You are on page 1of 2

Minsan Ang Minahal Ay Ako

Transposed in Key of D for Zone 8 Choir

Arranged by: Cris Borela

4 · V # # 4 w w w w w w w dooh dooh
4
·
V
# # 4
w
w
w
w
w
w
w
dooh
dooh
dooh
dooh
dooh
dooh
dooh
9
# #
w
w
w
ú
V
ú
ú
ä ÏÏÏ
nú Ï.Ï Ï Ï
dooh
dooh
dooh
dooh
dooh
dooh
Ang ya kap
mo'y
ha
ha nap
ha
15
# #
Ï
Ï
.
ÏÏÏ
nÏ Ï.
j
b
V
Ï
Ï Ï Ï
Ï.ÏÏÏÏ ÏÏÏ
J
ÏÏ Ï
na
pin
a
ka
la
ko
ang mun
do
ay
a
tin
Ngu nit hin
di
pa
la
gan
yan
kay bi
19
#
j
b
#
ú
V
ú
ä
Ï ú.
Ï
ÏÏÏÏÏÏ ä Ï
ÏÏÏÏÏ Ï ÏÏÏ
lis
ma ka
li
mu
tan
na
min
san
ang
mi na hal
ay
a
ko
dooh
23
j
j
j
# #
j
ä
ä
Ï ú
.
ä Ï ú.
.
Ï ú
.
ä
V
Ï ú.
Ï
ú
Ï ú.
ä J
ä J
dooh
dooh
dooh
dooh
dooh
dooh
29
j
3
# #
nú ÏÏ Ï ÏÏ
Ïú ÏÏÏ
nÏÏ î
b
V
ä Ï u Ï ÏÏÏ
nú ÏÏ Ï Ï
3
dooh
Ang hi mig
mo'y
a king
a
a
wi
tin
ha
bang a
ko'y
ka ka
i
la
nga
nin
34
b
.
V
ÏÏ Î Ï. Ï Ï
ú
.
ú ÏÏÏÏ
.
ú
ú
ú
ú
ä Ï ÏÏ
ooh
ooh
ooh
ooh
min san
ay
a
ko
Ang
li ngap
mo'y
ha
ha nap
ha
39
j
j
j
b
V
Ï
.
ú ÏÏÏÏ
Ï Ï ÏÏÏÏ
Ï Ï ÏÏÏ
.
Ï
Ï. ÏÏ
Ï Ï. J ÏÏÏ
na
pin
sa
en tab
la
dong min san ay
sa
a kin
at kung
a
ko
ay
ma
li
mu
tan
ka
hit
sa
©

2

44

Minsan

ÏÏ ÏÏÏ ú Ï . bú Ï . b Ï Ï ú äÏÏÏ ú Ï.
ÏÏ ÏÏÏ
ú
Ï
.
bú Ï
.
b
Ï Ï
ú äÏÏÏ
ú
Ï. Ï J
Ïú ÏÏ
Ï
V
J
3
a
wit
ko man
la mang
i
yo sa
nang
ma
tan da
an
Ba
go tu
lu
yang
lu
mi
san
ng
50
1.
2.
b
ú
Ï
.
Ï
ä
.
.
w
V
Ï
Ï Ï.
ÏÏ
ú
.
ú
Ï
Ï
u Ï ÏÏ
J
J
min
san
ang
mi na
hal
ay
a
ko
Ang
li
ngap
hal
ay
a
ko

Related Interests