You are on page 1of 2

Headway

NAME CLASS New

Word list  Unit 4 Elementary FOURTH EDITION

Here is a list of most of adj = adjective pl = plural n = noun


the new words in Unit 4 adv = adverb prep = preposition v = verb
of New Headway Elementary, conj = conjunction pron = pronoun infml = informal
Fourth edition Student’s Book. det = determiner pp = past participle US = American English

above  prep  /əˈbʌv/ first floor  n  /ˌfɜːst  ˈflɔː(r)/


address book  n  /əˈdres bʊk/ flat  n  /flæt/
amazing  adj  /əˈmeɪzɪŋ/ fridge  n  /frɪdʒ/
armchair  n  /ˈɑːmtʃeə/ fruit  n  /fruːt/
awful  adj  /ˈɔːfl/ furniture  n  /ˈfɜːnɪtʃə(r)/

balcony  n  /ˈbælkəni/ gardener  n  /ˈɡɑːdnə(r)/


bathroom  n  /ˈbɑːθruːm/ gift  n  /ɡɪft/
bedroom  n  /ˈbedruːm/ glass  n  /ɡlɑːs/
bench  n  /bentʃ/ government building  n 
/ˈɡʌvənmənt  ˈbɪldɪŋ/
birthday  n  /ˈbɜːθdeɪ/
grow  v  /ɡrəʊ/
bookshelves   pl n  /ˈbʊkʃelvz/
guest  n  /ɡest/
boss  n  /bɒs/
bowling alley  n  /ˌbəʊliŋ  æli/
in  prep  /ɪn/
bus fare  n  /bʌs  feə(r)/
bus stop  n  /ˈbʌs  stɒp/ jogging track  n  /ˈdʒɒɡɪŋ  træk/

carpet  n  /ˈkɑːpɪt/ kettle  n  /ˈketl/


cathedral  n  /kəˈθiːdrəl/ keys  pl n  /kiːz/
chemist’s  n  /ˈkemɪsts/ kitchen  n  /ˈkɪtʃɪn/
choose  v  /tʃuːz/
lamp  n  /læmp/
clothes  pl n  /kləʊðz/
library  n  /ˈlaɪbri/
coat  n  /kəʊt/
lipstick  n  /ˈlɪpstɪk/
colour  n  /ˈkʌlə/
living room  n  /ˈlɪvɪŋ  ruːm/
comfortable  adj  /ˈkʌmfətəbl/
cooker  n  /ˈkʊkə(r)/
mirror  n  /ˈmɪrə(r)/
cup  n  /kʌp/
movie theater  n US  /ˈmuːvi  
curtains  pl n  /ˈkɜːtnz/ ˈθɪətə(r)/
mug  n  /mʌg/
desk  n  /desk/
diary  n  /ˈdaɪəri/ next to  prep  /ˈnekst  tuː/
dining room  n  /ˈdaɪnɪŋ ruːm/
on  prep  /ɒn/
dinner  n  /ˈdɪnə(r)/
opposite  prep  /ˈɒpəzɪt/
DVD player  n  /ˌdiː  viː  ˈdiː  
ˈpleɪə(r)/ outside  prep  /ˌaʊtˈsaɪd/
oven  n  /ˈʌvn/
eat  v  /iːt/
elevator  n US  /ˈelɪveɪtə(r)/ party  n  /ˈpɑːti/
excellent  adj  /ˈeksələnt/ pavement  n  /ˈpeɪvmənt/
pen  n  /pen/
fabulous  adj  /ˈfæbjələs/
phone  n  /fəʊn/
fantastic  adj  /fænˈtæstɪk/
picture  n  /ˈpɪktʃə(r)/
fireplace  n  /ˈfaɪəpleɪs/
plate  n  /pleɪt/

New Headway Elementary FOURTH EDITION Photocopiable © Oxford University Press 2011 1
Headway
NAME CLASS New

Word list  Unit 4 Elementary FOURTH EDITION

post office  n  /ˈpəʊst  ˌɒfɪs/


president  n  /ˈprezɪdənt/
public  n  /ˈpʌblɪk/
purse  n  /pɜːs/

relax  v  /rɪˈlæks/
rent  v  /rent/

shoes  pl n  /ʃuːz/
shower  n  /ˈʃaʊə(r)/
sleep  v  /sliːp/
sofa  n  /ˈsəʊfə/
swimming pool  n  /ˈswɪmɪŋ  puːl/

table  n  /ˈteɪbl/
tennis court  n  /ˈtenɪs  kɔːt/
terrible  adj  /ˈterəbl/
third floor  n  /θɜːd  flɔː(r)/
towel  n  /ˈtaʊəl/
tree  n  /triː/

under  prep  /ˈʌndə(r)/


unfortunately  adv  /ʌnˈfɔːtʃənətli/

vegetables   pl n  /ˈvedʒtəblz/
visitor  n  /ˈvɪzɪtə(r)/
wall  n  /wɔːl/

wallet  n  /ˈwɒlɪt/
washing machine  n  /ˈwɒʃɪŋ  
məʃiːn/
wedding  n  /ˈwedɪŋ/
window  n  /ˈwɪndəʊ/
wine  n  /waɪn/
wing  n  /wɪŋ/
wonderful  adj  /ˈwʌndəfl/
world-famous  adj  /ˌwɜːld  
ˈfeɪməs/

New Headway Elementary FOURTH EDITION Photocopiable © Oxford University Press 2011 2