You are on page 1of 1

ÖNSÖZ

TEZ ETİK BEYANNAMESİ


İÇİNDEKİLER
ÖZET
SUMMARY
ŞEKİLLER DİZİNİ
TABLOLAR DİZİNİ
SEMBOLLER DİZİNİ
KISALTMALAR
1. GENEL BİLGİLER
1.1. Giriş
1.2. Tasarım
1.3. Peyzaj Tasarım
1.3.1. Tarihsel Gelişim
1.3.2. Tasarım Stüdyosu
1.3.3. Tasarım Stüdyosu Eğitim Süreci
1.3.4. Stüdyo Eğitiminde Kullanılan Araçlar
1.3.5. Stüdyo Sürecinde Bilginin Edinimi ve Kullanımı
1.4. Erken Tasarım Evresi
1.4.1. Analiz Çalışması
1.4.2. Analiz Çalışmasında Bilgi Toplama
1.4.3. Analiz Çalışmasında Bilginin Kullanımı
1.5. Tezin Amacı ve Varsayımları
2. YAPILAN ÇALIŞMALAR
2.1. Materyal
2.2. Yöntem
2.2.1. PCM Metodolojisi
2.2.2. Metodolojinin Erken Tasarım Evresine Göre Modellenmesi
2.2.2.1. PCM Metodolojisinin Peyzaj Tasarım Stüdyosunda Kullanımı
2.2.2.2. Değerlendirme Ölçütleri
2.2.2.3. Modelin Öğrenci Çalışmalarında Kullanımı
3. BULGULAR
3.1. PCM Metodolojisinin Peyzaj Tasarım Sürecinde Kullanımının Değerlendirilmesi
3.2. Tasarım Ana Kararlarındaki Değişime Katkısı
3.2.1. Alınan Nota Göre Değişim
3.2.2. Öğrencilerin Tasarıma Başlama Sürecindeki Değişim
3.2.3. Değerlendiricilere Göre Değişim
3.3. Modelin Erken Tasarım Evresinde Sağladığı Kolaylıklar ve Zorluklar
4. TARTIŞMA
5. SONUÇLAR
6. ÖNERİLER
7. KAYNAKLAR
ÖZGEÇMİŞ