You are on page 1of 2

Department of Education

Region III
Division of Pampanga
BETIS HIGH SCHOOL
Guagua, Pampanga
I. Pamantayan:
Pamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa Pagganap
(Content Standard) (Performance Standard)
 Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa  Ang mag-aaral ay nakapagmumungkahi ng mga
sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa pamamaraan kung papaanong ang pangunahing
pambansang ekonomiya bilang kabahagi sa kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay
pagpapabuti ng pamumuhay ng kapuwa nakapagpapabuti sa pamumuhay ng kapuwa
mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran.
Pamantayan sa Pagkatuto (LC)/ Layunin:
• Nailalarawan ang paikot na daloy ng ekonomiya. AP9MAKIIIa-1
• Natataya ang bahagig ginagampanan ng mga bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya. AP9MAKIIIa-2

II. Nilalaman:
1. Yunit 3 – Makroekonomiks 2.2 Pangkatang Gawain
Aralin 1-Paikot na Daloy ng Ekonomiya. a. Pangkatin ang klase sa limang grupo.
b. Bawat grupo ay mag-iisip ng simple negosyo.
2. Sanggunian: c. Ilalapat ang negosyo sa pamamagitan ng
LM pahina228-231 Paikot na Daloy ng Ekonomiya.
Iba pang sanggunian: d. Iguguhit ang nagawang paglalapat sa Manila
Paper.
Aralin 14-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
e. Ang bawat grupo ay may taga-ulat na
http://www.slideshare.net/sirarnelPHhistory/k12-aralin-14- magpapaliwanag sa natapos na output.
pambansang-ekonomiya
3. Kagamitang Panturo: Larawan, Visual Aids

III. Pamamaraan:
1. Panimulang Gawain:
1.1 Pagkuha ng Liban, Panalangin, at Balitaan
1.2 Balik-aral
2. Pagganyak
Isalaysay ang Kwento ni Mang Juan na kung saan
maipapakita ang Paikot na Daloy ng Ekonomiks.
IV. Pagtataya-Pagtukoy
3. Mga Gawain batay sa Modyul 1. Ito ay tumutukoy sa lagay ng ekonomiya ng
3.1 Gawain 4 – Fill It Right/Malayang Talakayan isang bansa.
2. Ginagamit sa pagsusuri ng ekonomiya upang
Pagtalakay sa kahulugan at mga aktor ng economic models
maipakita nang simple ang realidad.
gamit ang PPT Presentation.
3. Uri ng ekonomiya kapag ang bansa ay
nakikilahok sa kalakalang panlabas.
4. Uri ng ekonomiya kapag ang bansa ay HINDI
nakikilahok sa kalakalang panlabas.
5. Mga patakaran na ginagamit upang mapatatag
ang ekonomiya ng bansa.
SAGOT:
1)Pambansang Ekonomiya,2)Economic
Model.3)Bukas na Ekonomiya,4)Saradong
Ekonomiya5)Economic Policies

Inihanda ni:

Michelin G. Danan
Teacher III
Department of Education
Region III
Division of Pampanga
BETIS HIGH SCHOOL
Guagua, Pampanga

BANGHAY ARALIN
SA
ARALING PANLIPUNAN 9
EKONOMIKS

Inihanda ni:

Michelin G. Danan
Teacher III
Betis High School

Isinumite Kay:

Rosalin Fhaye S. Muli


EPS-Araling Panlipunan