You are on page 1of 3

Ustawienie uchwytu spawalniczego przy spawaniu

Porady dla praktyków


obwodowym rur (spoina czo³owa):
5. Zapobieganie wadom
K zbyt blisko godz.12 – spoina krzepnie po stronie Powstawanie pêcherzy wskutek niew³aœciwej iloœci gazu
opadaj¹cej tworz¹c wypuk³e lico
£uk krótki (zwarciowy): 20 l/min. 5 l/min. 10 l/min.
K oko³o godz.1 (zale¿nie od prêdkoœci spawania) – spoina £uk natryskowy: 30 l/min. 8 l/min. 15 l/min.
krzepnie na szczycie i uzyskuje równomierny profil
K zbyt daleko przed godz.1 – ciek³y metal sp³ywa w kierunku
jarz¹cego siê ³uku sk¹d jest wypychany, spoina krzepnie
po stronie wznosz¹cej; spoina jest szersza i wklês³a;
istnieje niebezpieczeñstwo wyst¹pienia braku przetopu. Spawanie stali
Wa¿ne: W po³o¿eniu 3 wyraŸnie mniejsze wtopienie.
Powstawanie pêcherzy wskutek z³ego prowadzenia palnika
konstrukcyjnych
1 2 3
metod¹ MAG
K¹t pochylenia uchwytu spawalniczego
Poprzez ustawienie palnika „atakuj¹co”, „prostopadle” lub Powstawanie pêcherzy wskutek zatkania otworów
„ci¹gn¹co” mo¿na wp³ywaæ na g³êbokoœæ wtopienia wylotowych gazu w uchwycie Dysza gazowa
i kszta³t spoiny.
Wylot gazu zatkany Wylot gazu wolny
Gaz os³onowy
Nie wolno spryskiwaæ Preparat przeciwodpryskowy
Kierunek preparatem tylko na obrze¿u dyszy
spawania przeciwodpryskowym gazowej palnika ogranicza Koñcówka pr¹dowa
otworów wylotowych silne przywieranie odprysków
gazu os³onowego gdy¿ i u³atwia czyszczenie dyszy,
mo¿e to spowodowaæ, zapewnia to dro¿noœæ
Drut elektrodowy
¿e tam bêd¹ gromadziæ otworów wylotowych gazu
siê odpryski
Spoina
Materia³ spawny
Powstawanie pêcherzy spowodowane osadzaniem
siê odprysków na wewnêtrznej powierzchni dyszy
gazowej palnika
Wolny wylot elektrody
Wa¿ne: G³êbokoœæ wtopienia wyraŸnie siê zmienia wraz ze
zmian¹ wolnego wylotu elektrody, tzn. odleg³oœci koñcówki
Spis treœci:
pr¹dowej od spawanego przedmiotu. Ÿle prawid³owo
1. Gazy os³onowe
Wolny wylot
elektrody
2. Urz¹dzenia spawalnicze
Linde Gaz Polska Sp. z o.o. 3. Parametry spawania
Region Sprzeda¿y Zachód
G³êbokoœæ wtopienia 5,7 mm 5,2 mm 4,3 mm Region Sprzeda¿y Po³udnie
30-133 Kraków, ul. J. Lea 112
53-334 Wroc³aw, ul. Zaolziañska 1
tel. (071) 367 24 39
4. Kszta³t spoiny
Natê¿enie 300 A 280 A 270 A
Napiêcie 30 V 31 V 32 V tel. (012) 639 15 31, fax (012) 637 44 42 fax (071) 367 14 13 w. 150
Region Sprzeda¿y Pó³noc Region Sprzeda¿y Wschód
Prêdkoœæ
podawania drutu
9,5 m / min.
80-309 Gdañsk, ul. Grunwaldzka 311 01-943 Warszawa, ul. Pstrowskiego 30 5. Zapobieganie wadom
tel. (058) 552 25 69, fax (058) 552 25 69 tel. (022) 56 98 333, fax (022) 56 98 336
1. Gazy os³onowe 2. Urz¹dzenia spawalnicze
Corgon® 1 (M23 wg PN-EN 439) jest specjalnym gazem Moc Ÿród³a pr¹du
os³onowym do spawania metalicznie czystych powierzchni, np.
po piaskowaniu; daje ograniczony rozprysk i nadaje siê tak¿e Gruboœæ spawanej Zalecana Zakres regulacji Zalecany sposób
blachy [mm] œrednica drutu Ÿród³a pr¹du ch³odzenia palnika
do spawania stali o podwy¿szonej odpornoœci na korozjê. D [mm] (wspó³czynnik
pracy 100% ED)
Corgon® 10 (M21 wg PN-EN 439) - gaz szczególnie zalecany 0,65 . . . .2,0 0,8 150 . . . .180 A gaz
do spawania elementów, które nastêpnie bêd¹ lakierowane do . . . . .3,0 0,8 / 1,0 180 . . . .250 A gaz (woda)
i dlatego wymagana jest czysta powierzchnia spoiny; cechuje do . . . . .5,0 0,8 / 1,0 250 A woda
do . . . . .8,0 1,0 / 1,2* 350 A woda
go brak ¿u¿la, wzglêdnie znikoma jego iloœæ. powy¿ej 8,0 1,0*/ 1,4*/ 1,6* 350 . . . .450 A woda
Corgon® 18 (M21 wg PN-EN 439) jest uniwersalnym gazem *dotyczy tak¿e drutów proszkowych
os³onowym do spawania, w tym tak¿e powierzchni utlenionych,
Dobór Ÿród³a pr¹du w zale¿noœci od gruboœci blachy
z nieco wiêksz¹ sk³onnoœci¹ do tworzenia odprysków i ¿u¿la.
(materia³ spawany – stal) Wp³yw zmian prêdkoœci podawania drutu na punkt pracy
Czystoœæ i dok³adnoœæ wykonania mieszanek os³onowych i d³ugoœæ ³uku spawalniczego
odpowiada PN-EN 439. Gazy te mo¿na stosowaæ do wszyst-
kich rodzajów ³uków spawalniczych i zakresów parametrów. Sta³a prêdkoœæ wy¿sze napiêcie Þ d³u¿szy ³uk spawalniczy
Inne gazy os³onowe dostarczane s¹ na zamówienie. podawania drutu
elektrodowego ni¿sze napiêcie Þ krótszy ³uk spawalniczy
Zu¿ycie gazu os³onowego:
K ³uk krótki (zwarciowy): 10 - 12 l/min wiêksze zu¿ycie drutu Þ krótszy ³uk spawalniczy
K ³uk natryskowy i impulsowy: 15 - 20 l/min Sta³e napiêcie (wy¿sze natê¿enie pr¹du)
pr¹du spawania mniejsze zu¿ycie drutu Þ d³u¿szy ³uk spawalniczy
Urz¹dzenia
Wymagany przep³yw gazu os³onowego w l/min ustawia siê (ni¿sze natê¿enie pr¹du)
Urz¹dzenia do spawania metod¹ MAG produkowane s¹
na manometrycznym wskaŸniku przep³ywu gazu reduktora 1
w ró¿nych wersjach, w zale¿noœci od potrzeb u¿ytkownika.
albo przy pomocy rotametru 2 . Dopasowanie napiêcia spawania dla gazów os³onowych
ród³o pr¹du i podajnik mog¹ znajdowaæ siê w jednej
z ró¿n¹ zawartoœci¹ CO2.
obudowie (tzw. urz¹dzenia kompaktowe) stanowi¹c
wyposa¿enie stanowisk stacjonarnych lub mog¹ byæ
umieszczone w odrêbnych obudowach (np. osobny podajnik
typu „push-pull”) do prowadzenia prac spawalniczych
w pewnym oddaleniu od Ÿród³a pr¹du (6 - 12m).
3. Parametry spawania
1 2 Œred. drutu £uk krótki £uk przejœciowy £uk natryskowy
Æ [mm] Natê¿enie [A] Napiêcie [V] Natê¿enie [A] Napiêcie [V] Natê¿enie [A] Napiêcie [V]
Nastawion¹ wartoœæ przep³ywu nale¿y od czasu do czasu 0,8 50-130 14-18 110-150 18-22 140-180 23-28 Mieszanki os³onowe z wy¿sz¹ zawartoœci¹ CO2 wymagaj¹
kontrolowaæ za pomoc¹ rurki pomiarowej (rotametru), któr¹ 1,0 70-160 16-19 130-200 18-24 180-250 24-30 wy¿szego napiêcia spawania.
nak³ada siê bezpoœrednio na dyszê gazow¹ palnika. 1,2 120-200 17-20 170-250 19-26 220-340 25-32
Zastosowanie Blachy cienkie we Blachy o œrednim Spawanie 4. Kszta³t spoiny
wszystkich pozycjach; zakresie gruboœci wieloœciegowe blach
blachy o œredniej w pozycji podolnej œrednich i grubych
gruboœci w pozycjach i nabocznej, równie¿ (warstwy wype³niaj¹ce Moc ³uku elektrycznego
wymuszonych.
Warstwy przetopowe
jako warstwy
wype³niaj¹ce.
i wierzchnie oraz spoiny
pachwinowe) w pozycji
Wraz ze wzrostem mocy (wiêkszy posuw drutu oraz napiêcie)
przy spawaniu podolnej; Spawanie zwiêksza siê g³êbokoœæ wtopienia.
wielowarstwowym automatyczne z du¿ymi
blach i rur – tak¿e prêdkoœciami (tak¿e
w pozycji wymuszonej. blach cieñszych)
Uwaga: Poprawne wykonanie spoiny jest mo¿liwe tylko przy prawid³owym dopasowaniu
10
pr¹du i napiêcia spawania, tzn. przy w³aœciwie ustalonym punkcie pracy.
Rodzaje ³uków spawalniczych i ich zastosowanie 150A 19V 220A 23V 300A 30V
w zale¿noœci od œrednicy drutu elektrodowego. Vz = 2,8 m/min. 5,2 m/min. 9,5 m/min.