You are on page 1of 2

ПОВТОРУВАЊЕ ПО ГРАМАТИКА: ИМЕНКИ

ТЕСТ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ

Ученик________________________________
1. Што се именки?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Како се делат именките во македонскиот јазик?


________________________________________________________________________

3. Колку рода разликуваат именките?


________________________________________________________________________

4. Напиши го родот на следниве именки:


човек__________________ радост_________________________
дете___________________ клупа________________________
нож_____________________ цвеќе_______________________

5. Кои зборови се именки во следнава реченица:


-Седејќи крај Охридското Езеро, Емил напиша убава песна и прочита неколку
раскази од новата книга.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Определи ги именките од претходната реченица според следниве барања:


-сопствени именки________________________________________________________
-општи именки___________________________________________________________
-именки од машки род_____________________________________________________
-именки од женски род____________________________________________________
-именки од среден род____________________________________________________

7. Напиши го бројот на следниве именки:

Именка еднина множина


Коњ
Птица
Јаболка
Колиби
Прозорец
Училиште

8. Членувај ги именките:

Маса
Еднина множина

Пиле Книга
Еднина множина еднина множина
ПОВТОРУВАЊЕ ПО ГРАМАТИКА: ИМЕНКИ

9. Кои именки не се членуваат во македонскиот јазик?

________________________________________________________________________

10. Напиши неколку апстрактни именки:

________________________________________________________________________

10. Што означуваат збирните именки?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

11. Напиши две реченици со збирни именки:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

12. Заокружи ги именките што не се збирни:

јато стока стадо рој група мебел свет

Знае Делумно знае Треба да научи


дефиниција за именки
поделба на именките
да определи кои се
сопствени, општи, збирни
да определи род и број на
именките
членот на именките
образување реченици со
именки

Родител: Наставник:

_________________________ ___________________________