You are on page 1of 3

ததததத தததததத ததததததத தததததததததததத ததததததத ததததததத

7200 தததததததத, தததததத தததததததததத தததததத தததததத


SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN ( T ) LADANG REGENT,
73200 GEMENCHEH,NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

PROGRAM PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITIES (PLC)


BORANG PEMERHATIAN PLC (LESSON STUDY)
STRATEGI: ....................................................................................
KAJIAN IMPAK: KITARAN .................

Tarikh:_____________________ Nama Ahli Kumpulan Lesson Study


Masa: ______________________ 1)____________________________
Mata 2)____________________________
Pelajaran:_____________________ 3)____________________________
Tajuk:_________________________ 4)____________________________

Nama guru yang mengajar


______________________________

REFLEKSI
1.Penjelasan hasil pembelajaran P&P dalam RPH :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2.Pemilihan Aktiviti :
……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….....
3.Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran dalam kalangan murid :
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
4.Pencapaian hasil pembelajaran P&P :
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
5.Penglibatan murid dalam P&P
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
6.Adakah ciri-ciri berikut diperhatikan ?
Penglibatan Aktif
Pembelajaran berpusatkan murid
Perbincangan antara rakan
Pemupukan Kemahiran Berfikir
Komen :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7.Sejauhmanakah soalan yang dikemukakan oleh guru mempu
mencabar minda murid?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
8.Sejauhmanakah penyoalan guru dapat mengukur kefahaman
murid?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
9.Sejauhmanakah aktiviti penutup dapat merumus dan
memperkukuhkan P&P?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Secara Keseluruhan :

10. Apakah Kekuatan P&P?


………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
11.Apakah kelemahan P&P ?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
13.Apakah yang perlu diubahsuai/diperbaiki dalam RPH?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

-------------------------------------------------
( )