You are on page 1of 56

GODINA XIII / BROJ 2 / ISSN: 1845-8165 / LIST JE BESPLATAN

MEĐUNARODNI DAN SESTRNISTVA

SESTRINSKI GLAS
ZA ZDRAV ŽIVOT

Barica Hršak, Dubravka Jakšetić, Dragica Kolenić, Robert Lovrić, Jadranka Brljak
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

Sadržaj
Informativno glasilo
Hrvatske Komore Medicinskih Sestara PREDSJEDNICI PODRUŽNICA 4

IMPRESSUM IZ POVIJEST II. DIO 6

Nakladnik: UPOZNAJEMO...
Hrvatska komora 9
OSOBNE PRIČE NAŠIH MS
medicinskih sestara
ISSN: 1845-8165 IZ PODRUŽNICA HKMS 21
Glavna urednica:
Dragica Šimunec MEĐUNARODNI DAN SESTRNISTVA
25
SESTRINSKI GLAS ZA ZDRAV ŽIVOT
Uredništvo:
Biljana Kurtović
17. KONFERENCIJA O KVALITETI I
Cecilija Rotim 27
8. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU
Marija Kadović
Ljiljana Pomper
Danijela-Lana Domitrović GOVORIMO LI SAMO O PREVENCIJI
28
Mirna Vrček ILI JE UISTINU PROVODIMO?

Lektorica: Zrinka Šućur, profesorica ORGANIZACIJA RADA PRIMARNE ZDRAVSTVENE


hrvatskog jezika i književnosti 30
ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Tajnica uredništva:
Anastazija Sorić Uranić CIJEPLJENJE 34

Adresa uredništva:
ENC NOVOSTI 38
Hrvatska komora
medicinskih sestara
“Plavi fokus” IZ STRANE LITERATURE 47
Maksimirska 111/2
10 000 Zagreb
E-mail: hkms@hkms.hr
Grafički dizajn i priprema:
Alfacommerce d.o.o., Zagreb
Tisak:
Alfacommerce d.o.o., Zagreb

Tekstovi objavljeni u časopisu Plavi


fokus izražavaju mišljenje autora i
ne moraju se isključivo podudarati s
mišljenjem Uredništva ili službenim
stavom Hrvatske komore medicinskih
sestara.

2
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

Riječ predsjednice
LIPANJ 2017.
Poštovane kolegice i kolege,

protekli mjeseci bili su vrlo intenzivni u smislu koju zahtijeva profesija. Neophodna znanja daju
događanja u sestrinstvu. Konferencije, kongresi, sigurnost u izvođenju zdravstvene njege, daju
simpoziji i druga različita stručna okupljanja rezul- medicinskoj sestri moć borbe za vlastitu profesiju
tirali su usvajanjem novih spoznaja ili pak obnavlja- i ravnopravan pristup izvorima znanja s drugim
njem postojećih znanja. Povodom Dana sestrinstva dionicima u skrbi za pacijenta. Imati slobodu odlu-
događale su se mnoge aktivnost i sestrinstvo je bilo čivanja sam o sebi i svojoj profesiji, moguće je ako
promovirano na vrlo lijep način. Koordinacija svih smo sposobni ravnopravno razgovarati s drugim
udruga polučila je uspjeh. Jasno je da medicinske članovima tima, ako smo sposobni uvjeriti ih da
sestre trebaju kontinuirano usvajati i obnavljati smo samostalna regulirana profesija. Građenje
znanja kako bi mogle pružati zdravstvenu njegu osobnog identiteta je dugotrajan i odgovoran
prema najboljim standardima prakse. Zdravstvene posao. Promjena percepcije medicinskih sestara
institucije trebaju dobro educirane medicinske u javnosti neće se dogoditi sama po sebi. Sva naša
sestre. Bolja individualizirana zdravstvena njega, stručna djelovanja, naš odnos prema zdravstvenoj
bolja promocija zdravlja u zajednici, djelovanje u njezi, podizanju razine kvalitete zdravstvene njege
javnozdravstvenim akcijama usmjerenim na pre- i mogućnost prikazivanja koristi koja proizlazi
za pacijente, društvo i zdravstveni sustav, mogu
pridonijeti percepciji djelatnosti kojom se bave
medicinske sestre i tehničari.

Dolazi ljetni period koji je po definiciji manje bogat


stručnim događanjima. Vrijeme godišnjih odmora
smanjuje broj medicinskih sestara na radilištima,
ali to ne smije utjecati na stvaranje pozitivne per-
cepcije rada medicinskih sestara. Čineći sve za
očuvanje i unaprjeđenje zdravlja cijele nacije ne
smijemo zaboraviti da smo važni članovi zajednice
i nitko neće imati koristi ako ne čuvamo i vlastito
zdravlje. Zato smo jedna od reguliranih profesija
važna za zdravlje nacije. Boljim organizacijskim
procesima treba osigurati pružanje zdravstvene
njege na siguran način i istovremeno sačuvati
zdravlje svih u procesu skrbi o pacijentima.

ZADAĆA SVIH NAS JE UKAZIVATI SVIM SUBJEKTIMA


U ZDRAVSTVU DA JEDNA MEDICINSKA SESTRA NE
venciju bolesti, uz što nižu cijenu koštanja po glavi
stanovnika, zahtijevaju koordinirani timski rad, MOŽE RADITI KAO DVIJE MEDICINSKE SESTRE.
koji, da bi bio uspješan zahtijeva različita znanja,
različite profesije i različite razine obrazovanja. Kao što sam najavila u prošlom izviješću, nastavljaju
Nema niti jednog dijela zdravstvene skrbi koji se aktivnosti Komore za poboljšanje statusa i na
može uspješno djelovati bez medicinskih sestara. U dobrobit medicinskih sestara i tehničara.
tom smislu Hrvatska komora medicinskih sestara
potiče razvoj struke i usvajanje znanja. Potiče me- Predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara
dicinske sestre da spoznaju razinu odgovornosti Slava Šepec

3
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

Dubrovačko-neretvanska županija
SNJEŽANA BUSANČIĆ, prvostupnica sestrinstva
Apsolventica Diplomskog studija „Kliničko sestrinstvo“ Sveučilišta u Dubrovniku, ima
28 godina staža. Zaposlena je u OB Dubrovnik, Služba za Kirurške djelatnosti. Vanjski
je suradnik Sveučilišta u Dubrovniku, Odjel za stručne studije, Studij sestrinstvo.
Predsjednica je Podružnice HKMS Dubrovačko-neretvanske županije od 2006. godine.

Grad Zagreb
CECILIJA ROTIM, magistra sestrinstva
Srednju Medicinsku i kemijsku školu Šibenik, smjer – medicinska sestra/tehničar,
završava u Šibeniku 2005. te s daljnjim uspjehom završava redovni dodiplomski studij
sestrinstva pri Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu.
2013. upisuje sveučilišni diplomski studij sestrinstva pri Medicinskom fakultetu u
Zagrebu, te 2015. stječe diplomu magistre sestrinstva te postaje dobitnicom Dekanove
nagrade za najbolji uspjeh u akademskoj godini. Od 2016. zaposlena je u Uredu za
osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite, KBC-a Sestre milosrdnice kao
viši koordinator za edukaciju u sestrinstvu.
Predsjednica je Podružnice Hrvatske komore medicinskih sestra Grada Zagreba od
listopada 2016.

Karlovačka županija
ANKICA HRNČEVIĆ LAUŠ, prvostupnica sestrinstva
Radi u Internoj medicini, odjel Kardiologije s koronarnom jedinicom u OB Karlovac kao
glavna sestra. Studij sestrinstva završila je 2011. godine i stekla naziv prvostupnica
sestrinstva.
Članica je radne skupine za sestrinsku edukaciju, radne skupine za sestrinsku doku-
mentaciju, te radne skupine za kvalitetu. Od siječnja 2016 . godine vrši dužnost pred-
sjednice Podružnice, a na redovitim izborima koji su održani u listopadu 2016. god.
jednoglasno je izabrana za predsjednicu podružnice.

Ličko – senjska županija


RUŽA UREMOVIĆ, diplomirana medicinska sestra
Rođena 28.12.1965 godine u Gospiću.Srednju školu za medicinske sestre završila je
u Rijeci.Sveučilišni stručni studij sestrinstva završila je u Rijeci. Diplomski stručni
studij menadžment u sestrinstvu završila je na Zdravstvenom velučilištu u Zagrebu.
Cijeli svoj radni vijek od pripravničkog staža radi u Općoj bolnici Gospić.Prvo radno
iskustvo je na odjelu kirurgije,potom radi kao anesteziloški tehničar u vrijeme domo-
vinskog rata,zatim u ambulanti fizikalne medicine, a nakon toga je četri godine glavna
sestra JIL-a. Od 2009 godine je pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo Opće bolnice Gospić.
Predsjednica je Podružnice HKMS Ličko-senjske županije u drugom mandatu.

Međimurska županija
MARIJA PREKUPEC, diplomirana medicinska sestra
Rođena je 22.06.1965. u Gardinovcu. Srednju školu završila je 1984. godine u Varaždinu.
Radila je od 1985. do 2009. u Domu zdravlja Čakovec u patronažnoj službi. Višu medicinsku
školu završila je 1995. na Sveučilištu u Zagrebu, a treću, razlikovnu godinu završila je
2003. godine i time stekla naziv prvostupnice sestrinstva. U želji za napredovanjem i
stjecanjem znanja u sestrinstvu upisala je 2007. godine diplomski specijalistički studij
„Javno zdravstvo“ na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu koji je uspješno završila i

4
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a PREDSJEDNICI PODRUŽNICA

stekla naziv diplomirana medicinska sestra. Od 2009. godine radi u Zavodu za javno
zdravstvo Međimurske županije kao glavna sestra Djelatnosti za javno zdravstvo. Za
predsjednicu Podružnice HKMS Međimurske županije izabrana je 2017. godine.

Primorsko-goranska županija
ROZMARI TUSIĆ, magistra sestrinstva
Rođena je 09.03.1967.godine u Rijeci.Srednju medicinsku školu završila je 1985.godine
u Rijeci.Višu medicinsku školu završila je 1990. pri Medicinskom fakultetu u Rijeci, a
sveučilišni diplomski studij sestrinstva 2015. pri Medicinskom fakultetu u Osijeku i
stekla naziv magistra sestrinstva.Od 1986. radi u Domu zdravlja Primorsko-goranske
županije. Od 2009. radi na poslovima pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo-glavne sestre
Doma zdravlja PGŽ. Predsjednica je Podružnice HKMS Primorsko-goranske županije
u drugom mandatu.

Sisačko-moslavačka županija
BRANKICA IVIČINEC, prvostupnica sestrinstva
Srednju medicinsku školu u Sisku završila je 1983. Od 1986. godine radi u Općoj bolnici
„Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku, na odjelu neurologije, a od 2004. Radi na internom odjelu kao
glavna sestra dijalize. 13.1.2004. diplomirala je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu
- dvogodišnji studij sestrinstva, a 5.7.2007. završila je razlikovni studij sestrinstva u
Zagrebu i stekla naziv prvostupnica sestrinstva. Od 2014. godine mentor je učenicima
pete godine srednje medicinske škole u Sisku, a od 2015. godine članica Savjeta za
zdravlje Sisačko-moslavačke županije.

Varaždinska županija
NEVENKA IVEK, diplomirana medicinska sestra
Prvostupnica sestrinstva u hitnoj ambulanti Službe za interne bolesti Srednju školu
za medicinske sestre završila u Varaždinu 1984.,a studij sestrinstva u Zagrebu 1992.
Specijalistički diplomski studij Menadžment u sestrinstvu završila je 2007. na
Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Dobitnica je medalje Grada Varaždina za doprinos
promicanju sestrinstva 2009. godine. Predsjednica je Podružnice Varaždinske županije
u 3. mandatu.

Vukovarsko-srijemska županija
DINKA KALAICA, prvostupnica sestrinstva
Rođena je 25.09.1953. godine. Osnovnu i srednju medicinsku školu pohađala je u
Vinkovcima, a Višu medicinsku školu završila je 1986. godine. Zaposlila se u Medicinskom
centru Vinkovci 1972. godine. Od 1996. godine zaposlenik je Doma zdravlja Vinkovci gdje
je bila glavna sestra, a unazad nekoliko godina je pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo.
Sudionica je Domovinskog rata.
Predsjednica je Podružnice Vukovarsko-srijemske županije u drugom mandatu.

Zagrebačka županija
HELENA DRPIĆ, prvostupnica sestrinstva
Rođena 15.03.1966. u Splitu, završila je srednju medicinsku školu u Splitu. Radni staž
započela je u Domu zdravlja Supetar te je nakon završenog preddiplomskog studija
u Rijeci 1997. radila kao glavna sestra. Od 2001.godine zaposlena je u Domu zdravlja
Zagrebačke županije na mjestu glavne sestre Ispostave Dugo Selo. Od osnutka HKMS
bila je član Vijeća Komore u dva mandata te predsjednica Podružnice Zagrebačke
županije do danas.

5
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a IZ POVIJESTI

Temeljem Zakona Kolegice iz Slovenije bile su tada izuzetno aktivne


o zdravstvenoj za- i već poduzimale ozbiljne akcije za zakonsko re-
štiti 1995. godine guliranje sestrinske prakse u Sloveniji. Kako smo
osnova ne su t r i tada odlično surađivali s kolegicama iz Slovenije od
komore u sustavu kojih želim spomenuti Majdu Šlajmer Japelj, Bojanu
zd ravst vene za- Filej i Petru Kersnič. Kolegice su nam ponudile svu
št ite. Liječn ička pomoć pa su nam tako ustupile prvi nacrt „Zakona
komora je postojala o zdravstvenoj njezi“ i dale nam dopuštenje da iz
do II svjetskog rata njega preuzmemo sve što mislimo da nam može
i ukinuta u komu- pomoći. Također smo uspostavili vezu s komorom
nizmu te ponovno u Velikoj Britaniji koji su nam također ponudili svu
osnovana, dok su pomoć oko priprema za osnivanje komore. Britanski
Stomatološka komora i Komora biokemičara osno- zakon o sestrinstvu bio je vrlo kompliciran ( barem
vane po prvi puta. Kako su se komore tada osnivale se nama tako tada činilo) zbog činjenice da su oni
samo temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, bilo bili pod režimom EU Direktiva. Prve ozbiljne pri-
je puno nepoznanica i lutanja oko definiranja svih preme i nacrti bili su pripremljeni 2000. godine.
pojedinosti o načinu djelovanja, poglavito oko općih Njihov je autor bio gospodin Miroslav Radić, koji
akata temeljem kojih su komore djelovale. Kako je jedini u Hrvatskoj imao iskustva oko pripreme
sam u to vrijeme radila u Ministarstvu zdravstva svih propisa u tri komore koje su već postojale.
dobro se sjećam mnogih prijepora i teškoća kroz Gospodin Miroslav Radić, pravnik, apsolutno bri-
koje su se ti procesi odvijali. ljantni um, dalekovidan i svestran. U pripremi prvog
nacrta zakona o sestrinstvu korišteni su dijelovi
Kako za sličnu instituciju medicinskih sestara
iz britanskog zakona ali i slovenskog. Sve se ipak
nije postojala zakonska osnova, iz našeg Ureda
trebalo uskladiti s hrvatskim propisima. Dolaskom
za sestrinstvo krenule su prve inicijative, budući
Andre Vlahušića na mjesto ministra zdravstva
da se zakoni mogu mijenjati ako za to postoji po-
pristupilo se izmjenama Zakona o zdravstvenoj
litička volja.
zaštiti i zakona o liječništvu, stomatološkoj djelat-
U to vrijeme u Europi su postojale komore medi- nosti ali u isto vrijeme zakona o sestrinstvu. To je
cinskih sestara u Velikoj Britaniji, Italiji, Grčkoj i vrijeme u kojem sam osobno preživjela ( uspješno)
Irskoj. Njihove su se komore zasnivale na profe- nebrojena poniženja, osporavanja, osobne uvrede
sionalnim zakonima koji kod nas nisu postojali. i osporavanja, zbog pokušaja da sestrinstvo uđe u

ČLANICE I ČLANOVI 1. VIJEĆA HKMS-A

6
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a IZ POVIJESTI

društvo kako se to tada nazivalo


„ visoke stručne spreme“. No
odluka je bila donesena i svi su
se zakoni pripremali u isto vri-
jeme. Veliku zahvalu dugujem
mnogima i unutar Ministarstva
zdravstva i moram spomenuti
gospođu Dubravku Jadro koja
ne samo da je briljanti pravni
stručnjak već jedna od rijetkih
bi la istinsk i prijatelj unutar
samog ministarstva što doista
nije bilo ni lako ni poželjno. Bilo
je još dobronamjernih ljudi, ali
je bilo puno više onih koji su
smatrali da sestre trebaju ostati
“u službi liječnika“, da nema
govora o samostalnosti ili pro- OSNIVANJE PRVE PODRUŽNICE
fesiji. Poznato je da ni tada a ni
danas djelatnici ministarstva
nisu previše zainteresirani što
se zbiva u ostatku svijeta pa i u
Europi. Kada danas razmišljam
o tim vremenima tvrdim da je
to bila nemoguća misija 5. I to je
dokaz da je i nemoguće moguće
ako se u nešto vjeruje do te mjere
da se glavom doslovce probija
neprobojno.

ZAKON O SESTRINSTVU DONIO JE


HRVATSKI SABOR
12. SRPNJA 1993. GODINE.
Tim datumom je započelo novo
vrlo turbulentno razdoblje za
hrvatsko sestrinstvo.

1. LISTOPADA OSNOVANA JE
HKMS, OSNIVAČKOM SKUPŠTINOM
ODRŽANOM U MINISTARSTVU
ZDRAVSTVA, OSNIVAČI SU BILI
MZ I HUMS, DONESEN JE STATUT,
IZABRANA JE PREDSJEDNICA I PODRUŽNICA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE -
VIJEĆE KOMORE. PREDSJEDNICA DUBRAVKA LEKIĆ I TAJNICA MARTA DRETAR

ČLANICE I ČLANOVI 1. VIJEĆA HKMS-A

7
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

Kako je to bila izborna godina


doš lo je do pr omjene m i n i-
stra zdravstva. Nakon Andre
Vlahušića koji je osobno iznimno
zaslužan za osnivanje HKMS,
mi nistrom je postao A ndrija
Hebrang. Ministar Hebrang do-
dijelio nam je dvije prostorije u
MZ gdje smo započeli s radom
Komore. Kako smo bili bez ičega,
doslovno bez jedne olovke rad
smo započeli na starim razduže-
nim kompjutorima MZ i ostalim
priborom.
Započeli smo s osnivanjem po-
družnica i prva koju smo osnovali
bila je podružnica Varaždinske
županije.
Ubrzo je postalo jasno da je nemo-
guće Komoru voditi iz prostorija
državne uprave iz razloga što
smo i mi i ministar bili u sukobu
interesa. Za pr vi pri kupljeni
novac iznajmili smo prostor u
Laščinskoj 12, koji smo kasnije
i kupili.
Ve ć u s a mom p o če t k u r ad a
Komore stizala je ogromna ko-
ličina dokumentacije za upis u
Registar. Iz prispjele dokumen-
tacije proizašla je nevjerojatna
činjenica tko je sve radio na mje-
stima medicinskih sestara. Upis u
registar tražili su fizioterapeuti,
laboratorijski inženjeri i tehniča-
ri, većina zaposlenih primalja,
zdravstveni tehničari pa čak i ne-
koliko liječnika. Pokazalo se da u
sustavu zdravstva doista nema ni
pravila ni reda. Svi su mogli sve.
A to je bila 2004. godina. Pitam
se i danas što su to onda radile
glavne sestre bolnica i koliko
je bio njihov utjecaj na organi-
zaciju provođenje zdravstvene
njege poglavito u bolnici. Dobro
se sjećam jednog slučaja gdje je na
mjestu patronažne sestre radila
kemijska tehničarka!
Sva pristigla dokumentacija obra-
đivala se u najkraćem roku.
Svi procesi koji su bili potrebni
za izdavanje prvog Odobrenja za
samostalan rad bili su završeni
i tadašnji ministar zdravstva i
socijalne skrbi Neven Ljubičić
svečano je uručio prvu licencu
kolegici Binaziji Kolesar.

8
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

UPOZNAJEMO...
OSOBNE PRIČE MEDICINSKIH SESTARA
RAZGOVOR S RAZGOVARALA: Dragica Šimunec

BARICOM HRŠAK
Baricu Hršak svi poznajemo. Njezin stručni rad i angažman u hrvatskom sestrinstvu
ostavlja dubok trag i Barica zasigurno spada u medicinske sestre od koje će generacije
imati što naučiti i pamtiti – naučiti što znači biti potpuno predan, što znači uložiti
sebe bez rezerve, što znači biti osoba na koju možeš uvijek, ali baš uvijek računati.
Radi primjera našim mladim i manje mladim kolegicama predstavljamo vam Baricu
Hršak – medicinsku sestru koja je zaslužila svoje mjesto u povijesti hrvatskog
sestrinstva.

GDJE JE ZAPOČELA VAŠA SESTRINSKA PRIČA, KOJE ZNAMO DA STE AKTIVNO SUDJELOVALI U
JE PODRUČJE SESTRINSTVA KOJIM STE SE DUGI NIZ DOMOVINSKOM RATU. ŠTO NAM O TOME MOŽETE REĆI?
GODINA BAVILI?
Imenovana sam voditeljicom operacijskih dvorana
Srednju Medicinsku školu Vrapče završila sam 1969. u ratnoj bolnici u Velikoj Gorici 31. kolovoza 1991.
godine, a prvostupništvo sam završila 1984. na Tog je dana ratna bolnica počela s radom, a radila
Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nakon srednje je do 7. veljače 1992. kad je privremeno zatvorena.
škole radila sam kao instrumentarka u kirurškim U njoj je ukupno pregledano 6 850 ranjenika. Prvi
operacijama u svim kirurškim granama do 1986. pregled prošlo ih je 2 545, a kontrolni pregled 4
Premještanjem neurokirurgije s Instituta u KBC 305. Hospitalizirano je 397 ranjenika, operirano
Sestre milosrdnice, prelazim raditi u neurokirurške 670, anestezirano i reanimirano 256, a onih koji
operacije kao glavna instrumentarka, odnosno su upućeni u druge ustanove bilo je 120. Od toga
kao voditeljica operacija, što sam radila do 1995. je 1 248 bilo kirurških bolesnika, a nekirurških 1
godine. Nakon toga sam imenovana glavnom ses- 297. Imali smo samo jedan smrtni ishod.
trom Klinike za neurokirurgiju i operacije. Rad u ratnoj bolnici bio je iznimno stresan, radili
Na tom sam mjestu bila zaposlena do odlaska u smo neprekidno, bili smo mobilizirani i nismo se
mirovinu, odnosno do 2005. godine. vraćali kući. Međutim, sve smo radili s velikom
ljubavlju, požrtvovnošću i zalaganjem. Iznimno
sam ponosna što sam svojim radom doprinijela u
MOŽETE LI NAM OPISATI PO ČEMU SE SESTRINSTVO Domovinskom ratu i sudjelovala u zbrinjavanju
DANAS RAZLIKUJE OD SESTRINSTVA KAD STE SE VI naših ranjenih branitelja i civila. Zdravstvena njega
POČELI NJIME BAVITI? u ratnim uvjetima ni po čemu se nije razlikovala
od one u normalnim uvjetima, naši su ranjenici
U moje vrijeme nije bilo suvremenih dijagnos-
dobivali istu njegu kao u mirnodopskoj bolnici.
tičkih uređaja, kvaliteta instrumentarija bila je
mnogo lošija nego danas, smatram da su današn-
jim medicinskim sestrama poboljšanje kvalitete i NAKON ŠTO STE OTIŠLI U MIROVINU, ODREĐENO
napredak tehnologije olakšali svakodnevni posao. VRIJEME STE RADILI I U HKMS-U. KOLIKO JE, PREMA
Tada nije bilo računala koja u današnje vrijeme VAŠEM MIŠLJENJU, KOMORA VAŽNA ZA HRVATSKO
sigurno uvelike olakšavaju rad. Međutim, bilo SESTRINSTVO?
je više vremena za komunikaciju s pacijentima,
kolegicama i kolegama, suradnicima u timu i Komora je najvažnija institucija za hr vatsko
vjerujem kako je ta komunikacija bila kvalitetnija. sestrinstvo. To je krovna organizacija u kojoj se

9
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

okupljaju medicinske sestre svih razina obra- MEDICINSKE SESTRE ISTODOBNO PODUZETNICI,
zovanja iz svih područja sestrinstva. Komora je POSLODAVCI, A U NAJVEĆEM BROJU I PRIVATNICI?
važna jer je sestrinstvo regulirala kao samostalnu
profesiju, dala je našoj struci legitimitet i mislim Suradnja je iznimno dobra, a ja sam u mogućnosti
da bismo zajedno trebali raditi na unaprjeđenju boriti se za njihova prava jer osobno nemam usta-
svoje profesije. novu i mogu ih zastupati zajednički, bez osobnih
interesa. Misija Udruge je štititi i promicati prava
te stručne interese svojih članova. Nadalje, svrha
VEĆ 8 GODINA VODITE UDRUGU MEDICINSKIH SESTARA nam je s pomoću trajne edukacije unaprjeđivati
ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI. KAKO JE JEDNA djelatnost zdravstvene njege u kući primjenjujući
BOLNIČKA SESTRA ZAVRŠILA U ZNJUK-U? stručna, etička i moralna načela kako bi pružanje
te usluge bilo u skladu sa standardima prakse
Predsjednica Udruge postala sam na zamolbu
i kvalitete. Jednim od svojih najvećih uspjeha
svojih kolegica i kolega iz zdravstvene njege u kući.
u Udruzi smatram to što sam inicirala izradu
Tražili su osobu koja će znati artikulirati njihove
Smjernica za postupke u zdravstvenoj njezi u kući.
zajedničke probleme i predstaviti njihove prijedloge
Upravo pripremamo revidirano i dopunjeno izda-
i rješenja nadležnim tijelima. Zahvaljujući svojem
nje zbog toga što struka svakodnevno napreduje.
dugogodišnjem iskustvu i dobrom poznavanju
Smjernice će, naravno, biti poslane u Komoru na
političke scene, nadam se da u tome uspijevam.
usvajanje čim budu gotove.

OPĆEPOZNATO JE DA STE ZA OVU DJELATNOST PUNO ŽELIMO VAM DA JOŠ DUGO PRENOSITE SVOJE ZNANJE
UČINILI, KAKVU SURADNJU IMATE U TOJ DJELATNOSTI I DOBROTU NA SVE NAS I NA SVE ONE S KOJIMA
S OBZIROM NA TO DA JE NJEZINO OBILJEŽJE DA SU SURAĐUJETE.

RAZGOVOR S RAZGOVARALA: Dragica Šimunec

DUBRAVKOM JAKŠETIĆ
DUBRAVKA JAKŠETIĆ DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ pruža usluge primarne
rođena je 29. svibnja zdravstvene zaštite stanovnicima grada Gospića
1968. u Gospiću gdje i općina Karlobag, Lovinac i Perušić. (područje
je 1984. – 1985. poha- velike prostornosti od oko 2000 km 2). Prema popisu
đala matematičko-in- stanovništva iz 2011. godine navedeno područje
formatičku gimnaziju, ima 17.307 stanovnika, a prema podacima HZZO-a
zat i m 1986. – 1987. evidentirano je 17.161 osiguranih osoba na dan
srednju medicinsku 25.7.2013.g. To je područje male gustoće naseljenosti,
školu u Rijeci. Studij a nastanjuje ga populacija pretežno starije dobi sa
za v i še med ic i nske značajnim brojem samačkih domaćinstava. Zbog
sestre pohađala je od velike udaljenosti od sjedišta Doma zdravlja do
1992. - 1995. godine na brojnih raštrkanih mjesta, često je otežano orga-
Medicinskom fakultetu u Rijeci, a 2001. – 2002. niziranje zdravstvene zaštite na tom području kao
razlikovni studij sestrinstva na Zdravstvenom i povećanih troškova zdravstvene zaštite. U Domu
veleučilištu u Zagrebu. Potom je završila 2008. zdravlja Gospić zaposleno je 70 osoba od čega je
godine Specijalistički diplomski stručni studij 45 zdravstvenih i 25 nezdravstvenih djelatnika.
menadžmenta u sestrinstvu na Zdravstvenom Među njima je 25 medicinskih sestara, a od toga
veleučilištu u Zagrebu te 2014. godine Sveučilišni su 4 prvostupnice sestrinstva koje rade u patro-
studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u naži. Od djelatnosti Dom zdravlja ima obiteljsku
Osijeku gdje je stekla naziv magistre sestrinstva. i dentalnu medicinu, zdravstvenu zaštitu žena i
2016-2017.pohađala jednogodišnje usavršavanje zdravstvenu zaštitu predškolske djece, patronažu,
„Menadžer u zdravstvenim sustavima“ u organi- zdravstvenu njegu u kući i sanitetski prijevoz. U
zaciji Udruge poslodavaca u zdravstvu i Visokog postupku je osnivanje medicine rada.
učilišta Effectus.
 

10
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

BUDUĆI DA STE I SAMI BILI VRLO AKTIVNO UKLJUČENI ga je djelatnostima ujednačila. To je velik iskorak!
U OSNIVANJE HKMS-A TE DA OD POČETKA VRLO Na taj smo način uhvatili korak sa suvremenim
AKTIVNO SUDJELUJETE U RADU KOMORE, ZANIMA sestrinstvom u regulacijskim tijelima. Neosporno
NAS KOLIKO JE TAJ ANGAŽMAN UTJECAO NA VAŠU je da su hrvatske medicinske sestre i tehničari
KARIJERU? s bogatim iskustvom i dovoljno obrazovani, ali
napravljen je još jedan korak naprijed. Uskladili
Svaka nova spoznaja i svaki angažman kojim se smo se sa sestrinstvom EU-a.
postiže opće dobro ispunjava me kao osobu, a
posebno kad je u pitanju profesija i sestrinstvo, stoga
je logično da me to dodatno obogaćuje. Osnivanje ZBOG ČEGA SU, PREMA VAŠEM MIŠLJENJU,
HKMS-a ponajprije je okupilo sestrinstvo u jednu MEDICINSKE SESTRE TOLIKO RAZJEDINJENE – AKO SE
organizaciju, a to je veliko bogatstvo – struka je I POSTIGNU NEKA ZAJEDNIČKA STRUČNA STAJALIŠTA,
napokon objedinjena, jasno su postavljena pravila SVI O TOME UGLAVNOM ŠUTE.
unutar sestrinstva. Zapravo, odgovorno mogu reći Moje je mišljenje, a i iskustvo s terena, da je sve
da je osnivanjem HKMS-a hrvatsko sestrinstvo po- manje razjedinjenosti među medicinskim sestrama
dignuto na višu razinu. HKMS je regulacijsko tijelo, i tehničarima. To su više učinili pojedinci – čak i
poticajno je, daje „vjetar u leđa“ ne samo meni nego mediji koji nisu shvaćali i ne shvaćaju uloge poje-
svim medicinskim sestrama koje su prepoznale i dinih organizacija u sestrinstvu. Upravo tu vidim
koje prepoznaju njegovu ulogu. Osnivanje HKMS-a velik doprinos HKMS-a zbog toga što medicinske
dočekala sam s radošću. I prije toga sam pratila sestre i tehničari, a to su nerijetko davali do znanja
svjetske i europske procese u zdravstvu, nastojala i medijima, često nisu razlikovali regulacijsko
biti informirana te sam tako, na neki način, bila tijelo od strukovnih društava te od onih koja se
u tijeku zbivanja. Upravo sam zbog osnivanja bore za radnička prava.
HKMS-a shvatila kamo ide suvremeno sestrinstvo
– ono koje traži buduće zdravstvo zbog društvenih Tek je HKMS potaknuo na razmišljanje na široj
promjena koje nastaju na svjetskoj razini, a poseb- razini, a dosta je vremena trebalo u procesu prila-
no u tadašnjim tranzicijskim društvima kao što godbe da medicinske sestre i tehničari shvate i
je bilo hrvatsko. Upravo me to potaknulo da se prihvate stvarnost zdravstvenoga sustava, a poseb-
aktivno uključim, dodatno usavršavam, školujem, no ulogu HKMS-a kao regulacijskoga tijela koje ih
potičem druge da to isto čine, a sve s namjerom potiče i čini profesionalnijima te prepoznatljiviji-
prepoznatljivosti sestrinske profesije. Svaka nova ma. Sve je to stanovit proces jednog tranzicijskog
spoznaja, bolja educiranost, viši stupanj obrazo- društva koje postupno doseže razinu svoje zrelosti.
vanja pomaže – kako u osobnom razvoju, tako i u Čini mi se da bi se sva stajališta društva, udruga
timskom radu. Također, istodobno pomaže i onima i borbe za radnička prava trebala „slijevati“ u
zbog kojih ta profesija i postoji. Komoru, a onda ih treba, na stručan način, za-
jednički artikulirati u skladu s našim potrebama
i zahtjevima.
HKMS POSTOJI VEĆ 14 GODINA. KOLIKO JE, PREMA
VAŠEM MIŠLJENJU, KOMORA VAŽNA ZA SESTRINSTVO
HRVATSKE? TEMELJNA JE ZADAĆA KOMORE ŠTITITI SIGURNOST
BOLESNIKA I PACIJENTA OSIGURAVAJUĆI VISOKU
HKMS nije samo važna nego iznimno važna insti- RAZINU PROFESIONALNIH KOMPETENCIJA I
tucija, posebno jer nam je poznato da sestrinstvo
ODGOVORNOSTI. MEĐUTIM, KOMORU SE UOPĆE NE
čini većinu osoblja u zdravstvenom sustavu. U
tom segmentu napravljena je prepoznatljivost
PITA KADA SU U PITANJU RADNA I DRUGA PRAVA
medicinske sestre / tehničara u zdravstvenom MEDICINSKIH SESTARA. MISLITE LI DA BI STRUČNE
timu. Prošla su vremena kad nije bilo standarda, UDRUGE MOGLE UČINITI VIŠE NA TOM PLANU?
ujednačenih kriterija, kada su posao medicinske Što se tiče uloge medicinskih sestara u zaštiti
sestre mogli raditi i ljudi drugih struka. To je i bolesnika i pacijenata, ona uistinu nikad nije bila
razumljivo za prošlost – radilo se onako kako se sporna, posebno kad je u pitanju profesionalna
moglo i na taj se način odgovaralo potrebama. kompetencija i odgovornost. Hrvatsko se sestrinst-
Posebno je teško bilo vrijeme osnivanja Republike vo može time dičiti i svrstati, prema analizama, u
Hrvatske i razdoblje Domovinskog rata. Tada se sam vrh vodećih zemalja Europske unije. Druga je
puno moralo improvizirati, ali vizionari su gledali stvar, koliko pratim, a što mi se čini jako važnim,
unaprijed i gradili HKMS. Iskustvo i vizionarstvo da od stručnih društava, udruga, onih koji se bave
podignulo je sestrinstvo, gledajući ga s drugog as- radničkim pravima ne dolaze prijedlozi artikulirani
pekta, na jednu višu razinu, učinilo ga prepoznat- o zaštiti radnih i drugih prava u jednu instituciju
ljivim. Jednostavno, Komora mu je dala obrise i da se zajednički sve artikulira prema onima koji
profesionalnosti jer je podignuta „letvica“ za sve odlučuju. Nažalost, tu više vidim razjedinjenost,
razine obrazovanja sestrinstva. Isto tako, u svim katkad i sebičnost jer logičnije je da je snažniji

11
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

Jasno i glasno trebamo reći što želimo. Ne se povlačiti, nego biti hrabri i
odlučni, to je naša obaveza prema narodu kojem služimo i s kojim živimo.

glas koji uputi 39 000 ljudi nego glas koji upućuje Drugi domovi zdravlja na čelu imaju dr. medicine,
pet ili petnaest ljudi. Zapravo, nebitno je koliko je magistre farmacije ili dr. vet. med., ekonomiste ili
manje glasova. Ne znam zašto, ali tu primjećujem pravnike i svi mi imamo veliko iskustvo – svatko
iskorake pojedinaca koji su na vodećim mjestima u svojoj struci. Međutim, neki od njih imaju malo
nekih udruga i društava i koji zagovaraju samo ili nikakvo iskustvo u menadžmentu. Koje su to
određenu skupinu, a ne cjelokupno sestrinstvo. komparativne prednosti koje bi druge profesije
Upravo je zato potrebno jedinstvo, stoga mislim imale u odnosu na moju?
da svaka sestrinska organizacija koja misli da S dvama zav ršeni m d iplomsk i m stud iji ma i
ima prijedlog i može dati doprinos treba težiti „Menadžmentom u zdravstvenim sustavima“ te
zajedništvu jer se tako može puno više postići. s dugogodišnjim radnim iskustvom u zdravstvenom
sustavu, na mnogim radilištima i teškim terenima
TKO JE, PREMA VAŠEM MIŠLJENJU, NAJODGOVORNIJI zahvalna sam za dano povjerenje i priliku koju
ću i opravdati. Normalno je da se mora preuzeti i
ZA STATUS MEDICINSKIH SESTARA?
određena odgovornost kad se preuzme određena
To je preširoko pitanje. Zapravo, ono bi zadiralo u funkcija.
politiku, u struku, u zdravstvo, a od pojedinih se
Potrebno je uskladiti različitost interesa i ciljeva
stvari, koje nisu u mojoj domeni, ograđujem. Želim
u zdravstvenom sustavu, a to znači vlasnika,
profesionalno raditi svoj posao. Mislim da je nužno
zdravstvenih djelatnika, pacijenata i društvene
donijeti nacionalnu strategiju za sestrinstvo jer to
zajednice.
je vitalno za Republiku Hrvatsku. Treba izraditi
kompetencije medicinskih sestra sa srednjom Svaki dan planiram i odlučujem, organiziram,
stručnom spremom – posebno za prvostupnice, a ocjenjujem uspješnost, ispravljam… Neke se stvari
posebno za diplomirane medicinske sestre i magis- ne mogu promijeniti preko noći i treba vrijeme,
tre sestrinstva. Naravno, treba i vrednovati rad. To znanje, rad i strpljenje da se sve posloži. Najveći
moramo učiniti mi, medicinske sestre i tehničari, su potencijal ljudi s kojima radim, pa pokušavam
kroz svoje institucije. Trebamo se ujediniti, jasno i na njih utjecati kako bi pridonijeli organizaciji i
glasno reći koliko je medicinskih sestara i tehničara ciljevima.
potrebno, zatim kojeg stupnja obrazovanja, naprav- Kao i u sportu, i ovdje je najvažniji timski rad.
iti procjenu prema broju stanovnika. Jasno i glasno Okružena sam divnim suradnicima – kako zdravst-
trebamo reći što želimo. Ne se povlačiti, nego biti venim, tako i nezdravstvenim koji se nesebično
hrabri i odlučni, to je naša obaveza prema narodu trude dati najviše za uspjeh.
kojem služimo i s kojim živimo. I kad promatramo Ljudima vjerujem i ljudi mi vjeruju i to mi je na-
aktualno stanje – mi nemamo medicinsku sestru / jvažnije u životu, odnosno u nastojanju da pružimo
tehničara za pomoćnika ministra, a znamo da su najkvalitetniju uslugu onima koji trebaju naše
u sustavu i magistre sestrinstva i doktorice ses- usluge – bolesnima i onima u preventivi.
trinstva. U naše ime uvijek odlučuje netko drugi.
Svakodnevno razmišljam o svakom svojem djelat-
To nije pravna, nego politička funkcija, strateška
niku, nastojim da bude zadovoljan na poslu jer
funkcija hrvatskoga sestrinstva. Sve je na nama,
će jedino tako posao odraditi na najbolji mogući
pa moramo biti ujedinjeni, glasniji i jasniji u vezi
način i dati maksimum. S razumijevanjem se
s tim što hoćemo.
budim, s razmišljanjem živim, a u san nosim plan
za novi dan!
MEDICINSKA SESTRA – RAVNATELJICA DOMA
ZDRAVLJA. TO ZVUČI ODLIČNO I ZNAČI DA UŽIVATE
POVJERENJE I UVAŽAVANJE SVOJIH SURADNIKA. SVI SMO NA VAS PONOSNI, ŽELIMO VAM USPJEH.
MOŽETE LI NAM UKRATKO PREPRIČATI KAKO IZGLEDA KORISTIM I OVU PRIGODU DA VAM ISKRENO ZAHVALIM
VAŠ RADNI DAN? ZA DUGOGODIŠNJU ODLIČNU SURADNJU I PODRŠKU
KOJU STE UVIJEK PRUŽALI I KOMORI KAO INSTITUCIJI,
Medicinska sestra, odnosno magistra sestrinstva
ALI I MENI OSOBNO.
ravnateljica. Da. Moje prethodnice bile su redom
dr. dent. med., zatim magistra socijalnog rada, Ja Vama zahvaljujem na prilici i pozivu da pred-
onda sanacijska upraviteljica stručni specijalist stavim Dom zdravlja Gospić i sebe.
ekonomije, a zatim dipl. inženjer prometa. Sve Zahvaljujem sto ste mi sve ovo vrijeme bili „vjetar
su redom bile divne žene od kojih sam učila – od u leđa“ i što sam uz Vas i HKMS uvijek mogla učiti
nekih kako treba raditi, a od nekih kako ne treba. od boljih i najboljih.

12
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

RAZGOVOR S RAZGOVARALA: Marija Kadović

DRAGICOM KOLENIĆ
DUGOGODIŠNJOM GLAVNOM SESTROM DZ-A ČAKOVEC
„Glavna sestra svoj utjecaj treba graditi na stručnosti, staloženosti, upornosti
i razumijevanju, a ne na superiornim, autoritativnim ili familijarnim odnosima.“
S veseljem smo u Plavom fokusu ugostili nasmijanu, aktivnu i iznimno
zanimljivu gđu Dragicu Kolenić, svoju poštovanu umirovljenu kolegicu. Želja
nam je bila da predstavi svoj dugogodišnji predani sestrinski rad, svoj utjecaj
u sredini u kojoj je radila, sva dostignuća, ali i teške trenutke koje je proživjela
kao medicinska sestra.

ZA POČETAK NAM SE PREDSTAVITE I RECITE NEŠTO O Uvježbavala sam i vodila na natjecanja (domaća
SVOJEM PROFESIONALNOM PUTU I RAZVOJU. i međunarodna) ekipe za pružanje prve pomoći u
sklopu Crvenog križa u Čakovcu, a i danas preda-
Rođena sam 30. 12. 1945. g. u Donjem Vidovcu.
jem prvu pomoć radnicima u raznim tvrtkama.
Višu medicinsku školu (patronažno-dispanzerski
smjer) završila sam u Zagrebu. Godinu dana radila Organizirala sam mnoštvo javnih tribina za
sam na Očnom odjelu KBC-a Sestre milosrdnice u zdravstveno osoblje i građanstvo na kojima su
Zagrebu, 14 godina kao patronažna sestra u mje- kao predavači sudjelovali poznati domaći i inoze-
stima Kotoriba i Donji Vidovec gdje sam obavljala i mni medicinski stručnjaci (iz Čakovca, Zagreba,
poslove ambulantne sestre, a ostalih sam 27 godina Varaždina i SAD-a). Dvaput sam organizirala struč-
radila kao glavna sestra Hitne medicinske pomoći ne susrete sa sportskim aktivnostima u suradnji
te Doma zdravlja Čakovec. s medicinskim sestrama iz Oberwarta (Austrija).
Tijekom radnog vijeka položila sam ispit za in- Početkom Domovinskog rata aktivno sam sudjelova-
struktora pr ve pomoći i nastavnički tečaj za la u snimanju videokazete o pružanju prve pomoći
kućnu njegu, a pohađala sam i seminar za povje- u ratnim uvjetima. Radila sam na prikupljanju
renika zaposlenika za zaštitu na radu kao i tečaj lijekova i opremanju prvog aviona za prijevoz
„Usavršavanje medicinskih sestara u primarnoj ranjenika ratne bolnice u Tomislavgradu, a bila
zdravstvenoj zaštiti“. sam i član saniteta Domobranske bojne Čakovec.
Osnivačica sam i predsjednica Društva medicin- Autorica sam edukativnog plakata „Kako smanjiti
skih sestara i tehničara od 1982. te predsjednica stopu smrtnosti i invalidnosti od bolesti srca i
podružnice HUMS-a. Do odlaska u mirovinu krvnih žila“. Često sam bila organizator priku-
vodila sam sestrinstvo Međimurske županije. pljanja donacija za nabavu opreme za Županijsku
Dva sam mandata bila članica Vijeća HKMS-a, a bolnicu Čakovec, Dom zdravlja Čakovec te Hitnu
niz sam godina obavljala dužnost predsjednice medicinsku pomoć.
Sindikalne organizacije OOUR-a vanbolničke
djelatnosti i Medicinskog centra Čakovec. Bila Za postignute rezultate u razvoju sestrinstva 1996.
sam članica komisije za ispitivanje medicinskih g. me Društvo medicinskih sestara RH nagradi-
sestara / tehničara pripravnika tijekom polaganja lo srebrnom sestrinskom značkom u kategoriji
završnog ispita u Međimurskoj županiji te član „Najbolja medicinska sestra“.
ispitne komisije na 1. i 2. Natjecanju zdravstvenih
škola RH u programu za zanimanje medicinska
sestra / tehničar. IZA VAS SU GODINE RADA U SESTRINSTVU. RADILI STE
S PACIJENTIMA, NA TERENU, ALI I U SESTRINSKOM
Vodila sam i koordinirala prvu Grupu za potporu
dojenja na području grada Čakovca, bila dio tima MENADŽMETU. KOJI JE KLJUČ VAŠEG USPJEHA?
u opsežnoj preventivnoj akciji za zaštitu zdravlja Čovjek u životu uspije ako voli posao koji radi. Ja
zubi djece na području Međimurske županije. sam imala veliku sreću što sam izabrala poziv koji

13
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

sam izuzetno voljela, a i obitelj me podržavala u Posebno mi je drago što me 1994. g. dr. sc. Helena
svim mojim aktivnostima kojih je bilo jako mnogo. Percač, stomatolog, odabrala i povjerila mi zadatke
u prevenciji zubnog karijesa ili, kako su popularno
Kao patronažna sestra u ruralnoj sredini posje- zvali tu hvalevrijednu akciju, „Međimurski boj
ćivala sam trudnice, babinjače, novorođenčad, za izgon karijesa“. Radilo se po uzoru na švicar-
dojenčad, malu djecu, predškolsku i školsku djecu, ski model. Održavala su se predavanja diljem
zatim kronično oboljele osobe, stare i nemoćne Međimurja. Poučavali smo polaznike pravilnom
osobe te duševno oboljele. Davala sam injekcionu četkanju i pranju zubi. Bili su uključeni stomatolozi,
terapiju u kućama oboljelim osobama te obavljala nastavnici, odgojitelji, patronažne sestre, školske i
previjanje rana. Tada je većina nas sestara obav- stomatološke sestre, roditelji i trudnice. Sjećam se
ljala i posao mrtvozornika. Zajedno s liječnicima komentara jednog stomatologa koji je na jednom
vodile smo savjetovališta za zdravu djecu u koja predavanju o toj preventivnoj akciji rekao: „Mi si
su majke dolazile svakog mjeseca – sve do prve siječemo granu na kojoj sjedimo.“ Rezultati su bili
godine starosti djeteta. Liječnik je s patronažnom zapanjujući. Djeca su bila bez karijesa, a zubići
sestrom provodio cijepljenje zdrave djece prema lijepi, bijeli kao biseri. Cijela akcija distribucije
tadašnjem kalendaru cijepljenja. Postotak cijeplje- tableta diljem Međimurja bila je povjerena meni.
nosti bio je izuzetno visok (99 %). Obilazile smo
majke Romkinje, pa su zbog toga dolazile u savje- Posao patronažne sestre obavljala sam biciklom,
tovališta i na cijepljenje. Upravitelj Zdravstvene kao i sve moje kolegice – po kiši, snijegu, i to na

Drage mlade kolegice, izabrale ste, po mojem mišljenju, najljepše zanimanje.


Budite ustrajne i uspjeh neće izostati. Zbog visokoobrazovnih ustanova
mogućnosti napretka u struci na zavidnoj su razini.

stanice Kotoriba tada je bio mg. sc. dr. Valent neasfaltiranim cestama. Rad u ambulanti bio
Percač koji je izuzetno cijenio medicinske sestre je specifičan u odnosu na današnje uvjete rada.
/ tehničare, ali i zahtijevao profesionalan odnos Kartone pacijenata smo vadili, odnosno umetali
prema pacijentima. Također, često je provjeravao u registratore. Sva se dokumentacija i svi su se
poznavanje stručnosti. Nadalje, provjeravao je naš izvještaji pisali ručno. Nije bilo sterilnog pribora
profesionalan pristup prema pacijentima, odnosno za jednokratnu upotrebu. Prale smo, dezinficirale
čuvamo li medicinsku tajnu svakog pacijenta. i sterilizirale šprice i igle. Komprese smo same
radile, također nije bilo gotovih. Mogla bih još
Mnogo se radilo na provođenju preventivne zdrav- mnogo toga nabrojiti i usporediti s današnjim
stvene zaštite s namjerom očuvanja zdravlja stanjem u PZZ-u, ali bojim se da današnje mlade
stanovništva. Već 1978. g. u zdravstvenoj stanici generacije to previše ne zanima.
u Kotoribi i ambulanti u Donjem Vidovcu smo, u
suradnji s Medicinskim centrom Čakovec, pro- Međutim, moram reći da smo svi iz PZZ-a te bol-
vodili sistematske preglede žena (u dobi od 30 do nica i ostalih službi s kojima smo surađivali bili
60 godina) radi ranog otkrivanja raka maternice povezani, svi smo se poznavali, uvažavali i družili.
i dojki. Preglede smo obavljali u Ambulanti opće Organizirali smo zajedničke izlete, proslave i bili
medicine, a žene bi dolazile na poziv. U akciju su smo kao jedna velika obitelj.
bile uključene i aktivistice „Aktiva žena“ koje su
dijelile pozive. Pozivalo se po 20 žena. Radilo se
slobodnim subotama bez novčane naknade. To KAKO JE TEKLO OSTVARIVANJE PROFESIONALNIH
je bio naš doprinos društvu za očuvanje zdrav- CILJEVA KOJE STE SI ZACRTALI?
lja naših žena. U skladu s pristiglim nalazima Što se tiče mojeg profesionalnog puta i ostvari-
papa-testa (primjerice kada je dijagnosticirana vanja raznih zacrtanih ciljeva u mojoj struci,
prisutnost Trichomonasa) liječnik bi ordinirao uspjeh nikad nije izostao jer sam osoba koja voli
terapiju, ja bih preuzela lijek u apoteci i odlazila u izazove. Uvijek sam težila za nečim novim s na-
kuću obitelji gdje su u mojoj nazočnosti supružnici mjerom poboljšanja uvjeta rada i pružanja što
popili lijek, što su iznenađujuće dobro prihvatili. kvalitetnije usluge bolesnicima. Cijeli svoj radni
Ta preventivna akcija bila je izuzetno uspješna. vijek, a i danas, pratila sam najnovija dostignuća
Pokrenuo ju je dr. Percač, a u njezinu provođenju u medicini i tehnici.
sudjelovala je kolegica Elizabeta Dominić (medi-
cinska sestra) i ja. Već davne 1975. g. počela sam s prikupljanjem
donacija. S aktivom žena i mjesnim čelnicima

14
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

obnovila sam ambulantu u Donjem Vidovcu, a nisu sam bila nadležna. Tražila sam stručnost u poslu,
zapostavljeni ni Kotoripčani. Novca u zdravstvu ljubaznost, poštovanje i uvažavanje svake oboljele
nikada nema previše – ni nekada ni sada. Napretkom osobe. Uvijek sam imala puno razumijevanja za
medicine i tehnike oprema se mora obnavljati. svakoga. Imala sam strpljenja slušati i poslušati
Zbog nedostatka financijskih sredstava to se može svaku med. sestru, odnosno tehničara i ostale
ostvariti jedino uz pomoć donacija. nezdravstvene radnike – pomoći im i zaštititi ih.
Uvijek su govorili da sam stroga, ali pravedna.
Posebno sam ponosna na svoje aktivnosti u eduka-
ciji stanovništva vezanoj za pružanje prve pomoći. Ne mogu ne pohvaliti sve patronažne sestre, sestre
Sudjelovala sam u edukaciji učenika osnovnih i i tehničare u PZZ-u te med. sestre i tehničare
srednjih škola, radnih organizacija i civilne zaštite. iz tadašnje Hitne. Bili su izuzetno kvalitetni u
Kruna svega bila su natjecanja. Jedne je godine u stručnom pogledu, a odnos s pacijentima bio je
Kotoribi sudjelovalo 90 ekipa i svi su bili uvježbani profesionalan i nadasve human.
do savršenstva. Svi moji uspjesi i ljubav prema
prvoj pomoći rodili su se još u Kotoribi. Moram
spomenuti dr. Dragutina Starčevića koji me poticao U VRIJEME VOĐENJA DOMA ZDRAVLJA SUSRETALI STE
i bio velika podrška i učitelj u mojem uključenju SE I S DANAS AKTUALNIM PROBLEMIMA – NEDOSTATAK
u sve aktivnosti koje su povezane s pružanjem MEDICINSKIH SESTARA, NEZADOVOLJSTVO PLAĆAMA,
prve pomoći. Dana 15. 9. 1981. položila sam ispit STATUSOM, RADNIM SATIMA…? KAKO STE SE NOSILI S
za instruktora prve pomoći za vozače motornih TAKVIM IZAZOVIMA?
vozila na teritoriju SR Hrvatske.
Tijekom vođenja Doma zdravlja nismo imali proble-
Od 1. 8.1984. moje novo radno mjesto bilo je Hitna me s nedostatkom med. sestara, to jest tehničara.
medicinska pomoć u Čakovcu. Te je godine otvo- Naime, naše su se sestre školovale u susjednim
rena, a mene su postavili za glavnu sestru. Šef županijama, a nakon završetka školovanja zapo-
mi je tada bio dr. Vjekoslav Jazbec. Počeli smo u šljavale su se u svojem zavičaju. Prednost je bila
praznim prostorijama, bez namještaja. Posudili ta što su imale riješeno stambeno pitanje, obitelj, a
smo dva ormara, dva stola, liječničku torbu i „fi- i same su osnovale obitelj i ostale raditi i živjeti u
ćekom“ krenuli. Primljeni liječnici dobili su plan rodnom mjestu. Plaće su bile u skladu s kolektivnim
grada Čakovca i kartu Međimurja i bez vozača i ugovorom, a svaki prekovremeni sat bio je plaćen.
med. tehničara počeli s radom. Poštivala se sistematizacija radnih mjesta prema
kojoj se dobivao i osobni dohodak. Nitko nije bio
No, ubrzo smo svoju Hitnu najmodernije opremili zakinut. Nikad nismo imali problema vezanih za
– kako opremom, tako i vozilima. Bili smo jedan dolazak na posao na telefonski poziv, što govori o
od najopremljenijih HMP-a u Hrvatskoj s izuzetno njihovoj odgovornosti i savjesnosti prema pozivu
kvalitetnim zdravstvenim kadrovima. Bez donacija koji su odabrali. Samo rukovođenje s tako odgovor-
se sve to ne bi moglo ostvariti. nim osobljem bilo je užitak. Nikada nisam osjetila
Početkom 2001. imenovana sam i glavnom sestrom poteškoće u rukovođenju ili pomislila da ja to ne
Doma zdravlja Čakovec. Ravnateljica je bila dr. mogu, a sve zbog zdravog, normalnog kolektiva.
Nevenka Krčmar. HMP je 1995. g. organizacijski Međuljudski odnosi bili su više nego dobri. Bilo je
pripadao DZ-u. Obnovljen je vozni park, uloženo je međusobnog uvažavanja, poštovanja, pomaganja,
u medicinsku opremu, radnu odjeću i stručnu izo- druženja. Bili smo povezani kao jedna normalna
brazbu svih zaposlenika. Bili smo najopremljeniji i obitelj.
najorganiziraniji, s najosposobljenijim kadrovima.
Zbog svega nabrojenog jedini smo u Hrvatskoj su-
RECITE NAM KAKO OPĆENITO GLEDATE NA STANJE
rađivali s prof. dr. sc. Mijom Bergovcem, Zavodom
U HRVATSKOM SESTRINSTVU DANAS? KOJOM BISTE
za bolesti srca i krvnih žila KB-a Dubrava, a u tu
aktivnost i ostvarenje te hvalevrijedne akcije bile OCJENOM OCIJENILI SESTRINSKE ORGANIZACIJE?
su uključene ŽB Čakovec, Međimurska županija, Hrvatsko sestrinstvo danas je na zavidno visokoj
Dom zdravlja Čakovec i Hitna medicinska pomoć. razini. Imamo visokoobrazovane med. sestre. Zbog
Počeli smo „urgentno zbrinjavanje bolesnika s svakodnevnog napretka medicine i tehnike moraju
akutnim infarktom srca“. Velik je to bio izazov za se obrazovati ne samo liječnici nego i med. sestre.
sve zaposlene u Hitnoj medicinskoj pomoći – kako Samo takva sestra može sudjelovati u timskom
u stručnom, tako i u organizacijskom pogledu. radu u izvođenju teških medicinskih zahvata ili
pak samostalno uspješno raditi određeni proces
zdravstvene njege. Redovito slušajući predavanja
KAKAV PRISTUP GLAVNA SESTRA TREBA IMATI PREMA koja organiziraju njihove udruge, medicinske
SVOJIM SURADNICIMA? sestre dobivaju nova saznanja o novim trendovi-
Obavljajući godinama dužnost glavne med. sestre, ma u zdravstvu, što im omogućuje da ne zaostaju
nastojala sam biti pravedna prema svima kojima u znanju za kolegicama iz drugih zemalja. Među

15
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

sestrama ne smije biti podijeljenosti. One uvijek je i nije izblijedjela niti se ugasila. Riječ pomoć
moraju imati jedan zajednički cilj – kako pomoći prati nas od rođenja pa do smrti. Zar odlaskom
bolesnoj osobi. u mirovinu taj žar nestaje preko noći?!? Pomoć
je potrebna nejakom djetetu, starijoj i nemoćnoj
osobi, a pomoć unesrećenoj osobi ili bolesnoj osobi
SESTRINSTVO PODRAZUMIJEVA POŽRTVOVAN RAD I znači život. Kako reći nekome tko je bolestan i traži
SAMOZATAJNOST. TREBAJU LI SESTRE BITI VIDLJIVIJE vašu pomoć: „Ne, ja ti ne mogu pomoći jer sam u
U SUSTAVU? mirovini.“? Taj odnos povjerenja želim sačuvati,
svakako u skladu s kompetencijama i suglasnosti
Njega bolesnika stara je koliko i čovječanstvo. U
liječnika.
svim fazama razvoja ljudskog društva, od prvobit-
ne zajednice do današnjeg dana, bilo je bolesnih Sretna sam što imam velik krug prijatelja i rođaka
i iznemoglih osoba te onih članova društva koji koji me često pitaju za razne savjete iz moje struke.
su brinuli o njima. Volim im pomoći svojim znanjem i iskustvom.
Od sestre se traži življenje u moralnoj čistoći te
visokorazvijen smisao za osjećaj dužnosti.
ŠTO BISTE PORUČILI MEDICINSKIM SESTRAMA NA
Povezanost između moralnosti u svakodnevnom RUKOVODEĆIM POZICIJAMA, A ŠTO MLADIM SESTRAMA
životu i profesiji mora se stalno usavršavati i po- KOJE TEK IZLAZE IZ ŠKOLA I TRAŽE SVOJ PUT?
dizati na višu razinu. Etika zdravstvenih radnika
ogleda se ponajprije u humanosti i ljubavi prema Uspješan rad zdravstvenih ustanova i njihov ugled
čovjeku bez obzira na njegovu socijalnu, stalešku, u društvenoj sredini rezultat je dobre organizacije
vjersku, rasnu ili nacionalnu pripadnost. Samo rada, a za to su velikim dijelom odgovorne glavne
dobar čovjek može biti zdravstveni radnik. sestre. Dobra podjela poslova i stalna, kontinuira-
na suradnja sa suradnicima preduvjet su dobrog
Bolesnik se osjeća onako kako se mi prema njemu funkcioniranja života u zdravstvu.
ponašamo. Neću govoriti o teškom noćnom radu, o
osjećaju tuge koji vas obuzme kad ostavljate svoju I najteži su poslovi izvedivi ako se rad odvija u
obitelj. Znajte da vas netko tužan uvijek čeka. Čeka sredini u kojoj vladaju dobri međuljudski odnosi.
vaš osmijeh na licu, vaš blag pogled, vašu nježnu Glavna sestra treba usmjeravati svoje organiza-
ruku. Zar nije divno liječiti i izliječiti bolesnu osobu, cijske napore tako da postigne što bolju radnu
ublažiti bol i utješiti bolesnika? Medicinska sestra atmosferu koja stimulira na rad. To će joj uspjeti
je temelj sustava – prva prima pacijenta i zadnja ako svoj utjecaj gradi na stručnosti, staloženosti,
ga ispraća. Nisu samo marljivost i požrtvovnost upornosti, razumijevanju, a ne na superiornim,
dovoljne za kvalitetan rad. Potrebno je znanje. autoritativnim ili familijarnim stavovima.
Za društveni ugled jedne bolnice ili ambulante,
Drage mlade kolegice, izabrale ste, po mojem
za dobru organizaciju rada u zdravstvenim usta-
mišljenju, najljepše zanimanje. Budite ustrajne i
novama odgovorna je medicinska sestra.
uspjeh neće izostati. Zbog visokoobrazovnih usta-
nova mogućnosti napretka u struci na zavidnoj
I DANAS STE PROFESIONALNO AKTIVNI IAKO VIŠE su razini. Nadam se da će biti više financijskih
NISTE U RADNOM ODNOSU. KOLIKO JE BITNO DA SU sredstava da i sestre budu vrednovane za svoj rad.
SESTRE PROFESIONALNO AKTIVNE I NAKON RADNOG Bolesnici ne mogu bez medicinskih sestara, liječnici
VREMENA? ne mogu bez medicinskih sestara.
I danas sam profesionalno aktivna. Ja sam medi- Drage kolegice, sretan vam Međunarodni dan
cinska sestra. Ljubav prema mojem pozivu ostala sestrinstva!

16
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

RAZGOVOR S RAZGOVARALA: Marija Kadović

PRVIM DOKTOROM ZNANOSTI IZ ZNANSTVENE


GRANE SESTRINSTVO U REPUBLICI HRVATSKOJ
DR. SC. ROBERT LOVRIĆ, MAG. MED. TECHN.
Poštovani kolega, iznimna mi je čast ugostiti Vas u
Plavom fokusu, glasilu Hrvatske komore medicinskih
sestara. Vaš profesionalni sestrinski put isprepleten
je kliničkim praktičnim znanjima i obrazovanjem do
razine doktorata znanosti.

LIJEPO VAS MOLIM DA NAM SE PREDSTAVITE I


UKRATKO PREPRIČATE SVOJ ŽIVOTNI PUT.
Pozdravljam sve kolegice medicinske sestre i
kolege medicinske tehničare. Ja sam Robert Lovrić
i nastavnik sam u Medicinskoj školi Osijek te
poslijedoktorant na Medicinskom fakultetu (MF)
u Osijeku. Dvadeset i jednu godinu radio sam na
Kliničkom odjelu za intenzivno liječenje djece na
Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra
(KBC) Osijek. Godine 2007. sam, uz rad, završio
trogodišnji sveučilišni preddiplomski, a 2012.
godine sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo na
MF-u u Osijeku. Iste sam godine na MF-u u Osijeku KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA S DOKTORSKOG STUDIJA?
upisao trogodišnji poslijediplomski doktorski Moja su iskustva s doktorskog studija uglavnom
studij iz područja biomedicine i zdravstva, polja pozitivna. Studiranje, ispiti, publikacija znanstve-
kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane nih članaka, pisanje doktorskog rada, obrana teme
sestrinstvo. Doktorsku sam disertaciju obranio i disertacije velik su izazov i katkad vrlo stresne
12. siječnja 2016. godine. situacije. Međutim, imao sam stalnu, nesebičnu i
veliku potporu svoje obitelji i mentorice doc. dr. sc.
Nade Prlić. Budući da se u zadnje vrijeme bavim
KAKO STE ODLUČILI UPISATI DOKTORAT?
pisanjem znanstvenih radova i publiciranjem
Iskreno, prije 10 godina nije bilo ni naslućivanja u sestrinskim znanstvenim časopisima indek-
o studiranju na diplomskom, a osobito ne na dok- siranim u Current Contens, SCI, SCIE i drugim
torskom studiju. Za doktorat sam se odlučio uglav- znanstvenim bazama, uočavam kako postoje
nom kako bih stekao kompetencije za samostalni određene specifičnosti pristupa i metodologije
znanstveno-istraživački rad. Osim podučavanja, istraživanja, kao i pisanja radova. Smatram kako bi
to je nešto što me zanima i što istinski volim programi poslijediplomskih doktorskih studija za
raditi. Smatram kako ste najsretniji, a obično i medicinske sestre trebali sadržavati više kolegija
najuspješniji ako istodobno radite ono što volite i usmjerenih prema znanstveno-istraživačkom radu
volite ono što radite. Naposljetku, kanite li raditi iz specifičnih područja sestrinstva (edukacija me-
u obrazovnom sustavu medicinskih sestara na dicinskih sestara, kliničko sestrinstvo, kvaliteta i
svim razinama, uključujući i poslijediplomsku, sestrinstvo utemeljeno na dokazima, originalnost u
uvjet je imati znanstveno-nastavno zvanje. Stoga, interpretaciji znanja iz područja sestrinstva, kvan-
to je bio jedini put koji sam morao proći kako bih titativna i kvalitativna metodologija istraživanja
ispunio uvjete za rad u visokoškolskim ustanovama. u sestrinstvu, razvoj novih koncepata, hipoteza i
Smatram kako liječnike trebaju obrazovati liječnici teorija u sestrinstvu itd.). Radi postizanja navede-
u znanstveno-nastavnom zvanju, a medicinske nog svakako treba razmišljati o postizanju višeg
sestre upravo medicinske sestre / tehničari u stupnja autonomije poslijediplomskog doktorskog
znanstveno-nastavnim zvanjima. studija za medicinske sestre.

17
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

ZAŠTO HRVATSKOM SESTRINSTVU TREBA DOKTORAT IZ uspjeha u karijeri i napretku. Očekujem da će re-


PODRUČJA SESTRINSTVA? zultati tog istraživanja biti osnova pružanja pomoći
mentorima i studentima u poboljšanju kvalitete
Poslijediplomski doktorski studij medicinske sestre
mentorstva pri izvođenju kliničkih vježbi. Činjenica
primarno profilira za spoznavanje okolnosti i ot-
je da kvaliteta zdravstvene skrbi o pacijentu ovisi
krivanje problema, razmišljanje i donošenje odluka
o kvaliteti kliničke edukacije, a njezina kvaliteta
na osobit, znanstveni način. Svjedoci smo tome da
ovisi o kompetencijama mentora.
u zdravstvenoj njezi i općenito sestrinskoj praksi
postoji puno neistraženih situacija i problema
koje treba prepoznati, istražiti i objasniti. Upravo KAKO VAM SE ČINI POZICIJA SESTRINSTVA U
spomenutim različitim prilikama u zdravstvenoj
HRVATSKOM ZDRAVSTVU?
njezi medicinske sestre moraju znanstveno pri-
stupiti. Stoga medicinske sestre moraju provoditi Sestrinstvo u Hrvatskoj ima dugu, prepoznatljivu
neposredan istraživački rad, uočiti specifične i kvalitetnu tradiciju. Reći kako sestrinstvo nema
probleme i istražiti moguće uzročno-posljedične najzahvalniju poziciju u hrvatskom zdravstvenom

Učite, volite, pomažite, vjerujete, poštujte i budite


ponosne na poziv koji je odabrao nas.

veze te o tome pisati i publicirati znanstvene sustavu znači ponavljati ono što svakodnevno
radove. Također, trebaju pisati udžbenike nami- čujemo i svjedočimo. Ne mogu reći da se u zadnjem
jenjene obrazovanju medicinskih sestara na svim desetljeću nije „radilo“ u sestrinstvu. Pojedini
razinama, sudjelovati u sestrinskim znanstvenim su se koraci poduzimali jer su bili nužni, a drugi
projektima, a sve navedeno radi podizanja kvali- zbog velikih entuzijasta hrvatskog sestrinstva. Tu
tete brige za pacijenta. Navedene stavke iziskuju ponajprije mislim na izglasan Zakon o sestrinstvu,
poslijediplomsku naobrazbu medicinskih sestara osnivanje Hrvatske komore medicinskih sestara
u Hrvatskoj. (HKMS), kompetencije medicinskih sestara koje
je propisao HKMS, svakodnevno povećanje broja
stručnih društava i općenito jačanje naše Hrvatske
ŠTO ZA VAS, ZAPRAVO, PREDSTAVLJA ZNANOST U udruge medicinskih sestara. Također, od 2010.
SESTRINSTVU? godine imamo sveučilišni diplomski studij sestrin-
Spoznavanje, razumijevanje i objašnjavanje istine. stva, mogućnost studiranja na poslijediplomskim
One istine koja će pomoći čovjeku kao jedinki, ali doktorskim studijima te izbor u znanstvena i
i društvu u cjelini u zadovoljavanju svih ljudskih nastavna zvanja. Međutim, svjedoci smo tome
potreba u stanjima zdravlja i bolesti. da još uvijek postoji niz nejasnoća i nelogičnosti
u cjelokupnom „putu“ profiliranja medicinskih
sestara – od njihova školovanja na svim razinama,
ŠTO STE ISTRAŽIVALI, O ČEMU STE PISALI I KAKO JE preko zapošljavanja i procesa rada. Isto tako, evi-
SVE TO UTJECALO NA VAŠU ILI ŠIRU PRAKSU? dentan je nedostatak medicinskih sestara u sustavu
Naslov teme moje doktorske disertacije je Povezanost zdravstva. Postoji „nonsens“ koji uporno prati
kompetencija mentora zdravstvene njege i vrjed- sestrinsku struku. Naime, bilježimo svakodnevni
novanja kliničke edukacije kroz studij u sustavu porast broja bolesnika sa sve težim bolestima i
obrazovanja prvostupnika sestrinstva. Navedeno se stanjima, suvremenije i zahtjevnije dijagnostičko-
trogodišnje longitudinalno istraživanje ponajprije terapijske postupke i medicinsko-tehničke zahvate,
odnosi na procjene kompetencija mentora i uopće kao i sve veći opseg posla i nedostatak medicinskih
kvalitete kliničke edukacije (kliničkih vježbi) s sestara koji nitko ne osporava. Međutim, istodobno
gledišta studenata i mentora. Mentorski je proces slušamo o „hiperprodukciji medicinskih sestara“,
u profesionalnom obrazovanju i napredovanju osobito na visokim učilištima. Međutim, treba
medicinskih sestara temeljan način prijenosa si postaviti pitanje: „Hiperprodukcija u odnosu
mentorovih stručnih znanja i iskustvenih vještina na što?“ Hiperprodukcija ne bi postojala kada bi
na studenta. Mentori imaju važnu zadaću jer stu- „zastarjele“ sistematizacije radnih mjesta pra-
dentima pružaju i olakšavaju priliku za stjecanje tile stvarne potrebe objektivno kategoriziranih
znanja i vještina, izgradnju stajališta, profesionalne bolesnika. Sveprisutan je problem jaza između
odgovornosti i identiteta, osjećaja samopouzdanja, teorije i svakodnevne prakse. Nažalost, rasprava
samostalnosti i neovisnosti. Mentorstvo je napo- o navedenim problemima zahtijeva puno više
sljetku usko povezano sa studentovim rezultatima vremena i stranica teksta.

18
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

ŠTO BI TREBALO OJAČATI ILI MIJENJATI? znanosti u Hrvatskoj. No siguran sam kako je to
Sređivanje redova unutar tima jedino može garan- vrijeme iza nas. Potvrda je navedenog sve veći upis
tirati pozicioniranje tima unutar bilo kojeg susta- kolegica i kolega na diplomske i poslijediplomske
va. Samo sređenih redova, s jasnim stajalištima studije. Također, medicinske sestre pokreću nove
možemo početi vlastito osnaživanje i pozicionira- recenzirane znanstveno-stručne sestrinske časopi-
nje. Koliko god to nama utopijski zvučalo, mislim se, što upućuje na entuzijazam medicinskih sestara
kako je to jedini obećavajući početak u rješavanju za iznošenjem vlastitih znanstvenih ideja, zamisli,
bilo kakvih nedoumica i problema. Osobno sam koncepata i rezultata te na želju za priopćavanjem
optimist. Tijekom svojeg profesionalnog rada upo- rezultata svojih istraživanja znanstvenoj, stručnoj
znao sam i svaki dan upoznajem mnogo kolegica i općoj javnosti.
i kolega – vrlo kvalitetnih profesionalaca i osoba.
Kao što sam rekao, slutim kako ćemo kroz rad naših ŠTO BISTE PORUČILI MEDICINSKIM SESTRAMA U
strukovnih, sindikalnih i pravnih udruga uspjeti
HRVATSKOJ?
konsolidirati vlastite redove i riješiti sve nedoumice
i probleme. Svojim ću znanjem, iskustvom i anga- Učite, volite, pomažite, vjerujete, poštujte i budite
žmanom u sestrinskim udrugama nastojati aktivno ponosne na poziv koji je odabrao nas.
pripomoći i pridonijeti boljitku našim učenicima,
studentima, kolegicama i kolegama medicinskim
sestrama i tehničarima. Što se znanstvenog aspekta
ZAHVALJUJEM NA MOTIVIRAJUĆIM RIJEČIMA I
tiče, kvalitetan znanstveno-istraživački rad karika PROFESIONALNOJ SNAZI KOJU NAM PRENOSITE. U IME
je koja zasad, naglašavam – zasad, u onom punom CJELOKUPNOG UREĐIVAČKOG TIMA PLAVOG FOKUSA
opsegu nedostaje u profiliranju sestrinstva kao ZAHVALJUJEM VAM NA SUDJELOVANJU.

JADRANKA BRLJAK
PROMOCIJA SESTRINSTVA -
RAD U HRVATSKOJ I IZVAN DOMOVINE
Jadranka Brljak, rođena u PROMOCIJA SESTRINSTVA –
Sisku 1956. Završila specija- RAD U HRVATSKOJ I IZVAN DOMOVINE
listički studij Menadžment
u sestrinstvu (2008.) te di- Sestrinstvo, kao osobito humana djelatnost podra-
plomirala sestrinstvo na zumijeva spremnost da se pomogne drugima i da
Med ici nskom faku ltet u se pomogne na najbolji mogući način. Da bi se to
Sveučilišta u Zagrebu gdje uspjelo, mora se neprekidno raditi na stjecanju
je 2014. stekla zvanje ma- znanja irazvoju profesionalnih vještina. To se, pak,
gistra sestrinstva. Glavna može postići razmjenom informacija koje nam mogu
je sestra Zavoda za gastro- dati oni napredniji od nas te nesebičnom podjelom
enterologiju i hepatologijuu naših spoznaja s onima koji do njih još nisu došli.
KBCZagreb–Rebro, pred- Upravo ta želja, da se pomaže najbolje što se može,
sjednica Udruge medicin- da se postigne kvalitetna i sigurna skrb o obolje-
skih sestara u gastroenterologiji i endoskopiji lima, dovela je do osnivanja Udruge medicinskih
Hrvatske te predsjednica Europskog društva ga- sestara i tehničara u gastroenterologiji i endosko-
stroenteroloških i endoskopskih sestara i udruga piji Hrvatske.
– ESGENA.

19
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

Sestrinstvo, kao osobito humana djelatnost podrazumijeva spremnost da se


pomogne drugima i da se pomogne na najbolji mogući način.

Od osnutka, 1996. godine do danas, ciljevi Udruge medicinskih sestara, opisom njihova posla, izra-
su jasni: dom smjernica rada, vodiča i programa kvalitetne
✓✓razvijanje istih profesionalnih standarda u i sigurne njege i mnogim drugim aktivnostima.
svim županijama Upravo ove godine, četiri visokoškolovane kole-
✓✓podupiranje istraživačkog rada gice završavaju dio nastavnog plana i programa
✓✓povezivanje s ostalim udrugama iz drugih ESGENE prilagođenog uv jetima u Hr vatskoj.
medicinskih područja s ciljem razmjene isku- Konkretno to znači dobivanje diplome medicin-
stava i primjera dobre prakse ske sestre – suplement diplome specijalizirane
sestre u gastroenterologiji. Iskreno se nadam da
✓✓povezivanje s inozemnim organizacijama na će ovakvih kliničkih usmjerenja biti sve više, i
europskoj i svjetskoj razini u svrhu primjene ne samo iz područja gastroenterologije, nego iz
najnovijih medicinskih dostignuća u našoj svih područja koje zahtijevaju specifična znanja.
zemlji
ESGENA broji 29 članica europskih zemalja i 113
✓✓aktivno članstvo u krovnim europskim i
individualnih članova, što znači da u članstvu
svjetskim organizacijama
ima više od 7000 medicinskih sestara koje rade
✓✓upotpunjivanje znanja o na području endoskopije i gastro-
ljudskom tijelu unatoč našoj enterologije. Potaknuta svime
specijaliziranoj djelatnosti, što sestre i tehničari u Hrvatskoj
s ciljem razumijevanja bole- mogu i znaju, uključivala sam ih u
snika kao cjelovitog ljudskog razne aktivnosti u ESGENI. Danas
bića s ponosom mogu reći da svake
Slijedeći ove smjernice, ne samo godine, kao edukatori odlaze na
u načelnom već i u konkretnom razna događanja na europskoj
smislu, Udruga je organizirala razini. Do sada je u taj rad uklju-
16 međunarodnih skupova i 5 čeno osam medicinskih sestara
međunarodnih kongresa. Naime, iz naše udruge, tri liječnika koji
odmah po osnutku, učlanili smo su stalna potpora i koji rade kao
se u ESGENU – Europsko društvo edukatori na radionicama te kole-
gastroenteroloških i endoskopskih gica koja radi kao član uredništva
sestara i udruga. ESGENINA časopisa.
Odlazeći zajedno s kolegama u inozemstvo, uvidjela Treba napomenuti da sestre i liječnici drže pre-
sam da mi, svoje vlastito iskustvo i znanje, možemo davanja na europskim kongresima, ali i značajnu
ponuditi toj europskoj udruzi pa sam se kandidi- činjenicu da medicinske sestre Kabineta za bron-
rala za člana izvršnog odbora. U međuvremenu hoskopiju Klinike za plućne bolesti Jordanovac,
sam obnašala mnoge funkcije u izvršnom odboru, kao pridruženi članovi naše Udruge, rade kao
kao savjetnik, tajnik i zamjenik predsjednika, da edukatori i predavači. Do sada su u taj dio procesa
bi 2016. godine postala i predsjednicom ESGENE. uključene tri pulmološke medicinske sestre.
Naravno, taj trnovit put zahtijevao je mnogo truda Konačno, posebno bih željela zahvaliti svim
i vlastitog angažmana. Odlaske na tečajeve engle- sestrama i tehničarima, članicama i članovima
skog jezika, na radionice u inozemstvu, učenje i Udruge koji nesebično rade, pišu, uče i dokazuju
savladavanje stručne literature, česte odlaske od svoje znanje kao i liječnicima koji nam doista
obitelji i korištenje vlastitog godišnjeg odmora u pružaju potporu u našoj namjeri da postizanjem
svrhu takve edukacije. Kada sam počela raditi kao velikih rezultata promoviramo našu profesiju i
edukator za europske sestre - članice ESGENE, našu zemlju.
uključila sam i ostale članove naše Udruge koji su, S osmijehom se osvrćem na jednu davnu 1971.,
upravo zbog svoje izvrsnosti, i sami postali edu- kada sam u želji da postanem medicinska sestra
katori. Moj rad edukatora nastavio se na brojnim krenula iz Siska prema Zagrebu. Nisam tada
radionicama za mlade europske liječnike i sestre slutila da će me taj vlak odvesti još puno dalje,
te kroz niz predavanja na europskim kongresima. prema Europi i svijetu, prema novim spoznaja-
Tako sam, kao hrvatska članica, imala prilike ma, novim suradnicima, ali i novim prijateljima.
sudjelovati i u edukacijskog grupi EEWG -ESGENA, Moramo učiti. Moramo uvijek nastavljati učiti. To
koja se isključivo bavi izradom nastavnog plana je vrijednost i odgovornost koju nam donosi naše
i programa za edukaciju, razinama školovanja plemenito zvanje.

20
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

PRIPREMILA: Ankica Hrnčević Lauš (predsjednica podružnice) PRIPREMIO: Boris Kopić,


(predsjednik podružnice)
IZVJEŠĆE O RADU PODRUŽNICE HKMS
KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PODRUŽNICA
PLANOVI ZA 2017. GODINU HKMS-A
Dužnost zamjenice Podružnice za palijativnu skrb, Reanimacijski
ISTARSKE ŽUPANIJE
obnašala sam od 1.1.2013. do algoritmi, Edukacija „Zajedno u Izuzetna mi je čast prvi put u
31.12.2015. godine. Od 1.1.2016. liječenju alkoholizma“ gdje su ovom glasniku predstaviti usta-
godine, odlaskom predsjednice medicinske sestre sudjelovale novu u kojoj radim, barem njezin
na rad u EU, te njezinim otka- aktivno i pasivno. mali dio. Zovem se Boris Kopić
zom, preuzela sam dužnost v.d. i prvostupnik sam sestrinstva
predsjednice podružnice sve Osim što se bavimo stručnim
Opće bolnice Pula. Iskreno se
do novih izbora. Tijekom 2016. usavršavanjem, jednako nam je
nadam da će ovo predstavljanje
godine održana su četiri sastanka važno i zdravlje naših članova te
motivirati i moje druge kolege
Izvršnog odbora te jedan sasta- je poslano devet zahtjeva prema
OB-a Pula na pisanje članaka i
nak skupštine za izbor članova osiguravajućoj kući Generali
radova u ovoj malenoj, ali itekako
Izvršnog odbora i delegata u osiguranje za osobe koje boluju
važnoj zdravstvenoj ustanovi
skupštini što je vidljivo iz pri- od teških neizlječivih bolesti ili
našeg podneblja.
kazanih zapisnika. Na izbori- su doživjele traumu koja ima za
ma za predsjednicu Podružnice posljedicu invaliditet. Šest slučaja Moj profesionalni put počinje
jednoglasno sam izabrana kao je pozitivno riješeno. Mogu skro- 2007. godine u sk lopu službe
jedini kandidat. Na istoj sjednici mno izjaviti da smo u podružnici za internu medicinu, na Odjelu
izabrani su zamjenica, tajnica, zadovoljni učinjenim. gastroenterologije. Tri godine
dva člana Izvršnog odbora i četiri kasnije prešao sam u Jedinicu
Jednako je važno istaknuti da je u
delegata za Skupštinu HKMS. intenzivnog liječenja gdje stje-
protekloj godini poslana zamolba
Ustanove DZ Oza lj, DZ Duga čem iskustvo zdravstvene njege i
za nabavu čitača, prijenosnog
Resa, OB Karlovac i OB Ogulin znanje o liječenju teško oboljelih
računala i projektora zbog istro-
svaka broje po jed nog člana pacijenata. Vrijeme koje sam
šenosti i oštećenosti uređaja koje
Skupštine te je tako pokrivena tamo proveo, stečeno iskustvo i
trenutačno koristimo. Jedino što
cijela Podružnica Karlovačke znanje smatram neprocjenjivim i
smo primili je prijenosno raču-
županije koja broji dvije bolnice, izuzetno dragocjenim. Međutim,
nalo bez operacijskog sustava.
pet domova zdravlja, nekoliko ovo pišem jer me put odveo u
ustanova za zdravstvenu njegu Distri bucija Plavog fokusa u drugom pravcu – dalje od akutnih
u kući i Dom za starije i nemoćne Podružnici je uredno provedena. stanja i neprospavanih noći kraj
sv. Antun u Karlovcu. Izrađeni su planovi edukacija za onih u neposrednoj borbi za život.
2017. godinu, po pet predavanja Ni u najluđoj mašti ne bi mi palo
U OB Karlovac, OB Ogulin, SB za u svakoj ustanovi. Naglašena na pamet da će me taj put odvesti
produljeno liječenje Duga Resa, je važnost izrade plana za dva u potpunu suprotnost – da brinem
DZ Ozalj, DZ Duga Resa, DZ Vojnić, Tečaja treće kategorije. o kroničnim bolesnicima čiji je
DZ Ogulin, DZ Karlovac, ZZ HMP „hod po žici“ jednako neizvjestan,
Karlovac održano je pet stručnih U rujnu 2016. godine organizi- samo vremenski dulji. Riječ je o
predavanja po ustanovi što je rano je ispunjavanje obrazaca Odjelu onkologije s hematologi-
vidljivo u poslanim sažecima za produljenje licenci unutar jom gdje s radom počinjem 2015.
prema HKMS. podružnice što je i odrađeno. godine.
Nekolicina sestara još uvijek nije
Organizirana su i provedena dva dobila licencu, iako su sakupile Opće je mišljenje u našoj profesiji
Tečaja treće kategorije. Također dovoljan broj bodova i poslale da su potrebne duge godine staža
su održana četiri stručna preda- pravovaljane adrese. Poslodavac da bi se o nečemu moglo izreći
vanja u organizaciji vanjskog or- vrši pritisak na iste radi dobav- stajalište, mišljenje ili savjet – što
ganizatora (Svibanjski dani, Tim ljanja licenci. je mojih deset godina staža prema

21
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a IZ PODRUŽNICA Hrvatske Komore Medicinskih Sestara

nečijih trideset? To pitanje stoji


mi u podsvijesti sve vrijeme dok
nastaje ovaj tekst. Možda to i jest
tako, no dopustite da svoju priču
ispričaju i moje mlade godine.
Kategorično tvrdim da je osobna
i profesionalna izgradnja osobno-
sti skoro u potpunosti u rukama
pojedinca. Tijekom godine dana
može se dogoditi čitav niz čude-
snih događaja, a kamoli u jednom
cijelom desetljeću! Stoga ću biti
posve iskren i nastojati ukratko i
na temelju svojeg iskustva uspo-
rediti rad s pacijentima JIL-a i rad
s onkološkim pacijentima. Rad u
JIL-u izrazito je stresan, ubrzan,
hektičan i strahovito odgovoran. poliklinike nalazi se deset kreve- (korespondirajućoj svakom poje-
Ni samo jedan pogrešan korak ta i nekoliko fotelja za pacijente dinom pacijentu), upoznavanju s
ne može se tolerirati. U takvim kojima se aplicira terapija. U osobljem, prostorijama te proto-
okolnostima sestre nerijetko proces liječenja onkoloških pa- kolom liječenja. Namjera nam je
postaju dobro programirani i još cijenata također su uključeni u početku edukacije procijeniti
bolje uvježbani strojevi, a paci- i psihoonkolog te psiholog. Što i stupanj tjeskobe te eventualnu
jenti katkad, zbog obujma posla, se tiče samih kemoterapeutika, razinu bola kako bismo što prije
postaju „samo hitnoće“, radost možemo biti iznimno ponosni na pacijenta uputili na tretman k
uspješne reanimacije ili tužan svoju ustanovu jer dostupnošću psihoonkologu, odnosno anestezi-
ishod koji se nastoji što prije uklo- i primjenom ne zaostajemo za ologu u sklopu Ambulante za bol.
niti iz sjećanja. Dolaskom na najnovijim svjetskim trendovima Velika pozornost pridavat će se
Onkologiju OB-a Pula, točnije u u liječenju zloćudnih bolesti. Na i nutritivnom statusu bolesnika
Ambulantu za pripremu i aplika- tome možemo biti jako zahvalni kako bi se, eventualno, što prije
ciju kemoterapije i imunoterapije, našim onkolozima te upravi i uveli suplementi u prehrani te
moja se svakodnevica drastično vodstvu bolnice. spriječila kaheksija.
promijenila. Odgovornost u radu
s onkološkim pacijentima ne Također nas veseli i preseljenje Iz europskih fondova osigurano
donosi ništa manje, a ni više u novu bolnicu čija je izgradnja je 37 milijuna kuna za dnevnu
stresa od jedinice intenzivnog pri kraju. Nakon preseljenja u bolnicu i jednodnevnu kirurgiju
liječenja. Neminovno je da sre- nove prostore očekuje se poče- za našu novu zgradu bolnice,
ćemo ljude, svoje pacijente – zbog tak rada centralne jedinice za stoga nas preseljenje u komfor-
specifičnosti onkološke djelat- pripremu kemoterapeutika – u nije i vrhunski uređene prostore
nosti s onkološkim pacijentima nju će se uključiti farmaceuti, a još više raduje te ga nestrpljivo
provedemo mnogo vremena, pa medicinske sestre i tehničari bit očekujemo.
ih upoznamo, katkad saznamo i će zaduženi za aplikaciju terapi-
je. To nas iznimno raduje jer se Rad na onkologiji zahtijeva ne-
vrlo osobne detalje, htjeli to ili
nadamo da ćemo tada imati više prestano učenje – na tržištu se
ne. Ono čega ima više negoli u
vremena za rad s pacijentima i redovito pojavljuju novi lijekovi,
JIL-u su osjećaji – nemoguće je
njihovim obiteljima na svim razi- nastaju nove smjernice i metode
isključiti suosjećanje, pa je svaki
nama zdravstvene njege. Naime, u liječenju, pojavljuju se mnoge
uspjeh pacijenta kojeg ste dobro
trenutačno nam puno vremena kliničke studije… Svemu tome
upoznali mnogostruko uvećan.
oduzima sama priprema lijekova. treba biti zahvalan jer to je znak
Nažalost, baš kao i osjećaj zbog
da se medicina kreće naprijed,
neuspjeha ili gubitka.
U suradnji s našim onkolozima stoga sestre ne smiju izgubiti
Nakon dv ije god i ne rada na ubrzo počinjemo s edukacijom korak. Naposljetku, ono što je
Onkologiji imam priliku pred- pacijenata i njihovih obitelji ne- neprocjenjivo jest odnos s paci-
staviti svoje radno mjesto, a to me posredno prije početka terapije jentima koji je skoro prijateljski
iznimno veseli. U našoj poliklini- kako bismo ih pripremili te infor- – siguran sam da će se kolegice
ci dnevno se pripremi i aplicira mirali o svemu što mogu očekiva- i kolege koji rade s onkološkim
prosječno 25 do 30 kemoterapija, ti i na što će nailaziti u samome pacijentima u osnovi složiti sa
rad u jutarnjoj smjeni obavljaju procesu l iječenja. Edu kacija mnom. Htjeli to ili ne, nerijetko
dva prvostupnika i jedna srednja će se temeljiti na općim infor- se vežemo za pacijente i njihovu
medicinska sestra. U prostorima macijama o specifičnoj bolesti obitelj. Svaka nova terapija korak

22
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a IZ PODRUŽNICA Hrvatske Komore Medicinskih Sestara

je prema izlječenju – nadamo se


dok se izmjenjuju veselje, tuga,
rezigniranost, apatija, simpatija…
To je okus pobjede. U svemu tome
valja ostati profesionalan, naći
sebi svojstven način za procesu-
iranje, odnosno naučiti se nositi
s takvom težinom, a onda idućeg
dana ispočetka, nanovo – neki
novi terapijski protokol, neki
novi pacijenti – ljudi. Prijatelji.

Radeći na Onkologiji, naučio sam da svi u apsolutno svačiji život


cijeniti sitnice. Naučio sam željeti ulazimo s razlogom i tamo činimo
zdravlje jer je ono najveći i naj- promjenu, no medicinske sestre
blještaviji poklon u izlogu života to zasigurno čine. Puno je važnih
gdje svaki krik u imperativu stvari, obaveza i dužnosti u radu
što ga nameće moderan način na onkologiji – uostalom, kao i
života postaje prvorazredno ne- na svim drugim odjelima. No,
bitna stvar. Svakog dana uviđam moje je mišljenje da je najvažnije
koliko je svijet malen i kako su staviti osmijeh na lice svojim pa-
nam svima sudbine zastrašujuće cijentima i osmjehom pobijediti
slične. Ne moramo vjerovati u to sjenke svih njihovih previranja.

PRIPREMILA: Dragica Pavlović, mag. med. techn. (predsjednica podružnice HKMS OBŽ)

PODRUŽNICA HKMS OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE


Na redovnoj izbornoj Skupštini predsjed nica Podr užnice od je 31.03.2017. godine na kojem
H K MS Pod r u ž n ice Osječ ko - osnutka Komore do 2016. godine. je uz članove Izvršnog odbora,
baranjske županije koja se odr- Delegati koji nas predstavljaju delegate i predstavnike drugih
žala u Osijeku 17. listopada 2016. na Skupštini HKMS su: A lisa zdravstvenih ustanova nazočila
godine izabrano je novo vodstvo Bošnjak, prvostupnik sestrin- i Katarina Dugina, , koordina-
Podružnice. Za predsjednicu stva, Damir Đurkić, medicinski trorica rada podružnica HKMS.
podružnice izabrana je Dragica tehničar, Mara Lopar, magistra Podružnica broji 2660 članova
Pavlović, magistra sestrinstva iz sestrinst va, Kata Lovas, ma- od kojih je najveći broj sestara
Doma zdravlja Osijek. Za dopred- g istra sestr i nst va, Bran k ica zaposlen u Kliničkom bolnič-
sjednicu je izabrana Kristina Juranić, magistra sestrinstva kom centru Osijek, kao u naj-
Zubčić, medicinska sestra iz iz KBC Osijek; Zorica Kovač, pr- većoj zdravstvenoj ustanovi u
KBC Osijek i za tajnicu Andreja vostupnik sestrinstva iz Doma našoj županiji. Podružnica ima
Majić, prvostupnica sestrinstva zdravlja Osijek te dr.sc. Štefica dvije bolnice - KBC Osijek i Opću
iz Doma zdravlja Osijek. Kao čla- Mikšić, mag.med. techn. koja je bolnicu Našice, šest Domova
novi Izvršnog odbora izabrani su: u trenutku izbora radila u Domu zdravlja - Osijek, Našice, Đakovo,
Zvjezdana Gvozdanović, magistra zdravlja Đakovo a sada radi na Beli Manastir, Valpovo i Donji
sestrinstva; Harolt Placento, ma- Medicinskim fakultetu Osijek. Miholjac. Velik broj članova zapo-
gistar sestrinstva iz Opće bolnice slen je i u županijskom Zavodu za
Prvi sastanak Izvršnog odbora
Našice te Davor Zec, prvostupnik hitnu medicinu, Zavodu za javno
održan je 6. prosinca 2016., na
sestrinstva i Ljubica Tolj, prvostu- zdravstvo, ustanovama za zdrav-
sastanku su bili nazočni i delega-
pnica sestrinstva iz KBC Osijek. stvenu njegu u kući, Medicinskoj
ti. Dogovoreno je uključivanje u
Osječko - baranjska županija rad Izvršnog odbora još nekoliko školi te drugim zdravstvenim
je Hrvatskoj komori medicin- članova- predstavnika ustanova ili socijalnim ustanovama. U
skih sestara dala i sadašnju do- koji nemaju svog predstavnika Medicinskoj školi Osijek svake
predsjednicu hrvatske komore kao delegata ili člana Izvršnog godine završi školovanje stoti-
medicinskih sestara magistru odbora, a s ciljem boljeg prijenosa njak medicinskih sestra - me-
sestrinstva Vericu Alerić koja podataka unutar županije. Drugi dicinskih tehničara koji svoje
je i član Vijeća Komore te je bila sastanak Izvršnog odbora održan daljnje školovanje mogu nastaviti

23
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a IZ PODRUŽNICA Hrvatske Komore Medicinskih Sestara

Dom zdravlja Osijek

u županiji na Medicinskom fakul- patronažne zdravstvene zaštite te Odjel za kvalitetu u Domu zdrav-
tetu Osijek na studiju sestrinstva odjel za kvalitetu. Patronažna je lja Osijek osnovan je u veljači
koji uz preddiplomski studij od skrb danas usmjerena ciljevima 2016. godine na temelju zakon-
2011. godine kao prvi u Republici promicanja zdravlja, sprječava- ske odredbe da su zdravszvene
Hrvatskoj ima i diplomski studij. nju bolesti i očuvanju postojeće ustanove s više od 40 zaposlenika
Nakon završetka diplomskog razine zdravlja. obvezne ustrojiti posebnu jedi-
studija stječe se naziv magi- nicu za unaprijeđenje i kvalitetu
stra sestrinstva te mogućnost Kao prva javnozdravstvena usta- zdravstvene zaštite. U odjelu su
upisa poslijediplomskog dok- nova u ovom dijelu Hrvatske, zaposlene dvije magistre sestrin-
torskog studija Biomedicina i Dom zdravlja Osijek u lipnju 2016. stva, jedna za osiguranje i una-
zdravstvo. Zahvaljujući upravo godine otvorio je Savjetovalište prijeđenje kvalitete zdravstvene
Medicinskom fakultetu u Osijeku, za dojenje. Sav jetova l ište je zaštite, a druga kao sestra za
članovi HKMS imaju mogućnost otvoreno u zajedničkoj suradnji kontrolu i sprječavanje infekcija.
nastavka školovanja u svojoj žu- Doma zdravlja Osijek i Osječko-
paniji što im uvelike i financijski baranjske županije, a u okviru Od 1994. god i ne Dom zdrav-
olakšava školovanje. Programa promicanja i unapri- lja Osijek je i nastav na baza
jeđenja dojenja u zajednici za Medicinskog fakulteta Sveučilišta
Najveća ustanova u primarnoj razdoblje 2015.-2017. godine kao J. J. Strossmayera u Osijeku. U
zdravstvenoj zaštiti u Osječko- projekt „Županija – prijatelj do- prostorima Doma zdravlja od-
ba ra njs koj ž upa n iji je Dom jenja“ koju je inicirao UNICEF. vijaju se predavanja, seminari
zdravlja Osijek koji ima ispo- i vježbe.
stave na sedam lokacija u gradu, Odjel palijativne skrbi bolesnika
četiri u prigradskim naseljima i Centar za koordinaciju palija- U našoj Podružnici se, osim pre-
te trinaest u susjednim opći- tivne skrbi Osječko – Baranjske davanja u okviru planova trajnog
nama. Prošle godine proslavio županije broji jednog liječnika, usavršavanja u ustanovama,
je 90 godina postojanja i rada. dvije prvostupnice sestrinstva, redovito organiziraju stručni
Odjel obiteljske medicine pruža koordinatora za djelatnost pa- skupovi – simpoziji, kongresi i
zdravstvenu zaštitu u sklopu lijativne skrbi i prvostupnika konferencije – na kojima medi-
30 timova, a u sklopu objekta sestrinstva u mobilnom palija- cinske sestre i tehničari mogu
Doma zdravlja skrb pruža još 64 tivnom timu. Ambulanta radi s stjecati nova znanja.
koncesionara. Odjel zdravstvene palijativnim pacijentima i nji-
zaštite predškolske djece ima 8 hovim obiteljima od procjene i
timova. U sklopu ustanove nalaze propisivanja terapije protiv boli,
se još i odjeli zdravstvene zaštite prevencije malnutricije i kahek-
žena, odjel dentalne zdravstve- sije te zbrinjavanje kroničnih
ne zaštite, odjel specijalističke rana. U sklopu ambulante djeluje
konzilijarne zdravstvene zaštite i savjetovalište za psihološku
(kardiologija, pulmologija i fizi- pomoć palijativnim pacijenti-
oterapija), odjel radiološke dija- ma, obiteljima i zdravstvenim
gnostike, odjel medicine rada, djelatnicima uključenim u pa-
odjel palijativne medicine, odjel lijativnu skrb.

24
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a IZ PODRUŽNICA Hrvatske Komore Medicinskih Sestara

PRIPREMILA: Željka Vondraček, predsjednica podružnice.

PODRUŽNICA HKMS KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE -


PRVI KONGRES SESTRINSTVA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

“KOMPLEMENTARNOST KOMUNICIRANJA”
Povodom Međunarodnog dana
sestrinstva pod pokroviteljstvom
Koprivničko-križevačke županije
održan je Prvi Kongres sestrinstva
Koprivičko-križevačke županije
pod nazivom „Komplementarnost
komuniciranja“. U Podružnici
Hrvatske komore medicinskih
sestara Koprivničko – križevačke
županije trenutno djeluje 841
medicinska sestra/ tehničar. Od
ukupnog broja 191 medicinska
sestra/tehničar ima višu razinu
školovanja.
Kongres se održavao 12. i 13. svib- rizike u radu medicinskih sestara
nja u dvorani Pučkog otvorenog te dići razinu izvrsnosti prakse i
učilišta „Domoljub“ u Koprivnici, tako utjecati na kvalitetu života
u organizaciji Opće bolnice „Dr. pacijenta.“
Tomislav Bardek“. Na kongresu su sudjelovale sve
Na otvaranju kongresa bili su medicinske sestre/ tehničari
prisutni županijski i gradski Koprivničko - križevačke župa-
predstavnici, izaslanica predsjed- nije iz Domova zdravlja, Zavoda
nice Hrvatske komore medicin- za hitnu medicinu, Kućne njege
skih sestara magistra sestrinstva i Opće bolnice „Dr. Tomislav
Ana Ljubas koja je pozdravila Bardek“. Tome u prilog govori i
skup te poslala poruku o potrebi činjenica da je kongresu nazočilo
profesionalnog razvoja. Pozvani 310 medicinskih setara/tehničara
uvaženi predavači prof . Miljenko te je bilo prezentirano 49 prezen-
Flajs, mr. sc. Gordana Fučkar, tacija. Tema „Komplementarnost
doc.dr.sc. Marijana Braš i prof. komuniciranja“ bila je prezenti-
dr.sc.Veljko Đorđević izlagali su rana sa različitih radilišta te je
na zadanu temu te tako otvorili vidljivo i bogato radno iskustvo
kongres. kroz pisanu riječ koje će poslu-
žiti i biti poticaj za nove ideje i
Predsjednica Kongresa, magistra istraživanja.
sestrinstva Ruža Evačić ,pomoć-
nica ravnatelja za sestrinstvo Dolaskom na kongres, drugi dan kreativne rasprave. Neformalna
O pće bol n ice "Dr. Tom i s lav kongresa, predsjednica Hrvatske i prijateljska druženja upotpu-
Bardek" izrazila je zadovoljstvo komore medicinsk i h sestara nila su cjelokupni doživljaj koji
brojem prijavljenih izlagača, ali Slava Šepec, dipl.med.ses. iska- će sigurno smanjiti prepreke i
i posjetitelja, što smatra velikim zala je veliku čast svojim prisu- poboljšati komunikacijski „život“
interesom za profesionalni rast i stvom. Obraćanjem prisutnima u našim ustanovama.
razvoj profesije. Ukazala je na to poručila je važnost promicanja i Ovaj kongres svakako će pred-
je kako je sestrinstvo izazovno i zajedničko djelovanje struke što stavljati dio povijesti medicin-
dinamično zanimanje, koje traži je i dokazala svojom nazočnošću skih sestara naše županije, biti
konstantno ulaganje, educiranje i do kraja kongresa. će poticaj za tradicionalno odr-
usavršavanje te dodala: „Svjesne Široka paleta stručnih preda- žavanje sa željom da u buduć-
smo činjenice da dobra profesio- vanja, mogućnost prezentiranja nosti preraste u međunarodni
nalna komunikacija može smanjiti vlastitih iskustva potaknula je i događaj.

25
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

PRIPREMILI: Adriano Friganović, Sandro Vidmanić, Cecilija Rotim, Mario Djuran

SESTRINSKI GLAS ZA ZDRAV ŽIVOT


MEĐUNARODNI
DAN SESTRINSTVA U HRVATSKOJ
Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana profesije u javnosti. 08. svibnja Petar Mardešić,
sestrinstva pod nazivom ‘’SESTRINSKI GLAS ZA mag med. techn. predsjednik Hrvatske udruge za
ZDRAV ŽIVOT’’ organizirao je Hrvatski nacional- ekstrakorporalnu cirkulaciju održao je u Školi za
ni savez sestrinstva u suradnji s Zdravstvenim medicinske sestre Vrapče predavanje ‘’Upoznajte
veleučilištem, Hrvatskim sestrinskim društvom perfuzionistu’’.
hitne medicine, Hrvatskom udrugom medicinskih
sestara, Hrvatskom udrugom kardioloških medi- 09. svibnja ispred KBC Sestre milosrdnice članovi
cinskih sestara, Udrugom medicinskih sestara i Udruge medicinskih sestara i tehničara neuro-
tehničara neurokirurgije Hrvatske te Društvom kirurgije Hrvatske održali su akciju ‘’Križobolja
medicinskih sestara/tehničara digestivne kirur- - prevencijom do zdravlja’’. Isti dan u KB Sveti duh
gije. Događanje je organizirano pod pokrovitelj- članovi Društva medicinskih sestara i tehničara
stvom predsjednice Republike Hr vatske digestivne kirurgije održali su akciju za građa-
Kolinde Grabar Kitarović, Ministarstva ne ‘’Znamo li što je stoma’’, a navečer u
zdravst va Repu bl i ke Hr vatske, Matici umirovljenika Jelica Stipaničev
Grada Zagreba i gradonačelni- Mustapić je provela akciju ‘’Kako
ka Milana Bandića te Hrvatske život dodati godinama’’. Danijela
komore medicinskih sestara. Rac, dipl. med. techn. ispred
Koordinatori cijelog događa- Hrvatskog društva medicin-
nja bili su Cecilija Rotim, skih sestara anestezije, rea-
mag. med. techn., Sandro nimacije, intenzivne skrbi
Vidmanić, mag. med. techn., i t ra nsf u zije učen ic i ma
Mario Djuran, bacc. med. Škole za medicinske sestre
techn. i Adriano Friganović, Vinogra-dska održala je pre-
dipl. med. techn. davanje ‘’Eksplantacijsk i
program u Hrvatskoj’’.
Ovogodišnji slogan događanja
‘’SESTRINSKI GLAS ZA ZDRAV U suradnji s Hrvatskim zavo-
ŽIVOT’’ ukazivao je na važnost i dom za transfuzijsku medicinu
utjecaj medicinskih sestara i teh- 10. svibnja organizirano je dobro-
ničara u svim segmentima postizanja voljno darivanje krvi gdje su medi-
kvalitetnog života pojedinca i zajednice. Želja cinske sestre i tehničari ponovo pokazali
organizatora je bila da se svim medicinskim sestra- svoju veliku ljubav prema pacijentima. Među prvim
ma i tehničarima zahvali što svojom nesebičnom donatorima krvi bila je i pomoćnica ravnatelja
ljubavlju, radom i žrtvom svakodnevno podižu za sestrinstvo i glavna sestra KBC Sestre milo-
kvalitetu života pojedinca i zajednice na jednu srdnice Biserka Režek, dipl. med. techn. Na Trgu
novu razinu te njihov život čine boljim i ljepšim. bana Josipa Jelačića isti dan su članovi Hrvatskog
društva medicinskih sestara anestezije, reanima-
Od 08. do 12. svibnja održana su predavanja i cije, intenzivne skrbi i transfuzije proveli akciju
javno zdravstvene akcije diljem Zagreba. Tjedan ‘’Pričamo o sepsi’’.
sestrinstva započeo je simbolično u Hrvatskoj
komori medicinskih sestara 08. svibnja 2017. Središnja proslava organizirana je 10. svibnja na
godine gdje je održan zajednički sastanak pred- Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu gdje su su-
stavnika sestrinskih udruga Republike Hrvatske dionike pozdravili Slavica Berić, dipl. med. techn.
čiji je glavni cilj bio isticanje važnosti zajedničkog predsjednica HNSS-a, prof. dr. sc. Krešimir Rotim,
djelovanja i ostvarivanja suradnje između sestrin- dekan, Slava Šepec, dipl. med. techn., predsjedni-
skih udruga s ciljem afirmiranja sestrinstva kao ca HKMS te Tomislav Madžar, dr. med, savjetnik

26
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

za zdravstvo predsjednice Republike Hrvatske.


Održana su dva predavanja, ‘’Sestrinski glas za
zdrav život’’ Adriano Friganović, dipl. med. techn.
i ‘’Obrazovanje medicinskih sestara’’ dr. sc. Biserka
Sedić. Prodekanica za nastavu dr. sc. Snježana
Čukljek je u ime Zdravstvenog veleučilišta i dekana
svim predsjednicima udruga uručila knjige koje
su izdane od strane Zdravstvenog veleučilišta.
Hrvatska udruga medicinskih sestara 10. svibnja
na Jarunu organizirala je akciju ‘’Prošećimo s
medicinskim sestrama za zdravlje’’.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sa svojim
suradnicima 10. svibnja primio je delegaciju medi-
cinskih sestara i tehničara u palači Dverce gdje su
sve sudionice dobile ružu. Gradonačelnik je izrazio
potporu radu medicinskih sestara i tehničara te
svima čestitao Međunarodni dan sestrinstva.
Damir Važanić, mag. med. techn., 11. svibnja održao
je predavanja iz područja ‘’Temeljnih postupaka
oživljavanja’’ učenicima viših razreda II gimnazije.
Isti dan za građane je organizirana kontrola krvnog
tlaka i šećera u krvi u pet različitih zagrebačkih
župa, a akcijom je koordinirao Mario Djuran ispred
Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva.
Završnica tjedna održana je na 12. svibnja na
Cvjetnom trgu gdje su sve udruge prezentirale svoj
rad građanima i družili se s njima od 10 do 15 sati.
Završni događaj bio je jedinstven u sestrinstvu
Republike Hrvatske, jer su prvi put sestrinske
udruge zajedno organizirale javno zdravstvenu
akciju i druženje s građanima
Cijelo događanje bilo je iznimno dobro medijski
praćeno kako na televiziji tako i u novinama i radij-
skim emisijama. Obzirom na pozitivna iskustva od
ove godine za iduću godinu plan je proširiti akcije
i sestrinstvo približiti građanima naše domovine.
Održana je i svečanost u Hrvatskom vojnom uči-
lištu dr. Franjo Tuđman u organizaciji Hrvatske
udruge medicinskih sestara.

27
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

PRIPREMILA: Josipa Bišćan, magistra sestrinstva

17. KONFERENCIJA O KVALITETI I


8. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU
MEĐUNARODNI STRUČNI I ZNANSTVENI SKUP

„ZNANJEM DO KVALITETE –
KVALITETOM DO REZULTATA“
(Bojana Knežević, Vesna Čerfalvi), upravljanju
znanjem u kvaliteti zdravstvene njege (Suzana
Lovrenčić), upravljanju kvalitetom u zdravstvenoj
njezi (Željka Benceković), pritužbama pacijena-
ta (Vesna Čerfalvi) te ISO sustavima i kvaliteti
zdravstvene usluge u privatnoj ustanovi (Josipa
Bišćan). Izneseni su konkretni podaci i primjeri
koji su govorili o navedenim temama, a kojima se
upozorilo na probleme s kojima se susreću djelat-
nici koji rade u jedinicama za kvalitetu, osobito
medicinske sestre.
Nakon održanih predavanja razvila se konstruktiv-
na rasprava Kvaliteta u zdravstvenim ustanovama,
unatoč zakonskoj obavezi, nije zaživjela na način
na koji bi trebala. Još uvijek velik obol u tom radu
daju entuzijasti. Slaba je motiviranost djelatnika
za suradnju, ne postoji sustav nagrađivanja, a
ni sankcioniranja, nema jasne sistematizacije
tih radnih mjesta. Postoje velike različitosti u
zdravstvenim ustanovama u priznavanju obra-
zovne kvalifikacije visokoobrazovanih medicin-
skih sestara koje rade na tim radnim mjestima.
Kvaliteta u svakoj zdravstvenoj ustanovi živi na
način na koji je shvaća uprava pojedine ustanove.
Hrvatsko društvo za kvalitetu je od 10. do 13. svib- Ne postoji sustav odgovornosti svakog pojedinca
nja 2017. u Opatiji organiziralo 17. Konferenciju o i jasno definirano mjesto u doprinosu razvoju
kvaliteti i 8. Znanstveni skup Hrvatskog društva za sustava kvalitete i sigurnosti korisnika. Iskorak u
kvalitetu – međunarodni stručni i znanstveni skup tome napravile su privatne zdravstvene ustanove
pod nazivom „Znanjem do kvalitete – kvalitetom shvativši kako je zadovoljan i kvalitetno zbrinut
do rezultata“. U trodnevnom radu razgovaralo se pacijent te zadovoljan djelatnik glavni čimbenik
o temama iz područja gospodarstva, proizvodnje uspjeha i opstanka na tržištu u kojem je sve veća
i lokalne samouprave, energetskoj učinkovitosti, konkurencija. Budući da kvaliteta zdravstvene
sigurnosti na radu, budućnosti kvalitete u obra- usluge pojedine zdravstvene ustanove i zdrav-
zovanju kao i upravljanju znanjem i sustavima stvenog sustava u cijelosti ovisi o svim njegovim
kvalitete u zdravstvu. sudionicima, uviđena je potreba organiziranja
U radnom dijelu koji se odnosio na područje uprav- zasebne sekcije unutar Hrvatskog društva za kva-
ljanja znanjem i sustavima kvalitete u zdravstvu litetu s multidisciplinarnim članstvom koja bi se
govorilo se o upravljanju znanjem (Joseph A. DeFeo), bavila problematikom kvalitete unutar zdravstve-
upravljanju bolničkim zdravstvenim ustanovama nih ustanova (svih zdravstvenih profesionalaca i
(predavanje je umjesto Krešimira Rotima održala ostalih suradnika koji rade u zdravstvenim usta-
Mara Županić), utjecaju obrazovanja medicinskih novama). Izneseni su konkretni prijedlozi koji će
sestara na kvalitetu zdravstvene njege (Slava Šepec), se dodatno razmotriti, potkrijepiti argumentima
upravljanju kvalitetom u zdravstvenoj ustanovi i izložiti relevantnim institucijama.

28
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a PREVENCIJA

PRIPREMILI: Alen Breček, NPB „dr. Ivan Barbot“, Popovača

GOVORIMO LI SAMO
O PREVENCIJI ILI JE
UISTINU PROVODIMO?
U današnje se vrijeme u svim područjima često PRIMARNA PREVENCIJA ponajprije je usmjere-
koristi izraz prevencija. Međutim, što smatramo na prema zdravima osobama, a podrazumijeva
prevencijom? Prevencija bi trebala označavati sve uklanjanje rizika/uzroka bolesti i unaprjeđenje
postupke kojima se sprečava nastanak neželjenog općeg zdravstvenog stanja kako bi se spriječio
događaja, odnosno, u ovom slučaju, nastanak bole- nastanak bolesti. Cijepljenje je dobar primjer pri-
sti. Preventivna medicina bavi se unapređenjem marne prevencije u suzbijanju zaraznih bolesti, a
i očuvanjem zdravlja. kod kroničnih se bolesti to odnosi na uklanjanje
rizičnih čimbenika kao što su pušenje, nezdrava
Osnovna je svrha prevencije sma- hrana, nedovoljna tjelesna aktivnost itd. Primjena
njiti mogućnost nastanka bolesti uspješne primarne prevencije zahtijeva razvija-
uklanjajući čimbenike rizika nje javnozdravstvenih programa na lokalnoj ili
njezina nastanka ili da se, ako nacionalnoj razini. 
se bolest razvila, prepoznaju
njezini simptomi. Pritom SEKUNDARNA PREVENCIJA  podrazumijeva
mislimo na to da bi svaki po- prepoznavanje potencijalnih bolesnika, odno-
jedinac trebao prepoznati da sno oboljelih u ranom stadiju bolesti kako bi se
se s njegovim tijelom nešto pravodobnom inter vencijom spriječio razvoj
događa. Prevenciju dijelimo novootkrivene bolesti te tako zaustavilo njezino
na primarnu, sekundarnu i napredovanje i sačuvao životni vijek te kvaliteta
tercijarnu. života. Primjer za to je otkrivanje visokog tlaka u
stadiju kad još nema simptoma. 

OSNOVNA JE SVRHA PREVENCIJE SMANJITI MOGUĆNOST NASTANKA


BOLESTI UKLANJAJUĆI ČIMBENIKE RIZIKA NJEZINA NASTANKA ILI DA SE,
AKO SE BOLEST RAZVILA, PREPOZNAJU NJEZINI SIMPTOMI.

TERCIJARNA JE PREVENCIJA prepoznavanje i
zbrinjavanje onih stanja koja se ne mogu liječiti ili
stanja kod kojih unatoč liječenju nastaju posljedice.
Njezina je svrha očuvanje kvalitete života bolesnika
kad liječenjem nije moguće suzbiti bolest. Primjer
je takve prevencije suzbijanje bola kod oboljelih
u zadnjem stadiju zloćudnih tumora.
Krenimo redom. Najvažnija nam je, svakako, pri-
marna prevencija jer na taj način izravno djelujemo
na sam uzrok nastanka bolesti. U primarnoj je
prevenciji naglasak na edukativnoj ulozi zdravstve-
nih djelatnika kao promotora zdravlja. Promocija
zdravlja predstavlja pokret koji omogućuje ljudima

29
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a PREVENCIJA

SVAKAKO ODVOJITE VREMENA ZA RAZGOVOR


S LJUDIMA JER TO JE ONO ŠTO SVI PACIJENTI
NAPOSLJETKU ŽELE – DA IH SE PRIMIJETI, ODNOSNO
DA OSJETE DA SU NEKOME BITNI I DA IM SE POSVETI
DOVOLJNO VREMENA.

imaju mogućnost i individualne edukacije. Kada


je riječ o procjenama, u prvih 6 mjeseci projekta
edukaciju je prošlo više od 1 200 osoba, a mi smo
tek jedna manja zdravstvena ustanova. Taj je po-
datak, u biti, broj provedenih edukacija što znači
da je ista osoba možda bila nazočna i nekoliko
puta. To ne predstavlja problem jer educiramo o
dvadesetak tema koje se izmjenjuju svakoga tjedna
tako da svaki put možete čuti nešto novo. Također
je važno naglasiti da je takav oblik prevencije brz,
jednostavan i naposljetku nije skup.
Takvim tipom edukacija ne samo da sprečavamo
nastanak bolesti i potičemo rano otkrivanje nego
djelujemo i na redukciju stigmatizacije nekih
bolesti – mišljenje društva ili osobno iskustvo
U PRVIM KONTAKTIMA S PACIJENTOM RIJETKO povezano s osjećajem krivnje ili manje vrijednosti
IMAMO PRILIKU RADITI MJERENJA OSNOVNIH koje nastaje zbog krivog shvaćanja bolesti. Krivo
VITALNIH FUNKCIJA (PULS, RR, TT), A JOŠ RJEĐE shvaćanje bolesti nastaje zbog neznanja. Tako se
SU NAM DOSTUPNI OSNOVNI BIOKEMIJSKI NALAZI stvaraju predrasude koje u pacijenta izazivaju
(GUK, HDL, LDL). JEDINO ŠTO NAM JE UVIJEK osjećaj manje vrijednosti te sklonost tjeskobi i
DOSTUPNO MOGUĆNOST JE KOMUNIKACIJE, depresiji.
ODNOSNO RAZGOVORA S PACIJENTOM. Pravilna edukacija iznimno je važna – nije dovoljno
samo reći dvije suvisle rečenice i dati informativni
da aktivno sudjeluju u unaprjeđenju svojeg zdravlja, letak, što je kod nas često slučaj. Za dobru edukaciju
a provodi se zdravstvenim akcijama koje utječu potrebno je odvojiti vrijeme za pacijenta i razjasniti
na širenje poruka u zdravstvenim zajednicama – mu njegove nedoumice. Ako dajemo polovične in-
edukativna predavanja. formacije, pacijenta možemo samo još više zbuniti
i prestrašiti, a mi ćemo misliti da smo napravili
U prvim kontaktima s pacijentom rijetko imamo
svoj posao. Svakako odvojite vremena za razgovor
priliku raditi mjerenja osnovnih vitalnih funkcija
s ljudima jer to je ono što svi pacijenti naposljetku
(puls, RR, TT), a još rjeđe su nam dostupni osnovni
žele – da ih se primijeti, odnosno da osjete da su
biokemijski nalazi (guk, HDL, LDL). Jedino što nam
nekome bitni i da im se posveti dovoljno vremena.
je uvijek dostupno mogućnost je komunikacije,
odnosno razgovora s pacijentom.
Danas možemo reći da je Neuropsihijatrijska bolnica
Dr. Ivan Barbot Popovača u edukacijama otišla korak
dalje. Radi informiranja i educiranja opće popu-
lacije od travnja 2015. godine pokrenut je projekt
Edukativni kutak koji se provodi i danas. Koncept
je vrlo jednostavan. Kao što znamo, u čekaonicama
polikliničkog odjela skoro uvijek ima pacijenata,
stoga svakodnevno tijekom najveće frekvencije
pacijenta (oko 11 sati) držimo informativno pre-
davanje u trajanju od 10 do 15 minuta o bolestima
koje najčešće zahvaćaju našu populaciju (dijabetes,
hipertenzija, KOPB, karcinomi). Također, dajemo i
pisane materijale povezane s temom dana. Naglasak
je na komunikaciji sa svim nazočnima (pacijenti,
pratnja) te na tome da im se omogući postavljanje
pitanja o onome što ih zanima o pojedinim bole-
stima i prevenciji. Ako žele razgovarati nasamo,

30
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA II. DIO

PRIPREMILE:
DANIJELA-LANA DOMITROVIĆ, magistra sestrinstva
IRENA DANY HOLETIĆ, magistra sestrinstva
BLAŽENKA HORVAT, prvostupnica sestrinstva

ORGANIZACIJA RADA
PRIMARNE ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE U REPUBLICI
HRVATSKOJ
I.
II. Što je primarna zdravstvena zaštita?
Koje su zdravstvene ustanove uključene na razini primarne zdravstvene
PALIJATIVNI MOBILNI TIM zaštite?
Poslovi i zadaci medicinskih sestara na razini primarne zdravstvene
OSTALE SPECIJALISTIČKE zaštite u SKLOPU osnovne djelatnosti domova zdravlja i zdravstvene
ORDINACIJE U KOJIMA RADE njege u kući
MEDICINSKE SESTRE, A
III.
KOJE DJELUJU U DOMOVIMA Djelatnost hitne medicinske pomoći, poslovi i radni zadatci medicinskih
ZDRAVLJA sestara i tehničara HMP-a
Tercijarna zdravstvena zaštita na razini PZZ -a

IV.
Ostale ustanove koje skrbe o zdravlju stanovništva u zajednici

SAŽETAK UVOD
Domovi zdravlja temeljni su nositelji zdravstvene U sklopu domova zdravlja, ovisno o potrebama
zaštite na primarnoj razini. Svrha im je osigurati i mogućnostima lokalne zajednice i županija,
pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite, analizirati postoje i druge specijalističke ambulante poput
specifične zdravstvene potrebe i razvijati zdrav- oftalmološke ambulante, internističke ambulante,
stvene projekte i inovativne modele zdravstvene neurološke, psihijatrijske ambulante, ambulan-
zaštite u suradnji s lokalnim, regionalnim, nacional- te fizikalne medicine. Također, negdje postoje i
nim i međunarodnim institucijama primjenjujući savjetovališta poput savjetovališta za mentalno
najviše standarde upravljanja. Svrha je približiti zdravlje, prehranu, rani rast i razvoj ili savjeto-
zajednici i pojedincu zdravstvenu zaštitu. valište za dojenje. Unutar domova zdravlja nalazi
se laboratorijska i radiološka dijagnostika radi što
Ključne riječi: specijalističke ambulante, medicina brže i dostupnije dijagnostike, kao i zubotehnički
rada, palijativni mobilni timovi laboratoriji i djelatnost fizikalne terapije

31
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA II. DIO

DJELATNOST MEDICINA RADA


Medicina rada grana je medicine koja se ponajprije
bavi preventivnom djelatnosti, ali ima i važnu ulogu
u liječenju bolesti u čijem su nastajanju štetnosti s
radnog mjesta jedini ili jedan od bitnih čimbenika.
Njezina djelatnost uključuje dijagnostiku profe-
sionalnih bolesti i bolesti vezanih za rad, ocjenu
radne sposobnosti oboljelih od tih bolesti i onih
radnika čija je radna sposobnost izmijenjena te
sudjelovanje u ocjeni privremene ili trajne radne
nesposobnosti.
Osnovni su ciljevi medicine rada prepoznavanje
štetnosti u radnom procesu i uklanjanje istih radi
sprječavanja pojave narušenog zdravlja. Osim
zdravstvenim pregledima, sve se veća pozornost
pridaje edukaciji radnika o postupcima kojima se
smanjuju rizici nastanka bolesti. Zbog sve veće
učestalosti profesionalnih bolesti u radno aktiv-
noj populaciji, a ponajprije zbog troškova koje
pojedine države imaju zbog liječenja i bolovanja
DOMOVI ZDRAVLJA TEMELJNI SU NOSITELJI koja uzrokuje ta skupina bolesti, one su u žarištu
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PRIMARNOJ RAZINI. pozornosti radnika, poslodavaca i liječnika, ali i
fondova zdravstvenih i mirovinskih osiguranja.
U ordinacijama medicine rada obavljaju se i pret-
hodni pregledi djelatnika za zapošljavanje, upise u
MJERE KOJE SE PROVODE srednju školu i na fakultete. Obavljaju se procjene
zdravstvene sposobnosti za vozače motornih vozila,
pomorskih i riječnih plovila te zrakoplovnih pri-
PROVOĐENJE SPECIJALIZIRANIH jevoznih sredstava, zatim pregledi za dozvole za
DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA: držanje i nošenje oružja, prethodni, periodični i
izvanredni pregledi radnika te pregledi sportaša.
✓✓ rano otkrivanje bolesti
✓✓ postavljanje indikacije za laboratorijske,
radiološke i druge dijagnostičke postupke
TIM MEDICINE RADA
Tim medicine rada čine liječnik specijalist me-
✓✓ utvrđivanje dijagnoze
dicine rada, medicinska sestra te psiholog. Radi
✓✓ suzbijanje i liječenje određenih bolesti procjenjivanja zdravstvene sposobnosti radnika
✓✓ ambulantno rehabilitacijsko liječenje usko se surađuje i s dugim specijalistima – liječni-
cima oftalmolozima, psihijatrima, neurolozima i
✓✓ postavljanje indikacija za operativno i ostalo ORL specijalistima. Također se u radu surađuje sa
bolničko liječenje službama zaštite na radu. Moderan pristup zaštiti
✓✓ sudjelovanje u kućnom liječenju prema zdravlja na radu zahtijeva usku suradnju svih na-
medicinskim indikacijama uključujući vedenih subjekata uključujući poslodavce, radnike
terapiju bola i psihološku potporu kroničnim te nadležna ministarstva i zakonodavna tijela.
bolesnicima
✓✓ postavljanje indikacije za izradu i primjenu ZAKONODAVSTVO U MEDICINI RADA U
protetskih pomagala.
REPUBLICI HRVATSKOJ
Svaka od tih ambulanti i djelatnosti ima svoje Postoje brojni propisi i zakoni koji štite današnjeg
specifičnosti u izvođenju medicinsko-tehničkih radnika, a tim medicine rada mora ih dobro pozna-
postupaka, a namjera je što kvalitetnija dijagno- vati i surađivati sa zaposlenicima i poslodavcima
stika i liječenje. To od medicinske sestre zahtijeva u skladu s njima.
nova znanja i stjecanje novih vještina. Neke vje-
štine medicinske sestre svladaju tijekom rada, ali Prava i obaveze poslodavaca, zaposlenika i struč-
također odlaze na dodatnu edukaciju. njaka koji se bave zaštitom zdravlja i sigurnošću
na radu navedena su u domaćem zakonodavstvu.
O prevenciji profesionalnih bolesti i o zdravlju Zaštita zdravlja na radu zahtijeva multidiscipli-
radnika unutar domova zdravlja brine djelatnost narni pristup te su ključne, osim zdravstvenih, i
medicine rada. zakonodavne mjere.

32
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA II. DIO

MEDICINSKA SESTRA U TIMU MEDICINE RADA Njezin posao zahtijeva širok opseg znanja i vještina
u mnogim područjima.
Medicinske sestre medicine rada predstavljaju
najveće pojedinačne skupine profesionalaca uklju- Sadašnjost i budućnost nam postavljaju nove iza-
čene u očuvanje zdravlja na radu. zove i zdravstvene probleme, a sestrinstvo dobiva
novu, kompleksniju ulogu u promociji i unaprje-
Medicinska sestra koja ima izravan pristup rad- đenju zdravlja. Medicinska sestra medicine rada
nicima često (svakodnevno) postaje prva točka ima dugu tradiciju i uživa povjerenje radnika u
kontakta za mnoga zdravstvena pitanja i probleme. društvu. To znači da je u poziciji da joj se radnici
Zbog njezine pristupačnosti radnici mogu lako povjeravaju i govore o svojim problemima, a to
zatražiti savjet bez obzira je li on vezan za radno joj pomaže da bude još učinkovitija u svojoj ulozi.
mjesto ili se radi o nekim osobnim stvarima.
Medicinske sestre medicine rada vješti su slušatelji
U novije vrijeme na razini PZZ-a stvoreni su i mobilni
i zbog svoje neovisne uloge često mogu prikupljati
informacije s obiju strana – kako menadžmenta, palijativni timovi čiji je cilj poboljšanje kvalitete
tako i zaposlenika. Prikupljenim informacijama života i smanjenje patnje putem sprječavanja, ranog
mogu tražiti pomoć za zajedničko rješenje kad su otkrivanja, kvalitetne procjene i liječenja bola i osta-
u pitanju zdravlje i socijalna dobrobit. Jedna od lih problema: tjelesnih, psihosocijalnih i duhovnih.
jedinstvenih karakteristika medicinske sestre
medicine rada trebala bi biti i prisutnost medicin-
ske sestre na radnom mjestu radnika – da su lako
dostupne kad se pojave problemi. Medicinska sestra PALIJATIVNI MOBILNI TIM I
medicine rada trebala bi se usmjeriti na promo-
ciju i obnovu zdravlja, prevenciju profesionalnih KOORDINATOR ZA PALIJATIVNU SKRB U
bolesti i ozljeda na radu . Osim toga, nagli porast DOMU ZDRAVLJA
udjela starijeg stanovništva, produljenje radnog
vijeka (aging workforce) te rad s kroničnom bolešću Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) definirala
pomiče fokus medicine rada s profesionalnih bolesti je palijativnu skrb kao pristup kojim se bolesnici-
i ozljeda na radu na održavanje radne sposobnosti ma suočenim sa smrtonosnom bolešću i njihovim
(work ability) . obiteljima nastoji pružiti najveća moguća kvaliteta
života. Palijativna skrb čini to sprječavanjem i
Medicinska je sestra zadužena i za obavljanje olakšavanjem bola, kao i ostalih psihičkih, psi-
dijagnostičkih postupaka (vađenje krvi, EKG, hosocijalnih i duhovnih problema.
spirometrija, audiometrija – ispitivanje sluha,
ortorether – ispitivanje oštrine vida, mjerenje Osim smirivanja simptoma i psihosocijalne po-
visine i težine itd.), otvaranje kartona i uvođenja drške bolesnicima i njihovim njegovateljima, vrlo
podataka u računalo, izdavanje računa te vođenje su važne sastavnice palijativne skrbi i (bio)etički
administrativnih poslova. aspekti vezani za kraj života…

Potrebno je naglasiti da se palijativna skrb ne


odnosi samo na starije bolesnike ili bolesnike obo-
ljele od raka. Svrha je rada mobilnih palijativnih
timova pružanje potpune skrbi osobama oboljelim
od neizlječive bolesti u njihovu domu. Tim čine
liječnik i medicinska sestra s dodatnom edukaci-
jom iz palijativne skrbi. Oni surađuju i s drugim
profesionalcima. Ovisno o trenutačnoj potrebi
palijativnog bolesnika, to mogu biti fizioterapeut,
psiholog, duhovnik. Mobilni palijativni tim ima i
savjetodavnu ulogu za druge profesionalce u PZZ-u
(LOM, patronažna sestra, ZNJUK ).

MEDICINSKA SESTRA MEDICINE RADA IMA DUGU


TRADICIJU I UŽIVA POVJERENJE RADNIKA U DRUŠTVU.

33
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA II. DIO

Tim dolazi u posjet bolesniku na poziv te određuje kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitosti, ali i
potrebu za palijativnom skrbi. Odlazak može biti jednake kvalitete za sve građane RH, kao i želja
svakodnevan, zatim nekoliko puta tijekom dana ili za smanjenjem troškova u zdravstvu na svim
rjeđe. Tim tijekom posjete obavi prosječno četiri razinama upućuje na sve veću potrebu za viso-
postupka na jednom bolesniku. Postupci se odnose kom razinom obrazovanja medicinskih sestara
na zahvate i intervencije koji se mogu obaviti u na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim i
kućnim uvjetima – osim analgezije i hidracije, to specijalističkim studijima kao mogućnost uskih
su uvođenje NGS-a ili kateterizacija mokraćnog i specifičnih specijalizacija iz pojedinih grana
mjehura. Timovi, osim s bolesnikom, rade i s medicine.
članovima obitelji u vrijeme skrbi, odnosno u ža- Hrvatska ima velik broj neiskorištenog kapaciteta
lovanju. Svaki pojedinac ima pravo na palijativnu visokoobrazovanih medicinskih sestara na razini
skrb – bez obzira na dob, spol, rasnu ili vjersku dodiplomskih i diplomskih studija koje sa svojim
pripadnost. Također, pravo na palijativnu skrb kompetencijama sa sigurnošću mogu i znaju
nemaju samo bolesnici oboljeli od raka već i drugi obavljati velik dio dijagnostičkih i preventivnih
kronični bolesnici kojima kurativna medicina više mjera – naravno, uz priznavanje kvalifikacija,
ne može pomoći ili su završili aktivno liječenje. Na sistematizaciju radnih mjesta i za to adekvatnom
palijativnu skrb 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu naknadom u istom iznosu koji imaju svi drugi
u suradnji s drugim dostupnim službama imaju zdravstveni djelatnici iste razine kvalifikacije.
svi palijativni bolesnici. Članovi mobilnog palija-
tivnog tima usko surađuju s izabranim liječnikom
obiteljske medicine, patronažnom službom te LITERATURA
zdravstvenom njegom u kući – dobivanje i razmjena
informacija o bolesniku i njegovim potrebama. 1. Zavalić, M. (2003). Bolesti vezane uz rad. Prvi kongres
Multidisciplinarnost i interdisciplinarnost obilježja medicine rada BiH, www.zdravstvo.com/medrada/
radovi/zavalic.htm,
su suradnje s drugim službama u osiguravanju
kontinuirane i potpune palijativne skrbi. 2. WHO. The rol l of the Occupation healt nurs in
Workplace Healt Management. WHO regional office
Bitnu ulogu mobilni palijativni tim ima u „pre- of Europe.Copenhagen:WHO, 2001
uzimanju“ bolesnika iz bolnice na kućnu skrb. 3. Declaration of Alma –Ata; International Conference on
Primary Health Care,Alma-Ata, USSR, 6-12 September
1978[Internet]. [pristupljeno 16.2.2016.]. Dostupno
na: http://w w w1.paho.org/english/dd/pin/alma-
KOORDINATOR ZA ata_declaration.htm
PALIJATIVNU SKRB U DOMU ZDRAVLJA 4. Ministarstvo Zdravlja RH, Vlada RH; Nacionalna
strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. Zagreb; 2012.
Koordinator PS-a povezuje sve sudionike važne
za pružanje PS-a. Koordinator nije dio mobilnog 5. Zakon o zdravstvenoj zaštiti – pročišćeni tekst
palijativnog tima, već je samostalan u svojem radu, zakona; Zakon hr. [Internet].Narodne novine 150/08,
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12,
djeluje zajedno u pružanju PS-a s mobilnim pali-
144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 [pristupljeno
jativnim timom. Povezuje djelovanje svih razina 16.2.2017.]. Dostupno na: http://www.zakon.hr/z/190/
u sustavu zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Zakon-o-zdravstvenoj-za%C5%A1titi
Koordinator vodi registar palijativnih bolesnika 6. M i n i sta r st vo zd ravlja; Pla n i prog ra m mjera
u DZ-u i koordinira ili organizira posudionicu zdravst vene zaštite iz obveznog zdravst venog
pomagala. osiguranja[Internet].Narodne novine 126/06 [Preuzeto
2017 Feb 16]. Dostupno na: http://narodne-novine.
Koordinira programe edukacije iz područja pa- nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_11_126_2779.html
lijativne skrbi. 7. Šepec, S. Kompetencije medicinskih sestara opće
zdravstvene njege [Internet].Zagreb(2011); Hrvatska
komora medicinskih sestara [pristupljeno 16. 2. 2017.]
Dostupno na: http: //www.hkms.hr/data/1316431477-
ZAKLJUČAK 292 mala kompetencije 18062011 kompletno. pdf.
8. HKMS. Djelokrug rada medicinskih sestara [Internet].
Potreba za ojačavanjem i približavanjem zdravstve- Zagreb(2005); Hrvatska komora medicinskih se-
ne skrbi pojedincu i zajednici na razini primarne stara [pristupljeno 16. 2. 2017.] Dostupno na: http:
zdravstvene zaštite te nastojanje da se u svim http://www.hkms.hr/data/1240836358_378_mala_
dijelovima Republike Hrvatske (RH) istovjetno djelok r ug _rada_ i _podr ucje_odgovornosti _ ms_
i jednako pridržavamo načela sveobuhvatnosti, mt_503339262.pdf

34
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

PRIPREMILA:
DANIJELA-LANA DOMITROVIĆ, magistra sestrinstva

CIJEPLJENJE
SAŽETAK
Već je godinama u svijetu, a tako i u Hrvatskoj, Osim zaštite pojedinca koji je cijepljen, postižemo
cijepljenje tema brojnih javnih rasprava i dvojbi. i kolektivnu zaštitu za bolesti koje se prenose s
Zbog toga je izuzetno važno da svi zdravstveni dje- čovjeka na čovjeka ukoliko se postigne dovoljan
latnici znaju važnost cijepljenja i njegovu ulogu u obuhvat populacije. Dovoljnim obuhvatom po-
prevenciji bolesti. Dobrobit cijepljenja znanstveno pulacije prekidamo transmisiju bolesti te imuni
je dokazana i u praksi potvrđena, a uvođenje cije- pojedinci zaštićuju neimune. Na taj su način eradi-
pljenja u program javnozdravstvenih mjera jedna cirane velike boginje u svijetu dok je poliomijelitis
je od medicinskih intervencija koja bitno utječe na eradiciran iz svih zapadnoeuropskih zemalja.
zdravlje pojedinca, ali i cjelokupnog pučanstva. Osim utjecaja na zdravlje stanovništva, nije zane-
Ključne riječi: cijepljenje, kalendar cijepljenja, mariv ni ekonomski aspekt – smanjenje ili potpuno
zakonska obaveza cijepljenja eliminiranje bolesti smanjuje materijalne troškove
u zdravstvu kao što su dijagnostičke pretrage,
0VE GODINE U HRVATSKOJ I CIJELOM SVIJETU hospitalizacija, potrošnja lijekova, rehabilitacija
OD 24. DO 30. TRAVNJA OBILJEŽAVAO SE i habitacija kod nekih bolesti te smanjenje stope
bolovanja.
TJEDAN CIJEPLJENJA.

PROGRAM CIJEPLJENJA
UVOD
U HRVATSKOJ
„Barem 10 milijuna smrtnih slučajeva spriječeno je
između 2010. i 2015. zahvaljujući cijepljenju.“ Hrvatska ima dugu tradiciju organiziranog ci-
jepljenja protiv zaraznih bolesti. Godine 1791.
dr. Chan, glavni direktor SZO-a
dr. Hadviga u Jaski primijenio je cjepivo protiv
velikih boginja. U Dubrovniku 1805. godine dr.
Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) procjenjuje Stulli cijepio je virusom kravljih boginja 2 591
kako su između 2010. i 2015. godine uspješnim osobu zbog prijeteće epidemije variole u čemu ga
programom imunizacije milijuni života djece i je podržao gradski magistrat, a 1881. počelo je i
odraslih bili zaštićeni od bolesti i invaliditeta. obvezatno cijepljenje.

Cjepivo je jedno od najvećih uspjeha moderne Kontinuirano i plansko cijepljenje populacije u


medicine. Hrvatskoj počinje 1948. godine – protiv difterije i
tuberkuloze, protiv tetanusa 1955. godine, protiv
Prema definiciji SZO-a cijepljenje je stvaranje imu- polimijelitisa 1961. godine, protiv ospica 1968.
niteta na umjetan način – unošenjem tvari kako godine, a protiv rubeole i parotitisa 1980. godine.
bi naš imunološki sustav proizveo protutijela za Na taj se način uspjelo eradicirati variolu te pot-
određenog uzročnika bolesti. Cijepljenje se može puno eliminirati difteriju.
obaviti prije izloženosti uzročniku ili nakon nje.
Stvaranjem vlastite obrane postiže se ili potpuna Obaveza cijepljenja u Hrvatskoj temeljena je na
odsutnost zaraze određenom bolesti ili je, ako Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o zaštiti
zaraza nastupi, bolest i njezin tijek znatno blaži pučanstva od zaraznih bolesti i Pravilniku o
i lakše se liječi. načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse,

35
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a CIJEPLJENJE

✓✓ Novorođenčad HBsAg-pozitivnih majki (sve


trudnice se obvezatno testiraju): hepatitis B
imunizacija uz primjenu imunoglobulina, u
rodilištu odmah nakon rođenja (NN 103/13),
prema postekspozicijskoj shemi.
✓✓ S navršena dva mjeseca života: kombinirano
cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB.
✓✓ Nakon 2 mjeseca (8 tjedana): kombinirano
cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB.
✓✓ Nakon 2 mjeseca (8 tjedana): Kombinirano
cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB.

2. GODINA ŽIVOTA
✓✓ Nakon navršenih 12 mjeseci života: OSPICE-
ZAUŠNJACI-RUBEOLA (MO-PA-RU).
✓✓ Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib ili kom-
binirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB (6 – 12
mjeseci nakon treće doze DTaP-IPV-Hib-hepB).

6. GODINA ŽIVOTA
✓✓ DI-TE-PER acelularno (DTaP) ili dTap

CJEPIVO JE JEDNO OD NAJVEĆIH USPJEHA I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE


✓✓ OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBEOLA (MO-PA-RU)
MODERNE MEDICINE.
(ili prilikom upisa) + POLIO (IPV)

VI. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE


kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te oso- ✓✓ HEPATITIS B: dvaput s razmakom od mjesec
bama koje se moraju podvrgnuti toj obavezi. Na dana i treći put pet mjeseci nakon druge doze.
prijedlog Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti
✓✓ VIII. razred osnovne škole
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ministar
zdravstva donosi Trogodišnji program obveznog ✓✓ DI-TE pro adultis (Td) ili dTap + POLIO (IPV)
cijepljenja u Hrvatskoj. ZAVRŠNI RAZRED SREDNJIH ŠKOLA: provjera
Prema Trogodišnjem programu obveznog cijeplje- statusa cijepljenosti i nadoknada propuštenih
nja u Hrvatskoj 2016. – 2018. godine obvezatno je cijepljenja prema potrebi.
cijepljenje protiv 10 bolesti: difterije, tetanusa, 24 GODINE STAROSTI: provjera statusa cijepljenosti
hripavca, dječje paralize, ospica, zaušnjaka, rube- i nadoknada propuštenog cijepljenja prema potrebi.
ole, tuberkuloze, hepatitisa B i bolesti izazvanih
Haemophilus influenzae tip b. NAKON 60. GODINE ŽIVOTA

✓✓ ANA-TE
KALENDAR KONTINUIRANOG CIJEPLJENJE JE OBVEZATNO I:
CIJEPLJENJA U HRVATSKOJ 2016. - ✓✓ protiv tetanusa – za ozlijeđene osobe
2018. ✓✓ protiv hepatitisa B – za osobe pod povećanim
rizikom od zaraze (zdr. radnici, i.v. ovisnici)
NOVOROĐENČAD ✓✓ protiv bjesnoće – za osobe profesionalno
✓✓ BCG vakcinacija: izložene riziku od zaraze i koje je ozlijedila
bijesna životinja ili životinja za koju se
a. Ako su rođena u rodilištima, cijepit će se BCG
sumnja da je bijesna
cjepivom odmah u rodilištu.
✓✓ protiv žute groznice i kolere – za osobe koje
b. Ako nisu rođena u rodilištu, cijepit će se BCG
putuju u državu u kojoj postoje te bolesti ili u
cjepivom prije nego što navrše dva mjeseca
državu koja zahtijeva imunizaciju protiv tih
starosti.
bolesti
c. Sva djeca koja nisu cijepljena u rodilištu,
✓✓ protiv trbušnog tifusa – za osobe koje žive
odnosno do dva mjeseca starosti, moraju
u zajedničkom kućanstvu s kliconošom
se cijepiti BCG cjepivom do navršene prve
trbušnog tifusa te prema epidemiološkim
godine života.
indikacijama.

36
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a CIJEPLJENJE

Osim obvezatnog cijepljenja protiv pojedinih Za živa atenuirana virusna cjepiva


bolesti, također je donesen i Trogodišnji program kontraindikacije su još i:
imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za 1. stanje oslabljene imunosti
posebne skupine stanovništva i pojedince pod
2. trudnoća.
povećanim rizikom što uključuje tuberkulozu,
hepatitis A i B, bjesnoću, žutu groznicu, koleru, Posebne kontraindikacije su:
trbušni tifus, tetanus, malariju, streptokokne
1. za BCG – oštećenje staničnog imuniteta zbog
bolesti, hemophilus influenzae – invazivne bolesti,
HIV infekcije
menigokokne bolesti, HPV infekciju.
2. za pertusis – evolutivne bolesti središnjeg
Navedeni Programi određuju na koga se odnosi živčanog sustava (nekontrolirana epilepsija,
obaveza cijepljenja, na koji se način i kojim cjepivom progresivna encefalopatija).
cijepljenje provodi, a također sadrže jasne upute
o tome tko provodi imunizaciju, seroprofilaksu i Kontraindikacije mogu biti trajne ili privremene.
kemoprofilaksu te upute o planu, provedbi, nabavi, Ako postoji privremena kontraindikacija (febrilno
distribuciji, skladištenju i ostalim potrebnim stanje), cijepljenje će se naknadno obaviti, a u slu-
dokumentima. čaju da postoje trajne kontraindikacije na neku od
komponenti kombiniranih cjepiva, treba obaviti
Programe i izmjene programa mogu se naći na cijepljenje odgovarajućim monovakcinama.
mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva:
https://zdravlje.gov.hr/programi-i-projekti/
nacionalni-programi-projekti-i-strategije/
programi-cijepljenja/2505. SIGURNOST CJEPIVA
Sva cjepiva koja su u uporabi u Hrvatskoj prošla
su potrebna klinička ispitivanja i registrirao ih je
MEDICINSKE KONTRAINDIKACIJE ZA HALMED (Agencija za lijekove i medicinske proizvo-
PRIMJENU CJEPIVA de). Dodatno je, nakon svih provjera potrebnih za
registraciju cjepiva, svaka serija cjepiva koja ulazi
Opće kontraindikacije za sva cijepljenja su: u promet podvrgnuta kontroli Agencije za lijekove
1. akutne bolesti u zemlji proizvodnje i HALMED-a. Ona cjepiva koja
2. febrilna stanja se uvedu u upotrebu u Hrvatsku kontinuirano se
evaluiraju praćenjem epidemiološke situacije i
3. preosjetljivost na sastojke cjepiva
evaluacije provedbe Programa cijepljenja (koja
4. teže nepoželjne reakcije pri prethodnoj dozi uključuje i praćenje nuspojava) i kontinuirano se
cjepiva. ponovno evaluira odnos koristi i primjene te se,
prema potrebi, mijenja Program cijepljenja.

OBAVEZA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA


U SLUČAJU ODBIJANJA OBVEZATNOG
CIJEPLJENJA MALOLJETNOG DJETETA
U slučaju da roditelj/staratelj maloljetnog djeteta
koje nema medicinsku kontraindikaciju za cijeplje-
nje odbije cijepiti dijete, liječnik mu je dužan obja-
sniti potencijalne rizike. Ako i nakon toga roditelj/
staratelj odbija cijepiti dijete, dužan je potpisati
izjavu o odbijanju cijepljenja u dvama primjercima.
Jedan primjerak potpisane izjave trajno ostaje u
zdravstvenom kartonu djeteta, a drugi primjerak
liječnik šalje u Ministarstvo zdravlja, odnosno
Upravi za sanitarnu inspekciju. Prije potpisivanja
Izjave o odbijanju roditelju/staratelju se moraju dati
potrebne informacije o cijepljenju te o zakonskim
obavezama i postojećim kaznenim odredbama.
Radi osiguranja potpune informiranosti
roditelja/staratelja, preporučljivo je prije
slanja potpisanog obrasca Upravi za

37
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a CIJEPLJENJE

sanitarnu inspekciju uputiti roditelje/staratelje – od istraživanja u laboratorijima do krajnjeg ko-


nadležnom epidemiologu ili obavijestiti nadležnog risnika, a i tada je pod stalnim nadzorom. Svaki
epidemiologa o odbijanju cijepljenja da epidemi- lijek ili medicinski zahvat može imati komplika-
olog pokuša u neposrednom kontaktu objasniti cije, no dobrobit daleko nadmašuje potencijalnu
roditeljima/starateljima važnost cijepljenja i koje štetu koja bi se mogla dogoditi kada se cijepljenje
su posljedice odluke o necijepljenju. ne bi provodilo.

Veliku ulogu u promociji i edukaciji cijepljenja, Sve države u svijetu imaju namjeru postizanje
zatim u pomoći i nadzoru nad provedenim cije- zadovoljavajućeg obuhvata cijepljenja. U slučaju
pljenjima te u koordinaciji između službi ima i procijepljenosti to bi značilo 95 % populacije, od-
patronažna sestra koja već za vrijeme trudnoće nosno djece. I to je jedina mogućnost postizanja
majci može objasniti i educirati je o važnosti kolektivne imunosti. Na taj smo način zaštitili i
cijepljenja kao i posljedicama necijepljenja. Ne onih 5 % i onemogućili širenje bolesti. Cijepljenje
smijemo zanemariti ni medicinske sestre u gi- je jedan od nacionalnih interesa i nacionalni
nekološkim i pedijatrijskim ordinacijama kao ni prioritet jer je dobra procijepljenost i zaštita od
one u bolničkom sustavu. Edukacija medicinskih zaraznih bolesti interes svih nas.
sestara i kontinuirano praćenje promjena vezanih
Informatizacija i globalizacija društva donosi velik
za cijepljenje iznimno je važno.
broj krivih informacija i poluinformacija. Dovoljno
Hrvatska liječnička komora (HLK) i Hrvatski zavod je samo jedna kriva informacija, kao što je slučaj
za javno zdravstvo (HZJZ) donijeli su 7. travnja lažnog znanstvenog rada dr. Andrewa Wakefielda
2017. godine Deklaraciju o važnosti cijepljenja 1998., da se na tisuće znanstveno dokazanih radova
koju su svojim potpisom poduprli istaknuti me- i činjenica koje su vidljive nestankom teških i
dicinski stručnjaci, predstavnici zakonodavne i smrtonosnih bolesti stave pod povećalo i među
izvršne vlasti u segmentu zdravstva, nadležnih laicima stvore paniku i nepovjerenje.
regulatornih tijela, Svjetske zdravstvene organi- Dovoljno je samo razmisliti o tome biste li u neku
zacije, stručnih liječničkih društava, stručnjaci s zemlju Trećeg svijeta ili bilo gdje drugdje otputo-
Medicinskog i Pravnog fakulteta te predstavnici vali necijepljeni od neke bolesti koja tamo vlada, a
Udruge pacijenata. moguće ju je spriječiti. Biste li ne cijepili svoje kućne
Deklaracija je donesena u sklopu okruglog stola ljubimce te bezbrižno šetali šumom ili parkovima
Cijepljenje: istine vs. Zablude koji su organizirali gdje je moguće kretanje bijesnih divljih životinja (i
HLK i HZJZ u suradnji sa Školom narodnog zdravlja njih cijepimo, zar ne?). Zar ne biste željeli primiti
Andrija Štampar. Vjerujemo da će se toj Deklaraciji cjepivo protiv tetanusa ako biste se ozlijedili?...
pridružiti i regulatorna tijela i profesionalne udruge
medicinskih sestara koje također mogu utjecati na
prosvjećenost populacije jer jedino zajedničkim LITERATURA:
djelovanjem svih zdravstvenih djelatnika može se 1. The power of vaccines: still not fully utilized
istaknuti važnost i potreba cijepljenja kao mjera [Internet].World Health Organization [pri-
koja je znanstveno potvrđena i u praksi dokaza- stupljeno 13. 5. 2017.]. http://www.who.int/
publications/10-year-review/vaccines/en/
na te sigurna i učinkovita u sprječavanju širenja
2. Trogodišnjem programu obveznog cijeplje-
zaraznih, a potencijalno i smrtonosnih bolesti.
nja u Hrvatskoj u 2016. - 2018. [Internet].
Ministarstva zdravstva [pristupljeno 13. 5.
2017.]. https://zdravlje.gov.hr/programi-i-pro-
ZAKLJUČAK jekti/nacionalni-programi-projekti-i-strategije/
programi-cijepljenja/2505
Važnost cjepiva je neupitna. Moderna medicina 3. Trogodišnji program imunizacije, seroprofilakse i
cijepljenjem je iskorijenila velik broj zaraznih kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva
bolesti od kojih su ne tako davno umirali milijuni i pojedince pod povećanim rizikom [Internet].
Ministarstva zdravstva [pristupljeno 13. 5.
ljudi, a još više ih je za posljedicu imalo kompli-
2017.]. https://zdravlje.gov.hr/programi-i-pro-
kacije koje su dovele do teških i trajnih oštećenja jekti/nacionalni-programi-projekti-i-strategije/
organizma, što ima posljedicu i na zdravlje cijele programi-cijepljenja/2505
populacije, ali i na ekonomski utjecaj iste. 4. Pravilnik o načinu provođenja imunizacije,
seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih
Učinkovitost svakog cjepiva potkrepljuju znanstve- bolesti te osobama koje se podvrgavaju toj obvezi.
no utvrđene činjenice i na tisuće stručnih radova. NN 103/13.
Ni jedno cjepivo ne može doći na tržište ako nije 5. Lakić, M.; Dabelić, P. Istine i zablude o cijepljenju
prošlo sve faze istraživanja i provjere. Provjere – brošura za zdravstvene radnike; 2014. ZJZDNŽ,
cjepiva izrazito su rigorozne u svim segmentima Dubrovnik

38
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

ENC
PRIPREMILE:
Biljana Kurtović i Cecilija Rotim NOVOSTI
NOVA PRAVILA EU-A O MEDICINSKIM UREĐAJIMA RADI
OMOGUĆAVANJA SIGURNOSTI PACIJENATA I MODERNIZACIJE
JAVNOG ZDRAVSTVA
Europska komisija poduprla je medicinskih uređaja na tržištu pronalazak ključnih informacija.
usvajanje prijedloga o dvjema EU-a sada postalo stvarnost. Na primjer, pacijenti će primiti
regulativama o medicinskim Bilo da se radi o medicinskim implantant – karticu sa svim
uređajima i pomagalima kojima uređajima, automobi l ima i l i bitnim informacijama i postojat
bi se uspostavio moderniji i ro- nek im drugim proizvodima, će jedinstven uređaj za identifi-
busniji legislativni okvir EU-a s moramo osigurati jači nadzor, ciranje koji će biti obvezatan za
namjerom osiguranja bolje zašti- što je u interesu naših građana. svaki proizvod tako da se može
te javnog zdravstva i sigurnosti Ne bismo trebali čekati na novi pronaći u bilo kojoj europskoj
pacijenata. skandal, već bismo trebali početi bazi podataka medicinskih ure-
razgovarati o tome kako ojačati đaja (EUDAMED).
Nove regulative o medicinskim i europski nadzor nad trgovinom
dijagnostičkim uređajima koje je Povećanje opreza i nadzor trgo-
aktivnostima država članica.“ vine – jednom kada uređaji budu
predložila Komisija 2012. godine
pomoći će u tome da svi medicin- Dvije nove regulative donose dostupni na tržištu, proizvođači
ski uređaji, od srčanih ventila, brojna poboljšanja za medicinske će morati prikupljati podatke o
preko gipsa do umjetnih kukova, i umjetne uređaje: njihovu radu, a zemlje EU-a će
budu korišteni pravilno i na sigu- Poboljšanje kvalitete, sigurnosti pomnije koordinirati područje
ran način. Kako bi se navedeno i pouzdanosti medicinskih ure- nadzora trgovine.
osiguralo, postoje nova pravila đaja – nova će pravila predstaviti
koja će poboljšati nadzor trgovine veću kontrolu nad uređajima
i praćenost svih medicinskih i
POZADINA
visokog rizika kao što su implan-
dijagnostičkih uređaja. Pravila tanti, što će zahtijevati velik broj Postoji više od 500 000 vrsta me-
će također omogućiti transpa- stručnjaka na razini EU-a koji dicinskih uređaja i umjetnih di-
rentnost i zakonsku sigurnost će se konzultirati prije nego što jagnostičkih medicinskih uređaja
za proizvođače i uvoznike te će neki uređaj dospije na tržište. na tržištu EU-a. Primjeri medicin-
pomoći ojačati međunarodnu Kontrole će se također pojačati skih uređaja su kontaktne leće,
kompetitivnost te inovacije u na kliničkim istraživanjima, kao rendgenski uređaji, pacemakeri,
tom strateškom sektoru. i na tijelima koja će odobravati implantati za grudi, zamjenski
trgovanje medicinskim uređa- kukovi i mobilni gipsevi. Umjetni
Elzbieta Bienkowska, povjerenik
jima. Nova pravila će također dijagnostički medicinski uređaji
za internu trgovinu, industriju,
pokrivati određene, ranije ne- kojima se koristi za izvođenje
poduzetništvo i SMEs, izjavila
regulirane estetske proizvode testova na primjercima uklju-
je: „Iznimno sam sretna jer
(npr. kontaktne leće u boji koje čuju HIV krvne pretrage, testove
je naše inzistiranje na
ne poboljšavaju vid). Nadalje, za trudnoću, kontrolu šećera
jačim kontrolama
nov sustav za određivanje rizika u krvi te sustave motrenja za
će se, zajedno s međunarodnim dijabetičare.
smjernicama, primjenjivati na
Postojeći regulatorni okvir potje-
dijagnostičk im medicinsk im
če iz 1990-ih i sastoji se od triju
uređajima.
direktiva. Međutim, problemi s
Jačanje transparentnosti infor- odstupanjima u interpretaciji
macija za korisnike – nove regu- i primjeni pravila, tehnološki
lative osigurat će jednostavan napredak kao i incidenti koji

39
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

uključuju proizvođače medicin- dva legislativna prijedloga o me- je postiglo svoje prvo čitanje na
skih uređaja (npr. PIP umetci za dicinskoj i umjetnoj dijagnosti- redu sporazuma o legislativama
grudi) po pitanju skandala su ci 26. rujna 2012. Navedenom u lipnju 2016., stoga je dopušten
istaknuli potrebu za revizijom su prethodile detaljne stručne završetak legislativnog procesa.
trenutačne legislative. Komisija konzultacije koje su rezultirale Kako bi se dopustilo proizvođači-
trenutačno radi na bolje struktu- Sporazumom o općem pristupu ma i vlasti da se prilagode, nova
riranim i centriranim rješenjima pakiranja medicinskih uređaja pravila će se početi primjenjivati
za bolji nadzor trgovine unutar među ministrima država čla- nakon razdoblja prilagodbe, toč-
granica reforme o pak iranju nica 5. listopada 2015. Nakon nije 3 godine nakon objavljivanja
dobara. parlamentarnog prihvaćanja Regulative o medicinskim ure-
legislative, uslijedilo je današ- đajima i 5 godina nakon objave
K a ko bi pr i st upi la toj tem i , nje glasovanje, što u potpunosti Regulative o umjetnim dijagnos-
Europska komisija je predstavila odražava poziciju Koncila koje tičkim medicinskim uređajima.

BREXIT OSLABLJUJE NHS UJEDINJENOG KRALJEVSTVA,


ALI BI MOGAO POBOLJŠATI KVALITETU SESTRINSTVA U UK-U
UK se bori s kroničnim nedo- broj obučenih medicinskih se- biti zanimljiva opcija za mnoge
statkom medicinskih sestara u stara s europskog ekonomskog europske radnike NHS-a, posebno
Nacionalnom zdravstvenom su- podr učja u UK-u je porastao ako se uzme u obzir nesigurnost
stavu (NHS) već godinama. Može tijekom proteklih 10 godina u koju Brexit donosi ako gledamo
li Brexit pogoršati nedostatke? U skladu s vladinim ulaganjima u o dugoročnom planiranju – i
posljednjem smo izvješću vidjeli obrazovanje sestara i stagnacijom osobnom i profesionalnom.
da je to doista tako, ali koje bi broja sestara koje su na učenju. „ R a z m i s l i te o p o p u l ac i j i o
druge nuspojave Brexit mogao Jedan od učinaka Brexita koji kojoj govorimo“, kaže Murray.
imati na medicinske sestre u je već vidljiv bitan je pad broja „Relativno je dobro obrazova-
Britaniji? Evo nekoliko odgovora: medicinskih sestara EU-a koje na… Njihove dugoročne odluke…
Otprilike 33 000 sestara radi se registriraju u NMC. Naime, 1 Trebam li kupiti kuću? Hoću li
u Ujedinjenom Kraljevstvu, a 304 sestre i primalje iz EU-a su se poslati djecu u školu? Trebam li
obučavane su u EU-u, prema sta- pridružile u srpnju 2016., a samo zaposliti dodatne radnike?“ To će
tistikama koje navodi Komora 101 se pridružila u prosincu 2016. postati česta pitanja kako Brexit
medicinskih sestara i prima- Pad od 90 % pokazuje da većina bude djelovao tijekom sljedećih
lja (NMC), regulativa britanske kontinentalnih medicinskih se- dviju godina.“
prakse. One čine do 5 % svih stara ne smatra UK atraktivnom IPPR je prozvao Vladu da ponudi
registriranih medicinskih sestra radnom lokacijom. britansko državljanstvo pripad-
– naočigled malena, ali veoma Imajući na umu taj pad i znajući nicima svih nacionalnosti koji
važna brojka u zdravstvenom da je sestrinski sektor UK-a profi- rade u NHS-u kako bi izbjegli
sustavu koji trenutačno ima 23 tirao od EU-ove slobode pokreta, mogući nedostatak radnika.
000 praznih mjesta za medicinske Dame Kinnair ne vjeruje da će
sestre diljem Engleske, Walesa i Sigurnost pacijenata bi se mogla
Brexit značiti kraj dolaska medi- poboljšati s Brexitom jer bi se od
Sjeverne Irske. cinskih sestara iz Europske unije medicinskih sestara koje dolaze
Brex it je doveo u pitanje bu- na rad u NHS. „Dio razloga zašto raditi u UK moglo tražiti pola-
dućnost europskih sestara koje se bavite sestrinstvom jest taj što ganje dodatnih testova na isti
rade u UK-u. Kako navodi Royal ste sposobni putovati“, Kinnair način na koji se to traži od ostalih
College of Nursing (RCN), trećina kaže. „Brexit možda nije profit,“ prijavljenih u ostatku svijeta,
svih sestara bit će umirovljena dodala je, „ali to ne znači da se kazao je predsjednik Komore
tijekom sljedećih 10 godina, a medicinske sestre Europske unije medicinskih sestra i primalja.
populacija Britanaca s 85 godina ne prijavljuju da bi radile u UK-u
života rapidno raste. Brexitovo ako traže drukčija kulturološka Predsjednik Komore medicin-
zaustavljanje zapošljavanja ili iskustva.“ skih sestara i primalja rekao je
zadržavanja medicinskih sestara da napuštanje Europske unije
Ali Murray ističe drugu stranu pruža mogućost za razmatranje
moglo bi povećati nedostatak medalje. S obzirom na nedosta-
medicinskih sestara u vrijeme pronalaska „stalnijeg pristupa“
tak medicinskih sestara, koji za sve koji se prijavljuju izvan
kada su najviše potrebne. je zajedničk i svim zemljama UK-a što „nam osigurava da ljude
Prema Dame Donna K innair, svijeta, činjenica da napuštate registriramo kako bismo dostigli
RCN-ovoj voditeljici sestrinstva, UK radi druge destinacije može UK-ove standarde njege”.

40
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

„Jedan od izazova s kojim se ako imaju potrebne kvalifikacije „objektivno strukturirano kli-
suočavamo kao profesionalni u sestrinstvu, a koje zadovolja- ničko ispitivanje“ u UK-u, što
regulatori jest naša sposobnost vaju minimalne standarde među znači da moraju odigrati nekoliko
ispitivanja vještina i kompeten- zemljama EU-a. scenarija planiranja i primjene
cija prijavljenih, odakle god da Nedavne promjene te legislative procesa zdravstvene njege.
dolaze.” znače da NMC može provjeravati Također, moraju položiti IELTS
Trenutačno, s obzirom na legisla- komunikacijske vještine tako da test s minimalnim brojem bodova
tive EU-a, NMC nije u mogućnosti traži dokaz – međunarodni test od 7.0.
testirati europske medicinske engleskog jezika (IELTS) ako ih Na pitanje bi li NMC ubuduće
sestre, odnosno njihove vještine, prijavljeni ne uspiju uvjeriti da trebao primjenjivati iste testove
znanje i kompetencije. imaju navedene vještine. na medicinskim sestrama izvan
Umjesto toga, zakon koji zahtijeva Suprot no navedenom, med i- UK-a kao i na onim medicinskim
Europska direktiva o zajednič- cinske sestre iz ostatka svijeta sestrama izvan zemalja EU-a, g.
kom priznavanju profesionalnih moraju polagati i test na raču- Smith je rekao da svakako bi.
kvalifikacija dopušta medicin- nalu vezan za njihovo znanje o
skim sestrama da rade u UK-u sestrinstvu nakon čega slijedi

IZJAVA POVJERENIKA ANDRIUKAITISA O EUROPSKE


PRIHVAĆANJU REGULACIJA SLUŽBENIH MEDICINSKE SESTRE
KONTROLA IZBJEGAVAJU
„Danas je Europski parlament jednostavnija pravila temeljena BRITANIJU NAKON
usvojio novu regulaciju služ-
benih kontrola koju je predlo-
na znanosti i procjeni rizika,
što dopušta učinkovitiji proces
EU-OVA GLASOVANJA
žila Europska komisija kako bi poslovanja. Naposljetku, među- Broj medicinskih sestara iz EU-a
povećala sposobnost zemalja narodnim kontrolorima je dana koje su se registrirale za rad u
članica da spriječe, eliminiraju moć i mogućnost da te zadatke NHS-u drastično je pao nakon
ili smanje zdravstvene rizike za ispune što učinkovitije. izglasavanja Brexita.
ljude, životinje i biljke. Regulacija Taj novi dio legislative potvr-
omogućava paket mjera koje će Podaci Komore medicinskih se-
đuje europsku vodeću ulogu u stara i primalja pokazuju da je
ojačati primjenu zdravstvenih i svjetskom poretku sigurnosti
sigurnosnih standarda za cijeli broj novih medicinskih sestara iz
o hrani. Također, olakšava put Europe pao u proteklom kvartalu
hranidbeni lanac. uspostavljanju dugoočekivanom u odnosu na prijašnje.
Nova pravila imaju svrhu mo- nagovještaju centara za dobrobit
životinja. Od rujna do prosinca 2015. svakog
derniziranja i pojednostavljenja
se mjeseca u prosjeku 797 medi-
europskog kontrolnog sustava Želim zahvaliti predsjedniš- cinskih sestara iz Europske unije
koji će osigurati da hrana unutar t v u Konci la i izv jest itelji ma registriralo za rad u UK-u. Taj je
EU-a bude sigurna za cijeli lanac Europskog parlamenta, gospodi- broj pao na 194 u istom razdoblju
proizvodnje hrane. nu Pirillu u prijašnjem mandatu i prošle godine.
Regulativa je dio nacrta legi- gđi Kadenbach u sadašnjem man-
datu, zbog postizanja dogovora Podaci pokazuju i da je 2 700
slative EU-a koja pokriva paket medicinskih sestara koje već
mjera o proizvodnji hrane, a koji u političkim pregovorima, kao i
raznim drugim izvjestiteljima „iz rade u UK-u napustilo NMS prošle
reže skoro 70 dijelova EU-ove godine. Nadalje, pokazuju da je
legislative i smanjuje 5 dijelova sjene“ iz drugih političkih grupa.
jedna od 15 medicinskih sestara
procesa i proizvodnje za seljake, Sada ćemo početi pripremati spe- i primalja koje rade u NHS-u u
uzgajivače i poduzetnike koji cifičnija pravila koja potječu od Engleskoj porijek lom iz neke
se bave hranom (proizvođači i regulative kako bismo osigurali druge zemlje EU-a.
distributeri) kako bi im se bilo pravilnu primjenu.
lakše baviti svojim profesijama. Royal College of Nursing navodi
Također, veoma se radujemo da je u Engleskoj 24 000 radnih
Građani EU-a bit će na dobit- konstruktivnom dijalogu sa ze- mjesta za medicinske sestre ne-
ku zbog sigurnijih proizvoda i mljama članicama, parlamentom popunjeno, pa je za očekivati da
učinkovitijeg i transparentnijeg i dioničarima kako bismo posti- će se jedna od triju medicinskih
sustava kontrole cijelog lanca. gli jedinstven pristup prilikom sestara umiroviti u sljedećem
Paket mjera također omogućava primjene.” desetljeću.

41
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

morati nastaviti privlačiti one nastoje prikazati veoma neatrak-


najbolje iz Europe.“ tivnom za mlade ljude ovdje. Ne
mogu si priuštiti gubitak među-
„Europske nacije koje rade u narodnih radnika na koje se NHS
NHS-u trebaju jasnu potvrdu oslanja.”
od Therese May da su željeni i
dobrodošli da ostanu. Njezina Prošlog srpnja Vlada je povukla
greška da im garantira njihovo stipendije za studente sestrinstva
NHS-ove bolnice i ustanove za te ih zamijenila pozajmicama s
pravo na ostanak ima za poslje-
dr ušt vene usluge uvel i ke su očekivanim prihodom od 800
dicu mnogobrojne odlaske. Malo
se oslanjale na međunarodna milijuna funti godišnje kako bi
je ljudi spremno živjeti s takvom
zapošljavanja zbog nedostatka popunila taj poslovni sektor do
nesigurnošću.“
medicinskih sestara u Britaniji, a 2020. George Osporne, koji je
broj medicinskih sestara iz EU-a Dodala je: „Vlada odbija pozvati tada bio kancelar, rekao je da bi
varirao je između 2011. i 2016. kvalitetne medicinske sestre iz novi dogovor trebao povećati broj
cijelog svijeta u ovom trenutku studenata te omogućiti dodatnih
Janet Davies, glavna izvršna taj-
kada je zdravstvena usluga i 10 000 mjesta za obuku.
nica Royal College of Nursing,
kriza s osobljem veća nego ikada.“
izjavila je: „Ne bude li obučavala Broj prijavljenih na UK-ov se-
sljedeću generaciju britanskih „Sestrinstvo je kao profesija na- strinski fakultet pao je za 23 %
medicinskih sestara, Vlada će grada, ali ministri je očigledno ove godine.

ISTICANJE PREDANOSTI MEDICINSKIH SESTARA I PRIMALJA S


NAMJEROM PRUŽANJA NAJBOLJE KVALITETE U ZDRAVSTVENOJ NJEZI
Svjetska zdravstvena organiza-
cija (SZO) u regionalnom europ-
skom području ima 7,3 milijuna
medicinskih sestara i primalja.
Njihova je zadaća u svojem sva-
kodnevnom radu promovirati
zdravlje, sprečavati bolesti i pru-
žati njegu budućim majkama i
novorođenčadi te bolesnicima
u dobrom i lošem zdravstvenom
stanju.
Dana 5. svibnja (Međunarodni
dan pr i malja) te 12. sv i bnja
(Međunarodni dan medicinskih
sestara) Svjetska zdravstvena
organizacija, odnosno Regionalni
ured za Europu, istaknuo je važ-
nost tih dvaju zanimanja govo-
reći u ime medicinskih sestara i pojedinačno i suosjećajno, a to Sveučilištu na Malti.
primalja iz cijele regije. Iskazali zahtijeva znanje i vještine koje Dana 5. svibnja obilježava se
su mišljenje o tome što znači medicinska sestra dobiva obra- i Dan higijene ruku. Svjetska
biti medicinska sestra, primalja, zovanjem“, rekla je Jean White, zdravstvena organizacija uputila
istraživač, administrator, učitelj izvršni šef u Nursing Direcotrate je zamolbu svim zdravstvenim
i/ili voditelj te koje su njihove u sklopu Vlade Welsha. djelatnicima da ove godine na-
obaveze u pružanju zdravstve- „Veoma je važno da primalje budu glasak stave na kontrolu infekcije
ne njege i poboljšanju kvalitete u toku s istraživanjima vezanima i sprečavanje širenja antibiotske
zdravstvene zaštite. za njihovu struku. Navedeno, otpornosti primjenom pravilne
„Da bi ste kao medicinska sestra zajedno sa samopouzdanjem u higijene ruku. Medicinske sestre
bili dobar vođa, morate učinkovi- svoje sposobnosti te vjerom u i primalje su među zdravstvenim
to brinuti o pacijentima i stalno odabranu profesiju, ključno je radnicima s najvećom usklađeno-
raditi s namjerom pružanja odgo- za opstanak primalja“, rekla je sti prakse higijene ruku. Njihova
varajuće zdravstvene njege paci- Lauren Marie Grech, studenti- je zadaća zaštititi pacijente od in-
jentu. Ona mora biti orijentirana ca treće godine primaljstva na fekcija koje su štetne za zdravlje.

42
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

PROFESIONALAN Današnji studenti sestrinstva • bitno povećati


i primaljstva imaju potencijal zapošljavanje
RAZVOJ I POLITIČKA nastaviti raditi u svojoj profesiji • edukacija zaposlenika
VOLJA KLJUČNI SU U sljedećih 30 do 40 godina, pa
• zadržavanje zdravstvenih
zdravstveni sustav mora jasno
PODRŠCI MEDICINSKIM iskazati način na koji mogu im-
radnika.
SESTRAMA I plementirati učinkovite načine Također pridonose SDG 4 (kvali-
PRIMALJAMA istraživanja koje bi kasnije pre- teta edukacije), SDG 5 (jednakost
tvorili u stvarnost. spolova), SDG 8 (dostojanstven
Kont i nu i ran i profesiona la n rad i ekonomski rast), SDG 10
Tijekom proteklih nekoliko de-
razvoj te podrška mentora i vodi- (smanjenje nejednakosti), SDG
setljeća sestrinstvo i primaljstvo
telja, zajedno s političkom voljom, 11 (održive zajednice) i SDG 7
su prerasla u zrela, kompleksna,
ključni su u podršci medicinskim (partnerstva s ciljevima).
kritički bitna zanimanja ute-
meljena na dokazima. Širok je sestrama i primaljama tijekom
U rujnu 2017. u Budimpešti će se
raspon vještina potrebnih da bi njihova višegodišnjeg rada.
održati 67. Sjednica Regionalnog
se osigurao optimalan utjecaj na Ulaganje u radne snage zdrav- ureda za Europu SZO-a. Glavne
zdravlje populacije. Suvremene stva, uk ljučujući medicinske teme sjednice bit će političke
medicinske sestre i primalje pre- sestre i primalje, pridonosi broju obaveze ulaganja s namjerom po-
poznale su potrebu za radom u cilja održivog razvoja Ujedinjenih boljšanja vještina zdravstvenih
interdisciplinarnim timovima naroda (SDG) do 2030. SDG 3 ima radnika i zadržavanja zdravstve-
i donošenju kliničkih odluka specifičnu podtemu u vezi sa nih djelatnika u procesu rada,
temeljenih na rezultatima po- zdravljem, a vezana je za djelat- a sve radi podizanja kvalitete
jedinačnih istraživanja. nike u zdravstvenoj skrbi: zdravstvene zaštite.

PRIPREMIO: Theodoros Koutroubas

EUROPSKI ZAKON O SESTRINSTVU


I REVIZIJA ETIČKOG KODEKSA
Kako se proljeće polako bliži nezaposlenost u Europi veća je sestrinstvu? Kao što svi znamo,
kraju, tako i stiže ljeto sa svojim nego što bi trebala biti, a naše propisi s područja zdravstvene
vrućinama koje će naša razmi- zajedničko tržište postat će nešto skrbi oblikovani su isključivo
šljanja udaljiti od profesionalnih manje zbog najavljenog izlaska radi jamčenja sigurnosti pacijen-
briga i približiti ih prekrasnoj hr- Ujedinjenog kraljevstva iz EU-a. ta, visoke razine javnog zdrav-
vatskoj obali i prirodi. Vjerujemo Naravno, očekivano je da Eu- stva i prava pacijenata. Može li
kako je sada pravo vrijeme po- ropska komisija pokušava stvoriti netko zamisliti sestrinstvo bez
dijeliti s vama neke informacije nova radna mjesta, pa u tom pravila koja propisuju praksu?
o tome što se događa u Europi kontekstu želi pomno analizirati Takva bi situacija zasigurno oz-
vezano za sestrinstvo i o velikim sve propise koji ograničavaju biljno ugrozila živote nedužnih
planovima koje ENC (European pristup profesiji da bi se osiguralo građana.
Nursi ng Counci l – Europska da svi propisi o kojima je riječ
komora medicinskih sestara), Naravno, kao profesionalci podr-
postoje kako bi zaštitili potrošače,
glas regulacijskih tijela država žavamo plan napuštanja propisa
primatelje usluga I savjeta koje
Europske unije, priprema za na- čija je jedina namjera sačuvati
pružaju pripadnici određene
dolazeću jesen. nekolicinu privilegiranih, ali
profesije. Mislim kako se svi
istodobno želimo učiniti sve da
Kao što mnogi među vama sigur- možemo složiti s tim da propisi
zaštitimo svoje pacijente koji
no znaju, Europska je komisija koji su postojali (ili još uvijek
zaslužuju visokokvalificirane
ponovno na stol stavila raspra- postoje) samo zbog toga da bi
savjete i besprijekornu razinu
vu o profesionalnoj regulaciji. ograničili pristup profesiji na
javnog zdravstva i sigurnosti.
Razlog je jednostavan – nekoliko nekoliko privilegiranih moraju
država članica Europske unije postati prošlost i svaka profesija Imajući navedeno na umu, za-
još uvijek se bore s posljedica- mora biti svima dostupna. jedno s fakultetom Royal College
ma zadnje ekonomske k rize, Međutim, što je s propisima u of Surgeons of Ireland (RCSI),

43
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

jednim od najstarijih i najugled-


nijih fakulteta u Europi, pripre-
mili smo definiciju Zakona o
sestrinstvu i reviziju europskog
Etičkog kodeksa s pozicije onih
koji se njima koriste u praksi,
odnosno medicinskih sestara.
Sljedeći tekst bit će usvojen u
Dublinu prilikom konferencije
koju zajednički organiziraju ENC
i RCSI:
„Zakon o sestrinstvu obuhvaća
sve profesionalne aktivnosti,
odnosno samostalnu, interdisci-
plinarnu, partnersku, na surad-
nji temeljenu i prema pacijentu
orijentiranu njegu pojedinaca,
obitelji, skupina i zajednica kroz
cijeli život; bolesnih ili zdravih
u primarnoj, sekundarnoj i ter-
cijarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Zakon o sestrinstvu uključuje
korištenje kliničkih prosudbi u
holističkom i na dokazima ute-
meljenoj procjeni, planiranju, ...ALI ISTODOBNO ŽELIMO UČINITI SVE DA ZAŠTITIMO SVOJE PACIJENTE
implementiranju i evaluaciji
KOJI ZASLUŽUJU VISOKOKVALIFICIRANE SAVJETE I BESPRIJEKORNU
profesionalne zdravstvene njege.
Sestrinstvo uključuje promociju RAZINU JAVNOG ZDRAVSTVA I SIGURNOSTI.
zdravlja, zdravstvenu edukaciju
i prevenciju bolesti, skrb o bole-
snima, ozlijeđenima, nemoćni-
ma i umirućima. Zagovaranje,
promocija sigurnosti pacijenata,
Što se tiče Etičkog kodeksa za Budimo ponosni na činjenicu da
kvalitete njege, trajnog pobolj- sestrinstvo, revizija je nužna ENC donosi te velike promjene
šavanja kvalitete, provođenja i deset godina nakon njegova koje će ga pripremiti da postane
uporabe istraživanja i prakse usvajanja kako bi se integrirale učinkovit i hrabar sugovornik
temeljene na dokazi ma, do - etičke dileme povezane s novim Europske komisije u danima
prinosa zdravstvenoj politici i tehnologijama i s razvojem druš- koji dolaze pod predsjedanjem
vođenja zdravstvenog sustava
tva općenito. Hrvatske.
te pružanje zdravstvene njege
su također ključne sestrinske Koristeći se Zakonom o sestrin- Ukoliko ste zainteresirani za
zadaće. Zakon o sestrinstvu podu- stvu i revidiranim Etičkim ko- dodatne detalje, slobodno nam se
piru nacionalne i međunarodne deksom, naši predstavnici će javite jer posao koji je pred nama
etičke vrijednosti i kodeksi koji učinkovito raspravljati s nadlež-
mora biti zajednički napor svih
poštuju dignitet, autonomiju, nim tijelima o potrebi donošenja
pravdu, odanost, dobrohotnost propisa u sestrinstvu orijentira- nas, s Hrvatskom na čelu.
i jedinstvenost ljudskih bića.“ nih prema pacijentima.

44
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

PRIPREMIO: Mircea Timofte, predsjednik Rumunjske komore medicinskih sestara

POVEZIVANJE NAJBOLJE SESTRINSKE


PRAKSE I OBRAZOVANJA –
RUMUNJSKO ISKUSTVO
U vremenima kad je tržište rada obilježeno globalizacijom i velikom migracijom radne snage,
povezivanje najbolje prakse s temeljnim obrazovanjem i trajnim usavršavanjem medicinskih sestara
postaje imperativ.

ZBOG ČEGA JE VAŽNO INTEGRIRATI NAJBOLJU osigurava okvir za praktične programe za studente
PRAKSU U OBRAZOVANJE? sestrinstva.
Rumunjsko zakonodavsto osigurava neka sredstva
Svijet u kojem živimo vrlo je različit od onog u
registriranim medicinskim sestrama za njihovo
nedavnoj prošlosti, osobito kad se radi o brzini
sudjelovanje u trajnom usavršavanju – plaćanje
promjena u različitim područjima, a koje katkad
godišnjih usavršavanja i plaćeni dopust za sudje-
imaju velik utjecaj na našu profesiju. Da bi se nosili
lovanje u nekim tečajevima.
s tim promjenama, današnji studenti i profesionalci
moraju imati visoku razinu prilagodljivosti, vje- Primjenjujući svoj nacionalni program trajnog
štine rješavanja problema, kritičkog razmišljanja stručnog usavršavanja, regulacijsko tijelo pruža
i iskrene predanosti cjeloživotnom učenju. Sve to mogućnosti za radne sastanke na kojima medicin-
može se učinkovito naučiti kroz aktivan proces ske sestre s vrijednim iskustvom najbolje prakse
učenja i kroz godine integracije najbolje prakse. dijele svoje znanje sa svojim kolegicama u sustavu
Naši budući kolege, studenti na studijima sestrin- pridonoseći tako dijeljenju i promociji najbolje
stva, mogu učiti iz iskustva profesionalaca, niza prakse među profesionalcima kroz recenzirane
predavanja i prakse s dokazanom učinkovitošću programe usavršavanja.
stvarajući tako realističnu sliku profesije, izazova Za učinkovitu integraciju najbolje prakse u te-
s kojim će se suočiti i najboljih pristupa, a neki od meljno obrazovanje ili trajno usavršavanje svi
pristupa uključeni su u kurikulume. relevantni sudionici moraju preuzeti odgovornost
Što se tiče medicinskih sestara koje rade u zdrav- i moraju pokazati trajnu brigu za korake potrebne
stvenom sustavu, integracija modela najbolje prakse za postizanje tog cilja.
u trajno usavršavanje te istodobno promoviranje
prakse temeljene na dokazima, a koje dijele kolege,
važan su temelj trajnog profesionalnog razvoja i PRIMJERI AKTIVNOSTI U INTEGRACIJI NAJBO-
napretka. LJE PRAKSE KOJE JE PODUZELA RUMUNJSKA
KOMORA MEDICINSKIH SESTARA.
KAKO SE POVEZUJEMO S TIM KONCEPTOM? Upotrijebili smo različite postupke integriranja
najbolje prakse u obrazovanje, budući da smo
Perspektiva integracije najbolje prakse u obrazo- bili usmjereni prema maksimiziranju utjecaja
vanje je složena i uključuje nekoliko relevantnih procesa obrazovanja za studente i medicinske
subjekata – sustav obrazovanja, zdravstveni sustav sestre, koristeći se potencijalom znanja i iskustva
i regulacijsko tijelo. registriranih medicinskih sestara.
Obrazovni sustav provodi temeljno strukovno obra- Integracijski programi bili su usmjereni prema
zovanje u visokim školama i studijima sestrinstva stručnim sastancima tijekom praktičnih aktivnosti
te je odgovoran za kvalitetu procesa obrazovanja jer u medicinskim jedinicama. Rumunjska komora
buduće medicinske sestre i primalje imaju koristi medicinskih sestara se, kao regulacijsko tijelo, ne
od kontakta s registriranim medicinskim sestrama može miješati u teorijski obrazovni program jer je
samo u sklopu kliničkog programa uključenog u on u nadležnosti i odgovornosti Ministarstva obra-
kurikulum, a koji se, naravno, odvija u bolnicama. zovanja. Glavne aktivnosti bile su sastanci grupa
Zdravstveni sustav, kroz nacionalnu infrastruktu- studenata i grupa stručnjaka tijekom kojih su se
ru i profesionalno kvalificiranje ljudske resurse, razmjenjivala iskustva i otvarala se šira dimenzija,

45
Plavi FOKUS
informativno glasilo HKMS-a

prilagođenija realnosti profesionalnog života.


Programi posvećeni medicinskim sestrama bili
su usmjereni prema različitim potrebama kolega
unutar sustvava, a vezani za dijeljenje stručnih
mišljenja: informativni sastanci o najboljoj praksi,
uključivanje u istraživačke projekte, organiziranje
lokalnih i nacionalnih znanstvenih skupova o toj
temi, radionice za bolje razumijevanje koncepta
zdravstvene njege utemeljene na dokazima itd.
Kako bismo osigurali što je moguće složeniji i
učinkovitiji okvir, postavili smo radne ciljeve koji
su uvijek bili prioritet u našem organizacijskom
rasporedu aktivnosti:
• trajna suradnja s Ministarstvom obrazovanja
• bliska suradnja s Ministarstvom zdravstva
• povlačenje novca iz europskih fondova kroz
projekte s listama aktivnosti među kojima su
se nalazili radni sastanci na kojima su studenti Mircea Timofte,
i medicinske sestre bili educirani o najboljoj predsjednik Rumunjske komore medicinskih sestara
praksi i načinima njezine integracije u obra-
zovni program (mentorski projekt, tranzicija
Drugi je razlog naša dužnost doprinošenja razvoju
u profesionalni život, sastanci s kolegama iz
profesije, stvaranju zajedničkih praksi, postizanju
Španjolske i Irske).
najvećeg željenog cilja naše misije – trajno pobolj-
šanje kvalitete prakse i profesinalnih kompetencija
kako bi se osiguralo pacijentovo pravo na zdravlje.
UTJECAJ INTEGRIRANJA NAJBOLJE PRAKSE U
OBRAZOVNE PROGRAME: Posljednji je, ali ne i najmanje važan razlog, taj što
smo mi promotori profesionalnog uspjeha kao dio
• razvoj vještina potrebnih za profesionalan velike međunarodne obitelji medicinskih sestara,
rad najveće grupe profesionalaca u zdravstvenim
• mogućnosti osnivanja zajedničke prakse sustavima.
• povećanje zanimanja za cjeloživotno učenje
• povećanje motivacije i profesionalnog
angažmana ZAKLJUČCI
• razumijevanje udjela teorije i prakse i pri- Iskustvo nas je naučilo da, kako bismo postigli
mjena u stvarnom životu. profesionalni uspjeh, nikad ne smijemo odustati
kad se suočimo s izazovima, moramo uvijek biti
otvorena uma za nove stvari, za primjere najbo-
ZBOG ČEGA JE KOMORA, KAO REGULACIJSKO lje prakse u svojem profesionalnom djelokrugu i
TIJELO, UKLJUČENA U TAJ PROCES? moramo tijesno surađivati sa svima koji direktno
ili indirektno doprinose dugoročnom osiguranju
Prvi je razlog naša odgovornost za stalan doprinos sigurnosti pacijenta...
održavanju zdravstvenog sustava, razvoju kulture
otvorene učenju, povezivanju unutar zajedničkih Od 2007. godine, godine koju je obilježilo pristu-
praksi i povezivanju zajedničke prakse i stimula- panje Rumunjske Europskoj uniji, Rumunjska je
tivnog radnog okružja. morala integrirati direktive EU-a u svoje zakono-
davstvo. Naravno, sve te promjene imale su utjecaj
Kako bi postigla taj cilj, Rumunjska komora me- na profesiju i pokazalo se važnim imati Ured za
dicinskih sestara u svoju je strategiju uključila sestrinstvo u Ministarstvu zdravstva kako bismo
suradnju sa svim relevantnim zainteresiranim uvijek imali povratne informacije o procesu s
stranama na području obrazovanja i zdravstva gledišta medicinske sestre. Vjerujem kako me-
radi utvrđivanja djelokruga i koraka u aktivno- dicinske sestre trebaju imati moć odlučivanja o
stima integracije, ljudskih resursa, kompetencija svojoj profesiji i zbog toga ohrabrujem sve vas da
i stvarnog uključivanja kolega u sustav, s obzirom lobirate za jasno i snažno predstavljanje profesije
na to koje su dnevne zadaće medicinskih sestara. na institucionalnoj razini.

46
Plavi

IZ STRANE
LITERATURE
PRIPREMILA:
Ljiljana Pomper

UPUTE I SAVJETI
ZA KORIŠTENJE BEZIGLENIH PRIPOJA
SKRAĆENI PRIKAZ ČLANKA:
Kelly, L. J.; Jones, T.; Kirkham, S. (2017) Needle-free devices: keeping the system closed. British Journal
of Nursing (IV Therapy Supplement) 26(2):S14-S19.

Uređaji bez igle (engl. needle-free devices – NFDs), Kod beziglenih pripoja s negativnim kretanjem
poznatiji kao bezigleni pripoji (engl. needleless tekućine, kad se cijev ili siringa odvoje, može doći
connectors) dostupni su već skoro 30 godina, a do refluksa krvi u lumen katetera. Stoga moramo
njihov se broj i raznolikost neprestano poveća- koristiti tehnike zatvaranja (engl. clamping) prije
vaju. Njihova izvorna namjena bila je da se održi odvajanja te ispiranje pod pozitivnim tlakom.
zatvoren sustav i smanji rizik ozljeda od uboda Kod beziglenih pripoja s pozitivnim kretanjem
iglom i krvarenja, no danas su sve bitniji i kao tekućine sačuvana je mala količina tekućine koja
uređaji za smanjivanje komplikacija izazvanih se gura prema vrhu katetera kad se odvoji siringa
infekcijom i začepljenjem katetera do kojih dolazi ili cjevčica. Stoga krv ne može ostati u lumenu
kod primjene uređaja za vaskularni pristup (engl. katetera. Prije primjene takvih beziglenih pripoja
vascular access devices – VADs). U ovom članku često se preporučuje „prethodna priprema“ (engl.
autori predstavljaju različite vrste i funkcije danas priming) pripoja korištenjem invertne tehnike.
dostupnih beziglenih pripoja, daju upute i preporu-
Kod beziglenih pripoja s neutralnim kretanjem
ke za njihovo korištenje te savjete za izbjegavanje
tekućine nije moguće kretanje tekućine u bilo
komplikacija vezanih za njihovu uporabu.
kojem smjeru nakon odvajanja cjevčice ili siringe;
Dosad su objavljene različite nacionalne i internaci- oni automatski obavljaju „zatvaranje“ kakvo inače
onalne upute za korištenje i održavanje beziglenih postižemo tehnikom propiranja pod pozitivnim
pripoja (Royal College of Nursing 2016; Loveday i tlakom.
sur. 2014; Association for Professionals in Infection
Put tekućine. Bezigleni pripoji s tzv. split-pregra-
Control and Epidemiology 2015; Bodenham i sur.
dom (engl. split-septum) nemaju pokretnih dijelova,
2016; Gorski i sur. 2016). Stoga zdravstveni djelat-
nego fiksni i ravni put tekućine koja teče izravno
nici koji se njima danas koriste trebaju ne samo
kroz lumen. Njihova funkcionalnost postiže se
poznavati te upute nego i poznavati različite vrste
tako da siringa pritisne membranu i tako „rasci-
beziglenih pripoja, njihove funkcije i obilježja te
jepi“ pregradu, što otvara put tekućini. Kod takvih
prednosti i rizike njihova korištenja.
pripoja tekućina ne prolazi kroz pregradu niti je
s njom u dodiru, što omogućuje lagano ispiranje
IZGLED I SVOJSTVA krvi i njezinih ostataka (Jarvis 2010).
Bezigleni pripoje dijele se na jednostavne i složene. Bezigleni pripoji s mehaničkim zalistkom moraju
Jednostavni su oni koji nemaju unutarnje pokretne imati membranu koju se može pritisnuti vrhom
dijelove, dok ih složeni imaju (Curran 2016). siringe (koji otvara put tekućini), pa tekućina
prolazi kroz sredinu membrane ili oko nje. Ti
Pomicanje/kretanje tekućine. Put i kretanje
pripoji također mogu imati split-pregradu, pa se
tekućine određeni su unutarnjim mehanizmima
klasificiraju kao uređaji s mehaničkim zaliskom i
beziglenih pripoja. Kretanje tekućine može biti
split-pregradom. Ako tekućina teče kroz sredinu,
negativno, pozitivno ili neutralno.

47
Plavi
IZ STRANE LITERATURE

mehanički zalistak uzrokovat će negativno pre- Membrana koja je glatka i koja se u potpunosti
mještanje, a ako tekućina teče između vanjskog vraća u svoj konačan položaj (zatvoreno) također
ovoja i pokretnog središnjeg dijela, premještanje je bitan čimbenik. Bezigleni pripoji neprekidno
tekućine bit će pozitivno (Hadaway 2012). su izloženi i koži pacijenta i okolišu, pa ih treba
Tehnologija zalistaka. Anti-reflux zalisci spreča- dezinficirati i prije uporabe i nakon nje (Gorski i
vaju povrat tekućine, stoga eliminiraju mogućnost sur. 2016). Postoje dvije različite metode čišćenja:
refluksa u vrh katetera. Do povratnog kretanja aktivna i pasivna dezinfekcija.
tekućine može doći kad je više od jednog intra- Aktivna dezinfekcija. Loveday i sur. (2014) prepo-
venskog katetera povezano s jednom pristupnom ručuju dezinfekciju beziglenog pripoja (i katetera)
točkom pri čemu u jednoj liniji tekućina teče sporije koristeći jednokratnu primjenu 2-postotnog klor-
ili uopće ne teče (Hanchett 2005). Takvi zalisci u heksidin glukonata u 70-postotnom izopropilnom
sklopu beziglenih pripoja mogu smanjiti rizik alkoholu, dok drugi preporučuju uporabu 70-po-
trombotičkih okluzija (Joe i sur. 2014). Anti-sifonski stotnog alkohola ili klorheksidina (O’Grady i sur.
zalisci dizajnirani su za uporabu s pokretačima 2011). Neovisno o vrsti otopine, ključno je trajanje
siringi ili primjenu pumpi da bi se smanjila vjero- čišćenja (čvrsto mehaničko trljanje) koje bi trebalo
jatnost nehotičnog slobodnog protjecanja infuzija. trajati najmanje 15 sekundi i potom bi trebalo pri-
Do toga može doći ako cijev ili zatvarač siringe čekati da se tekućina osuši prije pristupa uređaju
nisu čvrsto spojeni za mehanizam pumpe. Ako (Loveday i sur. 2014; Gorski i sur. 2016; Moureau i
se pumpa nalazi više od 100 cm iznad pacijenta, Flynn 2015). Jasno pridržavanje uputa o čišćenju
može nastati gravitacijski tlak koji nadvlada trenje i dezinfekciji ključno je za sigurnost pacijenata,
između nedovoljno pričvršćenog zatvarača i cijevi pa svi zdravstveni djelatnici te postupke moraju
siringe (Dougherty i Lister 2015). Do sifoniranja dobro poznavati i njih se pridržavati.
također može doći i uz minimalne razlike u visini, Pasivna dezinfekcija. U tom pristupu nije po-
ako na siringi postoji napuklina, pa zrak može trebno aktivno mehanički čistiti bezigleni pripoj
ući u sustav. Anti-sifonski zalisci normalno imaju (Cameron-Watson 2016). Kapice za čišćenje porto-
zatvorenu silikonsku dijafragmu koja omogućuje va ili zaštitne navlake portova impregnirane su
protok u jednom smjeru i onemogućuje protok otopinom za čišćenje i ostaju na hubu beziglenog
u suprotnom smjeru (onemogućuje retrogradni pripoja sve do njegova korištenja. Nakon uporabe
tijek tekućine). stara se kapica/navlaka odbaci, a nova postavi. To
Zalistak s dvosmjernom kontrolom protoka te- smanjuje rizik nedovoljne dezinfekcije zbog toga
kućine sprječava sve poznate aktivne uzroke što se osoblje ne pridržava uputa te omogućuje
okluzije katetera tako što kontrolira prohodnost standardiziran pristup. Takvi pripoji razvijeni su
vrha katetera tijekom infuzije, spajanja, odvajanja s različitim antimikrobnim hub-protektorima, kao
te promjena intratorakalnog tlaka pacijenta; tako što su 70-postotni alkohol, jodinirani alkoholni
onemogućuje neplanirani refluks krvi i posljedično hub, povidon-iodinska gaza te klorheksidin/alkohol
povećanje stvaranje biofilma (Hitchcock 2016). (Moureau i Flynn 2015). Dosadašnje studije njihove
Inače, do refluksa može doći i zbog unutarnjih uporabe ukazuju na znatno smanjenje učestalosti
i zbog vanjskih sila. Kašljanje, kihanje, pa čak i infekcija (Loveday i sur. 2014; Gorski i sur. 2016).
plakanje, mogu dovesti do promjena vaskularnog
tlaka. Osim toga, vanjski čimbenici kao što je spa-
janje i odvajanje Luerovog uređaja ili rasipanje PROPIRANJE BEZIGLENIH PRIPOJA
intravenskih tekućina mogu također izazvati Najbolja praksa pri propiranju beziglenih pripoja
refluks krvi u kateter. Ta vrsta beziglenih pripoja jest korištenje tehnike turbulentnog ispiranja
dizajnirana je da spriječi takav refluks, odnosno (Josephson 2003; Hadaway 2006). U toj tehnici inji-
da smanji stvaranje biofilma i okluzije katetera. cira se 0,9-postotna fiziološka otopina (1 mililitar
u jednom pokušaju), a potom se napravi prekid
(stanka) prije injiciranja sljedećeg mililitra. Stanke
OPĆA SKRB ZA BEZIGLENE PRIPOJE trebaju biti vrlo kratke, tako da se ne dopusti
Dezinfekcija pripoja. U bezigleni pripoj mogu se taloženje bilo kakvog debrisa. Propiranje treba
naseliti bakterije, a može nastati i biofilm; stoga, nastaviti dok siringa nije praktički prazna. Tako se
ako nisu dobro očišćeni, te tvari mogu prodrijeti u odstranjuje i debris i biofilm i iz beziglenog pripoja
krvožilni sustav (Percival i sur. 2014). Kolonizacija i iz katetera. Pritom treba koristiti siringu koja
beziglenih pripoja smatra se uzrokom 50 % infekcija ima najmanje 10 mililitara. Tako treba propirati
nastalih nakon postavljanja katetera – vjerojatno i prije i nakon infuzije intravenskih pripravaka
zbog nedovoljnog poštivanja aseptičkih tehni- (Josephson 2003; Gorski i sur. 2016). Nadalje, treba
ka (Hadaway 2011; Btaiche i sur. 2011). Ključni dobro paziti na slijed zatvaranja (engl. clamping)
čimbenik za primjerenu dezinfekciju pripoja jest da ne bi nastao učinak vakuuma – posebice kad se
da ne smije biti pukotina između membrane i koriste bezigleni pripoji s negativnim pomicanjem
kućišta (mora postojati hermetički zatvoren spoj). tekućine. Vakuum-učinak dovodi do refluksa krvi

48
Plavi

u distalni vrh lumena katetera, što može dovesti LITERATURA:


do trombotičke okluzije (Gorski i sur. 2016). Da se 1. Association for Professionals in Infection Control
to izbjegne, uz sve beziglene pripoje s negativnim and Epidemiology - APIC (2015) APIC Implementation
Guide. Guide to Proventing Central Line-Associated
tlakom moramo primjenjivati propiranje s pozi- Bloodstream Infections. APIC, Washington DC. http://
tivnim tlakom. To uključuje zatvaranje (clamping) tinyurl.com/jndty3v
kateterske cijevi dok još uvijek stvaramo pritisak 2. Btaiche, I. I.; Kovacevich, D. S.; Khalidi, N.; Papke, L. I.
na zatvarač tijekom posljednjih 0,5 mililitara (2011) The effects of needleless connectors on catheter-
related bloodstream infections. American Journal of
0,9-postotne fiziološke otopine pri turbulentnom Infection Control 39(4):277-283.
ispiranju (Lynn 2010). 3. Bodenham, A.; Babu, S.; Bennett J i sur. (2016) Association
of Anaesthetists of Great Britain and Ireland: Safe
vascular access 2016. Anaesthesia 71(5):573-585.
PROMJENA BEZIGLENIH PRIPOJA 4. Cameron-Watson, C. (2016) Port protectors in cli-
nical practice: an audit. British Journal of Nursing
Vijek trajanja beziglenih pripoja je raznolik – neke 25(8):S25-S31.
treba zamijeniti svaka 72 sata, a druge tek nakon 5. Curran, E. (2016) Needleless connectors: the vascular
7 dana. Da se smanji rizik infekcije, ne bi ih tre- access catheter’s microbial gatekeeper. Journal of
Infection Prevention 17(5):234-240.
balo mijenjati češće nego svakih 96 sati (Gorski 6. Dougherty, L.; Lister, S. (2015) The Royal Marsden
i sur. 2016), iako neki proizvođači preporučuju Manual of clinical Nursing Procedures. 9th edn.
učestalije promjene. Bezigleni pripoj bi svakako Chichester: Wiley-Blackwell.
trebalo zamijeniti nakon što je bio odstranjen iz 7. Gorski, L. A.; Hadaway, L.; Hagle, M.; McGoldrick, M.;
Meyer, B.; Orr, M. (2016) Policies and Procedures for
bilo kojeg razloga, nakon što je kontaminiran ili Infusion Therapy. 5th edn. Norwood: Infusion Nurses
ako se vide znakovi krvi ili debrisa unutar ure- Society.
đaja. Ako je potreban brz protok kristaloidnih 8. Hadaway, L. (2011) Needleless connectors: improving
practice, reducing risks. Journal of Association for
otopina, bezigleni pripoj treba odstraniti – osim Vascular Access 16(1):20-33.
ako baš taj pripoj ne omogućuje vrlo veliku brzinu 9. Hadaway, L. (2012) Technology of flushing vascular
protoka (Lehn i sur. 2015). Neke beziglene pripoje access devices. Journal of Infusion Nursing 29(3):137-145.
treba zamijeniti nakon primjene krvi, lipida ili 10. Hanchett, M. (2005) Needleless connectors and bacteri-
emia: is there a relationship? Infection Control Today
kontrastnih medija, a neke druge vrste pripoja November 1, http://tinyurl.com/zqlq7f6.
ne treba. Dakle, treba se točno pridržavati uputa 11. Hitchcock, J. (2016) Preventing intraluminal occlusion
proizvođača i institucijski uspostavljenih pravila, in peripherally inserted central catheters. British
postupaka i naputaka. Journal of Nursing 25(19):S12-S18.
12. Jackson, A. (1998) Infection control – a battle in vein:
Prevencija mehaničkog f lebitisa. Do te kom- infusion phlebitis. Nursing Times 94(4):68-71.
plikacije može doći kad je jedan bezigleni pripoj 13. Jarvis, W. R. (2010) Choosing the best design for intra-
pričvršćen uz kraj periferne kanule – to može venous needleless connectors to prevent bloodstream
infection. Infection Control Today July 28, http://
dovesti do iritacije unutarnjeg sloja krvne žile tinyurl.com/2udverl.
(tunica intima) te mehaničkog flebitisa. Klinički 14. Joe, H. B.; Moon, B. K.; Lee, Y. J.; Min, S. K. (2014)
znaci mehaničke upale vene su lokalizirano crve- Arrangements of the intravenous parallel infusions
with anti-reflux valves descreasing occlusion alarm
nilo, povišena toplina i oticanje koje se prati duž delay. Korean Journal of Anesthesiology 66(4):300-305.
vene, a na kraju dovodi do induracije i „opipljivog 15. Josephson, D. L. (2003) Intravenous Infusion Therapy
venskog tračka“ (Jackson 1998). Rizik te kompli- for Nurses: Principles and Practice. 2nd edn. Clifton
kacije smanjuje se korištenjem beziglenih pripoja Park: Delmar Learning.
uz set za kratku ekstenziju (engl. short extension 16. Lehn, R. A.; Gross, J. B.; McIsaac, J. H.; Gipson, K. E.
(2015) Needleless connectors substantially reduce
set) (Hadaway 2011). flow of crystalloid and red blood cells during rapid
infusion. Anesthesia and Analgesia 120(4):801-804.
17. Loveday, H. P.; Wilson, J. A.; Pratt, R. J. i sur. (2014)
ZAKLJUČAK epic3: national evidence-based guidelines for pre-
venting healthcare-associated infections in NHS
U današnje su vrijeme dostupne brojne vrste hospitals in England. Journal of Hospital Infections
beziglenih pripoja– različitog izgleda i svojstava. 86(Suppl 1):S1-S70.
Stoga zdravstveni radnici moraju dobro poznavati 18. Lynn, P. (2010) Taylor’s Handbook of Clinical Nursing
Skills. Philadelphia: Wloters Kluwer.
sve te vrste pripoja i njihovu namjenu. 19. Moureau, N. L.; Flynn, J. (2015) Disinfection of needleless
Pravilnim korištenjem i održavanjem beziglenih connector hubs: clinical evidence systematic review.
Nursing Research and Practice 2015: e796762, http://
pripoja ne samo da se produljuje njihovo korisno dx.doi.org/10.1155/2015/796762.
trajanje nego se povećava sigurnost i pacijenta i 20. O0Grady, N. P.; A lexander, M. Burns, L. A. (2011)
zdravstvenog djelatnika. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-
Related Infections. Centers for Disease Control and
Iznimno je važno da se smanji rizik kontamina- Prevention, http://tinyurl.com/z5v5w48.
cije, pa se zdravstveni djelatnici moraju strogo 21. Percival, S.; Williams, D.; Cooper, T.; Randle, J. (2014)
pridržavati i lokalnih uputa i protokola i uputa Biofilms in Infection Prevention and Control. Oxford:
Elsevier.
proizvođača beziglenih pripoja.
22. Royal College of Nursing (2016) Standards for Infusion
Therapy. 4th edn. London: Royal College of Nursing.

49
Plavi
IZ STRANE LITERATURE

ZBOG ČEGA JE BITNO STROGO SE


PRIDRŽAVATI PRAVILA O PRANJU I
HIGIJENI RUKU?
SKRAĆENI PRIKAZ ČLANAKA:
Belela-Anacleto, A. S. C.; Sorgini Peterlini, M. A.; da Luz Goncalves Pedreira, M. (2017) Hand hygiene
as a caring practice: a reflection on professional responsibility. Revista Brasiliera de Enfermagem
70(2):442-445.
Rigby, R.; Pegram, A.; Woodward, S. (2017) Hand decontamination in clinical practice: a review of the
evidence. British Journal of Nursing 26(8):448-451.

Higijena ruku jedno je od temeljnih pravila se- Procjenjuje se da se u jednog od svakih 20 bol-
strinske skrbi, a smatra se iznimno bitnom i učin- ničkih pacijenata pojavljuju infekcije vezane za
kovitom mjerom u prevenciji infekcija povezanih pružanje zdravstvene skrbi (Kingston i sur. 2016).
s pružanjem zdravstvene skrbi. Međutim, brojne Te su infekcije odgovorne za povećan morbiditet i
studije upozoravaju na to da se diljem svijeta mortalitet, produljenu hospitalizaciju, povećanu
zdravstveni radnici te prakse ne pridržavaju ni otpornost mikroba na antimikrobne lijekove,
u dovoljnoj mjeri ni na propisan način (Kingston povećane troškove liječenja za pacijente i njihove
i sur. 2016). Autori tog članka stoga jasno ističu da obitelji te bitno povećan trošak zdravstvene skrbi
strogo pridržavanje pravila o higijeni ruku spada za ustanove i države (WHO 2011).
u temeljne profesionalne i etičke odgovornosti U tom se kontekstu higijena ruku tradicionalno
zdravstvenih djelatnika i bitno pridonosi sigurnosti smatra najbitnijom i najučinkovitijom mjerom za
pacijenata (Runciman i sur. 2007). prevenciju i kontrolu takvih neželjenih posljedica, a
uz to predstavlja rutinsku, standardiziranu, jeftinu
aktivnost koja se temelji na solidnim znanstvenim
dokazima (WHO 2009; Rigby i sur. 2017). Postoje
brojne i jasne upute za održavanje higijene ruku
(WHO 2009; Loveday i sur. 2014). Sve te upute ističu
pet ključnih koraka (Rigby i sur. 2017):
1. Pranje ruku prije kontakta s pacijentom.
2. Pranje ruku prije izvođenja čistih/aseptičnih
postupaka.
3. Pranje ruku nakon bilo kakvog kontakta s
tjelesnim tekućinama.
4. Pranje ruku nakon kontakta s pacijentom.
5. Pranje ruku nakon kontakta/dodirivanja
okoline koja okružuje pacijenta.
Nažalost, nedavni pregled relevantnih istraživanja
pokazuje da se te prakse (u prosjeku) pridržava
tek 34,1 % zdravstvenih djelatnika – odnosno tek
56,9 % djelatnika nakon dodatnih intervencija
(Kingston i sur. 2016). Slično su pokazale i druge
studije (Smiddy i sur. 2015). Primjerice, Rigby i
sur. (2017) ističu da pojačana edukacija te znanje
o kontroli infekcija nisu doveli do povećanog pri-
državanja zdravstvenog osoblja u pogledu higijene
ruku; no, postoji jasna veza između pranja ruku i
samozaštite – zdravstveni djelatnici mnogo češće
peru ruke nakon kontakta s pacijentima nego prije

50
Plavi

kontakta s pacijentima! Osim toga, zdravstveni 4. Loveday, H. P.; Wilson, J. A.; Pratt, R. J. i sur. (2014)
djelatnici često se žale da nisu imali dovoljno epic3: national evidence-based guidelines for pre-
vremena za pranje ruku – zbog preopterećenosti venting healthcare-associated infections in NHS
hospitals in England. Journal of Hospital Infections
poslom, nedostatka djelatnika, prevelike učesta-
86(Suppl 1):S1-S70.
losti prijema novih pacijenata itd. (Whitby i sur.
5. Marra, A. R.; Edmond, M. B. (2016) New technologies
2006; Gould 2009; Seibert i sur. 2014).
to monitor health care worker hand hygiene. Clin
Autori obaju članaka zaključuju da je nepridrža- Microbiol Infect 20:29-33.
vanje jasnih i jednostavnih uputa o higijeni ruku 6. Runciman,. B.; Merry, A.; Walton, M. (2007) Safety
ozbiljan javnozdravstveni problem, kao i ozbi- and ethics in healthcare: a guide to getting it right.
ljan izazov za profesionalnu etiku i odgovornost London: British Library.
zdravstvenih djelatnika te da se tom pitanju treba 7. Seibert, D. J.; Speroni, K. G.; Oh, K. M.; Devoe, M.
posvetiti više istraživanja i razraditi nove i učin- C.; Jacobsen, K. H. (2014) Preventing transmission
kovite pristupe (kako na političkoj i edukacijskoj, of MRSA: a qualitative study of health care wor-
tako i na razini izravnog pružanja zdravstvene kers’ attitudes and suggestions. Am J Infect Control
42(4):405-411.
skrbi) za rješavanje tog problema koji ozbiljno
ugrožava sigurnost pacijenata i izaziva goleme, 8. Smiddy, M. P.; O’Connell, R.; Creedon, S. A. (2015)
Systematic qualitative literature review of health care
nepotrebne (a potencijalno lako rješive) troškove
workers’ compliance with hand hygiene guidelines.
državama i zdravstvenim sustavima. American Journal of Infection Control 43(3):269-274.
9. Whitby, M.; McLaws, M. L.; Ross, M. W. (2006) Why
LITERATURA: healthcare workers don’t wash their hands: a beha-
vioral explanation. Infect Control Hosp Epidemiol
1. Goldmann, D. (2006) System failure versus personal 27(5):484-492.
accountability: the case for clean hands. New England
Journal of Medicine 355:121-122. 10. World Health Organization (2009) WHO Guidelines
on Hand Hygiene in Health Care. https://tinyurl.
2. Gould, D. (2009) Infection control: hand hygiene. com/o7eqery.
British Journal of Healthcare Assistants 3(3):110-113.
11. World Health Organization (2011) Report on the
3. Kingston, L.; O’Connell, N. H.; Dunne, C. P. (2016) Hand Burden of Endemic Health Care-Associated Infection
hygiene-related clinical trials reported since 2010: Worldwide: Clean Care is Safe Care. https://tinyurl.
a systematic review. Journal of Hospital Infections com/j6o9aq5.
92(4):309-320.

PRIPREMILE:
Biljana Kurtović i Cecilija Rotim

MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE IMAJU KLJUČNU ULOGU U


OSNAŽIVANJU ZDRAVIH I BOLESNIH LJUDI
Dok su pacijenti u zdravstvenom sustavu, me- takvi alati trebaju biti korisni i bolje odgovarati
dicinske sestre i primalje promiču zdravstvenu potrebama, preferencijama i kontekstu korisnika.
pismenost, planiraju skrb u suradnji s pacijentima, Medicinske sestre koje rade u promicanju zdrav-
pomažu u kliničkom odlučivanju te potiču i pouča- lja i prevenciji bolesti u primarnoj zdravstvenoj
vaju pacijente korištenju samoupravnih sustava. zaštiti surađivale su s istraživačima u stvaranju
Medicinske sestre i primalje imaju dodatnu, nepro- interaktivnog internetskog zdravstvenog portala
cjenjivu ulogu pratitelja te angažiranja ranjivih i Virtual Hälsotorg (Health Plaza). Virtual Hälsotorg
marginaliziranih skupina čime se pomaže u rje- dizajnirala je multidisciplinarna istraživačka
šavanju nejednakosti u pristupu, odnosno načinu skupina stručnjaka i pacijenata predvođena me-
skrbi i rezultatima pružene skrbi. dicinskom sestrom.

Da bi se osiguralo da taj portal odgovara stvarnim


ŠVEDSKA - PREGLED potrebama lokalnog stanovništva, politici i progra-
Zdravstvena komunikacija podržana informacij- mima, za praćenje i evaluaciju svakog prototipa
sko-komunikacijskom tehnologijom (IKT) sve se uključeni su ostali stručnjaci zdravstva, stručnjaci
više koristi u promicanju zdravlja i omogućava- IKT-a, učenici srednjih škola, umirovljenici, imi-
nju ljudima da donose zdrave izbore. Međutim, granti i lokalni političari.

51
Plavi
IZ STRANE LITERATURE

ISHODI
Kolaborativni dizajn rezultirao je zdravstvenim Sustav podrške pruža podršku parovima koji
portalom koji je bio temeljen na potrebama. Isto žale za gubitkom djeteta zbog pobačaja, u slučaju
tako, bio je dostupan, odnosno pristupačan i dobro mrtvorođenčadi ili neonatalne smrti.
usklađen s primarnom zdravstvenom službom. Sustav podrške uključuje i trudnice koje su u proce-
Medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti su žalovanja zbog gubitka voljene osobe, roditelja
proširile su promociju zdravlja na teško dostupne ili su primile loše vijesti o dobrobiti djeteta prije
skupine (kao što su mladi i useljenici) koje su važne ili poslije njegova rođenja.
za bitne ciljeve primarne prevencije.
Medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
ISHODI
dodatno su primijenile vještine e-zdravlja kao i
stečeno znanje kako bi uspostavile internetsku Evaluacija usluge upozorava na to da su primalje
edukaciju za pacijente s dijabetesom, hipertenzi- neophodne za pomoć roditeljima u procesu žalo-
jom ili astmom. vanja. Istraživanje je povećalo svijest o potrebama
žena u procesu žalovanja na lokalnoj, regionalnoj
Pilot-istraživanje pokazalo je da dobro osmišljeni
i nacionalnoj razini.
IKT alati mogu poboljšati zdravstvenu pismenost.
Cilj zdravstva 2020. je jačanje zdravstvenih sustava.
Cilj zdravstva 2020. je stvaranje otpornijih zajed-
nica i podrške u zdravstvenom okružju.
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-
systems/nursing-and-midwifery/case-studies/
SJEVERNA IRSKA, UJEDINJENO KRALJEVSTVO nurses-and-midwives-play-a-key-role-in-empowe-
PREGLED ring-people-and-engaging-patients
Shvativši da obitelji u procesu žalovanja trebaju
potporu, Kraljevski kolegij opstetričara i ginekologa
i Perinatalni institut stvorili su sustav podrške
primalja.

MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE MOGU UPRAVLJATI


PROCESIMA ZA KVALITETNIJE I BOLJE ISHODE
Rezultati pokazuju da medicinske sestre i primalje upravljanje predmetima. Tako su određene odgovor-
osiguravaju sigurnu i kvalitetnu skrb usmjerenu nosti redistribuirane između medicinskih sestara
prema osobama, poboljšavaju pokrivenost i inte- i liječnika, a medicinskim je sestrama dopušteno
graciju zdravstvenih usluga te smanjuju troškove propisivanje terapije u sklopu zakonske regulative.
zdravstvenih ustanova i zdravstvenih sustava. Medicinske su sestre također omogućavale poboljša-
Studije slučaja pokazuju da uključivanje medicin- nu edukaciju pacijenata i među njima promovirale
skih sestara i primalja u donošenje odluka na višoj brigu o samima sebi. Sestrinska uloga zahtijeva
razini pomaže u upravljanju resursima i praćenju holističko i kreativno rješavanje problema kako
zdravstvenih usluga i performansu sustava kako bi se pomoglo ljudima u upravljanju njihovim
bi se održala usredotočenost na krajnjeg korisni- zdravstvenim stanjima.
ka – bolesnika.
REZULTATI
FINSKA - PREGLED Bolesnici s kroničnim bolestima imali su manje
hitnih posjeta i veću, odnosno aktivnu, partici-
Briga o osobama s kroničnim stanjem čini oko 78
pativnu ulogu te su bili zadovoljniji pruženim
% ukupnih troškova zdravstvene zaštite. Finska
uslugama.
je tako angažirala medicinske sestre u novim
ulogama – kao voditelje u slučajevima njege kro-
ničnih bolesnika. ISHODI
Primjena modela pokazuje da dobro upravljanje Za zdravstvene djelatnike koji podupiru edukaciju
može uvelike poboljšati skrb i kvalitetu života o samozbrinjavanju pripremljen je vodič za samo-
bolesnika s kroničnim bolestima i složenim po- pomoć, a pacijenti su dobivali potrebne materijale
trebama te smanjiti potrebne resurse. za samozbrinjavanje.
Uloga medicinskih sestara kao voditelja slučaja Sustavi podataka o pacijentima revidirani su radi
proširena je na koordinaciju skrbi i resursa te na poboljšanja razmjene informacija i olakšavanja

52
Plavi

planiranja individualne skrbi o pacijentima. ISHODI


Uspostavljene su interaktivne elektroničke usluge
Zacjeljivanje rana nakon primarnog liječenja peri-
kako bi se osigurao brži pristup uslugama te više
nealnog područja koje su provodile primalje bilo
izbora i podrška samozbrinjavanju.
je uspješno u više od 90 % slučajeva. Preliminarni
Cilj zdravstva 2020. je rješavanje velikih europskih rezultati pokazali su visoku razinu zadovoljstva
zdravstvenih izazova – NCD i zarazne bolesti. pacijenata i uspješno izlječenje nakon ranih se-
kundarnih komplikacija u perinealnom području.
DANSKA - PREGLED Ustanove koje rade prema navedenom projektu
izrazile su veće zadovoljstvo samim radom.
Predstavljena je postnatalna klinika u Aarhus
Cilj je zdravstva 2020. ulaganje u zdravlje primje-
University Hospitalu za procjenu postnatalnog
nom pristupa osnaživanja bolesnih i zdravih osoba.
perinealnog zacjeljivanja rana.
Pripremljene su Smjernice za procjenu zacjeljivanja http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-
rana i za slučaj pojave sekundarnih komplikacija systems/nursing-and-midwifery/case-studies/
u perinealnom području. Primalje su obučene nurses-and-midwives-can-manage-processes-for-
za procjenu, odnosno obavljanje postnatalnog quality-and-better-outcomes
liječenja i saniranja sekundarnih komplikacija u
perinealnom području.

MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE VITALAN SU DOPRINOS


USLUGAMA JAVNOG ZDRAVSTVA NA SVIM RAZINAMA
Doprinosi medicinskih sestara i primalja u po- bile su uvjerene kako sudjeluju u programu.
boljšanju zdravlja i sprečavanju bolesti počinju Sudjelovanje medicinskih sestara u screeningu
od promocije zdravlja tijekom životnog ciklusa da (probiru) također je osobno povezalo zdravstvene
bi se osnažili pojedinci i zajednice. Često to čine djelatnike s lokalnim stanovništvom. Mogućnost
radi povezivanja zdravstvenih sustava s drugim obavljanja pregleda grlića maternice poboljšana
sektorima. je da bi taj pregled postao dostupan ženama koje
žive u malim naseljima i područjima s razvojnim
MAĐARSKA - PREGLED poteškoćama, a koje vjerojatno ne putuju udalje-
nim ginekolozima i u specijalizirane zdravstvene
U Mađarskoj je od 2004. godine aktivan program centre upravo zbog nedostatka vremena, novca i
javnog zdravstva za probir raka vrata maternice. transporta.
Unos programa je, međutim, bio vrlo nizak (30 %
ciljane populacije) usprkos tome da je približno Cilj zdravstva 2020. je jačanje zdravstvenih sustava
400 smrtnih slučajeva uzrokovanih rakom grlića usmjerenih prema ljudima.
maternice u Mađarskoj svake godine.
Novi program pregleda vrata maternice bio je ŠKOTSKA, UJEDINJENO KRALJEVSTVO
pilot-program, testiran je 2009. godine kako bi se
(STUDIJA SLUČAJA 51) - PREGLED
povećala stopa participacije. Taj je program uklju-
čivao medicinske sestre za zdravstvenu zaštitu čiji U Taysideu je 2009. godine jedna trećina trudnica
zadatak nisu bile samo aktivnosti poput uzimanja u antenatalnom razdoblju bila pretila.
citoloških razmaza i slanja uzoraka u laboratorij Škotsko državno financiranje za poboljšanje
nego i promocija zdravlja uključujući davanje prehrane majki i dojenčadi olakšalo je pronala-
smjernica, savjetovanje i motivaciju, posjećivanje zak pretilih trudnica (ciljana skupina) nudeći
lokalnog stanovništva i priopćavanje informacija prilagođenu, potpornu skrb imena optiMun koja
o laboratorijskim rezultatima. Medicinske sestre je temeljena na dokazima.
(patronažne sestre) tako su dobile dodatnu akredi- U toj su intervenciji, koju provode ponajprije
tiranu izobrazbu u pregledu vrata maternice kako primalje, organizirana savjetovanja o praćenju
bi proširile svoju ulogu i opseg prakse. zdravog načina života tijekom trudnoće i gubit-
ka težine nakon poroda. Na taj se način promiče
ISHODI zdravo upravljanje težinom.
Do kraja 2012. godine 285 medicinskih sestara
dobrovoljno je pristupilo treningu. ISHODI
Program je imao dobre rezultate – broj žena koje Broj žena koje su pristupile optiMum klinika-
nisu posjetile ginekologa tijekom 10 ili više godina ma porastao je s 85 (2010./2011.) na skoro 200

53
Plavi
IZ STRANE LITERATURE

(2012./2013.), a intervencija se trenutačno provodi Cilj zdravstva 2020. je ulaganje u zdravlje primje-
na dvama mjestima. njujući pristup životnim ciljevima ljudi s namjerom
U prvoj je godini prosječan dobitak na težini u osnaživanja.
žena koje su sudjelovale u optiMumu bio 7,1 kg,
a u trudnica u Škotskoj dobitak na težini iznosio http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-
je otprilike 12 kg. Povratne informacije žena koje systems/nursing-and-midwifery/case-studies/
su sudjelovale u optiMum programima bile su nurses-and-midwives-are-a-vital-input-to-up-
pozitivne. stream-and-downstream-public-health-services

MINIMIZIRANJE NEŽELJENIH DOGAĐAJA


SESTRINSKI OKRUGLI STOL
Posljedica neželjenih događaji u perioperativnom postiže poboljšanje njihova rada. Međutim, tim se
okružju smanjenje je kvalitete pružene skrbi. načinom rada ne smije koristiti radi kažnjavanja.
Također, neželjeni događaji utječu na smanjenje Štoviše, on bi ih trebao potaknuti da teže pobolj-
resursa koji su i više nego deficitarni. šanju i samonapredovanju.
Za okruglim stolom iskazana je zabrinutost u vezi
s neželjenim događajima kako bi se poduzele odre- SAŽETAK
đene mjere radi rješavanja navedenog problema
u perioperativnom okružju. Događaji u praksi uzrokovani kliničkim prefe-
rencijama nisu samo rasipni i neučinkoviti nego
Pružajući uvid u praktična rješenja koja bi mogla
i ne dovode do nužno boljih ishoda za pacijente.
pomoći u smanjenju neželjenih događanja, stalno
ponavljane ključne teme su: Minimiziranje neželjenih događaja ključ je za
smanjenje rizika od propusta.
Timski rad – okosnica je angažiranje kirurga i
demokratizacija procesa prijedloga s namjerom Neželjeni događaji posljedica su loše organizacije
poboljšanja procesa rada i same komunikacije. rada – npr. gubitak instrumenata, što dovodi do
Jedan član okruglog stola govorio je o tome kako neučinkovitog novčanog poslovanja.
su se koristili tim načinom rada i tako doveli do Preopterećenja u zdravstvu veća su nego ikada,
smanjenja gubitka instrumenata te uštede od 200 stoga su potrebni novi pristupi i načini edukacije
000 funti. kako bi se osoblje educiralo te postalo stručnije,
Edukacija – bez obzira na to što imaju najnapredniju a time će se smanjiti broj neželjenih događaja.
opremu, ukoliko se osoblje ne zna njome pravil- Usvajanje inovativnih, interaktivnih tehnoloških
no koristiti, utoliko se ne može pružiti sigurna rješenja povezuje teorijski dio s praktičnim dijelom
i kvalitetna usluga. Da bi se poboljšala skrb o i smanjuje mogućnost neželjenih događaja, a time
pacijentu, nužno je osigurati kliničke resurse i se postiže ekonomičnost te se osigurava pristup
dodatnu edukaciju kako bi djelatnici bili vještiji podacima i potiče na daljnje promjene i poboljšanja.
i samopouzdaniji.
Okrugli stol možete pogledati na poveznici:
Dokumentiranje podataka – potrebno je odgova-
rajuće dokumentiranje i vrednovanje dobivenih https://www.youtube.com/
podataka kako bi se mogle napraviti analize. Podaci watch?v=5WXkWregpHs
potiču timove na međusobno natjecanje, pa se tako http://prod-guides.nursingtimes.net/2240.guide

RIZIK OD POBAČAJA ZBOG


UZIMANJA ANTIBIOTIKA U RANOJ TRUDNOĆI
Rezultati nove studije u Kanadi upozoravaju na lijekova uključujući većinu makrolida, kinolona,​​
to da uzimanje pojedinih uobičajenih tipova tetraciklina, sulfonamida i metronidazola.
antibiotika u ranoj trudnoći može udvostručiti Međutim, nitrofurantoin se često upotrebljava za
rizik od pobačaja. liječenje infekcija mokraćnog sustava u trudnica
Istraživanje, koje je objavljeno u časopisu Canadian te nije imao utjecaja na rizik od pobačaja. Isto se
Medical Association Journal, pokazalo je da uzimanje odnosi i na eritromicin, antibiotik širokog spektra
određenih antibiotika povećava šanse za pobačaj djelovanja.
između 60 % i 100 %. Istraživački tim sa Sveučilišta u Montrealu i Centre
Rizik od pobačaja povezan je s nekoliko vrsta Hospitalier Universitaire u Montrealu proučio je

54
Plavi

podatke o više od 95 000 trudnoća među ženama u povećati rizik od pobačaja, uključujući dob i zdrav-
dobi od 15 do 45 godina iz skupine Quebec Pregnancy lje žena.
Cohort. Međutim, izjavili su da ne mogu isključiti činjenicu
Istraživanje je uključivalo više od 8 700 slučajeva kako je težina (jačina) infekcije mogla utjecati na
spontanog pobačaja koje su bile podudarne s više rezultate njihove analize.
od 87 000 kontrolnih slučajeva. Istraživački se tim nadao da će njihova otkrića
„Tijekom trudnoće infekcije su vrlo čest problem“, biti korisna zakonodavnim tijelima ako se budu
izjavila je glavna autorica Anick Bérard s fakulteta davale nove smjernice za liječenje infekcija tijekom
farmacije Sveučilišta u Montrealu. trudnoće.
„Iako je upotreba antibiotika u liječenju infekcija „Povećani rizik nije bio vidljiv za sve vrste antibioti-
povezana sa smanjenim rizikom prijevremenosti ka, što je ohrabrujuće za korisnike, a i zakonodavna
i male porođajne težine u drugim istraživanjima, tijela“, dodala je gđa Bérard.
ovo istraživanje pokazuje kako određene vrste
antibiotika povećavaju rizik spontanog pobačaja https://www.nursingtimes.net/news/research-
za 60 % ili je rizik dvostruko povećan.“ and-innovation/miscarriage-risk-from-antibi-
otics-in-early-pregnancy-study-finds/7017743.
Istraživači su uzeli u obzir čimbenike koji mogu article?blocktitle=Today%27s-headlines&contentID=18932

INTERVENCIJE MEDICINSKIH SESTARA U ŠKOLAMA S NAMJEROM


SMANJENJA STOPE TRUDNOĆE U TINEJDŽERSKOJ DOBI
Stopa trudnoća u tinejdžerskoj dobi pala je na najnižu „Očekuje se da su brojke u padu, što ne mijenja našu
razinu od 1969. godine diljem Engleske i Walesa, predanost pri osiguranju prave podrške.“
objavio je Ured za nacionalnu statistiku (ONS). „Tinejdžeri se često rizično ponašaju, stoga obrazo-
Program posjeta medicinskih sestara školama dugo vanje PHSE & SRE [seks i odnos] treba ostati prioritet
je godina usmjeren prema edukaciji o spolnom koji odgovara fazi razvoja mladog čovjeka.“
zdravlju i obrazovanju mladih. Statistika pokazuje
„Usluge trebaju biti održive kako bi medicinske
da dolazi do pozitivnog trenda, posebice u mladih
sestre u školama mogle nastaviti pružati podršku
žena koje su u programu jer imaju bolji pristup i
školama sa svojim nastavnim programom PHSE
više znanja o kontracepciji.
i SRE.“
Od 2007. do 2015. godine stopa trudnoće među mla-
dima mlađima od 18 godina smanjila se – iznosila Ukupno su tinejdžerske stope začeća u 2015. godini u
je samo 21 na 1 000 osoba. Engleskoj i Walesu bile najniže, a prvi su statistički
podaci bili objavljeni 1969. godine.

EDUKACIJA I PREVENCIJA
Središnja londonska zdravstvena zajednica London TRUDNOĆA U KASNIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI
NHS Trust (CLCH), koja pruža usluge medicinske Medicinske sestre koje rade u praksi i društvenim
skrbi diljem Londona, razgovarala je s medicinskim zajednicama trebaju biti svjesne rastućeg trenda
sestrama o važnoj ulozi medicinskih sestara u ško- trudnoće žena starije dobi.
lama u edukaciji mladih ljudi o spolnom odgoju.
Podaci ONS-a pokazali su da je najveći porast stope
Medicinske sestre u školama poučavaju mlade ljude začeća među ženama u dobi iznad 40 godina. Od
metodama kontracepcije, daju savjete i smjernice 1990. godine stopa je više nego udvostručena – 15,1
te osiguravaju sigurno mjesto za mlade ljude na na 1 000 žena.
kojem mogu raspravljati o onome što ih zabrinjava.
U osnovnim školama pružaju osobno, zdravstveno Broj žena koje odlučuju imati dijete u kasnim
i socijalno obrazovanje (PHSE) u obliku predavanja tridesetima povećan je. Međutim, u Engleskoj i
djeci u dobi od 10 i 11 godina. Na predavanjima Walesu najpopularnija dob za trudnoću još uvijek
razgovaraju o pubertetu, reprodukciji i spolnim je između 25 i 29 godina.
odnosima prije početka srednje škole. Time se Nadalje, došlo je do bitnog porasta broja trudnoća
postiže da su djeca dobro informirana prije nego među ženama u dobi od 30 do 34 godine. U 2015.
što postanu tinejdžeri. godini bilo je 125 začeća na 1 000 žena u ranim
tridesetim godinama, a 127 u kasnim dvadesetim
POKAZATELJI STOPE TINEJDŽERSKIH TRUDNOĆA godinama.

„Obrazovanje o seksu i odnosu je iznimno važan dio http://www.nursinginpractice.com/article/


zdravlja i dobrobiti mladih“, izjavili su u CLCH-u. role-school-nurses-record-low-teen-pregnancy-rate

55