You are on page 1of 3

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํประกาศกระทรวงมหาดไทย
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง แบบบัตรและแบบคําขอมีบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศักายอํา นาจตามความในข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อ ๗ แหงระเบีกยาบวา ดว ยการขอพระราชทาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี การ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประดับและกรณีที่ใหประดับเหรียญพิทักษเสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัวและการเรียกเหรียญกับ
บัตรประจําตัวสําผูนัไกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
รับพระราชทานเหรียกญพิ า ทักษเสรีชสํนคื
านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งแกกไาขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานการประดับและกรณีที่ใหประดับเหรียญพิทักษเสรีชน สิทธิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บัตรประจําตัวและการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชนคืน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานัก๒๕๔๘ ประกอบขอ ๖กแห
งานคณะกรรมการกฤษฎี า งระเบียบวสําาดนัวกยการขอพระราชทาน
งานคณะกรรมการกฤษฎีกการประดั
า บและ
กรณีที่ใหประดับเหรียญพิทักษเสรีชน สิทธิ บัตรประจําตัวและการเรียกเหรียญกับบัตรประจําตัวผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ได รั บ พระราชทานเหรี กา ย ญพิ ทั กสําษนัเกสรี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ช นคื น (ฉบั บ ที่ ๒) กา พ.ศ. ๒๕๔๘สํานักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
ฐ มนตรี ว า การ กา
กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรและแบบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คําขอมีบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๒ คําขอมีบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน (ส.ช. ๑)
และบัตรประจําตัวผูกไาดรับพระราชทานเหรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ยญพิทักษเสรีชนกา(ส.ช. ๒) ใหสํเาปนันกไปตามแบบแนบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทายประกาศนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขอ ๓ รูปถายที่ติดบัตรประจําตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษเสรีชน ใหใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รูป ถ า ยที่ถ า ยไว ไม เกกิาน หกเดื อ นกสํอานันวักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
น ที่ ยื่น คํ า ขอมี บัต ร ขนาดกว า ง ๒.๕สํานัเซนติ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เ มตร ยาว ๓ กา
เซนติ เ มตร ครึ่ ง ตั ว หน า ตรง ไม ส วมหมวกและแว น ตาสี เ ข ม แต งเครื่ อ งแบบปฏิ บั ติ ร าชการ
เครื่ อ งแบบพิสํธาีนักการหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อ เครื่ อ งแบบเจ า หน า ที่ ข องรั ฐสํของหน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ว ยงานต น สั ง กั ด เว น แต ผู ที่ ไ ม มี
กฎหมายหรือขอบังกคัาบของทางราชการกํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี าหนดใหมีเครื่องแบบเฉพาะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ใหแสําตนังกกายด วยชุดสากล กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือชุดไทยพระราชทาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศ ณ วันทีก่ ๑๒


สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ตุลาคม พ.ศ.
สํานัก๒๕๔๘
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รัฐมนตรี
สํานัวกาการกระทรวงมหาดไทย
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการก.๒๕๔๘/๑๐๕ง/๔๙/๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
-๒- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา [เอกสารแนบทาย] กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั๑. คําขอมีบัตร บัตรใหม


กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา หรือเปลี่ยนบั
สําตนัรประจํ าตัว ผูไดรับพระราชทานเหรี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ยญ
พิทกั ษเสรีชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พชร/ผูจ ดั ทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
-๓- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา