
upadesinchina,mantra,yantra tantra prayogamulu,guru aagya vadali prayoginchi napudu guruvunu ,devatalunu,
eduruganu, maruguganu,nindhinchi napudu, sakala sakthi yum, sakala bija akshara, panchakshara shakthiyum,
sadaakchara shakthiyum, asthakshara shakthiyum tirigi guruvu nareen ki cherugaka.

Maha Varahi Ashtottara Sathanamavali


1 OM Namo Varaaha Vadanaayai Nama:
2 OM Namo Vaaraahyai Nama:
3 OM Vara Rupinyai Nama:
4 OM Krodaana Naaya Nama:
5 OM Kola Mukyai Nama:
6 OM Jagadambaayai Nama:
7 OM Tharunyai Nama:
8 OM Visveswaryai Nama:
9 OM Sanginyai Nama:
10 OM Chakrinyai Nama:
11 OM Katka Soola Gadha Hasthaayai Nama:
12 OM Musala Dharinyai Nama:
13 OM Hala sakadi Samaayukthaayai Nama:
14 OM Bhakthaanam Abayapradaayai Nama:
15 OM Ishtaartha Dhaayinyai Nama:
16 OM Goraayai Nama:
17 OM Maha Goraayai Nama:
18 OM Maha Maayaayai Nama:
19 OM Vaarthaalyai Nama:
20 OM Jagadeeswaryai Nama:
21 OM Andhe Andinyai Nama:
22 OM Rundhe Rundinyai Nama:
23 OM Jambe Jambinyai Nama:
24 OM Mohe Mohinyai Nama:
25 OM Sthambe Sthambinyai Nama:
26 OM Deveysyai Nama:
27 OM Sathru Naasinyai Nama:
28 OM Ashta Bujhaayai Nama:
29 OM Chadur Hasthaayai Nama:
30 OM Unnatha Bairavaangasthaayai Nama:
31 OM Kabila Lochanaayai Nama:
32 OM Panjamyai Nama:
33 OM Logesyai Nama:
34 OM Neela Maniprabaayai Nama:
35 OM Anja Naathripradeekaasaayai Nama:
36 OM Simhaarudaayai Nama:
37 OM Thrilochanaayai Nama:
38 OM Shyamalaayai Nama:
39 OM Paramaayai Nama:
40 OM Esaanyai Nama:
41 OM Neelyai Nama:
42 OM Indivara Sannibhaayai Nama:
43 OM Kanasthana Samo Pedaayai Nama:
44 OM Kabilaayai Nama:
45 OM Kalaathmigaayai Nama:
46 OM Ambikaayai Nama:
47 OM Jagadha Dhaaraayai Nama:
48 OM Bhakthopathrava Naasinyai Nama:
49 OM Sagunaayai Nama:
50 OM Nishkalaayai Nama:
51 OM Vidyaayai Nama:
52 OM Nithyaayai Nama:
53 OM Viswavasankaryai Nama:
54 OM Maharupaayai Nama:
55 OM Maheswaryai Nama:
56 OM Mahendridhaayai Nama:
57 OM Viswa Vyabinyai Nama:
58 OM Devyai Nama:
59 OM Pasunaam Bayakaarinyai Nama:
60 OM Kaalikaayai Nama:
61 OM Bayadaayai Nama:
62 OM Bali Mamsa Mahapriyaayai Nama:
63 OM Jaya Bairavyai Nama:
64 OM Krishnaangai Nama:
65 OM Parameswara Vallabaayai Nama:
66 OM Nudhaayai Nama:
67 OM Sthuthyai Nama:
68 OM Suresaanyai Nama:
69 OM Brahmaadi Varadeyai Nama:
70 OM Swarupinyai Nama:
71 OM Suraanaambayapradaayai Nama:
72 OM Varaaha Deha Samboodaayai Nama:
73 OM Sroni Baaraalasey Nama:
74 OM Krodinyai Nama:
75 OM Neelasyai Nama:
76 OM Subadaayai Nama:
77 OM Suba Vaarinyai Nama:
78 OM Sathrunaam Vaak Sthambanakaryai Nama:
79 OM Kathi Sthambana Kaarinyai Nama:
80 OM Mathi Sthambana Kaarinyai Nama:
81 OM Sakshee Sthambana Kaarinyai Nama:
82 OM Mugasthambinyai Nama:
83 OM Jigvaasthambinyai Nama:
84 OM Dushtaanaam Nikraha Kaarinyai Nama:
85 OM Sishtaanugraha Kaarinyai Nama:
86 OM Sarva Sathru Shayakaryai Nama:
87 OM Sathrusadana Kaarinyai Nama:
88 OM Sathru Vidhveshana Karyai Nama:
89 OM Bairavi Priyaayai Nama:
90 OM Manthraathmikaayai Nama:
91 OM Yanthra Rupaayai Nama:
92 OM Thanthra Rupinyai Nama:
93 OM Peedaathmigaayai Nama:
94 OM Deva Devyai Nama:
95 OM Sreyas Karyai Nama:
96 OM Sindhidaartha Pradaayinyai Nama:
97 OM Baktha Lakshmivinaasinyai Nama:
98 OM Sampath Pradaayai Nama:
99 OM Saukya Karyai Nama:
100 OM Vahu Vaaraahyai Nama:
101 OM Swapna Vaaraahyai Nama:
102 OM Namo Bhagavathyai Nama:
103 OM Eswaryai Nama:
104 OM Sarvaaraathyaayai Nama:
105 OM Sarvamayai Nama:
106 OM Sarva Lokaathmigaayai Nama:
107 OM Mahishaasheenaayai Nama:
108 OM Bruhath Vaaraahyai Nama:

Varahi Anugrahashtakam
Matha jagatdrachana natake suthra dhara,
Sadroopamakalyithum paramarthatho yam,
Eesopyameeswara padam sampaithi thadruk,
Konyasthavam kimiva thavaka madha dathu.1

Namani kinthu granatha sthava loka thunde,


Nadambaram sprusathi danda dharasya dhanda,
Thallesa langitha bhavambu nidheeya thoyam,
Thannama samsmrutheriyam na puna sthuthisthe. 2

Twachinda nadarasamulla sada prameya,


Nandhodayath samuditha sphuta roma harsha,
Mathar namami sudithani sadhetyamum thwa,
Mabhyarthayerthamithi poorayathadhayalo.3

Indrendu mouli vidhi kesava mouli rathna,


Rochischayojjwallitha pada saroja yugme,
Chethonathou mama sada prathibimbitha thwam,
Bhooya bhavani bhava nasini bhavaye thwaam.4

Lelodrutha kshithi thalasya varahamoorther,


Varaha moorthirakhilartha kari thwameva,
Praaleya rasmisukalollasithavathamsa,
Thwam devi vamathanu bhagahara harasya. 5

Thamambha thaptha kanakojjwala kanthi mantha,


Aarye chinthayanthi yuvathi thanu magaalaantham,
Chakrayudhm trinayanam vara pathri vakthram,
Thesham padambhuja yugam pramanthi deva. 6

Thwath sevana skhalitha papachayasya matha,


Mokshopi yasya na satho gananam upaithi,
Devasuroraga nrupoojitha pada peeta,
Kasya sriya sa khalu bhajanatham ne dathe. 7

Kim dushkaram thwayi mano vishayam gathayam,


Kim durlabham thwayi vidhanu vadarchithayam,
Kim durbharam thwayi sakruth smruthi magathayam,
Kim durjayam thwayi krutha sthuthi vada pumsam. 8

Varahi Nigrahashtakam
Devi, kroda mukhithwadangri kamala dwandwa anurakthathmane,
Mahyam druhyathi yo mahesi manasa kayenna vacha nara,
Thasyasu thwadaogra nishtoorahala gatha prabhootha vyadha,
Paryasyan manaso bhavanthu vapusha prana prayanonmukha. 1

Devi thwad pada padma bhakthi vibhava praksheena dushkarmani,


Pradhur bhootha nrusamsa bhava malinam, vruthim vidathe mayi,
Yo dehi bhuvane thadheeya hrudayannir gathwarair lohithai,
Sadhya poorayase karabhja chashakam, vanchaphalair mamapi. 2

Chandothunda vidheerna dushta hrudaya prad binna raktha cchata,


Halapana madhattahasa ninadhatopa prathapathkatam,
Matharmath paripandhi namapahruthai, pranaisthwadangridhwayam,
Dhyanoddamara vaibhavodaya vasath, sandharpayami kshaanath. 3

Shyamam thamarasananaamgri nayanam somardha choodam jagath,


Thrana vyagra halayudhaagramusalam santhra samudhravareem,
Ye thwam raktha kapalineem hara varaarohe varahananam,
Bhavai sandhadathe kadham kshanamapi prananthi thesham dwisham.4

Viswadheeswara vallabhe vijayase yaa thwam niyanthrathmika,


Bhoothaanam purushayushaavdhi karee paka pradha karmanaam,
Thwam yache bhavatheem kimapya vithadham ko madhvirodhi jana,
Sthyayurmama vanchithavadhi bhaven mathasthavaivagnaya. 5

Matha samyagupasithum jadamathisthwam naiva saknomyaham,


Yadhapya anwitha daisikangri kamalanukrosa pathrasya may,
Jandhu kaschana chinthayathya kusalam yasthasya thadvaisasam,
Bhooya devi virodhino mama cha they sreya pada sangina. 6

Varahi vyadha mana manasa galath soukhyam thadasa balim,


Seedantham yama prakruthadhya vasitham prapthakhilolpathitham,
Kranthath bandhu janai kalam kitha kalam kandavrunodhyath krumeem,
Pasyami prathiakshamasu pathitham brantham ludantham muhoo. 7

Varahi thwamasesha janthushu puna pranathmika spandhase,


Shakthi vyaptha charachara khalu yathasthwamethadhabhyarthaye,
Thwath padambhuja sangino mama sukruth papam chikeershayanthi ye,
Thesham mama kuru Sankara priyathame, dehantharava sthitham. 8

Om devi sadhu maha bagea maha baggiya pradayakam sarva vasiyakaram punyam sarva papa pranasanam sarva daridya
samanam swaranath bakthi mukthitham raja vasiyakaram divyam guhyath guhaya thamambaram durlabam sarva devanam sadus
shasti khalaspadam padmatheenam varanthanam sarva sakthi nithyam dehi dehi om hreem kleem sreem sowm iym shram namo
khalee simhavahini sakthee baktha rakshakee.(1009 times)

Om hreem kleem sreem sowm aiym shram namo bagavathi vuchista varahi
triloka vasankari mama karyam sadaya sadaya mama me sakala sowbagya palam anugraham dehi dehi swaha.(1009 times)

Om kaali omkara kaali mooladarathil mulaithidum kaali mandira endira mahakaali ompadu durgaiyun voodan ezumkaali kathi
kedayam kattariyudanen ettiyum soolamum eru kai valum shangu sakkaramum dandayadamum periyudukkaiyum pinnia
zattiyum edirigal odidda endiyea varuvai eval billiyum edirtha sathradiyum zandi parandi zandi munigalum erusu katteri
ellapaeyigalum vunnai kandadum odudhu odudhu kuthu kuthu koorvadivelal vettu vettu veervalinal thakku thakku
dhandayudathal adi adi pidi pidi avesa avesa ugra thandavi om am kaali.(1009 times)
Om siva sankara vasee gangadara vasee kailasavaasa jagamu vasya sree vasya raja vasya sakala vasya sambo mahadeva
sathyamuga ninu namithini ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra namasivaya masi vayana sivayanama vayanamasi siva yanama.(1009
times)

Om siva sankara vasee gangadara vasee kailasavaasa jagamu vasya sree vasya raja vasya sakala vasya sambo mahadeva
sathyamuga ninu namithini ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra namasivaya masi vayana sivayanama vayanamasi yanama siva.(1009
times)

Om khalee simharoopini iyum giliyum sowvoom enrea voon padam thoda om sakala logam adanga sakala jeevarasigalum
adanga nadadanga nagaramadanga nayanamadanga komadanga kodooramadanga kodunkolandanga endan edirigal adanga
ediriyin mandiram en vasam anugrahama irruka swaha.(1009 times)

Om haram heem haram nasi masi swaha.(1009 times)

Im tung vam kang parameshwaria swaha.(1009 times)

Om ganga jalanee jalanee boodevatha ari kalunandu anachi petti aakasamu arichetha adara kotti navamalamulu anachikatti
jagadeesa parayanamu prathinchu chunnanu.(1009 times)

Om jagadeeswari om maha eswari lokaika matha agra voogra dharini needu smaranam patinchithi namma om shanthivai om
nilichi matladave niza swaroopam dharinchi om nilichimatladave om namasivaya namaha om sreem chamundeeswari .(1009
times)

Pat swaha om vikara swaroopivi bayankaravi.(1009 times)

Om hreem dum durgayai mahisha mardhini sarva sathroom nasaya nasaya hum pat swaha.(1009 times)

Dustanam mukam sthambaya virdim nasaya hum pat swaha.(1009 times)

Om hum pat peemala devi gada katka pasabee kapala dharinee hum pat swaha.(1009 times)

Om iyum sowvm thiri bhuvaneswari varahi siva sambu varahi va va hum pat swaha.(1009 times)

Om maree bhagavathi sing sing nasi mang mang vang vang hum pat swaha.(1009 times)

Om hym hreem hrom hrom hrom hum hum hreem hreem dhakshina khalike hum pat swaha.(1009 times)
Om kram aam eem graha roopaena,mama gruhae,vyapare,sarva karya runam vimottchaya vimottchaya phat swaha.(1009 times)