You are on page 1of 2

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศกรมการค าตางประเทศ


สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การจัดสรรปริมาณสินคานมผงขาดมันเนยที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการไดรบั สิทธิ
สําตนักามพั
ชําระภาษี งานคณะกรรมการกฤษฎี กา
นธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต องคการการคาโลกกา(WTO)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สําหรับป ๒๕๔๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๔๘๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามที่ไดมีระเบียบกระทรวงพาณิชย วาดวยการออกหนังสือรับรองแสดงการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไดรับสิทธิชําระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใตองคการการคาโลก (WTO)
สําหรับสินคานมผงขาดมั นเนยป ๒๕๔๘กพา .ศ. ๒๕๔๘ สํลงวั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.ก๒๕๔๘
านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี า กําหนด
ปริมาณสินคานมผงขาดมันเนยทีจ่ ะจัดสรรใหผมู ีสิทธิย่ืนขอหนังสือรับรองสําหรับการชําระภาษีใน
โควตาป ๒๕๔๘ เปกนาปริมาณ ๕๕,สํ๐๐๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เมตริกตัน โดยจัดสรรให กา ผูมีสิทธิยื่นสําขอหนั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งสือรับรองแต กา
ละรายตามที่สมาคมอุ ตสาหกรรมผลิตภัณ ฑอ าหารนมไทยภายใต คณะกรรมการนโยบายและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พัฒนาการปศุสัตวแหงชาติกําหนด และจะประกาศผลการจัดสรรใหทราบโดยประกาศกรมการคา
ตางประเทศ นั้น กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บั ด นี้ สมาคมอุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมอาหารนมไทยภายใต
คณะกรรมการนโยบายและพั ฒนาการปศุกาสัตวแหงชาติสํไาดนัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ีมติใหจัดสรรปริ มาณสิกนา คานมผงขาด
มันเนยที่จะออกหนังสือรับรองใหแกผูมีสิทธิยื่นขอหนังสือรับรองแตละรายสําหรับงวดที่ ๑ ป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๕๔๘ เปนปริมาณกา ๒๒,๖๐๐ เมตริ สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตันแลว กรมการคาตกาางประเทศ จึสํงาออกประกาศผลการ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จัดสรรไว ดังตสํอานัไปนี ้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รายละเอียกดการจั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ดสรรสิสํทาธินัโกควตานํ าเขานมผงขาดมักนา เนย ป ๒๕๔๘สํานั(งวดที
งานคณะกรรมการกฤษฎี ่ ๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ปริมาณโควตา
ที่ ชื่อผูกปาระกอบการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(เมตริกตัน)
กลุม นิตบิ คุ คลผูผ ลิตกนมข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ บริษัท โฟรโมสต ฟรีสแลนด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ๕,๙๐๐.๐๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จํากัด ๒,๑๗๔.๐๐
๓ บริษัทกาเนสทเล (ไทยสํ)านัจํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กัด กา ๒,๐๐๐.๐๐ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รวมกลุมนิติบุคคลผูผลิตนมขน ๑๐,๐๗๔.๐๐
สํานัปกระกอบการแปรรู
กลุมนิติบุคคลผู งานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ปอาหารนมอื ่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ บริษัท โฟรโมสต อาหารนม (กรุงเทพ) จํากัด ๗๖๐.๐๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒ บริษัท ซีพ-ี เมจิ จํากัด ๖๗๓.๐๐
๓ สํบริ ัท เนสทเล (ไทย) จํากักดา
านักษงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๔,๐๔๐.๐๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการก.๒๕๔๘/๔๘ง/๕๕/๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๔๘
-๒- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปริมาณโควตา


สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ที่ ชื่อผูประกอบการ
(เมตริกตัน)
๔ สํบริ
านักษงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ัท เนสทเล แดรี (ประเทศไทย ) จํากัดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๒๔.๐๐
๕ บริษัท ควอลิต้ี คอฟฟ โปรดักทส จํากัด ๓๘๕.๐๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๖ บริษัท คัมพินา (ประเทศไทย) จํากัด ๒๖๐.๐๐
๗ สํบริ
านักษงานคณะกรรมการกฤษฎี
ัท ไมเนอร ชีส จํากัด กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๕.๐๐
๘ บริษัท ไมเนอร แดรี่ จํากัด ๓๒๕.๐๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๙ บริษัทกามาลีสามพรานสํานัจํกากังานคณะกรรมการกฤษฎี
ด (มหาชน) กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๑๓.๐๐ กา
๑๐ บริษัท พรี เมียร แดรี่ จํากัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐๐.๐๐
รวมกลุมนิติบุคคลผูประกอบการแปรรูปอาหารนมอื่น ๖,๘๐๕.๐๐
กลุม นิตบิ คุ คลผูผ ลิตกนมเปรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ย้ ว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ บริษัท โฟรโมสต ฟรีสแลนด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ๔๕๘.๐๐
๒ สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
บริษัท โฟรโมสต อาหารนม (กรุงเทพฯ) จํากัด สํ
า นั
ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๗๖๐.๐๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี บริษัทกาซีพ-ี เมจิ จํากัสํดานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑,๐๐๐.๐๐ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๔ บริษัท ดัชมิลล จํากัด ๑,๕๖๑.๐๐
๕ สํบริ
านักษงานคณะกรรมการกฤษฎี
ัท แดรี่พลัส จํากัด กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑,๙๔๒.๐๐
รวมกลุมนิติบุคคลผูผลิตนมเปรี้ยว ๕,๗๒๑.๐๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวมทัง้ สิน้ ๒๒,๖๐๐.๐๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทัง้ นี้ ผูไดรับจัดสรรตองนําเขาใหเสร็จสิสํ้นานัภายในวั
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ราเชนทร พจนสุนทร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อธิบดีกรมการคาตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วชิระ/ตรวจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา