You are on page 1of 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU S]TUATI] DE URGENTA

TEMATICA SI BIBLIOGRI\FIA
EXAMENULUI PENTRU OBTINEREA BREVETULUI DE POMPIER SPECIALIST

I. TEMATICA
I. Organizarea Ei funclionarea Sistemului National de Management a1 Situatiilor de
Urgenld;
2. Structuri organizatorice qi funclionarea comitetelor pentru situalii de urgenld;
3. Atribuliile comitetelor pentru situalii de urgenld;
4. Strategia nalional5. de prevenire a situaliilor de urgenli - tipuri de riscuri,
vulnerabilitdti, hazar de ;
5. Acte de autoritate privind apdrarea impotriva incendiilor emise de
administratorul operatorului economic/conducd.torul instituliei;
6. Organizarea activitdlii de apdrare impotriva incendiilor la locul de muncd;
7. Planuri de proteclie impotriva incendiilor;
B. Instalalii de protectie impotriva incendiilor;
9. Dispozilii generale de apS.rare impotriva incendiilor pentru diferite domenii de
activitate;
10. Instruirea salarialilor in domeniui apdrdrii impotriva incendiilor;
1 1 . Criterii de performanld privind constituirea, incadrarea gi dotarea serviciilor
voluntare pentrll situagii de urgenld;
12. Criterii de performanlE privind constituirea, incadrarea qi dotarea serviciilor
private pentru situalii de urgenfd;
13. Statutul personalului voluntar din serviciile de urgen!5. voluntare;
14. Organizarea qi desfd.qurarea activitS.tii de prevenire a situalii1or de urgentS. de
cdtre serviciile voluntare gi private pentru situatii de urgenfd;
15. Proiectarea, executarea qi exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor;
16. Proiectarea, executarea qi exploatarea instalaliilor de detectare, semnalizare qi
av ertizar e a incendiilor.

II. BIBLIOGRAFIA
o Lege nr. 3O7 12006 privind aperarea impotriva incendiilor, cu modificarile qi
completdrile ulterioare;
o O.U.G. nr.27/2OO4 privind Sistemul National de Management al Situaliilor
de Urgenfd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
o O.G. nr. I29 I2OOO privind formarea profesionala a adultilor, republicatd, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
o H.G. 762/2OO8 pentru aprobarea Strategiei nalionale de prevenire a
situaliilor de urgenld;
o H.G. nr. 557 l2016 privind managementul tipu::ilor de risc;
o H.G. nr. 1.49I l2OO4 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatoricd, atribuliile, functionarea qi dotarea comitetelor Qi
centrelor operative pentru situalii de urgenfd, cu modificS.rile qi completdrile
ulterioare;
o H.G. nr. 1.579 12005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din
serviciile de urgenld voluntare, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
o O.M.A.I. nr. 14l2OO9 pentru aprobarea Dispoziliilor generale de apdrare
impotriva incendiilor la amenajdri temporare in spatii inchise sau in aer liber;
o O.M.A.I. nr. 28l2OO9 pentru aprobarea Dispoziliilor generale de apdrare
impotriva incendiilor la obiective de cult;

L/2
O.M.A.I. rrr. 9612016 pentru aprobarea Crite;iilor de performanld privind
constituirea, incadrarea qi dotarea serviciilor voluntare qi a serviciilor privata
pentru situatii de urgenla;
O.M.I. nr. lOSl2OOI pentru aprobarea Dispoziliilor generale privind
reducerea riscurilor de incendiu generate de incircdri electrostatice -
D.G.P.S.t.-004;
O.M.A.L nr. llSl2OlO pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apdrare
impotriva incendiilor 1a structuri de primire turistice, unitdfi de alimentatie
publicd qi unitdfi de agrement;
O.M.A.I. nr. 138/2O15 pentru aprobarea Normelor tehnice privind .utilizarea,
verificarea, reincdrcarea, repararea Ei scoaterea din uz a stingd.toarelor de
incendiu;
O.M.A.I. nr. 14612013 pentru aprobarea Dispoziliilor generaie de apdrare
impotriva incendiilor 1a unitdli sanitare;
O.M.A.I. nr. 160 l2OO7 pentru aprobarea Regulamentului de pianificare,
organizare, desfdgurare qi finalizare a activitdlii de prevenire a situatiilor de
urgenla prestate de serviciile voluntare qi private pentru situalii de urgen!5.;
O.M.A.I. nr. 76312007 pentru aprobarea Normelor generale de apdrare
impotriva incendiilor;
O.M.A.l. nr. 156l2OlO pentru aprobarea Dispoziliilor generale privind
apd.rarea impotriva incendiilor la construclii qi instaialiile aferente;
O.M.A.I. nr. 187 l2O7O pentru aprobarea Dispoziliilor generale privind
apdrarea impotriva incendiilor 1a spalii pentru comert;
O.M.A.I. nr. 21I l2OlO pentru aprobarea Dispoziliilor generale de apdrare
impotriva incendiilor 1a ateliere gi spalii de intrelinere gi reparafii;
O.M.A.I. nr. 26212010 privind aprobarea Dispoziliilor generale de apdrare
impotriva incendiilor ia spalii qi construclii pentru birouri;
O.M.A.I. nr. 605/2008 pentru aprobarea Dispozilii1or generale de apdrare
impotriva incendiilor pe timpul .utilizdrii focului deschis la arderea de miriqti,
vegetalie uscate qi resturi vegetale;
O.M.A.L nr. 712l2OO5 pentru aprobarea Dispoziliilor generaie privind
instruirea salarialilor in domeniul situaliilor de urgenfd, cu modificarile qi
completdrile ulterioare;
Normativ de siguranld 1a foc a construcliilor, indicativ PlI8l1999;
Normativ pentru securitatea la incendiu a constructiilor - partea a II-a
Instalalii de stingere, indicativ PI lB I 2-2O 73 ;
Normativ privind securitatea la incendiu a construcliilor - partea a III-a
Instalalii de detectare, semnalizare qi avertizare, indicativ p1 18/3-2015.

2/2