You are on page 1of 5

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนวยประจําชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๕๕๑สํ๑ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ ส มั ช ชารั ฐ สภาอาเซี ย น ครั้ ง ที่ ๒๘ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประกาศใชธรรมนู ญ สมัชชารัฐสภาอาเซีกายน เพื่อยกระดั
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
องคกรจากองค การรักาฐ สภาอาเซี ยน
( ASEAN Inter – Parliamentary
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Organization - AIPO) มาเป น สมั ช ชารั ฐ สภาอาเซี ย น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ASEAN Inter – Parliamentary Assembly - AIPA) จึงยกเลิ กขอบังคับหนวยประจํา ชาติ
ไทยในองคการรั
สํานักฐงานคณะกรรมการกฤษฎี
สภาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๒๐ กา ขอบังคัสํบาหน วยประจําชาติไทยในองค
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา การรัฐสภา
อาเซียน พ.ศ. ๒๕๒๕ และขอบังคับหนวยประจําชาติไทยในองคการรัฐสภาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๔๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และตราขอบังคับหนกวายประจําชาติสํไาทยในสมั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชชารัฐสภาอาเซียกนา พ.ศ. ๒๕๕๑สํานัขึก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใชแทนตามมติที่ กา
ประชุมใหญส ามัญ ประจํา ปของหน วยประจํา ชาติไ ทยในสมัชชารัฐ สภาอาเซี ยน เมื่ อวัน ที่ ๒๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มิถุนายน ๒๕๕๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดังนั้น เพื่อใหหนวยประจําชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน มีขอบังคับของ
ตนเอง หนวยประจํ าชาติไทยในสมัชชารัฐกสภาอาเซี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ยนจึสํงาตราข อบังคับขึ้นไวดังตอไปนี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ้

ขอก๑า รัฐสภาไทยจั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนหนวยประจําชาติกหานวยหนึ่งในสมั
สํานัชกชารั ฐสภาอาเซียน กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามความในมาตรา ๓ แหงธรรมนูญสมัชชารัฐสภาอาเซียน เรียกชื่อวา “หนวยประจําชาติไทยใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สมัชชารัฐสภาอาเซี า า “TheสําThai
ยน มีชื่อเปนภาษาอังกกฤษว National Group to
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา the ASEAN
Inter – Parliamentary Assembly” หรือ “The Thai AIPA National Group”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๒ ใหยกเลิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ขอบังคับหนวยประจําชาติไทยในองคการรัฐสภาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๒๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี-กขา อบังคับหนวสํยประจํ าชาติไทยในองคการรั


านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ฐสภาอาเซียนสํานัพ.ศ. ๒๕๒๕
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
- ขอบังคับหนวยประจําชาติไทยในองคการรัฐสภาอาเซียน พ.ศ. ๒๕๔๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สมาชิกภาพ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๓ สมาชิกรัฐสภาทุกคนยอมเปนสมาชิกหนวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ที่อายุของสภาผู
ในกรณี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แทนราษฎรหรือวุฒิสกาภาสิ้นสุดลง หรื
สํานัอกในกรณี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่มีการยุบ กา
สภาผูแทนราษฎร สมาชิกหนวยประจําชาติยังคงดํารงสมาชิกภาพตอไป จนกวาจะมีสมาชิกใหม
แหงสภานั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๐ ง/หนา ๑๐๖/๒๒ มกราคม ๒๕๕๒
-๒- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ขอ ๔ สมาชิกทุกคนตองเสียคาบํารุงปละหนึ่งรอยบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาองคประกอบและวาระของคณะกรรมการบริ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หารหนวยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๕ ประธานรัฐสภาเปนประธาน และรองประธานรัฐสภาเปนรองประธาน
หนวยโดยตําแหนง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รองประธานสภาผู แ ทนราษฎร รองประธานวุ ฒิ ส ภา ผู นํ า ฝ า ยค า นในสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกการการต
ผู แ ทนราษฎรประธานคณะกรรมาธิ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า งประเทศ สภาผู แ ทนราษฎรกาและประธาน
คณะกรรมาธิการการตางประเทศ วุฒิสภา เปนกรรมการบริหารหนวยโดยตําแหนง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการบริ ห ารของหน ว ยประกอบด ว ย ประธาน รองประธาน
กรรมการบริหสําารโดยตํ าแหนงตามวรรคสอง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา และกรรมการบริ หารอื่นอีกสิบสี่คนกาใหมีวาระการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดํารงตําแหนงคราวละสองป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ใหกคาณะกรรมการบริ
สํานักหงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารเลือกตั้งกันเองเปกนาเลขาธิการ เหรั
สํานัญ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญิก ผูสอบบัญชี กา
และตําแหนงอื่นตามที่หนวยกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การประชุมหนวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๖ ใหเรียกประชุมใหญสามัญประจําปภายในหกสิบวัน นับแตวันเริ่มสมัย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประชุมสามัญทั่วไปแหงรัฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๗ หนวยตองประชุมกันปละครั้ง เปนการประชุมใหญสามัญประจําป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ประธานหน
กา วยจะเรี
สํานัยกกประชุ มใหญวิสามัญกก็าไดเมื่อประธานหน
งานคณะกรรมการกฤษฎี วยเห็นสมควร กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือเมื่อมีสมาชิกไมนอยกวายี่สิบคนเขาชื่อกันรองขอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๘ ใหที่ประชุมใหญสามัญประจําป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๑)การับรองรายงานการบริสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
หารของคณะกรรมการบริ หาร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) รับรองบัญชีการใชจายเงินคาบํารุงของเหรัญญิก ภายหลังที่ไดฟงรายงาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของผูสอบบัญชีแลว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๓)กา ดํ า เนิ น กิ จ การอื
สํานัก่ นงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ ค ณะกรรมการบริกหา ารเสนอต อสํทีา่ ปนักระชุ ม โดยที่ ค ณะ กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กรรมการบริหารเห็นสมควร หรือโดยที่สมาชิกของหนวยไมนอยกวายี่สิบคนเขาชื่อกันรองขอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การเลื
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กตั้งกรรมการบริหารหน
กา วย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
-๓- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ขอ ๙ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิสํกาของหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วยที่มีความรูความสามารถในการ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใชภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น ในการประชุมระหวางประเทศ เปนคณะกรรมการ
บริหารมีจํานวนสิบสีก่คา น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การเลือกตั้งดังกลาวใหกระทําทุกสองป เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนงตามขอ
๕ โดยคํานึงถึสํงาจํนัากนวนของสมาชิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กสภาผูกแา ทนราษฎรและสมาชิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กวุฒิสภา ตามรัฐกธรรมนู
า ญ และ
โอกาสการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของหนวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อตําแหนงกรรมการบริหารหนวยวางลง นอกจากครบวาระใหประธานหนวย
จัดใหมีการเลืสํอากตั ้งสมาชิกของหนวย เปกนากรรมการบริสํหานัารแทนในโอกาสแรกที
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี่อกาจจะทํ
า าได และ
ดํารงตําแหนงเทาวาระของกรรมการบริหารที่ตนแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา อกตั้งสมาชิสํากนัหน
การเลื กงานคณะกรรมการกฤษฎี
วยเปนกรรมการบริหกาารแทนในตําสํแหน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งที่วางตามวรรค กา
สามใหคํานึงถึงคุณสมบัติของสมาชิกหนวยตามวรรคแรก และตามที่มาของกรรมการบริหารหนวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่วางลงนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๕
การพนจากตําแหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งของกรรมการบริ หารหนวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ขอ ๑๐ กรรมการบริหารหนวยพนจากตําแหนงเมื่อ
สํานั(ก๑) ตาย
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือตอประธานหนวย
(๓)กาครบวาระ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) พนจากสมาชิกภาพแหงรัฐสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารหนวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๑๑ ประธานหนวยมีอํานาจดําเนินการใหเปนไปตามธรรมนูญของสมัชชา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐสภาอาเซียน และตามขอบังคับนีสํา้ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัรองประธานหน ว ยมี หกนา า ที่ ช ว ยประธานหน


กงานคณะกรรมการกฤษฎี ว ยในกิ จ การอั น เป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาน อํ า นาจของ
ประธานหนวยหรือปฏิบัติตามที่ประธานหนวยมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข อ ๑๒ การอนุ มั ติ สั่ ง จ า ยเงิ น หน ว ย ให ป ระธานหน ว ยเป น ผู อ นุ มั ติ และให
ประธานหนวยหรื
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กรรมการหนวยคนใดคนหนึ กา ่งเปนผูสํลางนามร วมกับเหรัญญิกหนกาวยเบิกจายเงิน
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
-๔- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอก๑๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ใหคณะกรรมการบริ หารหนวยมีหกานาที่ดําเนินกิสํจาการของหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี วย และ กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยเฉพาะในกิจการที่เกี่ยวกับ
สํานั(ก๑)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
พิ จ ารณาหนั ง สื อ เชิกาญ ให ไ ปร ว มประชุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ม ใหญ ส มั ช ชารั ฐ สภาอาเซี ย น การ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือกิจกรรมอื่นที่สมัชชารัฐสภาอาเซียนจัดขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) แตงตั้งคณะผูแทนหนวยไปรวมประชุมหรือกิจกรรมอื่น ตาม (๑) โดยสรร
หาสมาชิกหนสํวายที
นัก่ม ีความเชี่ยวชาญในเรืก่อา งที่เกี่ยวของกั
งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานับกการประชุ ม หรือเรื่องทีกา่สมัชชารัฐสภา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
อาเซียนใหความสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๓)กาพิจารณาจัดสํเตรี
านักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
มรางขอมติหรือการแกกาไขเพิ่มเติมราสํงข านัอกมติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อยื่นเสนอ กา
ตอที่ประชุมใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร แลวแตกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการบริหารหนวยทํารายงานการบริหารงานเสนอต อที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประชุมใหญสามัญประจําปทุกป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการบริหารหนวยวางระเบียบการบริหารงานของหนวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๑๖ เมื่อผูแทนหนวยไดไปประชุมใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือกิจกรรม
อื่นของสมัชชารั
สํานัฐกสภาอาเซี ยนมาแลว ใหการายงานกิจการที
งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัก่ไงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปประชุมมานั้นใหสมาชิ
กา กของหนวย
ทราบ รวมทั้งแจงรัฐบาลหรือผูที่เกี่ยวของทราบดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๑๗ เลขาธิการหนวยมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานทั่วไปของหนวย หรือตามที่
คณะกรรมการบริสํานักหงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารหนวยมอบหมายกโดยประสานกั
า สําบนัสํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานเลขาธิการสภาผู กา แทนราษฎร
เกี่ยวกับงานธุรการปกติของหนวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่ อเลขาธิก ารหน ว ยไม อ ยูหรื อ ไมส ามารถปฏิ บัติห นา ที่สํไ ดานักประธานหน
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ว ยจะ
มอบหมายใหสํการรมการหน วยคนใดคนหนึกา่งเปนผูปฏิบัตสํิหานันกางานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี ที่แทนเลขาธิการหนวยกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานเลขาธิการหนวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอก๑๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานเลขาธิ การสภาผูแทนราษฎรทํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าหนาที่เปสํนาสํนัากนังานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานเลขาธิการ กา
หนวย
สํานัเลขาธิ การสภาผูแทนราษฎรเป
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา นเลขานุ
สํานักการคณะกรรมการบริ
งานคณะกรรมการกฤษฎีหการหน
า วย และมี
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับงานทั่วไปของหนวย หรือตามที่ประธานหนวยมอบหมายโดยประสานกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เลขาธิการหนวย กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
-๕- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ขอ ๑๙ การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนี้ ใหกระทําในที่ประชุมใหญของหนวย
สํานัญั ตติขอแกไขเพิ่มเติมตกาองเสนอโดยคณะกรรมการบริ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี หารหนวกยหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า อมีสมาชิก
ของหนวยจํานวนไมนอยกวายี่สิบคนรวมกันลงชื่อเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ญัตกติา เชนวานี้ ใหสํสานังกแกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สมาชิกของหนวยลกวางหนาไมนอยกว
สํานัากสิงานคณะกรรมการกฤษฎี
บหาวันกอนวัน กา
กําหนดประชุมใหญที่จะไดพิจารณาญัตตินั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อประโยชนแกการวินิจฉัยญัตติ ที่ประชุมใหญจะตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมี
จํานวนไมเกินเกาคนกาเปนผูพิจารณาญั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตินั้นกอนก็ได กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัขกองานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๐ ใหประธานหนกวายประจําชาติไสํทยในสมั ชชารัฐสภาอาเซียกนรั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี า กษาการตาม
ขอบังคับนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีให
กา ใช ณ วันที่ สํ๑๔
านักกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ชัย ชิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํประธานหน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
วยประจําชาติไทยในสมั ชชารัฐสํสภาอาเซี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยน กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีวักชา ศักดิ์/ผูจดั ทํา


๒๖ มกราคม ๒๕๕๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา