You are on page 1of 1

UNIT PERSEKITARAN, KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN (OSHE)

Blok M41, 81310 UTM Johor.


Tel: 07 – 55 31886 Faks: 07 – 55 33092
http:// web.utm.my/oshe

BORANG ADUAN KESELAMATAN & PERSEKITARAN PEKERJAAN


BAHAGIAN 1 – Maklumat Pengadu BAHAGIAN 2 – Untuk Kegunaan Pejabat Sahaja

Nama
TARIKH TERIMA
Status Staf / Pelajar / Kontraktor / Pelawat
NO.FAIL
No. KP

Jawatan / Kursus

Alamat fakulti / bahagian / unit / pejabat

No. Tel Pejabat

HP

BAHAGIAN 3 – Butiran Aduan

Lokasi

Tarikh

Masa

Huraian Aduan

(gunakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi)

Tandangan Pengadu

BAHAGIAN 4 – Cadangan Pembaikan / Tindakan Yang Telah Diambil Oleh Fakulti / Bahagian / Unit / Pejabat

(Gunakan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi)