You are on page 1of 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CRANC Hida Hayato

DRAC Shiba Tsuko

ESCORPÍ Soshi Tai

FÈNIX Isawa Shin

GRULLA Doji Chôei

LLEÓ Akodo Koishi

UNICORN Otaku Kaiki

TOPAZI Bayushi Nishi

CENTPEUS Moshi Imoko

FALCÓ Toritaka Kato

GUINEU Kitsune Jissei

LIBÈL·LULA Tonbo Kasei

LLEBRE Usagi Jôtô

MANTIS Maiko

PARDAL Suzume Ifû

TEIXÓ Ichiro Gôkyô

VESPA Yabako