You are on page 1of 17

Before reading, fold out the illustration page and get to know all of the functions of your unit.

Prije čitanja otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se sa svim funkcijama uređaja.

Înainte să citiţi, deschideţi pagina cu imagini şi după aceea familiarizaţi-vă cu toate


funcţiunile aparatului.

Разгънете страницата със схемите преди да я прочетете и се запознайте с всички функции на


уреда.

Ξεδιπλώστε πριν την ανάγνωση την πλευρά με τις απεικονίσεις και εξοικειωθείτε κατόπιν με όλες τις
λειτουργίες της συσκευής.

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit der Abbildung aus und machen Sie sich anschließend mit allen
Funktionen des Artikels vertraut.

Electronic Dartboard

Electronic Dartboard Elektronski pikado GB Instructions and Safety Notice Page 08


Playing and user instructions Upute za igru i korištenje
HR Sigurnosne upute i način korištenja Strana 22
DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 Darts electronic Електронен дартс RO Indicaţii privind utilizarea şi siguranţa Pagina 36
D-22397 Hamburg Instrucţiuni de joc şi utilizare Упътване за игра и обслужване BG Указания за обслужване и безопасност Страни 51

GR Οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας Σελίδα 66


Version: 11/2013 Ηλεκτρονικός στόχος Elektronik-Dart
Delta-Sport-Nr.: DS-1532 Dart Spiel- und Bedienungsanleitung DE/AT/CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite 81
Οδηγίες παιχνιδιού και χρήσης

IAN 91561 IAN 91561


A B C

Tip Grip Shaft Flight


Šiljak Držak Nastavak Krilca
Vârf Corp Tijă Aripi
Връхче Гриф Шийка Перце
Μύτη Λαβή Άξονας Πτερύγιο
Spitze Griff Schaft Flügel
Utilizare conform scopului
Felicitări! Prin intermediul Acest produs nu este un aparat pentru
achiziției dumneavoastră ați cumpărat sport şi nu este recomandat copiilor
un produs de calitate. Înainte de sub 14 ani! Produsul conţine compo-
montare și punere în funcțiune trebuie nente mici care pot fi înghiţite de copii
să vă familiarizați cu produsul. Citiți cu şi necesită ca aparat sportiv, precizie,
atenție următoarele instrucțiuni de concentrare precum şi solicitarea înaltă
mon-tare și indicații de siguranță. a motoricii. Produsul este destinat nu-
Utilizați produsul conform descrierii și mai uzului privat în încăperi închise şi
în scopul pentru a care a fost creat. nu este prevăzut pentru uz profesional
Păstrați cu grijă aceste instrucțiuni. În sau pentru utilizare în spaţii deschise.
cazul în care produsul este dat unei Acest produs este recomandat numai
persoane terțe acesta trebuie să cu utilizarea darts-urilor cu vârf moale
conțină toată documentația. (Soft-Tip). Utilizarea darts-urilor cu vârf
Volumul ofertei din oţel provoacă deteriorări irepara-
1x instrucţiuni de joc şi utilizare bile.
1x placă electronică de darts
12 x tijă Indicaţii privind siguranţa
12 x corpuri de săgeată Pericol de rănire!
12 x aripi • Acest produs nu este destinat să
(câte 3 x în albastru, verde, fie utilizat de către persoane
roşu şi negru) (inclusiv copii) cu capacităţi psihice,
112 x soft-tip (vârf) senzoriale sau mentale limitate sau,
1x adaptor cu lipsă de experienţă şi/ sau cu
4x şuruburi & diblu lipsă de cunoştinţe, decât în cazul
1x linie de aruncare în care, acestea sunt supravegheate
1 x Şablon de găurit de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor sau, primesc de
Date tehnice
la aceaste indicaţii, despre modul de
Placă electronică de darts
folosire al aparatului.
Model: DS-1532
• Copiii trebuie supravegheaţi pentru
Dimensiuni: cca. 420 x 517 x 26 mm
a vă asigura că aceştia nu se joacă
(lungime x înălțime x adâncime),
cu aparatul.
Valori pentru racord:
• Nu aruncaţi sau nu îndreptaţi darts-
9 V DC 300 mA
urile către persoane sau animale.
= Clasa de protecţie III • Asiguraţi-vă că produsul atunci când
Adaptor de reţea este utilizat se află, respectiv, este
Model: EU: ASUC30E-090030 poziţionat într-un loc cât mai inacce-
Model: UK: ASUC30B-090030 sibil.
Intrare: 230 V/50 Hz • Nu fixaţi pe uşi!
Ieşire: 9 V 300 mA • Vârfurile din metal nu trebuie
= Clasa de protecţie II utilizate!

36 RO
Evitarea pagubelor materiale! • Scoateţi aparatul din reţeaua de
• Utilizaţi numai vârfuri de schimb alimentare atunci când nu îl folosiţi
adecvate pentru a evita ricoşarea timp îndelungat.
darts-urilor de pe placa de darts. • Conducta de ieşire nu trebuie
Vârfurile lungi nu sunt recomandate scurtcircuitată.
pentru plăcile electronice de darts. • Cablu de cuplare din exterior al
Acestea îndoaie repede sau se rup acestui transformator nu poate fi
uşor. (Îndepărtarea vârfurilor rupte înlocuit; În cazul în care cablu este
de pe placa de darts – Căutarea deteriorat, transformatorul trebuie dat
erorii, pagina 49). la fier vechi.
• Nu expuneţi produsul la condiţii Instrucţiuni privind montajul
atmosferice sau la temperaturi
extreme. Montajul plăcii de darts
• Protejaţi produsul de umezeală şi (imaginea B şi C)
udătură. Componentele electronice • Alegeţi o locaţie adecvată cu circa
se pot strica. 3 m loc liber.
• „Linie de aruncare“ se află la o
Indicaţii privind distanţă de 2,37 m faţă de placa de
siguranţa – adaptor de darts. Fixaţi placa de darts pe
reţea perete, astfel încât mijlocul ochiului
ATENŢIE! Bull să se afle la o înălţime de
Indicaţii importante referitoare 1,73 m deasupra podelei.
la utilizarea adaptorului de • Marcați cu un creion locurile
reţea! corespunzătoare pentru găuri cu
Indicaţie: Aparatul se vă încălzii ajutorul șablonului livrat. Marcajele
în timpul stării de funcţionare cu simbolul „+“ indică direcția de
normală. agățare a discului Dart. Marcajele cu
• Utilizaţi adaptorul numai în legătură simbolul „O“ indică orificiile discului
cu placa de darts DS-1532. Dart pentru o montare stabilă pe pe
• Utilizaţi numai adaptorul de reţea rete. Montați placa Dart prin agățare
livrat împreună cu placa! (3 șuruburi) sau prin montarea de
• În cazul unui adaptor defect, utilizaţi perete (4 șuruburi). Crucea din mijlo-
numai piese de schimb originale! cul șablonului pentru găuri
• Separaţi mai întâi adaptorul de marchează înălțimea ochiul bull de
reţea, de reţeaua de alimentare pe paca Dart. Montați apoi placa
înainte de a separa racordul dintre Dart cu ajutorul șuruburilor și dibluri-
adaptorul de reţea şi placa de darts. lor furnizate.
• Adaptorul de reţea este recoman- Montajul săgeţilor de darts
dat numai pentru utilizare în încăperi (imaginea D)
închise. Ţineţi-l la distanţă de Înşurubaţi vârful şi tija în corp ca
umezeală. în imagine şi introduceţi aripile
• Nu utilizaţi adaptorul de reţea atunci desfăşurate în crestătura în formă de
când carcasa sau conducta de ali- cruce.
mentare de la aparat s-au stricat.
RO 37
Denumirea şi funcţia com- Butoane funcţionale
ponentelor (imaginea A, C) (imaginea A)
1 Simplă / Single: Număr de puncte GAME
1
din afişaj
2 Dublă / Double: Număr de puncte x 2
Apăsaţi acest buton pentru a selecta
3 Triplă / Triple: Număr de puncte x 3 un joc. Pe indicatorul de rezultate din
4 Ochiul Bull: Cercul exterior are 25
partea stângă, jocul va fi afişat (G01-
27, vezi Tabel 1; pag. 40), pe indica-
de puncte; cercul interior are 50 de
torul de rezultate din partea dreaptă
puncte
5 Catch-Ring: Aruncare pe colţ, nici
vă fi afişată prima opţiune a jocului.
un punct 2 OPTION

6 Butoane funcţionale: vezi capitolul


Apăsaţi acest buton pentru a selecta
Butoane funcţionale, pag. 38 - 39 diferite opţiuni din cadrul jocului
7 Afişarea rezultatului: Indică prin
(vezi Tabel 1, pag. 40).
schimbare ţinta/ indiciu, reuşite,
rezultatul total, precum şi jucătorul 3 PLAYER / SCORE
căruia îi revine rândul Apăsaţi acest buton pentru a selecta
8 Afişajul săgeţilor: Indică câte aruncări numărul de jucători înaintea începerii
(săgeţi) ale jucătorului au mai rămas jocului.
9 Score Board În timpul unui joc, va fi afişat prin
10 Afişaj pentru Double In (DI), Double apăsarea butonului, scorul tuturor
Out (DO) şi pentru jocul Count Down jucătorilor.
11 Ştecher racord pentru adaptor Apăsat o dată arată jucătorii 1 şi 2 (3
12 Suport darts lumini roşii în placa Score Board stân-
13 Dispozitiv de agăţare ga), apăsat de două ori arată jucătorii
14 Găuri 3 şi 4 (6 lumini roşii în placa Score
Utilizarea plăcii de darts Board stânga), apăsat de trei ori arată
jucătorii 5 şi 6 (9 lumini roşii în placa
Pornire, oprire Score Board stânga), apăsat de patru
Produsul este prevăzut cu un
ori arată jucătorii 7 şi 8 (12 lumini
întrerupător automat. Conectaţi pentru
roşii în placa Score Board stânga).
pornirea produsului, adaptorul de
HANDICAP
reţea cu priza şi placa de darts. În 4
cazul în care, produsul nu este utili- Apăsaţi aceste butoane pentru a selec-
zat timp de 10 minute, indicatorii şi ta înainte de începerea jocului nivelele
sistemele se întrerup în mod automat de dificultate / opţiunile variate pentru
(Standby Modus). Atâta timp cât diferiţi jucători.
adaptorul rămâne în priză, produsul Exemplu:
îşi „aminteşte“ de ultimul scor. Prin Doriţi să jucaţi jocul G01 cu 3 jucători
apăsarea pe o tastă de control ale- (toţi cu avantaj diferit). Apăsaţi atât
atorie produsul se porneşte din nou. de des tasta GAME până când jocul
Pentru deconectarea completă a produ- Spiel G01 este afişat pe indicatorul de
sului, scoateţi ştecherul din priză. rezultate stâng.

38 RO
Selectaţi 3 participanţi la joc apăsând Apăsaţi de 3 ori: cu Double In, Double
o dată tasta PLAYER/SCORE. Out (două lumini roşii în placa Score
Prin apăsarea de 2 ori a tastei HANDI- Board stânga, 10)
CAP stabiliţi avantajul pentru partici- Apăsaţi de 4 ori: fără Double In, Dou-
pantul 3 de la 101 la 301. ble Out (nici o lumină roşie)
După aceea apăsaţi de 6 ori tasta START / NEXT
8
PLAYER/SCORE, pentru a ajun-
ge la setarea pentru particpantul Apăsaţi această tastă pentru a porni
1 (participanţii 4-8 sunt ignoraţi). jocul sau pentru a trece la participantul
Apăsaţi o dată tasta HANDICAP, următor în timpul unui joc.
pentru a muta avantajul participan- 9 SOUND / VOLUME
tului 1 de la 101 la 201. Apăsaţi o
Apăsaţi această tastă pentru a se-
dată tasta PLAYER/SCORE, pentru a
lecta volumul. Există 7 nivele între
selecta participantul 2 şi de 5 ori tasta
„SOUND/VOLUME oprit“ şi volum
HANDICAP, pentru a muta avantajul
maxim.
participantului 2 de la 101 la 601.
MISS
Apăsaţi tasta START/NEXT, pentru a 10
începe jocul. Apăsaţi această tastă pentru a reduce
5 ELIMINATE / TEAM numărul de săgeţi darts rămase atunci
când nu aţi nimerit placa de darts.
Apăsaţi această tastă pentru a con-
figura jocul în echipă, înainte de
începerea jocului (2 contra 2, 3 contra
3, 4 contra 4). În timpul unui joc, este
anulată ultima aruncare a unui partici-
pant prin apăsarea tastei.
6 CYBER MATCH
Apăsaţi această tastă pentru a începe
un joc împotriva unui adversat virtu-
al. Prin apăsarea repetată a tastei,
configuraţi nivelul de dificultate al
adversarului virtual (C1 = cel mai
dificil adversar - C5 = cel mai uşor
adversar).
DOUBLE
7
Apăsaţi această tastă pentru a selecta
funcţiunea Double In sau Double out
pentru jocul G01.
Apăsaţi o dată : Double In (lumina
roşie în placa Score Board stânga, 10)
Apăsaţi de 2 ori: Double Out (lumina
roşie în placa Score Board stânga, 10)

RO 39
Selectarea jocului şi lista cu gradele de dificultate (Tabel 1)

40 RO
Derularea jocului Double Out: Pentru a termina jocul,
Fiecare jucător aruncă câte 3 darts-uri participantul trebuie să iasă cu o
pe rundă. Rundele fiecărui jucător vor dublă, care reduce punctajul exact la
fi afişate în ambele câmpuri de rezul- zero. În cazul în care rămâne după
tate. Cele trei puncte mici deasupra aruncare, unul 1 ca rest, acesta se
punctajului indică câte aruncări au mai interpretează ca depăşire.
rămas pentru o rundă. După termi- Double In/Out: Jucătorul trebuie
narea unei runde, placa de darts re- să înceapă şi să termine jocul cu o
vine automat pe „Stop“. Prin apăsarea Dublă/Double.
tastei START/NEXT în timpul jocului, se Funcţia Finish Dart:
selectează participantul următor şi se Atunci când punctajul jucat invers
continuă jocul. atinge pragul de 180, este posibilă
Indicaţie: Puteţi să îndepărtaţi terminarea jocului în acest mod cu trei
cel mai uşor darts-urile din darts-uri. Placa de darts calculează
placă, rotindu-le uşor şi rezultatele necesare de aruncare
trăgându-le spre dreapta. şi le indică în mod explicit pentru
Jocuri fiecare dart. Atunci când jucătorul nu
nimereşte ţinta indicată, dar poate
G01 Count Down
să termine jocul cu ambele darts-uri
(101, 201, 301, 401, 501, 601,
rămase, placa de darts calculează
701, 801, 901)
din nou rezultatele necesare pentru
La acest joc, se scade punctajul
aruncări. Simplă, Dublă sau Triplă
fiecărui dart pe fiecare rundă (3
este indicată cu un simbol înainte de
aruncări pentru fiecare participant) de
cifre. Simplă este indicată cu o linie
la (nivelul de pornire-) nivelul origi-
joasă, de ex. („_18“). Dublă este
nal (de ex. 301 sau 501 ş.a.m.d.).
indicată cu 2 linii („=18“). Triplă cu 3
Jucătorul care ajunge primul la va-
linii („=18“). Simplu Ochiul Bull este
loarea zero (şi anume exact) câştigă
indicat cu valoarea „–25“.
jocul.
Aruncare depăşită: G02 Simple Cricket
Atunci când un jucător depăşeşte punc- (000, 020, 025)
tajul care era necesar pentru o redu- Acest joc se joacă exclusiv numai cu
cere exactă la zero, runda nu se ia în cifrele de la 15 până la 20 şi cu Ochi-
considerare. Punctajul se actualizează ul Bull. Jucătorul care nimereşte primul
la nivelul care era înainte de rundă. toate segmentele de trei ori, este
Pentru a configura jocul mult mai solici- câştigătorul. Pentru a obţine acest luc-
tant, poate fi utilizată tasta funcţională ru, se poate lucra şi cu Dublu/ Double
DOUBLE. Cu această funcţie sunt (reuşitele de numără dublu) şi Triplu/
selectate dificultăţi suplimentare pentru Triple (reuşitele se numără triplu).
începutul şi sfârşitul jocului. Opţiunea 000: jucătorul poate să
Double In: jocul începe numai atunci nimerească segmentele 15, 16, 17,
când o Dublă/Double a fost aruncată. 18, 19, 20 şi Ochiul Bull în ordine
Înainte de aceasta nu se iau în consi- arbitrară.
derare punctajele.
RO 41
Opţiunea 020: jucătorul trebuie să E25 – ordinea în care segmentele tre-
nimerească segmentele în ordinea buie nimerite este: Ochiul Bull şi după
următoare: 20, 19, 18, 17, 16, 15 şi aceea 15 – 20.
după accea Ochiul Bull. Fiecare segment este „deschis“, atunci
Opţiunea 025: jucătorul trebuie să când a fost nimerit de trei ori de care
nimerească segmentele în ordinea: un jucător. Atunci când un segment a
Ochiul Bull, 15, 16, 17, 18, 19, 20. fost nimerit de trei ori de toţi jucătorii,
G03 Scram Cricket acesta este „închis“. Jucătorul, care
(A00 – numai pentru doi jucători) „deschide“ o cifră anume, se află în
Chiar şi la acest joc se iau în consi- „Proprietatea“ cifrei şi poate să adune
derare numai segmentele 15 - 20 şi de la această cifră atâta timp, până
Ochiul Bull. Jocul este format din două când toţi jucătorii au nimerit această
runde. În prima rundă, un jucător cifră şi prin aceasta, segmentul s-a
încearcă să închidă segmentele (prin închis. Atunci când toate segmentele
aruncare reuşită triplă). Jucătorul sunt închise, câştigă jucătorul cu cel
celălalt încearcă să nimerească cât de mai mare punctaj.
des posibil, segmentele care nu au fost G05 Cut Throat Cricket
încă închise, pentru a aduna puncte. (C00, C20, C25)
De îndată ce un segment a fost închis, Şi la jocul Cut Throat Cricket se iau în
jucătorul al doilea nu mai poate aduna considerare numai segmentele
aici alte puncte. Atunci când toate 15 - 20, precum şi Ochiul Bull.
segmentele au fost închise de către C00 – segmentele pot fi nimerite în
jucătorul 1, runda 1 este terminată. ordine arbitrară.
Acum începe runda a doua, în care C20 – jucătorul trebuie să nimerească
jucătorii inversează rolurile. Jucătorul segmentele în ordinea 20 – 15 şi după
doi încearcă să închidă cât mai repe- aceea Ochiul Bull.
de posibil toate segmentele şi jucătorul C25 – ordinea în care segmentele
1 încearcă să adune puncte. Jocul trebuie să fie nimerite este:
se termină atunci când jucătorul 2 a
Ochiul Bull şi după aceea 15 – 20.
încheiat toate segmentele. Jucătorul cu
punctajul cel mai mare câştigă. După nimerirea de trei ori a unui
segment, acesta este „deschis“ şi pot fi
G04 Score Cricket
adunate puncte în acest segment, până
(E00, E20, E25)
când toţi jucătorii au nimerit de trei ori
Şi la jocul Score Cricket se iau în con-
acest segment. Punctele care le obţine
siderare numai segmentele 15 - 20,
un jucător sunt adunate celorlalţi
precum şi Ochiul Bull.
participanţi. Scopul este, să obţineţi
E00 – segmentele pot fi nimerite în cât mai multe puncte posibile pentru
ordine arbitrară. participanţi. Atunci când toţi jucătorii
E20 – jucătorul trebuie să nimerească au închis toate segmentele, câştigă
segmentele în ordinea 20 – 15 şi după jucătorul cu cel mai mic punctaj.
aceea Ochiul Bull.

42 RO
De aceea, cea mai bună strategie în Atunci când jucătorul încheie o rundă
acest joc, este să închideţi cât mai cu lovituri în zona dublă și triplă, și
repede posibil toate cifrele pentru a este punctat de trei ori mai mult atunci
împiedica adversarul să vă aducă adversarul este creditat cu acele liniuțe.
puncte. În acelaşi timp, vă păstraţi În runda următoareacest segment este
şansa de a încărca cu punte pe ceilalţi închis pentru jucător și adversarul
participanţi. nu mai primește alte liniuțe.
G06 Double Score Cricket G08 Round the Clock
(d00, d20, d25) (5, 10, 15, 20)
Şi la jocul Double Score Cricket se La acest joc, aveţi voie să nimeriţi
iau în considerare numai segmentele următoarele segmente:
15 - 20, precum şi Ochiul Bull. Opţiunea 5: Segmentele 1-5
d00 – segmentele pot fi nimerite în Opţiunea 10: Segmentele 1-10
ordine arbitrară. Opţiunea 15: Segmentele 1-15
d20 – jucătorul trebuie să nimerească Opţiunea 20: Segmentele 1-20
segmentele în ordinea 20 – 15 şi după Jucătorul trebuie să nimerească
aceea Ochiul Bull. segmentele indicate de către aparat.
d25 – ordinea în care segmentele Atunci când segmentul a fost nimerit,
trebuie să fie nimerite este: Ochiul Bull este indicat următorul segment şi apa-
şi după aceea 15 – 20. ratul va anunţa un „Yes“ sau un „No“.
Jocul este identic cu jocul „Score Jucătorul care nimereşte primul toate
Cricket“ în afara faptului că, fiecare segmentele câştigă.
jucător trebuie să nimerească mai întâi G09 Round the Clock-Double
zona dublă a fiecărui segment, înainte (205, 210, 215, 220)
ca alte aruncări reuşite să fie luate în La acest joc sunt valabile numai zonele
considerare. duble ale următoarelor segmente:
G07 Shove-a-penny Cricket Opţiunea 205: Segmentele 1-5
(P00, P20, P25 - Cu doi jucători) Opţiunea 210: Segmentele 1-10
Şi la jocul Shove-a-penny Cricket se iau
Opţiunea 215: Segmentele 1-15
în considerare deasemenea numai seg-
mentele15 - 20, precum şi Ochiul Bull. Opţiunea 220: Segmentele 1-20
P00 – segmentele pot fi nimerite în Jucătorul trebuie să nimerească seg-
ordine arbitrară. mentele indicate de către aparat în
zona dublă. Atunci când segmentul
P20 – jucătorul trebuie să nimerească
a fost nimerit, este indicat următorul
segmentele în ordinea 20 – 15 şi după
segment şi aparatul va anunţa un „Yes“
aceea Ochiul Bull.
sau un „No“. Jucătorul care nimereşte
P25 – ordinea în care segmentele primul toate segmentele câştigă.
trebuie să fie nimerite este: Ochiul Bull
G10 Round the Clock-Triple
şi după aceea 15 – 20.
(305, 310, 315, 320)
Scopul jocului este de a umple toate La acest joc sunt valabile numai zonele
cele trei linii ale segmentului. . triple ale următoarelor segmente:

RO 43
Opţiunea 305: Segmentele 1-5 Fiecare jucător are la dispoziţie la
Opţiunea 310: Segmentele 1-10 început un număr de vieţi alocat. Apa-
Opţiunea 315: Segmentele 1-15 ratul alocă la începutul jocului un punc-
Opţiunea 320: Segmentele 1-20 taj pe display pentru primul jucător.
Jucătorul trebuie să încerce acum să
Jucătorul trebuie să nimerească seg-
diminueze cu cele trei aruncări ale
mentele indicate de către aparat în
sale, punctajul corespunzător; în cazul
zona triplă. Atunci când segmentul
în care nu reuşeşte acest lucru, acesta
a fost nimerit, este indicat următorul
pierde o viaţă. Punctajul 0 are ca re-
segment şi aparatul va anunţa un „Yes“
zultat scăderea unui punct din numărul
sau un „No“. Jucătorul care nimereşte
de vieţi. Jucătorii care urmează trebuie
primul toate segmentele câştigă.
să încerce să atingă un punctaj mai
G11 Legs over (3, 5, 7, 9, 11, scăzut decât cel al jucătorului prece-
13, 15, 17, 19, 21) dent; în caz contrar, aceştia pierd o
Opţiune: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, viaţă. O anulare a nivelului de puncte
19 sau 21 reprezintă numărul de vieţi cu tasta „Start“ sau trei aruncări
al unui jucător. Fiecare jucător are la greşite au ca rezultat scăderea unei
dispoziţie la început numărul de vieţi vieţi. Prin apăsarea tastei „Eliminate/
selectat. Aparatul alocă la începutul Team“- aparatul şterge nivelul de
jocului un puntaj pe display pentru puncte şi se adaugă 60 de puncte.
primul jucător. Jucătorul trebuie să Prin apăsarea tastei „Miss“ aparatul
încerce acum cu cele trei aruncări ale adună deasemenea 60 de puncte. De
sale să atingă sau să depăşească îndată ce un jucător nu mai posedă
punctajul corespunzător. În cazul în nici o viaţă, acesta părăseşte jocul.
care, nu reuşeşte acest lucru, el pierde Jucătorul care dispune ultimul de vieţi,
o viaţă. Jucătorii care urmează trebuie câştigă.
să încerce să atingă un punctaj mai
G13 Count up
mare decât cel al jucătorului prece-
(100, 200, 300, 400, 500, 600,
dent. În cazul în care, nu reuşesc acest
700, 800, 900)
lucru, aceştia pierd o viaţă. O anulare
Puteţi să selectaţi următoarele puncta-
a nivelului de punctaj cu tasta „Start“
je ţintă: 100, 200, 300, 400, 500,
sau trei aruncări greşite au ca rezultat
600, 700, 800, 900. La acest joc se
un punct scăzut din numărul de vieţi.
calculează punctajul fiecărei săgeţi
De îndată ce un jucător nu mai posedă
reuşite. Jucătorul care a atins sau a
vieţi, este eliminat. Jucătorul care dis-
depăşit primul punctajul ales anterior,
pune ultimul de vieţi, câştigă.
este câştigătorul.
G12 Legs under
G14 High Score
(U03, U05, U07, U09, U11, U13,
(H03, H05, H07, H09, H11, H13,
U15, U17, U19, U21)
H15, H17, H19, H21)
Opţiune: U03, U05, U07, U09, U11,
Opţiune: H03, H05, H07, H09, H11,
U13, U15, U17, U19 sau U21 repre-
H13, H15, H017, H19, H21 stabileşte
zintă numărul de vieţi al unui jucător.
numărul de runde.

44 RO
Fiecare jucător poate arunca în fiecare De îndată ce un jucător care a devenit
rundă, trei darts-uri. Scopul acestui joc „Killer“, nimereşte segmentul de puncte
este obţinere rezultatului total cel mai al unui alt jucător, acesta pierde o
mare. Jucătorul care la sfârşitul run- viaţă. Atunci când un jucător care are
delor stabilite a atins punctajul total cel statutul de „Killer“ nimereşte propriul
mai mare, câştigă. său segment de puncte, pierde statutul
G15 Shoot out de „Killer“ şi pierde o viaţă. Pentru a
(-03, -05, -07, -09, -11, -13, -15, deveni din nou un “Killer“, jucătorul
-17, -19, -21) trebuie să nimerească segmentul său
Opţiune: -03, -05, -07, -09, -11, de puncte iniţial. Castigător este ultimul
-13, -15, -17, -19 sau -21 reprezintă jucător care mai are vieţi.
numărul de vieţi al unui jucător. Statutul de Killer va fi afişat pe display
În mod aleatoriu va fi indicat pe dis- cu „I-„.
play un segment, care trebuie nimerit G17 Killer-Double
în 10 secunde, deoarece orice altă (203, 205, 207, 209, 211, 213,
aruncare nu este luată în considerare. 215, 217, 219, 221)
De îndată ce este nimerit un segment Opţiune: 203, 205, 207, 209, 211,
valabil la timp, se va scădea o viaţă. 213, 215, 217, 219, 221 reprezintă
Câştigă jucătorul, care primul rămâne numărul de vieţi al unui jucător. Fiecare
fără nici o viaţă. jucător are la dispoziţie la început
G16 Killer numărul de vieţi alocat. De îndată
(3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) ce jocul începe, se afişează pe dis-
Opţiune: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, play „SEL“ (Selectaţi). Jucătorii pot să
19, 21 reprezintă numărul de vieţi selecteze acum, în mod identic ca la jo-
al unui jucător. Fiecare jucător are la cul „Killer“ segmentul de puncte respec-
dispoziţie la început numărul alocat tiv. Numai după ce un jucător a nimerit
de vieţi. De îndată ce jocul începe, segmetul său de puncte în cercul dublu,
este afişat pe display „SEL“ (Selectaţi). acesta poate deveni „Killer“. De îndată
Jucătorul poate să-şi selecteze acum ce un jucător, care a devenit „Killer“,
segmentul său de puncte, aruncând pe a nimerit segmentul de puncte al altui
placa de darts. Primul segment nimerit jucător, acesta pierde o viaţă. În cazul
este stabilit ca segment de puncte. în care un jucător care are statul de
După aceea, apăsând tasta „Next“ şi „Killer“, nimereşte propriul său segment
următorul jucător poate să îşi selecteze de puncte, acesta decade din statul de
segmentul său de puncte. De îndată „Killer” şi pierde o viaţă. Pentru a deve-
ce toţi jucătorii şi-au selectat segmen- ni din nou un „Killer“, jucătorul trebuie
tele de puncte, începe jocul. Numai să nimerească zona dublă a segmentu-
după ce un jucător a nimerit segmentul lui său de puncte iniţial. Câştigător este
său de puncte, acesta poate deveni ultimul jucător care mai are vieţi.
„Killer“. Statutul de Killer este afişat pe display
cu „I-„.

RO 45
G18 Killer-Triple Primul jucător care obţine sau
(303, 305, 307, 309, 311, 313, depăşeşte primul punctajul selectat,
315, 317, 319, 321) este câştigătorul.
Opţiune: 303, 305, 307, 309, 311, G20 Shanghai
313, 315, 317, 319, 321 reprezintă (1, 5, 10, 15)
numărul de vieţi al unui jucător. Fiecare Opţiunea 1: Segmentele trebuie nime-
jucător are la dispoziţie la început, rite în ordinea de la 1 – 20 şi după
numărul de vieţi alocat. De îndată ce aceea Ochiul Bull.
începe jocul, va fi afişat pe display Opţiunea 5: Segmentele trebuie nime-
„SEL“ (Selectaţi). Jucătorii pot selecta rite în ordinea de la 5 – 20 şi după
acum, în mod identic ca la jocul „Kil- aceea Ochiul Bull.
ler“ segmentul lor de puncte. Numai
Opţiunea 10: Segmentele trebuie nime-
după ce un jucător a nimerit segmentul
rite în ordinea de la 10 – 20 şi după
său de puncte în cercul triplu, acesta
aceea Ochiul Bull.
poate deveni „Killer“. De îndată ce
un jucător, care a devenit „Killer“, Optiunea15: Segmentele trebuie nime-
nimereşte segmentul de puncte al altui rite în ordinea de la 15 – 20 şi după
jucător, acesta pierde o viaţă. În cazul aceea Ochiul Bull.
în care, un jucător care are statutul de Se iau în considerare numai aruncările
„Killer“, nimereşte propriul său segment reuşite în ordinea corectă. Jucătorii
de puncte, acesta decade din statutul au numai o singură şansă ca să
de „Killer” şi pierde o viaţă. Pentru a nimerească segmentul respectiv. Atunci
deveni din nou un „Killer“, jucătorul când o cifră este omisă, nu se alocă
trebuie să nimerească zona triplă nici un punct şi se continuă cu cifra
a segmentului său de puncte iniţial. următoare. Câştigă jucătorul, care a
Câştigător este ultimul jucător care mai putut să adune cele mai multe puncte.
are vieţi. Statutul de Killer este afişat pe G21 Shanghai-Double
display cu „I-„. (201, 205, 210, 215)
G19 All five Opțiunea 201: Segmentele trebuie
(51, 61, 71, 81, 91) lovite în ordinea 1 – 20 în zona dublă
Scopul jocului constă în reducerea și apoi trebuie nimerit ochiul bull.
în fiecare rundă a rezultatului alocat Opțiunea 205: Segmentele trebuie
anterior de 51, 61, 71, 81 sau 91. lovite în ordinea 5 – 20 în zona dublă
Pentru a obţine un rezultat, punctajul și apoi trebuie nimerit ochiul bull.
total pentru fiecare rundă trebuie să fie Opțiunea 210: Segmentele trebuie lo-
divizibil cu 5. Atunci când de exemplu, vite în ordinea 10 – 20 în zona dublă
un jucător, obţine într-o rundă 20 de și apoi trebuie nimerit ochiul bull.
puncte, rezultatul este 4 (20÷5=4). Opțiunea 215: Segmentele trebuie lo-
Orice alt punctaj dintr-o rundă care nu vite în ordinea 15 – 20 în zona dublă
este divizibil cu 5, nu se ia în consi- și apoi trebuie nimerit ochiul bull.
derare. În cazul în care, nu nimereşte
nici una din cele 3 săgeţi, acesta este
considerat ca fără rezultat.

46 RO
Se calculează doar loviturile din zona Double = 2 puncte
dublă a fiecărui segment. Loviturile din Single = 3 punte
zona simplă sau din zona triplă nu Nici o aruncare reuşită în câmpul ţintă
sunt punctate. Câștigă jucătorul cu cele alocat anterior = 5 punte
mai multe puncte. Pentru fiecare câmp ţintă, jucătorul are
G22 Shanghai-Triple la dispoziţie 3 aruncări.
(301, 305, 310, 315) În cazul în care, jucătorul este mulţumit
Opţiunea 301: Segmentele trebuie să cu dubla reuşită, la prima aruncare,
fie nimerite în ordinea de la 1 – 20 în acesta poate să cedeze rândul mai
zona triplă. departe, imediat, jucătorului următor
Opţiunea 305: Segmentele trebuie să şi obţine 2 puncte pentru câmpul ţintă
fie nimerite în ordinea de la 5 – 20 în respectiv. În cazul în care jucătorul
zona triplă. obţine cu prima sa aruncare Single
Opţiunea 310: Segmentele trebuie să în câmpul ţintă care trebuie nimerit,
fie nimerite în ordinea de la 10 – 20 în acesta primeşte 3 punte. Acesta poate
zona triplă. să decidă acum să cedeze rândul
jucătorului următor sau să ia în consi-
Opţiunea 315: Segmentele trebuie să
derare o a doua aruncare. În cazul în
fie nimerite în ordinea de la 15 – 20 în
care acesta omite câmpul ţintă care
zona triplă.
trebuie nimerit, creşte punctajul său
Şi acest joc funcţionează ca jocul de la 3 la 5. Se îmbunătăţeşte la a
Shanghai G20, în care sunt luate în doua aruncare la Double punctajul său
considerare numai aruncările reuşite scade de la 3 la 2 şi acesta poate să
din zona triplă a segmentului respectiv. aleagă din nou să înceteze respectiv,
Aruncările reuşite în zona simplă sau are posibilitatea să se îmbunătăţească
în zona dublă nu sunt luate în conside- la a treia aruncare la Triple (sau să se
rare. Câştigă jucătorul cu cel mai mare înrăutăţească din nou).
punctaj. Jucătorul care a depăşit nivelul punc-
G23 Golf (10, 20, 30, 40, 50, tajului selectat prin opţiune, se retrage
60, 70, 80, 90) din joc. Câştigător este acela care
Jucătorii aruncă unul după altul în run- rămâne ca ultimul jucător sau care
de, pe câmpurile ţintă ale cifrelor 1-18 afişează cel mai mic punctaj după cele
şi trebuie să le nimerească (Runda 1 = 18 câmpuri ţintă.
se va arunca pe câmpul cifrei 1, Runda G24 Bingo
2 = se va arunca pe câmpul cifrei 2 (132, 141, 168, 189)
ş.a.m.d.). Scopul jocului este obţinerea Scopul jocului este acela de a nimeri
pe fiecare rundă a unui punctaj cât mai ordinea alocată a segmentelor de pe
mic posibil. display. Selectaţi între opţiunile de joc
Punctajul aruncărilor reuşite: „132“, „141“, „168“ sau „189“.
Triple = 1 punct (cel mai bun punc-
La opţiunea 132 trebuie nimerită ordi-
taj, următorul jucătorul este automat la
nea segmentelor 15, 4, 8, 14 şi 3.
rând)

RO 47
La opţiunea 141 trebuie nimerită ordi- G26 Big Little-Hard
nea segmentelor 17, 13, 9, 7 şi 1. (H03, H05, H07, H09, H11,
La opţiunea 168 trebuie nimerită ordi- H13, H15, H17, H19, H21)
nea segmentelor 20, 16, 12, 6 şi 2. Opţiunea H03, H05, H07, H09,
La opţiunea 189 trebuie nimerită ordi- H11, H13, H15, H17, H19 sau H21
nea segmentelor 19, 10, 18, 5 şi 11. reprezintă numărul de vieţi ale unui
Fiecare segment trebuie nimerit de trei jucător. Fiecare jucător are la începu-
ori înainte ca afişajul display-ului să tul jocului un număr stabilit de vieţi
treacă la următorul segment. Arunca- la dispoziţie. Pe ecran apare câmpul
rea reuşită în segmentul simplu se ia în în care urmează să arunce jucătorul
considerare o dată, în zona dublă, de (ordine aleatoare).Dacă jucătorul
două ori şi în zona triplă de trei ori. aruncă cu prima sa săgeata sau cu
Jucătorul care a nimerit de trei ori toate a doua în câmpul preselectat, acesta
segmentele, a câştigat. poate la următoarea sa aruncare să
stabilească câmpul în care trebuie
G25 Big Little-Simple (3, 5, 7, 9,
să arunce jucătorul următor. În cazul
11, 13, 15, 17, 19, 21)
în care, acesta nimereşte şi la a 3- a
Opţiunea 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
încercare, atunci jucătorul nu pierde
17, 19 sau 21 reprezintă numărul
nicio viaţă şi acelaşi câmp trebuie să
de vieţi ale unui jucător. Fiecare
fie nimerit de jucătorul următor. Dacă
jucător are la începutul jocului un
jucătorul nu nimereşte cu niciuna dintre
număr stabilit de vieţi la dispoziţie.
cele 3 săgeţi câmpul indicat, atunci
Pe ecran apare segmentul în care
acesta pierde o viaţă şi îi revine rândul
urmează să arunce jucătorul (ordine
jucătorului următor. Câştigător este
aleatoare). Dacă jucătorul aruncă
ultimul jucător cu cele mai multe vieţi.
cu prima sa săgeată sau cu a doua
în segmentul preselectat, acesta G27 Gotcha
poate la următoarea sa aruncare să (101, 201, 301, 401, 501, 601,
stabilească segmentul în care trebuie 701, 801, 901)
să arunce jucătorul următor. În cazul La acest joc se însumează punctajul
în care, acesta nimereşte şi la a 3- a fiecari dart pe rundă (3 aruncări pentru
încercare, atunci jucătorul nu pierde fiecare jucător) la nivelul iniţial al
nicio viaţă şi acelaşi segment trebuie jocului „Zero“. Jucătorul care obţine cu
să fie nimerit de jucătorul următor. exactitate primul, punctajul ţintă stabilit
Dacă jucătorul nu nimereşte cu niciuna anterior, câştigă jocul.
dintre cele 3 săgeţi segmentul indicat, Depăşiri:
atunci acesta pierde o viaţă şi îi revine Atunci când un jucător depăşeşte punc-
rândul jucătorului următor. Câştigător tajul care era necesar pentru obţinerea
este ultimul jucător cu cele mai multe cu exactitate a punctajului ţintă, nu se
vieţi. Sunt luate în considerare pentru ia în considerare runda. Nivelul puncta-
varianta de joc Big Little-Simple numai jului revine la acela dinainte de rundă.
sectoarele; nu se face deosebirea între
Single, Double sau Triple.

48 RO
Aducerea la ZERO a celorlati Se aude un semnal de alarmă şi un
jucători: indicator arată luminând elementul
În cazul în care, un jucător obţine cu în paranteză. O extragere uşoară a
exactitate rezultatul pe care un alt darts-ului din element sau mişcarea
jucător îl deţinea deja înaintea lui, înainte şi înapoi a elementului cu
jucătorul cu rezultatul anterior, este apăsare uşoară de degete eliberează
adus la zero. rapid în mod normal elementul.Jocul
Exemplu: poate să fie continuat, numărarea
Punctaj Jucător 1: 20 rezultatului continuând exact de acolo
Punctaj Jucător 2: 50 de unde a fost întreruptă.
Punctaj Jucător 3: 30 Îndepărtarea vârfurilor de
Punctaj Jucător 4: 00 darts rupte
Jucătorului 4 îi revine rândul şi Un vârf scurt rupt nu trebuie împins
nimereşte cu prima sa săgeată cifra niciodată cu un obiect din metal prin
20. Jucătorul 1 este adus astfel la placa de darts, deoarece poate pro-
zero. Jucătorul 4 aruncă cu dart-ul al voca deteriorări ale plăcii atunci când
doilea pe cifra 10 şi are un punctaj acesta este introdus prea adânc în pla-
total de 30. Jucătorul 3 va fi astfel ca de darts. Cu cât de greu este dart-ul
adus la zero. Cu cel de-al 3-lea dart cu atât mai mare este pericolul de
nimereşte jucătorul 4 cifra 1 şi are rupere al vârfului. Soft-Tips sunt mai si-
acum un punctaj total de 31. gure în mânuire dar acestea nu rezistă
Căutarea erorii foarte mult. În cazul în care, vârful se
Lipsă de energie rupe şi rămâne înfipt în placa de darts,
Asiguraţi-vă că adaptorul este băgat încercaţi să-l trageţi cu atenţie cu un
în priză şi că racordul adaptorului se cleşte potrivit.
găseşte în bucşa de racord a plăcii de În cazul în care, un vârf este rupt este
darts. aşa de scurt încât nu se mai poate
extrage din placa de darts acesta
Lipsă rezultate poate fi împins prin deschizătură în
Verificaţi dacă jocul se află în faza de
placă. Vârful moale nu poate deteriora
„Setări“ sau în „Faza pauză“. Apoi
instalaţia electronică aflată în spatele
verificaţi dacă câmpurile cu rezultate
elementului. Pentru această procedură
sau butoanele de control sunt prinse
vă recomandăm, în mod explicit, utili-
sau puse în paranteze.
zarea unui soft tips mult mai bun.
Elementele pentru rezultate- Fluctuaţii de curent sau între-
le în paranteze sau tasta de ruperi electro-magnetice
control în paranteze În situaţii extreme, atunci când sunt
În timpul transportului sau în timpul prezente impulsuri mari de curent
funcţionării normale a plăcii de darts electro-magnetic, instalaţia electronică
se poate întâmpla că elementele poate să nu funcţioneze şi să livreze
pentru rezultate să fie puse în parante- rezultate cu erori.
ze parţial şi nu mai pot fi numărate
rezultatele.

RO 49
Exemple: Fiţi atenţi la prevederile legale în vi-
În cazul furtunilor puternice, fluctuaţii goare. Informaţi-vă în caz de îndoială
extreme ale reţelei de curent , lipsa de la oficiul dumneavoastră de eliminare
tensiune sau fixarea jocului de darts pentru o eliminare cu protejarea me-
prea aproape de motoarele electri- diului. Aparatele electrice nu trebuie
ce sau de cuptoarele cu microunde. eliminate în gunoiul menajer.
Pentru reluarea stării normale de
Garantie 3 ani
funcţionare trebuie scos ştecherul din
Acest articol a fost produs cu o atenție
reţea pentru mai multe secunde şi după
mare și un control atent. Pentru acest
aceea băgat din nou. Pentru aceasta
articol primiți o garanție de trei ani
trebuie să vă asiguraţi mai întâi că a
de la data achiziționării. Vă rugăm să
fost îndepărtată cauza întreruperii.
păstrați bonul de casă. Garanția este
Întreţinere, îngrijire, valabilă doar pentru defectele mate-
păstrare riale și din fabrică și este anulată în
IMPORTANT! Înainte de curăţare cazul utilizării necorespunzătoare sau
cu o cârpă umedă, scoateţi defectuoase. Drepturile dumneavoastră
ştecherul de la reţea din priză. legale, în special drepturile de
Curăţaţi numai placa de darts garanșie nu sunt limitate prin inter-
cu un prosop umed! Adaptorul mediul acestei garanții. Pentru orice
de reţea nu trebuie să vină în reclamaţii vă rugăm să ne contactaţi la
contact cu umezeala! linia noastră telefonică Service-Hotline,
În cazul unei utilizări dese a produ- menţionată mai jos sau adresaţi-ne un
sului apar în partea din faţă pete e-mail. Angajaţii noştri de service vor
de murdărie datorită atingerilor cu coordona împreună cu dumneavoastră
degetele. Curăţaţi partea din faţă cât mai repede posibil, procedura de
, butoanele şi fereastra cu o cârpă urmat. Vă vom consilia în orice caz,
umedă. Ca mijloc de îndepărtare vă personal. Perioada garanției nu se
recomandăm apă cu puţin detergent poate prelungi datorită reparațiilor
neagresiv. După aceea, ştergeţi cu o realizate în perioada garanției, a
cârpă uscată, moale. În cazul unei garanției legale sau a unui comporta-
nefolosiri îndelungate, acoperiţi cel ment culant. Acest lucru este valabil
mai bine produsul cu o cârpă pentru și pentru piesele înlocuite sau repa-
a-l proteja de praf. Depozitaţi produsul rate. După expirarea perioadei de
întotdeauna uscat şi curat într-o cameră garanție toate reparațiile necesare se
temperată. realizează contra cost.
IAN: 91561
Indicaţii referitoare la
eliminare Service România
Eliminaţi produsul şi toate Tel.: 0800896637
componente-le acestuia la un punct E-Mail: deltasport@lidl.ro
Piesele de schimb pentru produsul
autorizat de eli-minare sau la
dumneavoastră le găsiți pe: www.delta-sport.
administraţia comunală pentru com, Rubrica Service- Piese de schimb Lidl
eliminare.

50 RO