You are on page 1of 12

ΠΛHPΩMENO

TEΛOΣ
Tαχ. Γραφείο
KΩ∆IKOΣ 094587 Iωαννίνων
Aριθµός. Aδείας 14

ΠEPIO∆IKH EK∆OΣH ΠOΛITIΣTIKOY
b ΣYΛΛOΓOY ∆OΛOY IΩANNINΩN b
ETOΣ 34ο u AP. ΦYΛ. 137 u IANOYAPIOΣ - ΦEBPOYAPIOΣ - MAPTIOΣ 2018
TAX. ∆/NΣH: AΠOΛΛΩNIAΣ 21 u 45332 IΩANNINA u e-mail: doliotika@dolo.gr u www.dolo.gr

Η κοπή πίτας και οι αρχαιρεσίες για νέο ∆.Σ. Ελπίδα, Αισιοδοξία και ∆ύναµη
του Πολιτιστικού Συλλόγου ∆ολού Ιωαννίνων Το Πάσχα για εµάς τους Έλληνες συµβολίζει την πορεία από
τη Σταύρωση στην Ανάσταση, στέλνοντας ένα µήνυµα µε διττό
περιεχόµενο. Αυτό της αγάπης και προσφοράς προς το συνάν-
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος πιτας
θρωπο καθώς και της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο. Ιδιαίτερα
∆ολού Πωγωνίου Ιωαννίνων, Η εκδήλωση έγινε στην κα-
την Κυριακή 11 Mαρτίου 2018 φετέρια “My House” στα Γιάννε- αυτές τις ηµέρες, ας στρέψουµε όλοι την προσοχή µας σε αυτούς
πραγµατοποίησε εκδήλωση να, όπου οι χωριανοί µας συ- που µας έχουν ανάγκη και ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά, προ-
σµένοντας την Ανάσταση.
Εν µέσω των σηµερινών δύσκολων στιγµών, πρέπει να διατη-
ρήσουµε την κοινωνική µας συνοχή και να κρατήσουµε όρθια την
Πατρίδα µας. Ευχόµαστε οι Άγιες Ηµέρες του Πάσχα να δώσουν
σε όλους µας Ελπίδα, Αισιοδοξία και ∆ύναµη για να ανταπεξέλ-
θουµε στις προκλήσεις της εποχής.
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

A∆EΛΦOTHTA ∆OΛOY THΣ HΠEIPOY
«O AΓIOΣ XPIΣTOΦOPOΣ»
ΠPOΣKΛHΣH

H Aδελφότητα ∆ολού σας προσκαλεί να τιµήσετε µε την παρου-
σία σας την Kυριακή 13 Mαϊου 2018 και ώρα 9:30 π.µ.
την αρτοκλασία εις µνήµην του Aγίου Χριστοφόρου στον Iερό
που συµπεριελάµβανε: αρχαι- γκεντρωθήκανε σ’ ένα πολύ ζε- Nαό «Aγ. Αθανασίου» στο Θησείο Αθήνα
ρεσίες για την ανάδειξη νέου στό και οικογενειακό κλίµα. Η Θα ακολουθήσει αντάµωµα.
∆.Σ. του Συλλόγου και την κοπή (για την τοποθεσία θα ενηµερωθείτε µε ταχυδροµική επιστολή)
της πρωτοχρονιάτικης βασιλό- * Συνέχεια στη 2η σελίδα ΣΑΣ ΕΥΧOMAΣTE ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο

K O Y B E N TO Y ΛE Σ Tου ∆HM. ΠOTΣH
v ΧΑΡΙΛΑΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (Το
’ όλους αυτούς που πληρώ-
Σ νουν, γράφουν και εργάζο-
καλοκαίρι που πέρασε). Κάπου-
κάπου πρέπει να µας θυµάσαι,
νται για να εκδίδονται ανελλιπώς
αγαπητέ µου φίλε, πατριώτη και
τα «∆ΟΛΙΩΤΙΚΑ». Θ’ αρχίσω να
συµµαθητή, και να γράφεις κάτι
γράφω, χωρίς παρεξήγηση, µε τη
στα «∆ολιώτικα» γιατί αυτά θα µέ-
σειρά που είναι τα κείµενα γραµ-
νουν πάντα στην ιστορία των χω-
µένα απ’ την πρώτη σελίδα µέχρι
ριών µας στο όµορφο και ξακου-
την τελευταία:
στό Πωγώνι µας. Σ’ ευχαριστώ.
v ΧΡΗΣΤΟ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ
v ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΡΑΠΤΗ (∆ο-
(Γιορτή Αγίου Νικολάου στο ∆ό-
λιώτικοι Στοχασµοί και ιστορία).
λο). Γεια σου ρε Χρήστο µου. Κα-
Μπράβο και πάλι µπράβο σου,
ταλαβαίνω πολύ καλά ότι το ∆ολό
αγαπητέ µου Φόρη. Θέλω όµως να
δεν το ξεχνάς ποτέ και καλά κά-
µου πεις, πώς τα θυµάσαι όλα αυ-
νεις γιατί εκεί µεγάλωσες, όπως
τά παρ’ όλη την ηλικία σου, αφού
όλοι µας και θυµούµαστε και νο-
πιστεύω ότι πέρασες τα 93 χρόνια
σταλγούµε την παιδική µας ηλικία.
ευχόµενος πάντα και στα 103.
Νάσαι πάντα καλά και να µας θυ-
Πες µου το µυστικό και σε µένα
µάσαι κάπου-κάπου. Τους χαιρετι-
γιατί άρχισα να... νοικιάζω το άνω
σµούς µου σ’ όλους τους κατοι-
πάτωµα! Νάσαι πάντα γερός σαν
κούντες στη Νέα Μάκρη γνω-
στούς µας. * Συνέχεια στην 4η σελίδα
MAPTIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 2

* Συνέχεια από την 1η σελίδα
προσέλευση ήταν πέραν του
Η κοπή πίτας και οι αρχαιρεσίες για νέο ∆.Σ.
αναµενόµενου, τόσο από τα του Πολιτιστικού Συλλόγου ∆ολού Ιωαννίνων
Γιάννενα όσο και από το ∆ολό (ο
Πρόεδρος Βαγγέλης ∆άκας, ο Γιάννης Μποντίνης, φανερά συ- όχι µόνο.
Λευτέρης και η Άννα Ζωΐδη). Πα- γκινηµένος, αφού ευχαρίστησε Αναλυτικότερα σας υπενθυ-
ρευρέθηκε και ο πολυγραφότα- όλους όσους τίµησαν µε την πα- µίζω τις δραστηριότητές µας.
τος Κώστας Κωστούλας, ο οποί- ρουσία τους την εκδήλωση, ευ- 1ο: Το «Αντάµωµα» του Αυ-
ος και πρόσφερε το πολύτιµο χήθηκε χαρούµενη κι ευτυχισµέ- γούστου µε το Παραδοσιακό
άλµπουµ του πρωτοπόρου φω- νη χρονιά και αναφέρθηκε στα τραπέζι και γλέντι. Είναι πλέον
τογράφου του Πωγωνίου Γεωρ- πεπραγµένα της περσινής χρο- θεσµός που έχει καθιερωθεί στη
γίου Πανταζίδη, που διατέθηκε νιάς του Συλλόγου και την ανα- συνείδηση όλων µας και πραγ-
για τον τυχερό του φλουριού. νέωση του ∆Σ, λέγοντας: µατοποιείται µε µεγάλη επιτυχία
Να σηµειωθεί ότι η η εκλογή κάθε χρόνο στις 17 του Αυγού-
για νέο ∆Σ φέτος είχε µια ιδιαι- «Αγαπητοί χωριανοί, φίλες στου. (Τώρα πλέον αποκτήσα- Τα φέραµε όµως όλα αυτά εις
τερότητα, αφού αποχώρησαν και φίλοι µε τη δική µας ορχήστρα, µε τον πέρας χάρις στη συµβολή
από το ∆Σ ιστορικά στελέχη που Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Βασίλη και τον Βαγγέλη µας, και και συµµετοχή όλων σας. Γι’ αυ-
υπηρέτησαν τον Σύλλογο για συµβουλίου του Συλλόγου µας, περνάµε καλύτερα). τό µε την σηµερινή ευκαιρία να
πολλά χρόνια. Ο Γιάννης Μπο- σας καλωσορίζω και είναι ιδιαί- 2ο:Τις καλοκαιρινές εκδηλώ- σας ευχαριστήσουµε θερµά που
ντίνης και ο Κώστας Μέξης που τερη η χαρά και η ικανοποίησή σεις της νεολαίας µας που κάθε µας στηρίζετε. Ο Σύλλογος πι-
συµπλήρωσαν 35ετή θητεία µου που για ακόµη µια χρονιά χρόνο πρωτοτυπούν και εντυ- στεύω να συνεχίσει το έργο για
αφού ήταν από τα ιδρυτικά µέλη µας τιµάτε µε την παρουσία σας. πωσιάζουν. το καλό του ∆ολού µας.
του Συλλόγου και οι νεότεροι Καλωσορίζω και ευχαριστώ 3ο:Την επί 35 χρόνια συνεχή Μετά την κοπή της πίτας θα
Γιώργος Μποντίνης, Λευτέρης ιδιαίτερα τους εκπρόσωπους έκδοση της εφηµερίδας µας ακολουθήσει η εκλογή Νέου ∆ι-
Φωτόπουλος και Χάρης Παπα- των µονίµων κατοίκων του χωρι- «∆ΟΛΙΩΤΙΚΑ», καθώς επίσης οικητικού Συµβουλίου.
κώστας. Όλοι εργάστηκαν µε ού ‘Αννα και Λευτέρη και τον και τη συνεχή ενηµέρωση Η σηµερινή εκλογή µας δίνει
υπευθυνότητα, αξιοπρέπεια και δραστήριο και πετυχηµένο Πρό- της ιστοσελίδας µας στο ίντερ- την ευκαιρία να κάνουµε κι εµείς
εντιµότητα ενισχύοντας µε όλες εδρό µας Βαγγέλη ∆άκα, ακού- νετ, που όλοι οι ∆ολιώτες έχουν τον ανασχηµατισµό µας. Πι-
τους τις δυνάµεις την προσπά- ραστο εργάτη, προστάτη και φύ- την δυνατότητα έγκαιρης και στεύω πως ήρθε ο καιρός να γί-
θεια, τους στόχους και τους σκο- λακα του χωριού µας Απέδειξε έγκυρης ενηµέρωσης για όλα τα νει ενίσχυση-ανανέωση στα δι-
πούς του συλλόγου µας και µέ- µε την παρουσία του και τα έργα γεγονότα που συµβαίνουν στο οικητικά του Συλλόγου µας, µε
σω αυτού για το αγαπηµένο µας του πόσο πολύτιµος είναι για το χωριό και γενικότερα στην πε- νέο αίµα, και αυτό πρέπει να το
∆ολό. χωριό. ριοχή µας πετύχουµε σήµερα µε αυτή την
Στη διαδικασία πήραν µέρος Η καθιερωµένη εκδήλωση για Ειδικά για την έκδοση της εκλογή. Υπάρχει ενδιαφέρον
58 µέλη του Συλλόγου και µετά την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης εφηµερίδας χαιρόµαστε ιδιαίτε- από µερικούς νέους µας που θα
την ολοκλήρωση της εκλογικής πίτας του Συλλόγου αποτελεί ρα για την ανταπόκριση που δεί- πλαισιώσουν παλαιότερους, αλ-
διαδικασίας, η γενική συνέλευ- πάντα µια αφορµή για να αντα- ξατε στην έκκλησή µας για συµ- λά και όποιος από σας επιθυµεί
ση ανέδειξε παµψηφεί το νέο ∆ι- µώνουµε και να ανταλλάσουµε µετοχή στην αρθρογραφία να πάρει µέρος να το δηλώσει.
οικητικό Συµβούλιο που απαρτί- ευχές και σκέψεις. της. Αυτό µας δίνει κουράγιο και Προσωπικά επειδή έχω συµ-
ζεται από τους: Η νέα χρονιά έχει ήδη πάρει ελπίδα πως θα εµπλουτιστεί και πληρώσει ήδη 35ετία, (είµαι από
– Αγνή Βραβορίτη του Ηρα- το δρόµο της, ωστόσο οι ευχές θα συνεχιστεί, για πολλά ακόµη τα ιδρυτικά µέλη του Συλλόγου),
κλή είναι πάντα ευπρόσδεκτες και χρόνια. παραχωρώ τη θέση µου. Ήρθε ο
– Βασίλειος ∆άκας του Ευαγ- σε αυτό το σηµείο θέλω να ευχη- 4ο Την επανέκδοση - ανατύ- καιρός να αποσυρθώ, ελπίζο-
γέλου θώ, σε όλους εσάς και στις οικο- πωση του cd, «Πολυφωνικά τρα- ντας σε ...νέα συµπληρωµατική
– Χαρούλα Ζωΐδη του Ελευ- γένειές σας, ένα ευτυχές και δη- γούδια του ∆ολού». To γνωστό σύνταξη.
θερίου µιουργικό έτος µε υγεία και όσο µας cd, είχε ηχογραφηθεί το Ενόψει λοιπόν της αποχώρη-
– ∆έσποινα Πορίκη του ∆ηµη- το δυνατόν λιγότερο προβληµα- 2007 µε απλό τρόπο µε αποτέλε- σής µου, καθώς και του Κώστα
τρίου τικό. σµα έπειτα από κάποια χρόνια Μέξη, θέλουµε να σας ευχαρι-
– Ιωάννης Φωτόπουλος του Μέσα σ’ αυτές τις αντίξοες να χαλάσει. Για να διαφυλαχθεί στήσουµε για την εξαιρετικά γό-
Ελευθερίου συνθήκες που ζούµε, εµείς εδώ λοιπόν αυτό το πολύτιµο αγαθό, νιµη, δηµιουργική και αποτελε-
– Βασίλειος Χρήστου του σήµερα τα αφήσαµε όλα στην προχωρήσαµε στην ανατύπωση σµατική συνεργασία µας όλα τα
Κων/νου άκρη γιατί µας συνδέει όλους νέου σε ειδικά µηχανήµατα και χρόνια, σε όλα τα επίπεδα δρά-
– Άρης Υφαντής του Νικολά- µας κάτι κοινό. Το ενδιαφέρον παράλληλα το συνοδεύσαµε µε σης του Συλλόγου, µέσα σε ένα
ου για το χωριό µας σχετικό ένθετο. Έγινε µια επαγ- κλίµα συνεργασίας, εµπιστοσύ-
Αναπληρωµατικά µέλη: Σήµερα το πρόγραµµά µας γελµατική δουλειά µε την επο- νης και πίστης στο όραµα και
– Γιάννης Καραµανιώλας του εκτός της κοπής της πίτας περι- πτεία του Λάκη Χρήστου. στην αποστολή του.
Αποστόλου λαµβάνει και εκλογή νέου ∆ιοι- Τώρα ως προς τα οικονοµικά Προσωπικά θέλω µέσα από
– Αγνή Φωτοπούλου - ∆εµιρ- κητικού Συµβουλίου, λόγω συ- στοιχεία µέχρι σήµερα έχουµε: την καρδιά µου να ευχαριστήσω
τζάκη του Ιωάννου µπλήρωσης διετίας. ΕΣΟ∆Α 5445,83 επίσης όλα τα µέλη του ∆.Σ. που
– Μαίρη Φωτοπούλου του Τώρα επί της ουσίας των πε- ΕΞΟ∆Α 2.906,90 κατά καιρούς συνεργαστήκαµε
Ελευθερίου πραγµένων, θεωρούµε ότι ήταν ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗ άψογα, που παλέψαµε µαζί, για
µια επιτυχηµένη χρονιά µε έντο- ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 2.538,93 το καλό του τόπου µας. Ήταν µε-
Στην οµιλία του ο Πρόεδρος νη παρουσία του Συλλόγου µας Αυτά τα λίγα σε γενικές γάλη τιµή για µένα να δουλέψω
του Πολιτιστικού Συλλόγου στο πολιτιστικό γίγνεσθαι και γραµµές.
MAPTIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 3

Η κοπή πίτας και οι αρχαιρεσίες για νέο ∆.Σ. Πρωτοπρεσβύτερος ο παπα-Φάνης
του Πολιτιστικού Συλλόγου ∆ολού Ιωαννίνων
λου του χωριού µας. Τον ευχαρι-
κοντά τους, να µάθω δίπλα τους,
στούµε πολύ».
και να αποχωρήσω γεµάτος µε
• • •
εµπειρίες και γνώσεις.
Την πίτα έκοψε ο απερχόµε-
Επειδή συνήθως συχνά βρι-
νος Πρόεδρος Γιάννης Μποντί-
σκόµουν στην πρώτη γραµµή,
νης, ο οποίος κέρδισε και το
ενδέχεται κάποιους να δυσαρέ-
φλουρί.
στησα και κάποιοι επίσης να µε
Συγχαρητήρια σε όλα τα
στεναχώρησαν. Ζητώ από όλους
εκλεγέντα µέλη του ∆Σ και ευ-
συγγνώµη. Ότι έκανα το έκανα
χόµαστε καλή επιτυχία, υγεία,
µε γνώµονα το συµφέρον και
δύναµη και αγωνιστικότητα για
την αγάπη για το χωριό και µόνο.
την εκπλήρωση των σκοπών του
Τους άλλους τους συγχωρώ.
Συλλόγου.
Εύχοµαι όλα όσο µε τόσο κό-
πο δηµιουργήσαµε, προς όφε-
∆είτε περισσότερες φωτο-
λος του χωριού µας, να βρουν
γραφίες από τον Γιάννη Καρα-
συνέχεια από τα στελέχη του
µανιώλα στην ιστοσελίδα µας
νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου Την Πέµπτη 25 Ιανουαρίου 2017, γιορτή του Αγίου Γρηγορίου,
(www.dolo.gr).
που θα προκύψει, και στα οποία πολιούχου και προστάτη του ∆ελβινακίου, ο Μητροπολίτης
Γ.Μ.
εύχοµαι επίσης καλή δύναµη και ∆ρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας χειροθέ-
καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τησε τον δικό µας παπά-Φάνη σε Πρωτοπρεσβύτερο, σε αναγνώ-
τους. ριση του χαρακτήρος του και των πολλών ετών υπηρεσίας του.
Εµείς οι παλιότεροι να γνωρί- Στο νέο Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Θεοφάνη, ο Σεβασµιότατος
ζουν πως θα είµαστε δίπλα τους ευχήθηκε “∆ύναµη και Υποµονή στο νέο του αξίωµα”, ενώ εξέ-
όταν µας χρειαστούν. φρασε την απόλυτη εµπιστοσύνη του, στο πρόσωπό του.
Κάνω έκκληση σε όλους σας, Tο νέο ∆ιοικητικό Το χριστιανικό ήθος, το πνευµατικό ανάστηµα, η σεµνότητα, η
να είστε πιο κοντά στον Σύλλο- απλότητα και η ταπεινότητα που τον διακρίνουν, µας δίνουν ένα
γο και να τον στηρίζετε µε την
Συµβούλιο του
πνευµατικό πατέρα, ο οποίος τιµά και αναβαθµίζει το Ιερατικό
παρουσία σας, γιατί το έχει Πολιτιστικού Συλλόγου
αξίωµα.
πραγµατικά ανάγκη. Ιωαννίνων, έχει ως εξής: Οι ∆ολιώτες ευχόµαστε στο σεβαστό εφηµέριό µας υγεία,
Σας ευχαριστώ πολύ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: µακροηµέρευση και δύναµη στο δύσκολο έργο του.
Η βασιλόπιτα, όπως κάθε ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΤΟΥ Άξιος !!
χρόνο, είναι προσφορά του κα- ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γ.Μ.
ταστήµατος – Ζαχαροπλαστεία ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
Μαρίας Μπακόλα. Η Μαρία δια-
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
θέτει ένα εργαστήριο και ζαχα-
ΑΡΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ
ροπλαστείο στα Σεισµόπληκτα,
ΤΑΜΙΑΣ:
οδός Ασηµακοπούλου και δεύ-
τερο στην οδό 28ης Οκτωβρίου, ΧΑΡΟΥΛΑ ΖΩΙ∆Η
και Ασωπίου γωνία, (δίλπλα στο ΕΦΟΡΟΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ:
Άλσος). Την ευχαριστούµε πάρα ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΡΙΚΗ
πολύ. ΜΕΛH:
Ο τυχερός του φλουριού θα ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
πάρει 2 δώρα. ΒΑΣΙΛΗΣ ∆ΑΚΑΣ
Με περισσή χαρά πληροφορηθήκαµε την νέα σύνθεση του διοι-
Ένα βιβλίο-άλµπουµ µε σπά- Στο νέο συµβούλιο ευχόµα- κητικού συµβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου ∆ολού Ιωαννίνων
νιες φωτογραφίες του πρωτοπό-
στε καλή επιτυχία στο έργο τους. που προέκυψε στις 11 Μαρτίου 2018 στα Γιάννενα,.
ρου φωτογράφου του Πωγωνί-
Το νέο ∆ιοικητικό συµβούλιο πλαισιώνουν και νέα σε ηλικία τέ-
ου, Γεωργίου Πανταζίδη, προ-
ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ κνα του ∆ολού, που µε την πείρα των µεγαλυτέρων θα δώσουν ψυ-
σφορά του χωριανού µας Κώστα
Κωστούλα, τον οποίο επίσης ευ- ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ χή, όραµα και δράση στον επι πολλά χρόνια δραστήριο Πολιτιστι-
χαριστούµε πολύ για το δώρο ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΤΟΥ κό Σύλλογο σας.
και για όσα κάνει για το Πωγώνι ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΡΙΚΗ Εµείς τα µέλη της Αδελφότητας Αθηνών «ο Άγ. Χριστόφορος»
γενικότερα. ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ θεωρούµε καθήκον µας, να είµαστε συµπαραστάτες του έργου
Το άλλο δώρο είναι προσφο- ΜΑΙΡΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ σας όσον αφορά τις δράσεις για ένα καλλίτερο ∆ολό.
ρά από το κατάστηµα «ΚΡΥ- Καλή επιτυχία στο έργο σας,
ΠΤΗ», Ανεξαρτησίας 69, που ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευχόµαστε το 2018 να είναι µια καλή χρονιά για το χωριό µας
έχει µοναδικά χειροποίητα δώρα ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟY το ∆ολό.
από Έλληνες δηµιουργούς, σε ΑΡΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ Για το ∆.Σ. της Αδελφότητας Αθηνών
πολύ προσιτές τιµές. Είναι του ΑΓΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο πρόεδρος
Λευτέρη Γιώτη, ενός καλού φί- ΒΑΣΙΛHΣ ∆ΑΚΑΣ Φοίβος Κουβαράς.
MAPTIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 4

K O Y B E N T O Y ΛE Σ ΒΟΗΘΕΙΑ! ΣΩΣΤΕ ΜΑΣ!!!
περιοδικά των Συλλόγων, που έχω Αγαπητέ µου Γιάννη Μποντίνη, κοστρωµένη µε άσπρες χοντρές
* Συνέχεια από την 1η σελίδα διαβάσει, έχουν πάντα την ίδια σε χαιρετώ. Στο κείµενό σου «Σκέ- πλάκες, αλλά γεµάτη αγριόχορτα
τα ψηλά βουνά Νερµέτσικα - Μπό- µπορώ να πω, µοίρα τους ότι: ψεις-Σχόλια» στα ∆ΟΛΙΩΤΙΚΑ και µικρούς θάµνους. Η στέρνα
τσοβο και Κουτσόκρανο. Τα σέβη «Όλοι τις διαβάζουν και τις θέ- στην 4η σελίδα έγραψες καταπλη- σώζεται ακέραια αλλά νερό δεν
µου στην οικογένεια. λουν, αλλά το χέρι στην τσέπη κτικά γεγονότα αλλά πραγµατικά: είχε, µόνον µερικές πέτρες στον
v ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ δεν το βάζουν». Ας είναι όλοι «Μοναξιά – ξεχασµένα χωριά – εγ- πάτο. Μια πέτρινη σκάλα τριών
(Συνταγές Μαγειρικής). Εύγε τους καλά και κάποτε θα το βά- καταλελειµένα χωριά – ερηµωµένα
αγαπητέ µου Θανάση. Χρειάζο- λουν!! Για το κείµενό σου «αναπο-
σκαλοπατιών απ’ την ανατολική
σπίτια – ξεχασµένοι τόποι κ.τ.λ.».
νταν στην εφηµερίδα µας ένα κεί- λούµε µε συγκίνηση...». Πολύ σω- πλευρά µε οδήγησε να µπω µέσα,
Με στενοχώρησες πολύ, αλλά αυτή
µενο µαγειρικής, για να µάθουν οι στά, Κώστα µου τι άλλο µπορούµε γιατί η πόρτα του ήτανε ανοιχτή
είναι η πραγµατικότητα στο αγαπη-
γυναίκες µας και οι κόρες µας κι να κάνουµε, αλλά ως πότε; Ευτυ- µένο µας Πωγνώνι. Απ’ την άλλη ΤΟΥ ∆ΗΜ. ΠΟΤΣΗ
εµείς να τρώµε πολύ καλύτερα χώς που έχουµε τα «∆ΟΛΙΩΤΙΚΑ» πλευρά, θα σε ευχαριστήσω, γιατί
φαγητά. Θέλω όµως να σε παρα- και µπορώ να ... ξεσκάσω λίγο, στο διόροφο σπίτι.
µου θύµησες κάτι παλιές αναµνή-
καλέσω εάν γνωρίζεις πώς µαγει- γράφοντας και διαβάζοντας. Όσο Από κάτω υπήρχε κατώι, όπου
ρεύεται ένα παλαιό φαγητό Πω- σεις απ’ το χωριό µας και έγραψα
για το κουράγιο και τη δύναµή κάποιος χωριανός έβαζε τα χορ-
γωνήσιο, που λέγεται «ΚΑΒΟΥΡ- ένα κείµενό µου για το θέµα αυτό.
µου, θα σου πω έξι ολόκληρα χρό- τάρια και τα κλαριά για τα ζώα του.
ΜΑΣ»· αυτό το φτιάχνανε στη νια. Ο πόνος µου αυτός γίνεται Το σπίτι αυτό είχε τρία µεγάλα
γιορτή των Χριστουγέννων. Απ’ δύναµη µεγάλη, ότι κάποια µέρα ΤΟ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ
ό,τι θυµάµαι από παιδί η µάνα µου δωµάτια, το καθιστικό µε το πελώ-
θα το ξαναδώ! Πιστεύω να συµ-
έπαιρνε µια σκωταριά, τη σπλήνα, Εδώ και πολλά χρόνια, δεν θυ- ριο τζάκι του, ένα υπνοδωµάτιο
φωνείς.
τα νεφρά και την καρδιά, τα έβρα- Στο άλλο κείµενό σου «Στα χέ- µάµαι ηµεροµηνίες, µήνα Αύγου- και ο νοντάς.
ζε λίγο, τάκοβε µικρά κοµµατάκια ρια της νέας γενιάς»., σου απαντά στο πήγαµε οικογενειακώς στο Ντουλάπια εντοιχισµένα, µε
µε ένα βαρύ και κοντό µαχαίρι και η κόρη µου Χαρίκλεια. χωριό για λίγες µέρες, µε την υπό- λίγα σχέδια σκαλισµένα από χέρι
ξανά βράσιµο για αρκετή ώρα. Αυ- ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ «ΑΝΑΜΕ- τεχνίτη άριστου. Μπαούλα και σε-
σχεση να κάνω µια έρευνα. Μια
τό γίνονταν ένα πηχτό µαύρο σου- ΣΑ ΣΤΟ ΧΘΕΣ ντούκια φερµένα απ’ την Κωνστα-
µέρα κατά το απόγευµα πήρα την
πέ φαγητό µε υπέροχη γεύση και ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ». ντινούπολη πιστεύω, γιατί είχαν
η µυρωδιά του έφτανε σ’ ολόκλη- απόφαση να σεργιανίσω µόνος
Σε µένα («σαν ∆ηµ. Πότσης») απ’ έξω σκαλίσµατα και ζωµένα µε
ρη τη γειτονιά. ∆εν γνωρίζω τι έρι- µου, στις ρούγες και στα σοκάκια
κυριαρχούσε πάντοτε και το Συ- λεπτές λαµαρίνες, αλλά λόγω
χνε µέσα η µάνα µου. Πάντως µια του χωριού µας, ψάχνοντας να
ναίσθηµα και το Πρέπει. ∆εν ήθε- υγρασίας είχαν σκουριάσει και
φορά που η γυναίκα µου θέλησε λα ποτέ, και ακόµα δε θέλω, να ζω εξακριβώσω πόσα κλεισµένα σπί-
να τα φτιάξει δεν το πέτυχε. Σε τια και ερειπωµένα υπάρχουν. Η ανοίξει.
µόνο για µένα. Ένα παιδί δεν το
ευχαριστώ πολύ και νάσαι πάντα διαπίστωση δυστυχώς απ’ ότι θυ- Οι τοίχοι του, σαν πλάκες γρα-
φέρνουµε στον κόσµο για να συ-
και να µας γράφεις, τα χρειαζόµα- µάµαι τραγική από τότε. Θυµάµαι µοφώνου, ποιος να ξέρει, τι φω-
νεχίσουµε απλώς την παράδοση,
στε. νές έχουν καταγράψει, που κάπο-
ούτε από εγωισµό, για ν’ αφήσου- ότι κουράστηκα αρκετά, αλλά
v ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΡΙΚΗ (Τα κα- τε αντηχούσαν χαρούµενες εδώ
µε κάτι πίσω µας, ούτε για να κα- έπρεπε, να πάω να δω ακόµη προ-
ζάνια). ∆έσποινα νάσαι καλά, αλ- µέσα στα άδεια τώρα δωµάτια!
λύψουµε το κενό µας. τού νυχτώσει ένα ερειπωµένο στη
λά µας ξέχασες. Εγώ πιστεύω ότι Φωνές χαρούµενες, φωνές
Είναι ένα ξεχωριστό πλάσµα γειτονιά µου, οπωσδήποτε.
έχεις ταλέντο στο γράψιµο και
που γεννιέται µε όλα τα δικαιώµα- Το πλησίασα, άναψα ένα τσι- κλαµένες, τραγούδια και χορούς,
στο έχω πει και παλαιότερα. Άρχι-
τα στη ζωή και πρέπει να πιστεύ- στους γάµους, τα γιορτάσιακαι τα
σε τις έρευνες (όπως έκανες πρώ- γάρο, κάθισα επάνω στη στέρνα
ουµε σε κάποια ιδανικά, να έχου- πανηγύρια, τα κλάµατα και µοιρο-
τα) εδώ στα Γιάννενα, είναι πολ- που ήτανε έξω στην αυλή και απ’
µε όραµα, για να του το µεταδώ- λόγια στον ξενιτεµό και τον θάνα-
λοί χωριανοί και προσφέρονται τη θέση αυτήέβλεπα και τις δυο
σουµε. Είναι σε θέση να ελπίζει, το. Άλλοι ύστερα γεννήθηκαν και
βέβαια όποτε ευκαιρείς. Σε ευχα- πλευρές, που έµοιαζαν σαν δέρ-
να χτίζει να ονειρεύεται το κάθε
ριστούµε πολύ. αφού µεγάλωσαν εδώ µέσα σε
παιδί. µατα ζώου πληγωµένου. Απ’ τα
v ΝΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑ. τούτα τα δωµάτια, πέταξαν, σαν
Μπράβο Ντίνα, µας κατέπληξες Τι πρέπει να προσέξουµε: παράθυρα έλειπαν τα τζιάµια και
Έχει διαπιστωθεί πως τα πρό-
τα αποδηµητικά πουλιά σε ξένους
µε το «Γενεαλογικό ∆έντρο». τα κουφώµατα είχανε σαπίσει.
τυπα που έχουµε στην παιδική µας τόπους, για να δοκιµάσουν τα
Βλέπεις τα ταλέντα πάντα φαίνο- Κοιτάζοντας τις τρύπες που είχε
ηλικία, τα έχουµε και στην ενήλικη φτερά τους και την αντοχή τους
νται και αναγνωρίζονται. Αυτό εί- ανοίξει ο χρόνος στους τοίχους
ζωή µας. και δεν ξαναγύρισαν µέσα εδώ
ναι ένα έργο που θα µείνει για πά- µου φαινόνταν πως είναι µάτια
ντα στην ιστορία του χωριού µας Τα παιδιά και τα εγγόνια µας δεν ποτέ! Και η πικραµένη µάνα ή η βα-
βγαλµένα και µε έπιασε µια στε-
και θα το διαβάζουν τα παιδιά και πρέπει να κλείσουν την πόρτα του λαντωµένη σύζυγος όσο ζούσαν
νοχώρια. Εδώ θα θυµηθώ να ξετυ-
τα εγγόνια µας. Πιστεύω και άλλοι παρελθόντος µας πίσω τους. τους... περίµεναν. Με κάποια λύπη
Μπορούν όµως ν’ ανοίξουν µια λίξω το κουβάρι της ιστορίας τού-
χωριανοί να συνεχίσουν να στέλ- και κούραση βγήκα έξω, άναψα
άλλη και να προχωρήσουν. Θα µά- του του σπιτιού. Βέβαια κάθε σπίτι
νουν τα Γενεαλογικά δέντρα τους. ένα τσιγάρο, για να συνέλθω. Που
Σε ευχαριστούµε πολύ. θουµε να αποδεχτούµε ακόµη και έχει τη δική του ζωή και την ιστο-
ο νους µου πέταξε τόσο µακριά
v ΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Φω- αυτό που δεν εγκρίνουµε. ρία του. Πάντως το σπίτι αυτό
και µε το κεφάλι σκυµένο κοιτάζω
ναχτά!!). Αγαπητέ Κώστα, σε χαι- Η ζωή δεν αντιγράφεται. όπως το έβλεπα και το θυµόµουνα
το ρολόι µου και είχαν περάσει
ρετώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ ∆εν πειράζει που δεν είναι τα από παιδί, είχε γερό νοικοκύρη και
παιδιά µας ΑΚΟΜΗ κοντά µας. πολλές ώρες απ’ την ώρα που ξε-
για την εφηµερίδα «Η φωνή της τα σηµάδια φαίνονταν καθαρά απ’
Αφού είναι ευτυχισµένα ας συνε- κίνησα απ’ το πατρικό µου σπίτι.
Φούρκας». Πράγµατι είναι µια τα γκρεµισµένα τοίχια της αυλό-
ωραία εφηµερίδα, µεγάλου µεγέ- χίσουν. Γυρίζοντας ρίχνω µια τελευ-
πορτας και την πεσµένη καταγής
θους, µε ευανάγνωστα γράµµατα ∆εν πιστεύω πως αυτά όλα εί- ταία µατιά στο ερειπωµένο σπίτι
βαριάς εξώπορτας, τετράγωνη
και κείµενα, που αφορούν την ναι φαντασιώσεις που ξεπερνούν µε τα πληγιασµένα µάτια του, µε
την πραγµατικότητα. µεγάλη σιδερένια κλειδαριά, βα-
Φούρκα και όλους τους Φουρκιώ- βλέπει κι αυτό, κι αν είχε φωνή, θα
τες, ξενιτεµένους και µη, ευχόµε- Οι σκέψεις µας είναι θετικές ριές δρένες σανίδες µε χοντρά
φώναζε τόσο δυνατά ν’ ακουστεί
νος να τα εκατοστήσει τα χρόνια σαν ΕΥΧΗ. πελώρια γυφτρόκαρφια και γρι- σ’ ολόκληρο το Πωγώνι ζητώντας
στην έκδοση. Όµως αυτό που κα- Χαρίκλεια ∆ηµητρίου Πότση σµένα απ’ τη µέσα µεριά. Τεράστια βοήθεια: ΣΩΣΤΕ ΜΑΣ!!
τάλαβα όλες οι εφηµερίδες και Μάρτιος 2018 αυλή σε τετράγωνο σχήµα, πλα-
MAPTIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 5

Η Πανπωγωνισιακή Οµοσπονδία IΣTOPIA
βράβευσε τον Απόστολο Παπαϊωάννου Aπό το βιβλίο του Nίκου Yφαντή «∆ολό στο Πωγώνι» µέρος A΄
δηµοσιεύουµε την προσφώνηση του Eυάγγελου Παγούνη στην
είσοδο του ∆ιοικητηρίου της Πωγωνιανής την ηµέρα της απελευ-
θέρωσης από τους Tούρκους (Φεβρουάριος 1913).
O Eυάγγελος Παγούνης (1860-1918) Eλληνοδιδάσκαλος, µε
σπουδές στη Mεγάλη του Γένους Σχολή, ήταν πατριώτης ενθου-
σιώδης και ορµητικός.
Στην ηµερολογιακή του εξιστόρηση των γεγονότων της απε-
λευθέρωσης του Πωγωνίου εκθέτει τα γεγονότα µε αφήγηση λιτή,
δωρική και αποδίδει µε ενάργεια και λεπτοµερειακά τις τραγικές
στιγµές των Hπειρωτών, τις αρπαγές, λεηλασίες και καταπιέσεις
ως την ευλογηµένη ώρα της επίσηµης παράδοσης του Πωγωνίου
στους Έλληνες.
(Bλέπε «∆ολό στο Πωγώνι» σελ. 87)

H προσφώνηση Zητωκραυγές, δάκρυα χαράς,
δάκρυα απολυτρώσεως. Eναγκαλι-
«Nεανίσκοι και Παρθένοι, πρε- σµοί για την απολύτρωση µε τα λό-
σβύτεροι µετά νεωτέρων αινεσάτω- για του ενός προς τον άλλον «Xρι-
σαν το όνοµα Kυρίου, ότι ηυδόκησε στός Aνέστη... Aληθώς Aνέστη».
τις 6 Ιανουαρίου 2018, η σµού, όσων έχουν διασωθεί να αποστείλει και εις ηµάς τον νικη-
Σ
Άλλοι δε έλεγαν: «Πατρίς Aνέ-
φόρον Eλληνικόν στρατόν και τον
Πανπωγωνισιακή Οµο- στο περιβάλλον αυτό µέσα και στη».
δαφνοστεφή Στρατηλάτην προς
σπονδία, στα πλαίσια της κο- έξω από την Ελλάδα. Η δηµο- Ύστερα απ’ αυτά µπήκαν στο ∆ι-
απολύτρωσιν και της Hπείρου από
οικητήριο. Kατέβασαν την Aλβανική
πής της πίτας, βράβευσε τον σίευση των τεκµηρίων αυτών της προαιωνίας δουλείας.
∆όξα και Tιµή εις τον Eλληνικόν Σηµαία (που είχε αναρτηθεί στις 24
δικό µας Λάκη Παπαϊωάννου καθώς και όλων των σχετικών Nοεµβρίου 1912) και ύψωσαν την
Στρατόν, τον τιµήσαντα το Eλληνι-
οµότιµο καθηγητή του Πανεπι- ερευνών και µελετών. κόν όνοµα. Eλληνικήν Σηµαία.
στηµίου Ιωαννίνων, για την Αυτή η υπόσταση ενός κέν- ∆όξα και Tιµή εις τον µέλλοντα Πρώτη Σηµαία ύψωσαν του χω-
ανεξάντλητη προσπάθειά του τρου µελετών, ικανοποιεί πα- Bασιλέα ηµών, τον εφάµιλλον των ρίου ∆ολού, που ήταν κατασκευα-
στο ∆ηµοτικό Ελεύθερο Ανοι- µεγάλων Στρατηγών της Bυζαντι- σµένη µε όλους τους τύπους και
λαιό αίτηµα των κατοίκων της νής Aυτοκρατορία Nικηφόρου Φω- τους κανόνες.
χτό Πανεπιστήµιο στο ∆ελβι- περιοχής, για τη γνώση, τη µε- κά, Tσιµισκή και Kωνσταντίνου του Στην τελετή παρευρέθηκαν και
νάκι και το έργο του στα γράµ- λέτη, την έρευνα της ιστορίας. Πωγωνάτου. όλοι οι Tούρκοι και Aλβανίζοντες
µατα και τον πολιτισµό του Πω- ∆εύτε ουν ανακράζωµεν πά-
Ήδη από το 1861, έτος ίδρυσης ντες. Zήτω ο Eλληνικός στρατός, ο
και µε κακό µάτι έβλεπαν τα πράγ-
γωνίου. Στην οµιλία του ο κ. του Ελληνικού Συλλόγου Κων- µατα, που ποτέ δεν τα περίµεναν
τιµήσας το Eλληνικόν όνοµα.
Παπαϊωάννου ανακοίνωσε το σταντινουπόλεως, είχε εκφρα- Zήτω ο ∆ιάδοχος, ο τιµήσας την έτσι. H κυµατίζουσα στο ∆ιοικητή-
ξεκίνηµα του Κέντρου Ερευ- Eλλάδα, ήτις δι’ αυτού καταλαµβά- ριο Eλληνική Σηµαία στέκονταν
στεί παρόµοια επιθυµία, αλλά καρφί στην καρδιά τους.
νών Πωγωνίου και όπως ανέ- νει την προσήκουσαν θέσιν.
ποικίλοι λόγοι οικονοµικοί κυ- Zήτω η Eλλάς η εκθρέψασα τοι- Έγιναν τα πρακτικά της παραδό-
φερε:
ρίως εµπόδιζαν την πραγµατο- αύτα τέκνα, γνωρίζοντα να πολεµώ- σεως του ∆ιοικητηρίου, του Tηλε-
Είναι µια καταπληκτική συγ- σι υπέρ της Eλευθερίας των αδελ- γραφείου και του Pεζή ( ) τα οποία
ποίησή της. Από την άποψη αυ-
κυρία αυτή να το πραγµατώ- φών αυτών σφραγίστηκαν και παρεδόθηκαν
τή, κατέληξε, δεν νεοτερίζου- Zήτω η Eλευθερία».
σουµε, µε την υλοποίηση στό- στο ∆ήµαρχο κ. Aθανάσιον Kιτσώ-
µε, είναι όµως καινοτοµία η Στο τέλος του λόγου όλο εκείνο ναν, ως προσωρινόν ∆ιοικητήν.
χων και σκοπών που έχουν τε-
υλοποίηση του σχεδίου, υπό το πλήθος ξέσπασε σε ουρανοµή- Eγευµάτισαν στο σπίτι του ∆η-
θεί εδώ και λίγα χρόνια, που κεις ζητωκραυγές.
τις παρούσες συνθήκες και µάρχου Aθ. Kιτσώνα και οι Iππείς
περιλαµβάνουν: Kαι ο Λοχίας Γ. Παπαδηµητρίου
προϋποθέσεις. ανεχώρησαν µε προποµπές και ζη-
u Έρευνα και µελέτη της Η- ωµίλησε ως εξής:
τωκραυγές από το αµέτρητο εκείνο
πειρωτικής ιστορίας, του Πω- Συγχαρητήρια στον αξιέ- «H Tιµή η οποία αποδίδεται εις
ηµάς ανήκει εις όλον τον Eλληνικόν πλήθος.
γωνίου παινο συγχωριανό µας και ευ- Στις 4 Mαρτίου 1913 ήρθαν
στρατόν, όπως πολεµήσας ενδό-
u Η µελέτη και διάσωση και χόµαστε να ευοδωθεί η πολύ ξως, συνέτριψε τας στρατιάς της αντάρτες που θέλησαν να κακοποι-
διάδοση των πολιτισµικών επι- αξιόλογη αυτή προσπάθειά Tουρκίας. Aλλά µη λησµονείτε ότι ήσουν τους Mωαµεθανούς, µεταξύ
του, για την εκπλήρωση του το ήµισυ του Eλληνισµού είναι εισέ- των οποίων ήταν και ο Kαπετάν Xρή-
τευγµάτων της περιοχής τι δούλον και δι’ αυτό ζητείται η συν- στος Λιόντος από τη ∆ηµόκορη, αλ-
u Έρευνες για τη γλώσσα, σκοπού του Κέντρου Ερευνών, δροµή και η συνεργασία όλων. λά οι γνωστικοί και φιλήσυχοι Έλλη-
την εκπαίδευση, αρχαιολογι- που θα συµβάλλει αποφασιστι- Zητείται η συνδροµή και συνερ- νες της Bοστίνας δεν τους άφησαν
κά στην διάδοση και διάσωση γασία και υµών, ίνα ο δαφνηφόρος
κές, τη λαϊκή αρχιτεκτονική, τη να πειράξουν κανένα.
ηµών Στρατηλάτης φέρει εις πέρας
µουσική παράδοση, το πολυ- του πολιτισµού της περιοχής Tο Σάββατο ήρθε από το Aργυ-
το απελευθερωτικόν έργον.
φωνικό. µας. Υποχρέωση όλων των κα- ρόκαστρο ο Kαπετάν Σπύρο Mπόλ-
Zήτω ο δαφνοστεφής ∆ιάδοχος
λας µε άλλους αντάρτες. Aυτοί κα-
u Η σύνταξη όπου απαιτεί- τοίκων και των φορέων είναι η Kωνσταντίνος.
Zήτω ο Bος Mέγας Kωνσταντί- τά την νύχτα έκλεψαν χρήµατα από
ται επιστηµονικών περιγραφι- υποβοήθηση της όλης αυτής σπίτια ή και τα ζήτησαν από διαφό-
νος».
κών καταλόγων όλων των ευ- προσπάθειας. Tον λόγον του Λοχία επηκολού- ρους Tούρκους. ∆εν µάθαµε από
ρηµάτων του λαϊκού πολιτι- Γ.Μ. θησε αληθινό πανδαιµόνιο. πού πήραν και πόσα πήραν.
MAPTIOΣ
π§π ™ 2018
2012 « ∆O
O §Λ II ΩTTI IKKAA»» 6

την ευκαιρία ο Θανάσης (ο γιος
ANTΩNHΣ ΛATΣOYNAΣ του τον οποίον βάπτισα), να τα
φωτογραφίσω και να τα δηµοσι-
Ελαιογραφία του Γκάχου!, την τής σε µια από τις καλύτερες
εύσω στα «∆ολιώτικα».
οποία ζωγράφισε ο Αντώνης καλλυντικές εταιρίες (την
Ο Αντώνης χρηµάτισε και
από µνήµης πριν 50-60 χρόνια. REVLON) της Αµερικής και σε
Πρόεδρος της Αδελφότητος
(Η περιοχή Γκάχου είναι κάτω ένα από τα πιο πλούσια κατα-
Νέας Υόρκης για αρκετά χρό-
από του Βάσση το σπίτι και η στήµατα της εταιρίας στο
νια. Η Αδελφότητα µέσω των
άποψη είναι βορινή και από τα Μανχάταν της Νέας Υόρκης .
προσπαθειών του Αντώνη ανα-
αλώνια απέναντι από του Εκεί γνώρισε την `Ηρηθ την
νεώθηκε και πάντα ήταν σε
Μπούκουρη, όπου είναι και το οποία και παντρεύτηκε.
θέση να Φανεί χρήσιµη στις
αλώνι του Λατσούνα, από όπου Απέκτησαν δε έναν γιο τον
ανάγκες του χωριού µας.
όπως την είχε ο Αντώνης στην Θανάση, ο οποίος απέκτησε
Με θλιµµένη ψυχή, παρακα-
µνήµη του). δυο παιδάκια .
λούµε τον Θεό όπως έχει ελα-
Με το χάσιµο του Αντώνη, Ο Αντώνης στην πραγµατι- Ο Αντώνης παράλληλα του
φρό το χώµα της Νέας Υόρκης
δεν χάσαµε µόνον τον Αντώνη. κότητα ήταν Αµερικανός υπήκο- καλλιτεχνικού του επαγγέλµα-
που τον σκεπάζει.
Το ∆ολό έχασε και έναν από ος. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη τος, ήταν και ένας πολύ εξαιρε-
Θερµά Συλλυπητήρια.
τους λίγους εναποµείναντας το 1928 και κατά τις αρχές της τικός καλλιτέχνης Ελαιο-
Χριστόφορος και Κρυστάλλω
παλαιούς ∆ολιώτες από την δεκαετίας του 1930, επέστρε- Ζωγράφος. Με το πρόβληµα
µεγάλη οικογένεια Λατσούνα! Συµπληρωµατικές
Μου είναι τόσο δύσκολο να
εκφράσω τον εαυτό µου. Μαζί
πληροφορίες από
µε δύο-τρείς ακόµη άλλους Mαριάνθη Zέρβα
∆ολιώτες, βρισκόµαστε στο
θυροστόµι που διάβηκε ο – Ο Αντώνιος Λατσούνας
Αντώνης και όταν το περάσου- είχε υπηρετήσει ως πρόεδρος
µε και εµείς, τότε πια θα τελει- του Συλλόγου Άγιος
ώσει να υπάρχει πλέον η παλαιά Χριστόφορος ∆ολιωτών
∆ολιώτικη γενιά και η δική της Αµερικής και µάλιστα όταν
κριτική προς την δική σας!
χτιζόταν το καινούργιο εκκλη-
Με τον Αντώνη στο χωριό
σάκι Αγίου Χριστοφόρου
ήµασταν γείτονες, (µιά πόρτα
∆ολού είχε την τύχη να βρί-
ρε Φόρη, έλα να µε δεις και να
σκεται στο χωριό εκείνο το
τα πούµε, µου έλεγε πάντα).
καλοκαίρι και είχε προσφέρει
Παρόλο που ούτε κάπνιζε,
αρκετές υπηρεσίες στην ανοι-
ούτε έπινε, ούτε καταχρήσεις
έκανε το εµφύσηµα τον έκλει- κοδόµηση του Αγίου.
σε στο σπίτι µέσα για πολλά ΑΦήνει πίσω του την σύζυ-
χρόνια χωρίς να µπορεί να γό του Ίριθ, το γιο του
αλλάξει το φυσικό περιβάλλον Αθανάσιο, τη νύφη του Νάνσυ
του χώρου της ζωής του. και τις δύο εγγονές του,
Με τον Αντώνη και την οικο- Κρίστι και Τρίνιτι.
γένειά του είχαµε πάντα µια Από εµάς εδώ σε τούτη
όµορφη οικογενειακή και συγ- την µακρινή πατρίδα Αµερική,
γενική φιλία. Την τελευταία θα µας λείψει.
φορά που τους επισκεφθήκαµε Αιωνία να είναι η µνήµη
η Ήρηθ είχε ετοιµάσει πολλές του.
λιχουδιές, µας πρόσφερε και
την περίφηµη ∆ολιώτικη µπα- –Η Βασιλική
τσαριά! (την οποία έµαθε να ∆ιαµαντούκου είχε δουλέψει
φτιάχνει από την πεθερά της και αναδειχτεί στον οργανι-
την Όλγα). ψε µε την µητέρα του στο της υγείας του, το οποίο τον
χωριό, όπου και έµειναν µέχρι ανάγκασε νε κλειστεί στο σπίτι, σµό Σουλιώτισσας,
Όταν ανοίξαµε το ρεστοράν
το τέλος του δευτέρου του έδωσε την ευκαιρία να Αναγέννησης και ήταν αγαπη-
στην εξοχική περιοχή του
Παγκοσµίου πολέµου, οπότε ασχοληθεί περισσότερο µε το τή απ’ όλους τους Ηπειρώτες.
Κάτσκιλς της Νέας Υόρκης
επιστρέφοντες στη Νέα Υόρκη, παθητικό ταλέντο της ζωγραφι- Επίσης, ενδιαφερόταν και
(όπου και διαµένουµε τώρα),
έζησε µε τους γονείς του και κής, τελειοποιώντας έτσι και τις για τον σύλλογο ∆ολιωτών
κατά το τέλος της δεκαετίας
του1980 ο Αντώνης µε την την οικογένειά του µέχρι τώρα. ζωγραφικές του ικανότητες σε Αµερικής. Όλοι µας την εκτι-
Ήρηθ µας επισκέφτηκαν φέρ- (Φυσικά οι γονείς τους έχουν ευφάνταστη τεχνική ποιότητα. µούσαµε πολύ γιατί πάντα
νοντας µαζί τους το πιο όµορφο αποδηµήσει πριν χρόνια). Τα έργα του είναι εξαιρετικά βοηθούσε και τους δύο συλ-
δώρο πού θα µπορούσαν να µας Ο Αντώνης πάντα είχε ένα και αρκετά και ελπίζω ότι όταν λόγους. Μας λείπει.
χαρίσουν. Το πρώτο καλλιτεχνι- καλλιτεχνικό πνεύµα και εργά- θα ηρεµίσει η κατάσταση στην Ας είναι αιωνία η µνήµη
κό έργο του Αντώνη, την στηκε ως καλλιτέχνης κοµµω- οικογένεια τους, θα µου δώσει της.
MAPTIOΣ
π§π ™ 2018
2012 « ∆O
O §Λ II ΩTTI IKKAA»» 7

Η κοπή πίτας και η εκλογοα- ΣYNTAΓEΣ MAΓEIPIKHΣ
πολογιστική Γεν. Συνέλευση Κοτόπουλο ∆ολιώτικο
της Αδελφότητας Αθηνών κλέφτικο γεµιστό στη λα-
δόκολλα...
Η Αδελφότητα ∆ολού της - Παπαλαζάρου Βασίλης Υλικά Συνταγής
Ηπείρου «Ο Άγιος Χριστόφορος» - Σακελλαρίου - Ματσαΐδώνη 1 κοτόπουλο (γύρω στα
της Αθήνας, την Κυριακή 21-1- Ντίνα 1.700 γραµ.)
2018, πραγµατοποίησε στο ξενο- - Χριστοδούλου Αντιγόνη Άννα 4-5 κ.σ. ελαιόλαδο
δοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, την Τακτική Στη συνέχεια ακολούθησε η 2 κ.σ. µουστάρδα
Εκλογοαπολογιστική Γενική κοπή της πίτας από τον Πρόεδρο χυµό από 1 λεµόνι
Συνέλευση για την ανάδειξη της Αδελφότητας Φοίβο Κλείνουµε τις λαδόκολλες,
λίγη ρίγανη φρέσκια
νέου ∆Σ και παράλληλα την κοπή Κουβαρά και το φλουρί έπεσε κρατώντας µέσα όλα τα ζουµιά.
της Βασιλόπιτας. Μέσα σε ένα στον Φίλιππο Ζωΐδη γιο του λίγο θυµάρι φρέσκο
Τυλίγουµε σε αλουµινόχαρτο
ζεστό και οικογενειακό περιβάλ- Χριστόφορου, σηµατοδοτώντας 2-3 σκ. σκόρδο µε τη φλούδα
και ακουµπάµε στο ταψί.
λον, ανταµώσαµε όλοι οι χωρια- την ελπίδα για την συνέχιση του τους
νοί, ανταλλάσοντας ευχές για το ενδιαφέροντος για το αγαπηµέ- αλάτι Tου Θανάση Παπαϊωάννου
νέο έτος. νο µας ∆ολό από την νεολαία. πιπέρι 400 γραµ. µανιτάρια
Στην οµιλία του ο Πρόεδρος Η φετινή συµµετοχή χωρια- ολόκληρα (ασπροµανίταρα µέ-
της Αδελφότητας Φοίβος νών ήταν στα περσινά επίπεδα, Για το ψήσιµο του κλέφτικου
τρια σε µέγεθος) (προαιρετικά)
Κουβαράς, αφού ευχαρίστησε γέµισε η αίθουσα από χαρούµενα κοτόπουλου
150 γραµ. κεφαλογραβιέρα
όλους όσους τίµησαν µε την πρόσωπα. Ανταµώσαµε µε Επιλέξτε τον αργό ή τον γρή-
10 ντοµατίνια cherry
παρουσία τους την εκδήλωση, χωριανούς και συγγενείς, ανα- γορο τρόπο ψησίµατος που σας
Για τη γέµιση 3 χρωµατιστές
προτείνω, ανάλογα µε το χρόνο
πιπεριές
που έχετε στη διάθεσή σας.
1 κρεµµύδι µικρό
Και στις δύο περιπτώσεις, 20-
1 σκ. σκόρδο (σπασµένη)
25 λεπτά πριν τελειώσει ο χρό-
4-5 λιαστές ντοµάτες (ψιλο-
νος ψησίµατος, ανοίγουµε τις
κοµµένες)
λαδόκολλες.
200 γραµ. κεφαλογραβιέρα ή
Βάζουµε σε ένα µπολ τα µα-
κεφαλοτύρι (σε κοµµάτια)
νιτάρια ολόκληρα, τα ντοµατίνια
φρέσκα µυρωδικά (ρίγανη και
κοµµένα, το τυρί κοµµένο σε κα-
θυµάρι)
ρέ, το αλάτι, το πιπέρι, το φρέ-
λίγο ελαιόλαδο
σκο θυµάρι και ανακατεύουµε.
αλάτι
Αραδιάζουµε όλα τα υλικά, πλάι
πιπέρι
στο κοτόπουλο και στα ζουµιά
2-3 µεγάλες λαδόκολλες
του. Συνεχίζουµε το ψήσιµο για
2-3 κοµµάτια αλουµινόχαρτο
ευχήθηκε για τη νέα χρονιά και σκαλίσαµε τα περασµένα, θυµη- 25 λεπτά περίπου.
Εκτέλεση
αναφέρθηκε στα πεπραγµένα θήκαµε περιστατικά και ιστορίες
της περσινής χρονιάς της από το χωριό, ήπιαµε καφέ, 1ος τρόπος ψησίµατος:
Για τη γέµιση για το κλέφτικο
Αδελφότητας, καθώς επίσης και φάγαµε βασιλόπιτα και περάσα- «Αργός»
στους στόχους της τρέχουσας µε υπέροχα. Συγχαρητήρια σε κοτόπουλο
χρονιάς. Η γενική συνέλευση όλους τους παρόντες, πρωταγω- Κόβουµε τα λαχανικά σε κοµ- Ψήνουµε σε προθερµασµένο
ανέδειξε παµψηφεί το νέο νιστές και µη και ευχόµαστε µάτια, σε µέγεθος µπουκιάς. φούρνο στους 150-170 βαθµούς
∆ιοικητικό Συµβούλιο που απαρ- τέτοιες ευχάριστες συνάξεις να Ανακατεύουµε όλα τα υλικά της C για 2 ώρες, ανοίγουµε τις λα-
τίζεται από τους (κατά αλφαβητι- γίνονται συχνά πέρα από το γέµισης. δόκολλες, δυναµώνουµε το
κή σειρά): έθιµο. Το στεγνώνουµε µέσα έξω. φούρνο στους 200 βαθµούς C
- Καλαγκιά - Ρουµελιώτη Ελένη Περισσότερες φωτογραφίες
Αλατοπιπερώνουµε την κοιλιά. και συνεχίζουµε το ψήσιµο για
- Κατσιλέρη - Φούκου Βασιλική στην ιστοσελίδα µας
Το γεµίζουµε. Το δένουµε µε 25 λεπτά, µέχρι να ροδίσει.
- Κουβαράς Φοίβος (www.dolo.gr)
- Κωσταρά Παναγιώτα Γ.Μ. σπάγκο να κρατήσει το σχήµα
του στο ψήσιµο. 2ος τρόπος ψησίµατος:
Βάζουµε τις λαδόκολλες «Γρήγορος»
σταυρωτά µέσα σε βαθύ ταψί.
Ακουµπάµε το γεµιστό κοτόπου- Προθερµαίνουµε το φούρνο
λο. στους 200 βαθµούς C στoν αέ-
Ανακατεύουµε σε ένα µπολ ρα. Ψήνουµε για 1 ώρα και 20 λε-
το λάδι, τη µουστάρδα, το λεµό- πτά, ανοίγουµε τις λαδόκολλες
νι, τη ρίγανη, το θυµάρι και το και συνεχίζουµε το ψήσιµο για
αλατοπίπερο. Περιχύνουµε το περίπου 20 λεπτά ακόµα, µέχρι
κοτόπουλο και το αλείφουµε γύ- να ροδίσει.
ρω γύρω. Προσθέτουµε τις σκε- Καλή επιτυχία.
λίδες σκόρδο µε την φλούδα.
MAPTIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 8

Σκέψεις - Σχόλια AΠO TON A∆OΛO-∆OΛIΩTH

8η ΜΑΡΤΙΟΥ: ΓAΪ∆APOΣ: KΛAΣIKH AΞIA γάνωνε χωριανικό τραπέζι και τα έσοδα
Παγκόσµια ηµέρα της Γυναίκας ενίσχυαν το ταµείο της για λειτουργικές
Τα γαϊδουράκια δε θέλουν ιδιαίτερες
ανάγκες του σχολείου. Ήταν επίσης
συστάσεις. Ωστόσο, σήµερα, έχουν απο-
Με αφορµή τον εορτασµό της 8ης ευκαιρία, µετά από τις κοπιαστικές και
µείνει λίγα, καθώς αντικαταστάθηκαν από
Μαρτίου, Παγκόσµιας Ηµέρας της δύσκολες µέρες και νύχτες του χειµώνα,
τα αυτοκίνητα. Τα γαϊδούρια έχουν χρη-
Γυναίκας, εύχοµαι σε όλες τις γυναίκες για αντάµωµα µεταξύ των χωριανών, ιδι-
σιµοποιηθεί για χιλιάδες χρόνια, ήταν το
χρόνια πολλά και δηµιουργικά, να έχουν αίτερα των γυναικών που οληµερίς απα-
βασικό µέσο µεταφοράς ανθρώπων και
υγεία, δύναµη και υποµονή για να συνεχί- σχολούνταν στις δουλειές (σπίτι, παιδιά,
πραµάτειας σε αποµακρυσµένες ορεινές
σουν να στηρίζουν την οικογένεια και την γερόντους, ζώα, εξωτερικές εργασίες),
περιοχές, όπου οι δρόµοι είναι λίγοι και
κοινωνία, µέσα από τον πολύπλευρο να ξαποστάσουν λιγάκι, να ανταλλάξουν
δύσκολοι. Σε κάποια µέρη µας ακόµα
ρόλο τους, µε µαχητικότητα και θάρρος. ειδήσεις και σχόλια (κουτσοµπολιά), και
είναι.
Η γυναίκα είναι η µάνα, η γιαγιά, η παράλληλα να διασκεδάσουν µια και
σύντροφος, η σύζυγος, η φίλη, η εργαζό- υπήρχε και µουσική.
µενη, η συνάδελφος. Είναι ο πυρήνας της Για την ιστορία να αναφέρω πως το
κοινωνίας µας. Είναι εκείνη που µέσα από παραδοσιακό πιλάφι το έφτιαχνε η
αγώνες κατάφερε να κατοχυρώσει τη συµ- Μαρούσιω του Μπέη (γιαγιά του Βασίλη
µετοχή της σε όλους τους τοµείς της κοι- ∆άκα) αργότερα ο Νάσιο-Λέκκας, ο
νωνίας και δεν σταµάτησε ποτέ να αγωνί- Γιώργο-Τζήµος, Σταύρο Παράσχος.
ζεται για τα αυτονόητα.
Να υπενθυµίσω όµως ότι οι διακρίσεις
µε βάση το φύλο παραµένουν ισχυρές.
Μόλις χθες η Eurostat ανακοίνωσε ότι οι
Eπιστρέφοντας ,στη βάση του µετά το ιερό καθή-
γυναίκες στην ΕΕ αµείφθηκαν κατά µέσο
κον, µε το «I.X.» του και παρέα πάντα, για καλό
όρο 16% λιγότερο από τους άνδρες. Και και για κακό, µε το αλεξιβρόχιο.
αυτό είναι µόνο µία πτυχή των ανισοτή-
των. Το αυτοκίνητο σήµερα είναι δυνάστης
των ατόµων και της κοινωνίας γιατί επι-
ΚΛIMATIKH AΛΛAΓH βαρύνει δυσανάλογα οικονοµικά και περι-
βαλλοντικά σε σχέση µε την προσφορά
Πιο κοντά στο όριο συναγερµού η κλι-
του. Μόνο αν χτίσουµε µια κοινωνία που
µατική αλλαγή.
θα βασίζεται σε δηµοκρατικούς πολιτι-
Τον τελευταίο καιρό, είδαµε στον
κούς και οικονοµικούς θεσµούς θα κατα-
κόσµο κάποιες ασυνήθιστα έντονες χει-
φέρουµε να καταστήσουµε το αυτοκίνητο
µερινές καιρικές συνθήκες. Οι επιστήµο-
υπηρέτη του ανθρώπου σε αντίθεση µε τη
νες λένε ότι οδηγούµαστε σε έναν πιο
σηµερινή κατάσταση όπου ο άνθρωπος
θερµό κόσµο µε έντονα καιρικά φαινόµε-
είναι εξάρτηµα του αυτοκινήτου.
να, εφόσον συνεχίζουµε να καταστρέ-
φουµε το περιβάλλον. Η καταστροφή του
TO «TPAΠEZI» TΩN TPIΩN IEPAPXΩN O αλησµόνητος µάγειρας Γιώργο-Tζήµος
περιβάλλοντος είναι η µεγάλη µας ντρο-
πή καθώς υποθηκεύει τη ζωή και το µέλ- Ανήµερα της (σχολικής) γιορτής των
λον των ανθρώπων στον πλανήτη. Το Τριών Ιεραρχών, η σχολική Εφορία διορ-
κλίµα θα γίνει ο υπ’ αριθµόν ένα εχθρός
ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
του.
Αν δεν γίνει συνείδηση και προσωπική Η Μεγάλη Εβδοµάδα, είναι από τις πιο
υπόθεση του καθενός η προσπάθεια προ- αγαπηµένες µου µέσα στο χρόνο. Με πιά-
στασίας του περιβάλλοντος, τότε κρίνε- νει µια βαθιά µελαγχολία και µια αναπό-
ται επισφαλής ακόµη και η ίδια επιβίωση ληση στα παλιά, στα χρόνια που έφυγαν.
του ανθρώπου πάνω στη γη Οι µέρες αυτές δεν είναι µόνο στόλι-
σµα, αρνιά και χρωµατιστά αβγά. Είναι
ΤEΛEIΩNEI MIA XPONIA κάτι πολύ περισσότερο, κάτι πολύ µεγα-
KAI ΞEKINA KATI KAINOYPΓIO λύτερο αυτή η γιορτή. Είναι η επαφή µε
τις ρίζες, µε το παρελθόν. ….
Ευκαιρία λοιπόν να αναθεωρήσεις τα
1982. Στην ισόγεια αίθουσα του Σχολείου. ∆ιακρίνο- Πάσχα για µένα πάντα σήµαινε και
λάθη σου, να δεις τις ευκαιρίες σου, να
νται: Hλέκτρα και Nικόλαος ∆άκας, Σπύρος και Mα- πάντα θα σηµαίνει ένα πράγµα… επι-
ψάξεις τους τρόπους που µπορούν να
τούλα Kαρακίτσου, Λαµπρινή Φωτοπούλου (Kατσι- στροφή...
πραγµατοποιηθούν τα όνειρα σου και… κούµπα) Bασιλική Kωσταρά (σύζυγος Xρήστου), Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά σε
Μα τι σου λέω; Πάλι τα ίδια θα κάνεις και Xαρίκλεια και Tάσος Zωίδης, Λευτέρης Φωτόπου-
όλους, µε υγεία και χαρά. Ξεχωριστές
το 2018 λος, Aντώνης Tσάµης (από Σταυροσκιάδι), ∆άκας
Bασίλειος. Στο βάθος η Kαλλιόπη Aνδρέα Mαλάµη. ευχές στους εορτάζοντες όπως και στους
(Aρχείο Γιάννη Mποντίνη) Γιώργηδες.
MAPTIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 9

Εις µνήµη
Νικολάου Παγούνη 25η Mαρτίου: ∆ιπλή Γιορτή
Πρώτη Φεβρουαρίου 2018 και
Στις 25 του Μάρτη, όλοι οι «Όλη δόξα, όλ’ η χάρη, Άγια µέ-
ενώ η ηµέρα δείχνει να κυλά
Πανέλληνες και η εκκλησία µας, ρα ξηµερώνει και τη µνήµη του
αρµονικά ένα ξαφνικό κουδούνι-
σµα του τηλεφώνου φέρνει τη γιορτάζουµε διπλή γιορτή. Τον το Έθνος χαιρετά γονατιστό»!
δυσάρεστη είδηση, πράγµατι ο Ευαγγελισµό της Θεοτόκου και Είναι η µεγαλύτερη Εθνική µας
αγαπητός σε όλους µας Νίκος την επέτειο της Εθνεγερσίας, Γιορτή. Είναι ο ξεσηκωµός των
ταξίδευσε στη χώρα των αγγέ- της Παλιγγενεσίας του Έθνους σκλαβωµένων Ελλήνων κατά
λων. µας. Από τη µια µεριά, η εκκλη- του δυνάστη Οθωµανού!
σία µας µε το χαρµόσυνο µήνυ- Χριστιανισµός και Ελληνι-
Αξιοµακάριστε αδελφέ Νίκο, µα της Θείας ενσάρκωσης, που σµός αυτό ας είναι το µεγάλο
Με στυλοβάτη της ζωής σου, µε τόσο σαφή τρόπο µας το πα- Εθνικό µας µήνυµα.
την αγαπηµένη σου σύζυγο Χαρά ρουσιάζει ο ευαγγελιστής Λου- Και σήµερα, όπου ποικιλώνυ-
αξιωθήκατε να καµαρώσετε τα κάς στο ευαγγέλιό του (κεφ. µοι εχθροί, Θέλουν να µας κατα-
παιδιά και τα εγγόνια σας υπηρε- Α΄στιχ. 26-38) που την ηµέρα πατήσουν και να µολύνουν τα Ιε-
τούντα µε το δικό τους απαραµύ-
αυτή, ο Θεόσταλτος Αρχάγγε- ρά µας χώµατα, τα αιώνια µηνύ-
θητο τρόπο τα ευγενή ήθη και
λος Γαβριήλ, παρουσιάζεται µατα της διπλής µας Γιορτής,
έθιµα της γενέτειράς σου.
στην Παρθένο Μαρία στη Ναζα- πρέπει πάντοτε να µας συνοδεύ-
Εµείς θα σε θυµόµαστε ως βιά των τεσσάρων αιώνων από
ρέτ και της ανήγγειλε, ότι θα ουν και να µας οδηγούν!
αξιολάτρευτο οικογενειάρχη, για την οθωµανική αυτοκρατορία.
τις αρετές σου, για τον ήπιο γεννήσει, τον Ιησού Χριστό, τον Έτσι πάντοτε η χώρα µας, το
Και ήρθε η ευλογηµένη µέρα της
χαρακτήρα σου, για την ∆ωρική Σωτήρα του Κόσµου. Και η τα- - Έθνος µας- θα οδηγείται εσαεί
25ης Μαρτίου του 1821, ήρθε η
σου προσωπικότητα και πάνω πεινή κόρη είπε πως θα γίνει αυ- νικήτρια, ∆ηµοκρατική, Ελεύθε-
ώρα της Ελευθερίας, σαν τη σπί-
από όλα για τον αγώνα σου, που τό; κι ο Αρχάγγελος της είπε, το ρη και θριαµβευτική στη δοξα-
θα που ήταν κρυµµένη στη στά-
καρποφόρησε να ανασυσταθεί η Άγιο πνεύµα θα έλθει και η δύνα- σµένη Πορεία της.-
χτη. Η ώρα της απόφασης για
Αδελφότητα του ∆ολού «Ο Άγιος µη του Υψίστου θα σε επισκιάσει Σωκράτης Μιχ. Οικονόµου
λευτεριά. Αυτή είναι η πεµπτου-
Χριστόφορος». και η δούλη του Θεού είπε στο Συν/χος ∆άσκαλος
σία της διπλής γιορτής.
Τα καλοκαίρια θα έχουµε µια µήνυµα του αγγέλου «στο Χαίρε Γεροπλάτανος Πωγωνίου
θέση για σένα στο καφενείο του Ακόµη ας σηµειώσουµε από
και χαριτωµένη, ο Κύριος µετά Τ. Σχολικός Σύµβουλος
χωριού µας, κάτω από το περι- το βιβλίο «Ιστορία Νεωτέρας Ελ-
Σου» κι αυτή απάντησε «Ας γίνει Ειδικής Αγωγής
στύλιο εκεί που συνήθιζες να µας λάδος» Ν. Αντιπάτη - Ε. Αλεξίου
το θέληµα του Κυρίου». Κι ο άγ- Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
συµβουλεύεις, να συνοµιλείς µε - ∆. Κατσαδήµα Αθήνα 1956 σελ.
γελος εξαφανίστηκε. Αυτό είναι
τους οικείους σου αλλά και µε 142) «ότι οι Έλληνες µολόνότι
το ένα µήνυµα.
εµάς τους φίλους σου ∆ολιώτες έµειναν υπόδουλοι επί 400 ολό-
Και το άλλο είναι το «Ελευθε-
και µη. κληρα χρόνια, δεν ελησµόνησαν
Αψευδής µάρτυς είναι η προ-
ρία ή Θάνατος» των επαναστα-
την θρησκεία τους, την γλώσσα
«∆OΛIΩTIKA»
τηµένων Ραγιάδων, που ο ∆ε- Όργανο του Eκπολιτιστικού Συλλόγου
σωπική µου εµπειρία την οποία τους την πίστη τους εις τον Θε- ∆ολού Iωαννίνων
σαν βίωµα την καταθέτω στην σπότης των Παλαιών Πατρών,
όν, την Πατρίδα τους και τον ιε- Aπολλωνίας 21 T.K. 4523 32
οικογένειά σου που έχασε τον Γερµανός, στο µικρό και αφώτι- Tηλ. 26510 44558
ρόν αγώνα υπέρ της Ελευθε-
πολυτιµότερο άνθρωπό τους τον στο µοναστήρι της Αγίας Λαύ- E-mail: doliotika@dolo.gr
ρίας». Ο δε γέρος του Μοριά ο
πατέρα, τον παππού, τον δάσκα- ρας στις 25 του Μάρτη του 1821 Yπεύθυνος έκδοσης:
Θ. Κολοκοτρώνης έλεγε.
λο, τον στυλοβάτη. Προσεύχοµαι ευλόγησε τα όπλα των Ελλή- Aγνή Bραβορίτη
«Όταν αποφασίσαµε να κά- Πρόεδρος Συλλόγου ∆ολού Πωγωνίου
στον Άγιο Χριστόφορο να πρε- νων, µε το σύνθηµα « Ελευθερία
σβεύει για την ανάπαυση της
µωµεν την Επανάστασιν, δεν Υπεύθυνος σύνταξης:
ή Θάνατος», όπου οι Έλληνες
ψυχής σου και η ευχή σου να εσυλλογισθήκαµεν ούτε πόσοι Iωάννης Μποντίνης
ήταν αποφασισµένοι να ζήσουν Απολλωνίας 21 - 45332 Ιωάννινα
συνοδεύει την οικογένειά σου και ήµεθα, ούτε πως δεν έχοµεν άρ-
ελεύθεροι ή να πεθάνουν ως KΩ∆IKOΣ 4587
να είναι το φώς στην περαιτέρω µατα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβα-
Αγωνιστές του 1821! Μέσα του
πολυετή ζωή της προσφιλούς στούσαν τα κάστρα και τις πό- ΣYNTAKTIKH EΠITPOΠH
κυριαρχούσε ο Θούριος του Ρή-
συζύγου σου Χαράς και των απο- λεις….Αλλά ως µία βροχή έπεσε Kώστας Mέξης
γα Φεραίου. «Καλύτερα µιας Iωάννης Mποντίνης
γόνων σας. σε όλους η επιθυµία της Ελευθε-
ώρας ελεύθερη ζωή, παρά σα- Aγνή Bραβορίτη
Με αυτά τα λίγα λόγια κατα- ρίας µας, κι όλοι µικροί, µεγάλοι,
ράντα χρόνια σκλαβιά και φυλα- ∆έσποινα Πορίκη
θέτω την αγάπη µου, την εκτίµη- όλοι εσυµφωνήσαµε σε αυτόν Γιάννης Φωτόπουλος
ση και τις θερµότερες προσευχές κή». Αυτό είναι το βαθύτερο
τον σκοπό, και εκάµαµε την επα- Aγνή Φωτοπούλου
µου για την υγεία της οικογένει- νόηµα της διπλής γιορτής.
νάστασιν» Αυτή λοιπόν είναι η Οι συνδροµές - συνεργασίες
άς σου καθώς και την ανάπαυση ∆ύο µηνύµατα –αγγέλµατα–
διπλή γιορτή του Ευαγγελισµού. να αποστέλλονται ή στη ∆/νση:
της ψυχής σου στους ουράνιους που ειπώθηκαν από διαφορετικά Mποντίνη Iωάννη
Ποια Ελληνική ψυχή, είναι
πατέρες της Ορθόδοξης Πίστης στόµατα, σε διαφορετικά χρονι- Aπολλωνίας 21 T.K. 45332 Ιωάννινα
ικανή να µη συγκινηθεί από το
µας. κά διαστήµατα, αλλά µε τον ίδιο Tηλ. 26510 44558 - Kιν. 6944214969
νόηµα αυτής της διπλής γιορ- ή στην Tρàπεζα Πειραιώς
σκοπό. Η απολύτρωση της αν-
Αιωνία η Μνήµη σου. τής……………. Aριθ. Λογ. 5407-025725-400
θρώπινης ψυχής από την αµαρ- IBN GR 140172 4070 0054 0702 57 25 400
Αδελφότητα ∆ολού της Ηπείρου Καµία! ∆οξολογίες, πανηγυ-
«O Άγιος Χριστόφορος»
τία και η απελευθέρωση του Xειρόγραφα που δηµοσιεύονται ή όχι,
ρισµοί, παρελάσεις, Ύµνοι, χο-
σκλαβωµένου Ελληνικού γέ- δεν επιστρέφονται.
O Πρόεδρος ροί και τραγούδια. Έτσι πρέπει!
νους, από την ανυπόφορη σκλα- Oι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν
Φοίβος Κουβαράς τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν.
MAPTIOΣ
π§π ™ 2018
2012 « ∆O
O §Λ II ΩTTI IKKAA»» 10

Αφιέρωµα O ∆ολιώτης Αρχιτέκτονας Γιώργος Ζέρβας
(α΄ µέρος) ∆ολό 1924 - 2016 Αθήνα

Σχεδιασµός, κείµενα, επιλογή κειµένων ∆ηµ. Γ. Ζέρβας

Ο Άνθρωπος του λιθαριού 1

Τούτη η γη δεν είναι πλούσια. ∆εν είναι
χώµα παχύ, εύκολο στο όργωµα, νερό άφθο-
νο να γίνει λάσπη καρπερή (...). Τα ροζιασµέ-
να µου δάχτυλα άνοιξαν τρύπες µε υποµονή
στο βράχο, πλέχτηκαν ρίζες µέσα του. Το
λιγοστό χώµα το προστάτευσα υψώνοντας
πεζούλια και τειχιά από λιθάρια κι ανοίχτηκα
στον ουρανό, στον άνεµο, στη βροχή και στον
ήλιο. ∆εν είχα πηλό και ξύλο άφθονο να χτίζω
εύκολα, έτσι έµαθα να πελεκώ τον βράχο, να
τον δουλεύω, να χτίζω ανθεκτικά ναούς,
κάστρα και θέατρα που να διαβαίνουν τους
αιώνες κι όσο γερνούν να κερδίζουν οµορφιά.
∆ουλεύοντας την πέτρα ζυµώθηκα µε τη
σκληράδα, την αντοχή, την περηφάνια και την
σταθερότητα του βράχου. Τα βουνά γύρω
έκλειναν τους ορίζοντες, ψήλωσα για να δω
από πάνω τους.
(...)
Τα βράχια θα µπορούσαν να µε πλακώ-
σουν, τα έκανα έργα για να σηκωθώ πάνω
τους και να πλησιάσω τον ουρανό.
Οι άνθρωποι της άµµου, του πηλιού, του
χώµατος ζήσαν εύκολα και χάθηκαν εύκολα.
Εγώ έζησα δύσκολα και δε χάθηκα.
Έµεινα ένα µε τα λιθάρια, τα λιθάρια φρου-
ρός µου και εγώ υπερασπιστής τους, εγώ ο
άνθρωπος του λιθαριού, ο υµνητής της
πέτρας, ο απροσκύνητος ριζωµένος στης λευ-
τεριάς τη γη.
1964 Kηφισιά. H κατοικία του αρχιτέκτονα. Άγγελος Σικελιανός 1968 ∆ολό. O Άγιος Xριστόφορος

1976 Aκρόπολη Aθήνας. Oι νέες προσβάσεις

1. Το σπάνιο αυτό κείµενο του Σικελιανού διαβάσαµε ως µοναδικό επικήδειο την ηµέρα της ταφής του Γιώργου Ζέρβα.
Κω.νος Ι. Γουργουλιάνης – Νίκος Κ. Κυριαζής, Άννα Σικελιανού Ο έρωτας και το όνειρο (Η ζωή της σαν µυθιστόρηµα), 2012 Καστανιώτης
MAPTIOΣ
π§π ™ 2018
2012 « ∆O
O §Λ II ΩTTI IKKAA»» 11

ΡΙΞΑΝΕ ΛΑ∆Ι
Kοινωνικά ΣTH... «ΓEITONIA TΩN AΓΓEΛΩN» ΣΤΟ ΛΥΧΝΑΡΙ
ΓENNHΣEIΣ O NIKOΣ
– Mούστου Xριστίνα 50
Ξηµέρωνε Φλεβάρης και ο – Mπακόλα Mαγδαληνή 20
– Ο Ιωάννης Ζέρβας, γιός
αγαπητός σ’ όλους τους – Oικογ. Nάτσικα στη
του Ναπολέοντα, απέκτησε ∆ολιώτες Nίκος Παγούνης κίνη- µνήµη ∆. Nάτσικα 100
το δεύτερο αγοράκι (και το σε για το τελευταίο του ταξίδι – Γιάνναρου ∆έσποινα 50
πρώτο ήταν επίσης αγοράκι) στη «γειτονιά των Aγγέλων». – Στράτος Αντώνιος 20
και τα ονόµατα αυτών Πάλεψε σαν παλικάρι, που ή- – Τσάµης Γιάννης 20
ταν, µε θάρρος, κουράγιο και
Θωµάς και Ναπολέων. αισιοδοξία για εβδοµήντα µέρες Ενηµέρωση
Στους ευτυχισµένους γο- προσπαθώντας να ξεπεράσει το Για καλύτερη εξυπηρέτηση πα-
νείς, παππούδες και γιαγιά- πρόβληµα υγείας, που του ρακαλούµε τα εµβάσµατά σας, να
δες, ευχόµαστε να τους παρουσιάσθηκε ξαφνικά. Kι όταν τα στέλνετε:
οι δυνάµεις του τον εγκατέλει- 1) Mέσω της Τράπεζας Πειραι-
ζήσουν µε υγεία και ευτυχία.
ψαν, αναπαύθηκε γαλήνια, όπως ώς στο λογαριασµό του Πολιτιστι-
γαλήνια ήταν κι’ ολόκληρη η ζωή κού Συλλόγου, Αριθ. Λογ. ΙBAN:
ΘANATOI του. GR 1401724070005407025725400
Θα λείψεις απ’ όλους Nικόλα. 2) Στον Ιωάννη Μποντίνη
– Απεβίωσε την 1η Θα λείψει η καλοσύνη σου, η Απολλωνίας 21 Τ.Κ. 45332 Ιωάννι-
Φεβρουαρίου 2018 στην χρυσή σου καρδιά, ο καλός σου να: α) Με ταχυδροµική επιταγή ή β)
Mούστο, Aνδρέα Zαχάρη,
λόγος, τα αστεία σου. Kαι συ,
Αθήνα ο Νίκος Παγούνης και Bαγγέλη Παγούνη και Πολυξένη µέσω του δικτύου Western Union
που δεν είχες στενοχωρήσει µε
αναπαύθηκε στο Β΄ Πανταζή, είσαστε κοµµάτι της
τα λόγια ή τις πράξεις σου κανέ-
ζωής της µάνας µου και αγαπηµέ- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ
Νεκροταφείο της Αθήνας. να, µας φύλαξες τη µεγαλύτερη
νης ξαδέλφης σας κυρά Aγλαΐας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ας είναι αιωνία η µνήµη στενοχώρια µε το πέταγµα στους
Θα λείψεις απ’ όλους µας
ουρανούς. – Στη µνήµη ∆ηµητρίου Τσέρου
του Nίκο.

Αντωνίου 50 €
Yπήρξες ένας πετυχηµένος πρόσφερε η οικογ. Στράτου
Kαι από το χωριό θα λείψει και
οικογενειάρχης, ένας αξιοσέβα-
ΜNHMOΣYNA η φυσική σου παρουσία και το
στος «δάσκαλος», ένας καλός – Στη µνήµη Αντωνίου Λατσού-
ανοιχτό σπίτι, για πολλές µέρες
– Στην Αθήνα έγινε το συγγενής, ένας γνήσιος πατριώ-
το χρόνο, χειµώνα-καλοκαίρι. να πρόσφεραν οι.
40ήµερο µνηµόσυνο του της, ένας ευχάριστος φίλος και
Θα λείψει η φροντίδα του σπι- – Αδελφότητα Αµερικής 100
είχες κερδίσει µια ξεχωριστή
Νίκου Παγούνη τιού σου, οι εργασίες σου στον δολ.
θέση στις καρδιές όλων µας.
– Στην Αµερική έγινε το κήπο, όπου χαιρόσουν τη ζωή, τις – Ελευθέριος και Αγγελική Μπέ-
Ένας καλός σύζυγος, ένας
ώρες της ξεκούρασης στο χωριό. τζιου 50 δολ.
40ήµερο µνηµόσυνο του τρυφερός πατέρας, ένας γλυκός
Όµως παρηγοριόµαστε όλοι – Παναγιώτης και Μαρία Μπέτζι-
Αντωνίου Λατσούνα παππούς.
µας, γιατί όταν οι άνθρωποι φεύ-
Mια παιδική, τρυφερή καρδιά. ου 50 δολ.
Ας είναι αιωνία η µνήµη γουν από κοντά µας, εξακολου-
Παρηγοριά στη γυναίκα ας είναι – Μαριάνθη Ράπτη 50 δολ.
τους θούν να µένουν ζωντανοί, όσο
ότι «περπάτησε» στη ζωή δίπλα – Στη µνήµη Βάσως ∆ιαµαντού-
κρατάµε στην καρδιά µας ζωντα-
σ’ ένα σπουδαίο σύζυγο. Στα παι- κου:
νές τις αναµνήσεις από τη ζωή
διά και στα εγγόνια σου, ότι βρέ-
EYXAPIΣTHPIO θηκαν, στις καλές και στις κακές
µαζί τους, όσο τους θυµόµαστε – Aδελφότητα Aµερικής 100
και όσο ελπίζουµε, ότι κάπου- δολ.
Oι απερχόµενοι από το τους στιγµές, δίπλα σ’ ένα δίκαιο
κάποτε, θα βρεθούµε πάλι µαζί – Στη µνήµη Νικολάου Παγούνη
και ενάρετο πατέρα και παππού.

– Μούστου Χριστίνα 100 €
∆.Σ. του Πολιτιστικού Συλ- τους. πρόσφεραν οι.
Kαι σε µας όλους, ότι ήσουν ο

– Οικογ. Ζωίδη Λευτέρη 50 €
λόγου ∆ολού Iωαννίνων Kαλοτάξιδο το ...«δροµολόι»
«δικός» µας, υπέροχος λεβέ-
σου Nίκο.
(Mποντίνης Γιάννης, Mέξης ντης, συγγενής και φίλος.
Για τους λεβέντες µόνο ο δρό-

γιώτη και Αικατερίνης 50 €
Kώστας, Mποντίνης Γιώρ- Προσωπικά δεν σου κρύβω – Oικογ. Σωτηροπούλου Πανα-
µος της αιώνιας µνήµης υπάρχει

– Οικογ. Ζωίδη Παντελή 50 €
γος, Φωτόπουλος Άκης και Nίκο, ότι νιώθω περήφανος, που
και γι’ αυτό σου δίνουµε την υπό-
υπήρξα «δικός σου» άνθρωπος,
Παπακώστας Xάρης), αι- σχεση.
εσύ, που µε τους άλλους «δικούς – Στη µνήµη Θεοδώρου Τσα-
σθανόµαστε την υποχρέω- Aντίο θείο-φίλε!
µου» αξέχαστους Xριστόφορο τσούλη η Μαριάνθη Ράπτη 50
Kώστας Aναστασίου
ση να ευχαριστήσουµε τό-
δολ.
σο τα µέλη του ∆.Σ. που κά-
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ∆ΟΛΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
θε φορά συνεργαστήκαµε «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2018
και στηρίξαµε τις προσπά- EMBAΣMATA
ΓIA THN EKKΛHΣIA
θειές µας µέσα σε κλίµα συ- Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
νεργασίας και εµπιστοσύ- Μετά την θλιβερή είδηση του θανάτου του TPAΠEZA ΠEIPAIΩΣ:
νης, όσο και σε όλους τους Νικολάου Παγούνη Aριθ. Λογ/σµού GR
∆ολιώτες που όλα αυτά τα Το ∆. Σ. της Αδελφότητας ∆ολού αποφάσισε οµόφωνα: 5101713000006300010064720
u Να συλλυπηθεί τους οικείους του, (∆άκας Eυάγγελος
χρόνια µας στήριξαν.
u Να καταθέσει στεφάνι εις µνήµην του. & Kούρος Παναγιώτης)
Στο νέο ∆.Σ. ευχόµαστε u Να δηµοσιεύσει το ψήφισµα στην εφηµερίδα «∆ολιώτικα». ή ταχ. επιταγή
καλή δύναµη και καλή επι- u Να παραστεί στην επιµνηµόσυνη τελετή στον Iωάννη Mποντίνη
τυχία στο έργο τους. Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Aπολλωνίας 21
Eµείς θα είµαστε πάντα Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας 45332 Iωάννινα
κοντά τους. Φοίβος Επ. Κουβαράς Ελένη Καλαγκιά Western Union
MAPTIOΣ 2018 « ∆OΛ I Ω T I K A » 12

MIA NOTA µε ...σχέδια, προγραµµατισµό
AIΣIO∆OΞIAΣ και οικονοµικό πλάνο, ότι µπο-
ρεί να πάρει το ...θώκο του ∆η-
Mεγάλη επιτυχία για το χω- µαρχείου;
ριό µας το άνοιγµα του καφε- A, ρε τα ...άτιµα τα όνειρα τι
νείου, από το συγχωριανό µας κακό µπορούν να κάνουν στον
Γιάννη Φωτόπουλο και µάλι- άνθρωπο!
στα µε την καλύτερη δυνατή
περιποίηση. IKANOI KAI ... APEΣTOI!
Eίναι πραγµατικά µια... νότα
αισιοδοξίας η λειτουργία του ∆ήµαρχε, φίλε Kώστα.
καφενείου, έστω και κάποιες
ΤΟΥ KΩΣTA ∆. ANAΣTAΣIOY
Mε τους ικανούς δουλεύεις
µέρες της εβδοµάδας, στο χω- και παράγεις έργο, µε τους
ριό. στατης στο γενέθλιο τόπο, του EXEIΣ... ∆POMO ΠOΛY,
...αρεστούς κάνεις παρέα και
Kαι θα πρέπει, να βοηθή- Γιάννη Mποτίνη, µέσα από το ΓIANNH
πίνεις τσιπουράκια.
σουµε όλοι µαζί και ο καθένας Σύλλογο ∆ολιωτών Iωαννίνων
Πρόσεξέ το αυτό.
και τα «∆OΛIΩTIKA». H επόµενη µέρα στο ∆.Σ.
χωριστά, να κρατηθεί ανοιχτό
Kαι τώρα, όπως κάθε άν- του Συλλόγου δεν έχει στα µέ-
το καφενείο µε κάθε θυσία και ALERT! ANAZHTEITAI
θρωπος στη ζωή, αυτό που λη του τον Γιάννη Mποτίνη.
κάθε κόστος.
αγαπάει, για να έχει µέλλον Όµως ο ίδιος δεν είναι φυσικά
Ποιος ∆ηµοτικός Σύµβου-
δεν το κρατάει για τον εαυτο ο άνθρωπος που θα ...πάει σπί-
ΓΛENTI TPIKOYBEPTO λος, Πωγωνίσιος, αγνοείται
του, αλλά το παραδίδει στους τι του!
Παραµονή Xριστουγέννων! εδώ και δύο χρόνια, από
νεότερους, ο αγαπητός Γιάν- Όλοι µας, ξέρουµε καλά, ότι
Kι’ ένα... τρικούβερτο γλέ- ...ενέργειες στο ∆ηµοτικό Συµ-
νης, µε συγκινησιακή φόρτιση θα είναι ο τελευταίος, που θα
ντι στήθηκε στο καφενείο του βούλιο;
τέτοια, που δεν τον άφηνε να ήθελε να δει τα «∆OΛIΩTIKA»,
χωριού, µε παρόντες και τους Γιατί δεν βάζετε ένα ...
κρύψει τα δάκρυα από τα µάτια το δηµιούργηµα, που µαζί µε
λιγοστούς µόνιµους κατοί- ALERT; Aφού δεν µπορεί ή δεν
του, παρέδωσε, στη Γενική Συ- άλλους εκλεκτούς ∆ολιώτες...
κους και τους λιγοστούς επι- ...γουστάρει να προσφέρει γι’
νέλευση, τη... «σκυτάλη» του γέννησαν και θέριεψαν, να πα-
σκέπτες. αυτό που ψηφίστηκε, ας πάει
Συλλόγου στη νέα γενιά. θαίνει κάτι δυσάρεστο.
Zεστή ατµόσφαιρα µε το σπίτι του.
Σε νέους ανθρώπους, µε Γι’ αυτό είµαι σίγουρος, ότι
Bασίλη Nτάκα στο κλαρίνο και Tόσο του αρέσει ο τίτλος;
αγάπη για το χωριό και το Σύλ- ο Γιάννης θα είναι εκεί να βοη-
την παρέα του να κρατούν λογο, που αποτελούν εγγύηση θήσει στα δύσκολα που έρχο-
αµείωτο το κέφι, µέχρι τα ξη- AΣ ΦΩTIΣTOYN OI ∆POMOI
για τη συνέχεια της ανοδικής νται.
µερώµατα. ΓIA NA ∆IABOYN
πορείας του Συλλόγου, µέσα Στη... δεύτερη νεότητά του
Kαι του χρόνου µε υγεία. TA ONEIPA MAΣ
από «δυνατά» «∆OΛIΩTIKA». έχει δρόµο ακόµα πολύ. H
εµπειρία του, η όρεξή του, η
TAKTIKOΣ EΠIΣKEΠTHΣ Πέρασαν και οι γιορτές των
∆ΩΣTE MAΣ αγάπη του για το Σύλλογο και
O BAΣIΛHΣ Xριστουγέννων. Kαι έρχεται το
TO XEPI... τα «∆OΛIΩTIKA» θα τον κρα-
Πάσχα. Πώς κυλάει αλήθεια ο
τήσουν κοντά µας.
Παρών στο Xριστουγεννιά- Aγνή, Bασίλη, Xαρούλα, καιρός;
τικο ξεφάντωµα στο χωριό και Γιάννη, Άρη, Γιάννη, Aγνή, Oύτε που το καταλαβαίνου-
∆EN ΠPOΛABAINEI...
ο «δικός µου» Bασίλης Ξυνό- Mαίρη, είστε το... νέο αίµα στο µε µε την καθηµερινή ρουτίνα,
γαλος µε τη γυναίκα του και Σύλλογο και µαζί µε την εµπει- τη µίζερη, την απαισιόδοξη, µε
Tρισευτυχισµένος νέος
την παρέα του. ρία των παλιότερων στο ∆.Σ., τα τόσα προβλήµατα.
παππούς ο Παντελής Tσέβης,
O Bασίλης, που δεν χάνει ∆έσποινας και Bασίλη, είµα- Όµως ας µη πάψουµε να
που δεν προλαβαίνει να ...αλ-
ευκαιρία και επισκέπτεται το στε βέβαιοι ότι θα συνεχίσετε ...τσιγκουνευόµαστε τα
λάζει τα ... babylino (τα ...δικά
χωριό, που τόσο αγαπάει, όταν την ανοδική πορεία του Συλλό- ...όνειρα, την αισιοδοξία, τις
του βεβαίως βεβαίως) από τον
οι επαγγελµατικές υποχρεώ- γου, µε µια δυνατή φωνή, τα ευχές.
ερχοµό του χαριτωµένου εγ-
σεις του το επιτρέπουν. «∆OΛIΩTIKA». Kι ας παρακαλέσουµε
γονού του.
Nάστε καλά Bασίλη και Nτί- Όλοι οι ∆ολιώτες, σας EKEINON που σε λίγο θ’ ανέβει
Πάντα χαρές, Παντελή, σ’
να και γρήγορα να ξανάρθετε, έχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη, το δικό του Γολγοθά για να
όλη την οικογένειά σου.
να ξανανοίξετε το σπίτι και ότι θα τα καταφέρετε. «∆ώστε φτάσει στην ελπιδοφόρα
να... αγαλλιάζει και η ψυχούλα µας το χέρι και πάρτε την καρ- ANAΣTAΣH, να φωτίσει τους
ONEIPA ... TPEΛA
της γιαγιάς Aγλαΐας. διά µας». δρόµους για να ...διαβούν τα
Kαλή επιτυχία, για το καλό όνειρά µας και να διώξει την
Ποιο... γκεσέµι (;) του ∆ή-
H ...ΣKYTAΛH ΣE NEA ΠAI∆IA του χωριού και του Συλλόγου. κακοτυχία, που δυσκολεύει τη
µου, τώρα που η Πολιτεία προ-
ζωή µας.
Tριάντα πέντε ολόκληρα γραµµατίζει απλή αναλογική
KAΛO ΠAΣXA!
χρόνια ανιδιοτελούς προσφο- για τις ∆ηµοτικές εκλογές
Kώστας Aναστασίου
ράς, απλόχερης και πολυδιά- ονειρεύεται ...«όνειρα τρελά»