You are on page 1of 1

ДОО «Парк Палић» Палић

Palicsi Park Kft. Palics


DOO «Park Palić» Palić
Broj: 386/1/2018
Dana: 21.03.2018.
Palić
Kanjiški put 17a

Na osnovu Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje


razvojem turističkog prostora „Park Palić” Palić, Odluke o utvrđivanju granica prostornog
obuhvata u kome se društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom
„Park Palić“ Palić poveravaju delatnosti od opšteg interesa u cilju realizacije Master plana Palić,
Odluke o uslovima i načinu davanja na privremeno korišćenje površine javne namene u zoni
nadležnosti „Park Palić” DOO, kao i predloga Komisije za davanje na korišćenje površine javne
namene, u zoni nadležnosti DOO „Park Palić“, direktor DOO “Park Palić“

POZIVA
Sve zainteresovane za privremeno korišćenje delova površina javne namene u javnoj
svojini u zoni nadležnosti DOO “Park Palić”tokom manifestacija „Proslava 1. maja 2018.
godine“ koja će se održati u periodu od 28.04 - 02.05.2018. godine, „Palićke vinske svečanosti“
koja će se održati 26.05.2018. godine, „Otvaranje letnje sezone“ koja će se održati 23.06.2018.
godine, kao i „Berbanskih dana“ koja će se održati u periodu od 08.09 do 09.09.2018. godine“, da
se prijave za zauzimanje istih preduzeću DOO “Park Palić”počev od 26.03.2018. godine do
početka održavanja navedenih manifestacija.
Detaljne informacije o lokacijama zainteresovani mogu dobiti lično u DOO „Park Palić“
na adresi Palić, Kanjiški put 17a ili putem telefona 024/602-780.
Delovi površine javne namene se daju na privremeno korišćenje pojedinačno prema
Planu manifestacije, u zavisnosti od redosleda prijavljivanja i uplate naknade za korišćnje.
Budući korisnik je obavezan da obezbedi od nadležnih organa sve potrebne saglasnosti za
obavljanje delatnosti na površini javne namene za koju se prijavio. O potrebnim saglasnostima i
ostalim dozvolama, ili aktima korisnik se može obavestiti kod inspekcijskih organa koji su
nadležni za kontrolu obavljanja konkretnih delatnosti.
Prijavu mogu da podnesu sva pravna lica počev od 26.03.2018. godine, na osnovu čega
će se i vršiti raspodela mesta na manifestacijama.

DOO “Park Palić”


Direktor Nebojša Daraboš

_______________________________