You are on page 1of 1

‫‪THILAFUSHI CORPORATION LTD‬‬ ‫ޑ‬

‫ލމިޓެ ް‬
‫ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ި‬
‫‪MALE’, REPUBLIC OF MALDIVES‬‬ ‫ޖ‬
‫ރއް ެ‬
‫ދވެހި ާ‬
‫މާލެ‪ި ،‬‬

‫އިޢުލާން‬
‫ނަމްބަރު‪TCL/PROC-TA/2018/025 :‬‬

‫ލއި‬
‫ވހިކަލް ގަނެ ސަޕް ަ‬
‫ޖއެވެ‪ .‬ވީމާ‪ ،‬މި ެ‬
‫ވއް ެ‬
‫ނ ެ‬
‫ދން ބޭނު ް‬
‫ނ ފަރާތެއް ހޯ ަ‬
‫ވ ެ‬
‫އ ކޮށްދެއް ާ‬
‫ލ ި‬
‫އވާ ވެހިކަލް ސަޕް ަ‬
‫ރވިފަ ި‬
‫ގއި ތަފްޞީލްކު ެ‬
‫ތރީ ަ‬
‫މި ކޯޕަރޭޝަނަށް ި‬
‫މވެ‪.‬‬
‫ރވަ ެ‬
‫ވތު އަ ު‬
‫ޅވައި ދަޢު ަ‬
‫ޢންމުކޮށް ހު ު‬
‫ފރުޞަތު ާ‬
‫ޅމުގެ ު‬
‫ތތަކަށް ބީލަން ހުށަހެ ު‬
‫އވާ ފަރާ ް‬
‫ރވެލަ ް‬
‫ވ ި‬
‫އގު ެ‬
‫ޝ ު‬
‫ަ‬ ‫އވުމަށް‬
‫ކޮށްދެ ް‬

‫ދ‬
‫ދ ު‬
‫އަ ަ‬ ‫ލ‬
‫މޮޑެ ް‬ ‫ޑ‬
‫ނ ް‬
‫ބްރޭ ް‬ ‫ލ‬
‫ވެހިކަ ް‬
‫‪01‬‬ ‫‪NPR 65/45-19O Tipper‬‬ ‫‪ISUZU‬‬ ‫ކ‬
‫ޑމްޕް ލޮރީ ޓްރަ ް‬
‫ހެވީ ޑިއުޓީ ަ‬

‫ޑ‬
‫ގަ ި‬ ‫ޚ‬
‫ތާރީ ް‬ ‫ސ‬
‫ވ ް‬
‫ދު ަ‬ ‫ތަން‬ ‫ތަފްޞީލް‬
‫‪ 81‬މާރިޗު ‪ 8181‬އިން‬ ‫ރވުމަށް‬
‫އވެ ި‬
‫ބ ި‬
‫މގައި ަ‬
‫ބީލަ ު‬
‫‪ 10:11‬އިން ‪ 80:11‬އަށް‬ ‫‪-‬‬ ‫ސ‬
‫ފ ް‬
‫ޓީސީއެލް ހެޑް އޮ ީ‬
‫‪ 81‬މާރިޗު ‪ 8181‬އަށް‬ ‫ނ‬
‫ޖސްޓަރވު ް‬
‫ރަ ި‬

‫‪ 8::11‬އިން ފެށިގެން‬ ‫‪ 81‬މާރިޗު ‪8181‬‬ ‫ރ‬


‫ނގާ ަ‬
‫އަ ް‬ ‫ސ‬
‫ފ ް‬
‫ޓީސީއެލް ހެޑް އޮ ީ‬ ‫ނ‬
‫ކރު ް‬
‫ރދާސް ދޫ ު‬
‫މަޢުލޫމާތު ކަ ު‬

‫‪ 81:01‬ގައި‬ ‫‪ 88‬މާރިޗު ‪8181‬‬ ‫ދ‬


‫ބު ަ‬ ‫ސ‬
‫ފ ް‬
‫ޓީސީއެލް ހެޑް އޮ ީ‬ ‫ޕްރީބިޑް މީޓިންގ‬
‫ބޑް‬
‫އދި ި‬
‫އޅުން ަ‬
‫ބިޑް ހުށަ ެ‬
‫‪ 80:01‬ގައި‬ ‫‪ 80‬މާރިޗު ‪8181‬‬ ‫ތ‬
‫ރސްފަ ި‬
‫ބު ާ‬ ‫ސ‬
‫ފ ް‬
‫ޓީސީއެލް ހެޑް އޮ ީ‬
‫ނ‬
‫ވ ް‬
‫ހުޅު ު‬

‫ގއި ‪ 500.00‬ރުފިޔާ (ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ)‬


‫ނ ފީގެ ގޮތު ަ‬
‫ޓރޭޝަ ް‬
‫ރޖިސް ް‬
‫އވާ ފަރާތްތަކުން ަ‬
‫ޖސްޓްރީ ކުރަ ް‬
‫ރވުމަށް ރަ ި‬
‫އވެ ި‬
‫ބ ި‬
‫މގައި ަ‬
‫ބީލަ ު‬ ‫‪‬‬
‫ފއެކެވެ‪.‬‬
‫އކީ 'ނޮން ރިފަންޑަބްލް' ީ‬
‫ފ ަ‬
‫ޖސްޓްރޭޝަން ީ‬
‫އވެ‪ .‬ރަ ި‬
‫ނ ެ‬
‫ނވާ ެ‬
‫ދައްކަ ް‬
‫ޑ‬
‫ބ ް‬
‫އދި ި‬
‫ނއެވެ‪ަ .‬‬
‫ވން ވާ ެ‬
‫ޅން ަ‬
‫އރު ހުށަހަ ު‬
‫އވާ ި‬
‫ގއި ‪ 81،111‬ރުފިޔާ (ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ) ބީލަން ހުށަހަޅު ް‬
‫އރިޓީގެ ގޮތު ަ‬
‫ބިޑް ސެކި ު‬ ‫‪‬‬
‫ނއެވެ‪.‬‬
‫ނވާ ެ‬
‫ހށް ވާ ް‬
‫ވގެން ‪ 01‬ދުވަ ަ‬
‫ދ ެ‬
‫މއްދަތު މަ ު‬
‫އރިޓީގެ ު‬
‫ސެކި ު‬
‫އތަ)‬
‫ނސަ ް‬
‫އގުގެ ‪( 81%‬ފަނަރަ އި ް‬
‫ގއި ަ‬
‫ތ ަ‬
‫ސގެ ގޮ ު‬
‫ނސް ފައި ާ‬
‫ޑވާ ް‬
‫ޅމުން އެ ް‬
‫ހުށަހެ ު‬ ‫އއް‬
‫ކ ގެރެންޓީ ެ‬
‫ބޭން ް‬ ‫އވާ ފަރާތުން‬
‫ކރަ ް‬
‫ބިޑް ކާމިޔާބު ު‬ ‫‪‬‬
‫ނއެވެ‪.‬‬
‫ދވޭ ެ‬
‫ސއި ެ‬
‫ޖއް ަ‬
‫މ ަ‬
‫ފއިސާ ހަ ަ‬
‫ނސް ަ‬
‫ޑވާ ް‬
‫ވގޮތަށް އެ ް‬
‫ނ ާ‬
‫ވރެ ބޮޑު ު‬
‫އަށް ު‬
‫‪‬‬

‫އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމާއި ގުޅޭ‪:‬‬

‫ހޅޭނީ އެންމެ ބީލަމެކެވެ‪.‬‬


‫ށވެސް ހުށަ ެ‬
‫ކންމެ ފަރާތަކަ ް‬
‫ނވާ ޮ‬
‫އގަން ަ‬
‫ވޑަ ި‬
‫އވަން ަ‬
‫ޅ ް‬
‫ބީލަން ހުށަހަ ު‬ ‫‪‬‬
‫ނއެވެ‪.‬‬
‫ނވާ ެ‬
‫ހށް ވާ ް‬
‫ވގެން ‪ 01‬ދުވަ ަ‬
‫ދ ެ‬
‫މއްދަތު މަ ު‬
‫ބިޑް ވެލިޑިޓީ ު‬ ‫‪‬‬
‫ވއެވެ‪.‬‬
‫ނ ެ‬
‫ބގެ ް‬
‫ޕރޭޝަނަށް ލި ި‬
‫އޚްތިޔާރު މިކޯ ަ‬
‫ހމަ ި‬
‫ބޠިލް ކުރުމުގެ ފުރި ަ‬
‫ތއް ާ‬
‫ހމަ ނޫން ބީލަން ަ‬
‫މަޢުލޫމާތު ފުރި ަ‬ ‫‪‬‬
‫ށވެ‪.‬‬
‫އއްގޮތަ ެ‬
‫މތާއި ެ‬
‫އވާ މަޢުލޫ ާ‬
‫ޅން ވާނީ ދީފަ ި‬
‫ބީލަން ހުށަހަ ަ‬ ‫‪‬‬

‫އވެ‪.‬‬
‫އގަ ެ‬
‫ރ ި‬
‫އވާ ސިޓީއު ަ‬
‫ރވިފަ ި‬
‫ނދުކު ެ‬
‫އވާނީ ބަ ް‬
‫ހޅު ް‬
‫ނ ހުށަ ަ‬
‫ޏވެ‪ .‬ބީލަ ް‬
‫ށ އެކަން ެ‬
‫ވ ފަރާތްތަކަ ް‬
‫ފއި ާ‬
‫ރޖިސްޓަރވެ ަ‬
‫ވމަށް ެ‬
‫ރ ު‬
‫ވ ި‬
‫ބއި ެ‬
‫އ ަ‬
‫މގަ ި‬
‫ހޅޭނީ ބީލަ ު‬
‫ބީލަން ހުށަ ެ‬
‫ވ‬
‫އ ާ‬
‫ނވެލަ ް‬
‫އވަން ބޭނު ް‬
‫ލ ް‬
‫ވރިވެ ަ‬
‫ބއި ެ‬
‫ގއި ަ‬
‫މ ަ‬
‫ލވު ު‬
‫ބއްދަ ު‬
‫ގ ަ‬
‫ވމު ެ‬
‫ހޅު ު‬
‫އ ބީލަން ު‬
‫ހގަ ި‬
‫ނގެ ހެ ޑް އޮފީ ު‬
‫ރޝަ ް‬
‫ނނީ މިކޯޕަ ޭ‬
‫ލވުން އޮން ާ‬
‫ބއްދަ ު‬
‫ގ ަ‬
‫ވމު ެ‬
‫ހޅު ު‬
‫ބީލަން ު‬
‫ވ‪.‬‬
‫އ ެ‬
‫ފަރާތްތަކާއި އެކު ެ‬
‫މ‬
‫އވާ ފަރާތްތަކުން ި‬
‫ނވެލަ ް‬
‫އވަން ބޭނު ް‬
‫ރ ް‬
‫ތއް ސާފުކު ަ‬
‫އވެ‪ .‬އިތުރު މަޢުލޫމާ ެ‬
‫ނ ެ‬
‫އވާ ެ‬
‫ހމެނިފަ ި‬
‫ހގައި ި‬
‫މޢުލޫމާތު ކަރުދާ ު‬
‫ނގަނޑު ަ‬
‫ވނެ މި ް‬
‫ބީލަމަށް މާކްސް ދެ ޭ‬
‫ދމެވެ‪.‬‬
‫އވުން އެ ެ‬
‫މތު ސާފުކުރެ ް‬
‫ވއިގެން މަޢުލޫ ާ‬
‫އ ަ‬
‫ގޅު ް‬
‫ނއަށް ު‬
‫ކޯޕަރޭޝަ ް‬

‫‪ 81‬މާރިޗު ‪8181‬‬
‫އޚިރާ ‪8:00‬‬
‫‪ 82‬ޖުމާދަލް ާ‬

‫‪Fen Building/ 4th floor‬‬ ‫ފެން ބިލްޑިންގް‪: /‬ވަނަ ފަންގިފިލާ‬


‫‪Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives‬‬ ‫އަމީނީމަގު‪ ،‬މާލެ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖެ‬
‫‪Tel: 3307513, 307515 Fax: 3307514‬‬ ‫ފޯން‪ 0012180،0012181 :‬ފެކްސް‪001218: :‬‬

Rate