You are on page 1of 2

INSTITUT ANTONI DE MARTÍ I FRANQUÈS

Hola Plurilingüisme!

Anglès
El podràs estudiar
com a primera o
com a segona
llengua i en AICLE /
GEP en diverses
matèries.

Les llengües estrangeres a l’aula
L’Institut Antoni de Martí i Franquès ofereix la possibilitat d’estudiar anglès,
francès i alemany com a primera o segona llengüa estrangera. Tenim com a
llengua vehicular el català. Els nostres alumnes obtenen excel·lents resultats en
Francès
català, castellà, anglès i alemany en les proves externes. Som centre pilot del nou
El podràs estudiar
programa del Departament: AVANCEM en el Tractament Integrat de Llengües.
com a primera o
com a segona
llengua estrangera.
AICLE GEP S M I L E /
AUXILIAR DE
Aprenentatge Integrat de Grup d’Experimentació
Continguts i Llengua per al Pluringüisme.
CONVERSA
Estrangera.
Basat en l’ampliació del Student Mobility in
Permet als alumnes amb temps d’exposició Learning English. Suport
lingüística en una a l’aula amb alumnat
bon nivell d’anglès fer
llengua estrangera. d’ERASMUS de la URV.
les següents matèries no Alemany
l i n g ü í s t i q u e s Aproximadament una
El podràs estudiar
íntegrament en anglès: tercera part de la També disposem d’un
ciències naturals i matèria: en anglès i auxiliar de conversa com a primera o
socials a 1r d’ESO, física francès i en diversos que podrà ser en anglès com a segona
i química a 2n d’ESO i nivells tant a l’ESO com o francès o alemany. llengua estrangera.
biologia,tecnologia i a Batxillerat.
física i química a 3r
d’ESO.

1
EL MÓN A LA LLENGUA. PLURILINGÜISME 4.0
En un context multicultural que presenta la societat catalana i mundial
actual, el coneixement i l’ús de diferents llengües estrangeres per part
de l’alumnat esdevé una de les principals prioritats del nostre centre
així com la consolidació dels bons resultats en català i castellà. La Unió
Europea s’ha marcat com a objectiu que els seus ciutadans puguin
parlar 2 llengües estrangeres a més de les llengües pròpies. La
Generalitat de Catalunya ha posat en marxa diferents iniciatives per tal
de fonamentar el plurilingüisme a dins dels centres educatius. El
nostre institut aplica la metodologia AICLE-CLIL (100% d’una matèria
en anglès) en diversos grups des de 1r a 4t de l’ESO i ho
complementa en altres grups amb el programa GEP (menys hores, un
30%). També introduïm una fórmula pròpia de “sensibilització” en
llengües estrangeres (un 10% d’una matèria), realitzem la Setmana del Plurilingüisme i
implementem el programa Avancem. Trobareu més informació al web del centre en
l’apartat de Plurilingüisme. http://plurilinguismeiamf.blogspot.com.es o usa el codi
QR.

2