You are on page 1of 17

TuyӃn Ĉѭӡng sҳt Ĉô thӏ Thí ÿiӇm Thành phӕ Hà Nӝi Gói thҫu HPLML/CP-02

Ĉoҥn Nhәn – Ga Hà Nӝi Phҫn II - Chѭѫng II-2


Các yêu cҫu kӻ thuұt

PHҪN 05200

SѪN

MӨC LӨC

PART 1 T͜NG QUAN ______________________________________________________ 2


1.1 PHҪN NÀY BAO GӖM _____________________________________________________ 2
1.2 CÁC PHҪN LIÊN QUAN____________________________________________________ 2
1.3 TÀI LIӊU THAM CHIӂU ___________________________________________________ 2
1.4 CÁC HӖ SѪ Ĉӊ TRÌNH VÀ BҦN GHI ĈѬӦC LѬU LҤI_________________________ 5
1.5 ĈҦM BҦO CHҨT LѬӦNG __________________________________________________ 7
1.6 VҰN CHUYӆN, LѬU TRӲ VÀ XӰ LÝ SҦN PHҬM _____________________________ 7
1.7 CÁC ĈIӄU KIӊN MÔI TRѬӠNG ____________________________________________ 8
PART 2 CÁC S̪N PH̰M ___________________________________________________ 9
2.1 VҰT LIӊU ________________________________________________________________ 9
2.2 QUY ĈӎNH VÀ CHӌ DҮN CHO Hӊ THӔNG SѪN _____________________________ 10
PART 3 TH͸C HI͎N _____________________________________________________ 12
3.1 TӘNG QUAN_____________________________________________________________ 12
3.2 CÔNG TÁC THӰ _________________________________________________________ 12
3.3 KIӆM TRA_______________________________________________________________ 12
3.4 CHUҬN Bӎ _______________________________________________________________ 13
3.5 ӬNG DӨNG ______________________________________________________________ 14
3.6 QUҦN LÝ CHҨT LѬӦNG _________________________________________________ 15
3.7 KIӆM SOÁT CHҨT LѬӦNG NGOÀI CÔNG TRѬӠNG ________________________ 15
3.8 LÀM SҤCH VÀ BҦO Vӊ___________________________________________________ 16
PART 4 ĈO Ĉ̨C VÀ THANH TOÁN ________________________________________ 17

Bҧo mұt TRS - PHҪN 05200 - 1/17 Phiên bҧn “5”


TuyӃn Ĉѭӡng sҳt Ĉô thӏ Thí ÿiӇm Thành phӕ Hà Nӝi Gói thҫu HPLML/CP-02
Ĉoҥn Nhәn – Ga Hà Nӝi Phҫn II - Chѭѫng II-2
Các yêu cҫu kӻ thuұt

PART 1 TӘNG QUAN

1.1 PHҪN NÀY BAO GӖM

A. Phҫn này quy ÿӏnh các tiêu chuҭn cѫ bҧn và tӕi thiӇu vӅ cung cҩp và sӱ dөng tҥi hiӋn
trѭӡng sѫn và các lӟp phӫ cho thép, bê tông và các bӅ mһt khác ÿѭӧc quy ÿӏnh trong tài
liӋu này, và cung cҩp và sӱ dөng tҥi xѭӣng sѫn và các lӟp phӫ cho các thành phҫn thép
kӃt cҩu và các hҥng mөc khác ÿѭӧc quy ÿӏnh trong tài liӋu này.

1.2 CÁC PHҪN LIÊN QUAN

Dѭӟi ÿây là mӝt sӕ công tác liên quan ÿѭӧc quy ÿӏnh trong các tài liӋu khác:

A. Quy ÿӏnh và chӍ dүn kӻ thuұt chung


B. Phҫn 05100 – Thép kӃt cҩu.
C. Phҫn 05600 – ChӃ tҥo kim loҥi.
D. Phҫn 05500 – Giá ÿӥ cho các KӃt cҩu trên cao.

1.3 TÀI LIӊU THAM CHIӂU

Ѭu tiên dành cho các quy phҥm, tiêu chuҭn áp dөng trong nѭӟc nӃu chҩt lѭӧng sҧn phҭm
tѭѫng ÿѭѫng không thҩp hѫn quy ÿӏnh trong tài liӋu chӍ dүn này. ViӋc thay thӃ bҩt cӭ tiêu
chuҭn nào quy ÿӏnh trong chӍ dүn này bҵng tiêu chuҭn trong nѭӟc hay nѭӟc ngoài khác
phҧi ÿѭӧc Nhà thҫu trình xin phê duyӋt cӫa Kӻ sѭ

A. Tiêu chuҭn ViӋt Nam (TCVN, TCN):


1. 22TCN 235-97 Sѫn dùng cho cҫu thép và kӃt cҩu thép

2. 22TCN 253-98 Sѫn cҫu thép và kӃt cҩu thép


3. TCVN 2091-1993 Phѭѫng pháp xác ÿӏnh ÿӝ mӏn cӫa sѫn
4. TCVN 2092-1993 Phѭѫng pháp xác ÿӏnh thӡi gian chҧy cӫa sѫn
5. TCVN 2093-1993 Phѭѫng pháp xác ÿӏnh hàm lѭӧng chҩt rҳn và chҩt tҥo màng
6. TCVN 2096-1993 Phѭѫng pháp xác ÿӏnh ÿӝ khô và thӡi gian khô

7. TCVN 2097-1993 Phѭѫng pháp xác ÿӏnh ÿӝ bám dính cӫa màng

8. TCVN 2098-1993 Phѭѫng pháp xác ÿӏnh ÿӝ cӭng cӫa màng

Bҧo mұt TRS - PHҪN 05200 - 2/17 Phiên bҧn “5”


TuyӃn Ĉѭӡng sҳt Ĉô thӏ Thí ÿiӇm Thành phӕ Hà Nӝi Gói thҫu HPLML/CP-02
Ĉoҥn Nhәn – Ga Hà Nӝi Phҫn II - Chѭѫng II-2
Các yêu cҫu kӻ thuұt

9. TCVN 2099-1993 Phѭѫng pháp xác ÿӏnh ÿӝ bӅn uӕn cӫa màng.
10. TCVN 2101-1993 Phѭѫng pháp xác ÿӏnh ÿӝ bóng cӫa màng sѫn
11. TCVN 2102-1992 Phѭѫng pháp xác ÿӏnh màu sҳc
B. Tә chӭc Tiêu chuҭn Quӕc tӃ (ISO) :

1. ISO 12944.1 Sѫn và vécni – Bҧo vӋ chӕng ăn mòn kӃt cҩu thép bҵng hӋ thӕng sѫn
bҧo vӋ -- Phҫn 1: Giӟi thiӋu chung
2. ISO 12944.2 Sѫn và vécni – Bҧo vӋ chӕng ăn mòn kӃt cҩu thép bҵng hӋ thӕng sѫn
bҧo vӋ -- Phҫn 2: Phân loҥi môi trѭӡng

3. ISO 12944.3 Sѫn và vécni – Bҧo vӋ chӕng ăn mòn kӃt cҩu thép bҵng hӋ thӕng sѫn
bҧo vӋ -- Phҫn 3: Xem xét thiӃt kӃ

4. ISO 12944.4 Sѫn và vécni – Bҧo vӋ chӕng ăn mòn kӃt cҩu thép bҵng hӋ thӕng sѫn
bҧo vӋ -- Phҫn 4: Loҥi bӅ mһt kim loҥi và chuҭn bӏ bӅ mһt kim loҥi
5. ISO 12944.5 Sѫn và vécni – Bҧo vӋ chӕng ăn mòn kӃt cҩu thép bҵng hӋ thӕng sѫn
bҧo vӋ -- Phҫn 5: HӋ thӕng sѫn bҧo vӋ
6. ISO 12944.6 Sѫn và vécni – Bҧo vӋ chӕng ăn mòn kӃt cҩu thép bҵng hӋ thӕng sѫn
bҧo vӋ -- Phҫn 6: Phѭѫng pháp tiӃn hành thí nghiӋm trong phòng thí nghiӋm
7. ISO 12944.7 Sѫn và vécni – Bҧo vӋ chӕng ăn mòn kӃt cҩu thép bҵng hӋ thӕng sѫn
bҧo vӋ -- Phҫn 7: TiӃn hành và giám sát công tác sѫn
8. ISO 12944.8 Sѫn và vécni – Bҧo vӋ chӕng ăn mòn kӃt cҩu thép bҵng hӋ thӕng sѫn
bҧo vӋ-- Phҫn 8: TriӇn khai các chӍ dүn kӻ thuұt ÿӕi vӟi các công viӋc mӟi và công
tác bҧo dѭӥng

9. ISO 8504.1 Chuҭn bӏ bӅ mһt thép trѭӟc khi tiӃn hành sѫn và các sҧn phҭm có
liên quan – Phѭѫng pháp chuҭn bӏ bӅ mһt – Phҫn 1: Các nguyên tҳc chung
10. ISO 8504.2 Chuҭn bӏ bӅ mһt thép trѭӟc khi tiӃn hành sѫn và các sҧn phҭm có
liên quan – Phѭѫng pháp chuҭn bӏ bӅ mһt – Phҫn 2: Làm sҥch ÿӝ bào mòn bҵng
cách phun thәi
11. ISO 8501-1 Chuҭn bӏ bӅ mһt thép trѭӟc khi tiӃn hành sѫn và các sҧn phҭm có
liên quan – Ĉánh giá ÿӝ sҥch cӫa bӅ mһt kim loҥi bҵng mҳt – Phҫn 1: Mӭc ÿӝ rӍ sét
và cҩp ÿӝ chuҭn bӏ bӅ mһt thép chѭa ÿѭӧc sѫn và bӅ mһt cҥo bӓ hӃt lӟp sѫn trѭӟc
ÿây

12. ISO 8503-1 Chuҭn bӏ bӅ mһt thép trѭӟc khi tiӃn hành sѫn và các sҧn phҭm có
liên quan – Ĉһc tính bӅ mһt nhám cӫa bӅ mҥt thép ÿѭӧc làm sҥch bҵng nѭӟc –

Bҧo mұt TRS - PHҪN 05200 - 3/17 Phiên bҧn “5”


TuyӃn Ĉѭӡng sҳt Ĉô thӏ Thí ÿiӇm Thành phӕ Hà Nӝi Gói thҫu HPLML/CP-02
Ĉoҥn Nhәn – Ga Hà Nӝi Phҫn II - Chѭѫng II-2
Các yêu cҫu kӻ thuұt

Phҫn 1: ChӍ dүn kӻ thuұt và viӋc xác ÿӏnh rõ dөng cө ÿӇ so sánh bӅ mһt theo ISO
và ÿӇ ÿánh giá bӅ mһt làm sҥch ÿӝ mài mòn bҵng cách phun thәi.

C. HiӋp hӝi Thí nghiӋm và Vұt liӋu Hoa KǤ (ASTM) :


1. ASTM B117 – Tiêu chuҭn Thӵc hành Dөng cө Phun Muӕi (Sѭѫng).
2. ASTM C309 – ChӍ dүn Tiêu chuҭn ÿӕi vӟi Màng Lӓng – Tҥo Hӧp chҩt ÿӇ Ĉông
cӭng Bê tông.
3. ASTM D2247 – Tiêu chuҭn thӵc hành thí nghiӋm chӕng thҩm cӫa các lӟp phӫ
trong Ĉӝ ҭm tѭѫng ÿӕi 100%.

4. ASTM D3359 – Các phѭѫng pháp thí nghiӋm tiêu chuҭn ÿӇ ÿo ÿӝ bám dinh bҵng
thí nghiӋm dҧi băng.
D. SSPC : HiӋp hӝi lӟp phӫ bҧo vӋ:- Chuҭn bӏ bӅ mһt.
1. SSPC-SP-1 – Làm sҥch dung môi.
2. SSPC-SP-2 – Làm sҥch dөng cө cҫm tay.

3. SSPC-SP-3 – Làm sҥch dөng cө cѫ hӑc.

4. SSPC-SP-5 - Làm sҥch bҵng cách thәi ÿӕi vӟi kim loҥi chӕng ma sát.
5. SSPC-SP-6 - Làm sҥch bҵng thӕi cát.
6. SSPC-SP-7 - Làm sҥch bҵng cách thông rӱa.

7. SSPC-SP-10 - Làm sҥch bҵng cách thәi cát ÿӕi vӟi kim loҥi gҫn chӕng ma sát.

8. SSPC-SP 11 – Làm sҥch dөng cө cѫ hӑc cho kim loҥi trҫn.


9. SSPC-VIS-1 – Tiêu chuҭn trӵc quan vӅ thép làm sҥch bҵng cách phun cát.
10. SSPC-VIS-3 – Tiêu chuҭn trӵc quan vӅ thép làm sҥch bҵng dөng cө cѫ hӑc và
bҵng tay.

11. SSPC-AB-1 – Vұt liӋu mài khoáng và sӍ.


12. SSPC-AB-2 – ChӍ dүn kӻ thuұt làm sҥch vұt liӋu mài kim loҥi ÿen tái chӃ.
13. SSPC-AB-3 – Vұt liӋu mài thép gia công mӟi hoһc tái gia công.

E. SSPC : HiӋp hӝi lӟp phӫ bҧo vӋ:- Quy ÿӏnh chӍ dүn kӻ thuұt sѫn.
1. SSPC-PAINT-27 – Sѫn lót Crôm ThiӃc - Vinyl Butyral.
F. SSPC : HiӋp hӝi lӟp phӫ bҧo vӋ:- Quy ÿӏnh chӍ dүn kӻ thuұt ӭng dөng sѫn.
1. SSPC-PA-2 – Ĉo ÿӝ dày màng khô vӟi máy ÿo tӯ tính.

Bҧo mұt TRS - PHҪN 05200 - 4/17 Phiên bҧn “5”


TuyӃn Ĉѭӡng sҳt Ĉô thӏ Thí ÿiӇm Thành phӕ Hà Nӝi Gói thҫu HPLML/CP-02
Ĉoҥn Nhәn – Ga Hà Nӝi Phҫn II - Chѭѫng II-2
Các yêu cҫu kӻ thuұt

1.4 CÁC HӖ SѪ Ĉӊ TRÌNH VÀ BҦN GHI ĈѬӦC LѬU LҤI

A. Hӗ sѫ ÿӋ trình: ĈӋ trình nhӳng tài liӋu sau.


1. Dӳ liӋu cӫa nhà sҧn xuҩt: ĈӋ trình trѭӟc khi triӇn khai chuҭn bӏ bӅ mһt, công tác
sѫn hoһc sѫn lót ÿѭӧc nêu chi tiӃt trong các trang dӳ liӋu kӻ thuұt ÿӕi vӟi sѫn và
lӟp phӫ ÿѭӧc sӱ dөng trong các Công trình ÿѭӧc xác ÿӏnh bӣi tên nhãn hiӋu và sӕ
sҧn phҭm cӫa nhà sҧn xuҩt.

2. Trình bày các quy trình yêu cҫu ÿӕi vӟi sѫn bҧo trì hoһc sѫn lҥi dӵ kiӃn cҫn thiӃt
khi bҧo trì lӟn hoһc bҧo trì chung các hӋ thӕng khác nhau ÿѭӧc quy ÿӏnh.

B. Các hӗ sѫ ghi chép ÿѭӧc lѭu lҥi: Lѭu giӳ nhӳng tài liӋu sau.
1. BiӋn pháp thi công.
2. Sѫ ÿӗ sѫn: Sѫ ÿӗ sѫn bao gӗm nhѭng không giӟi hҥn nhӳng hҥng mөc sau.
a. Các bҧn vӁ sѫ phác tӯng thành phҫn sӁ sӱ dөng các lӟp sѫn tҥi xѭӣng. Nhӳng
bҧn vӁ này nêu vӏ trí cӫa thành phҫn trong các Công trình và phân loҥi các loҥi
khác nhau và trình tӵ sѫn và lӟp phӫ. Mӑi yêu cҫu vӅ khu vӵc che phӫ, ví dө
nhѭ tҥi các mӕi nӕi hàn hoһc bu lông, phҧi ÿѭӧc nêu chi tiӃt thích hӧp theo yêu
cҫu cӫa tài liӋu này và các phҫn khác liên quan trong chӍ dүn kӻ thuұt này.
b. Các bҧn vӁ sѫ phác thích hӧp và/hoһc các trang tài liӋu quy trình vӅ ӭng dөng
các lӟp phӫ tҥi hiӋn trѭӡng. Nhӳng tài liӋu này phҧi nêu vӏ trí cӫa các thành
phҫn trong các Công trình và phân loҥi các loҥi khác nhau và trình tӵ chuҭn bӏ
bӅ mһt và sӱ dөng sѫn và lӟp phӫ.
3. Các bҧng mүu:

a. Ĉӕi vӟi tӯng hӋ thӕng ÿѭӧc quy ÿӏnh trong mөc 2.2, ba bҧng mүu cho tӯng
màu và hoa văn hoàn thiӋn yêu cҫu. Mӛi bҧng mүu phҧi ÿѭӧc ÿánh dҩu tҥi mһt
sau vӟi tên cӫa nhà sҧn xuҩt, tên nhãn hiӋu sҧn phҭm, sӕ sҧn phҭm, nѫi và
ngày chuҭn bӏ mүu và các biӋn pháp chuҭn bӏ và ӭng dөng bӅ mһt, và ÿӝ dày
màng khô.
b. Các bҧng mүu ÿѭӧc tham chiӃu tӟi trong mөc (a.) trên ÿây phҧi ÿѭӧc cung cҩp
nhѭ sau:
(i) Mӛi bҧng mүu cӫa sѫn và lӟp phӫ dӵ kiӃn sӱ dөng cho các bӅ mһt kim
loҥi phҧi có kích thѭӟc 300mmx300mm và dày 6mm, bҵng kim loҥi
mà dӵ kiӃn sӱ dөng trong các Công trình.
(ii) Mӛi bҧng mүu sѫn và lӟp phӫ dӵ kiӃn sӱ dөng cho các hҥng mөc vӳa

Bҧo mұt TRS - PHҪN 05200 - 5/17 Phiên bҧn “5”


TuyӃn Ĉѭӡng sҳt Ĉô thӏ Thí ÿiӇm Thành phӕ Hà Nӝi Gói thҫu HPLML/CP-02
Ĉoҥn Nhәn – Ga Hà Nӝi Phҫn II - Chѭѫng II-2
Các yêu cҫu kӻ thuұt

bê tông, bê tông, lӟp trát xi măng và tѭѫng tӵ phҧi có kích thѭӟc


400mx400m, dày 50mm và cùng loҥi vұt liӋu và hoàn thiӋn nhѭ ÿѭӧc
sӱ dөng trong Công trình. Các hҥng mөc vӳa bê tông phҧi có mӝt mҥch
vӳa.
(iii) Mӛi bҧng mүu phҧi ÿѭӧc chia nhӓ phù hӧp ÿӇ thӇ hiӋn lӟp nӅn và tӯng
lӟp phӫ riêng biӋt cӫa hӋ thӕng.
4. KӃt quҧ thí nghiӋm hӋ thӕng sѫn phӫ ÿѭӧc quy ÿӏnh trong Mөc 2.2 cӫa quy ÿӏnh
chӍ dүn kӻ thuұt này.

5. Các bҧng thép mүu, khoҧng 150x150x6mm thӇ hiӋn tiêu chuҭn chuҭn bӏ bӅ mһt
quy ÿӏnh và hӗ sѫ vұt liӋu neo. Bҧng ÿѭӧc làm sҥch cѫ hӑc và bҵng dөng cө cҫm
tay cNJng phҧi chuҭn bӏ thӇ hiӋn tӯng mӭc ÿӝ sҥch và hoa văn bӅ mһt.

a. Mӛi bҧng làm sҥch bҵng cách phun phҧi ÿѭӧc dán nhãn rõ nêu tiêu chuҭn
chuҭn bӏ bӅ mһt, hӗ sѫ vұt liӋu neo, loҥi, cҩp và nhà sҧn xuҩt vұt liӋu mài ÿѭӧc
sӱ dөng. Các bҧng phҧi bӑc kín trong nhӵa bӑc kín, chӕng ҭm, trong suӕt.

b. Mӛi bҧng ÿѭӧc làm sҥch cѫ hӑc và bҵng dөng cө cҫm tay phҧi ÿѭӧc dán nhãn
rõ ràng nêu tiêu chuҭn chuҭn bӏ bӅ mһt và loҥi dөng cө ÿѭӧc sӱ dөng bao gӗm
nhà sҧn xuҩt và kích thѭӟc cӫa tҩm vұt liӋu mài.
6. Các hӗ sѫ ghi chép hӋ thӕng chӭng minh sӵ phù hӧp vӟi các tiêu chuҭn tham chiӃu
ÿѭӧc quy ÿӏnh trong tài liӋu này vӅ vұt liӋu và tҩt cҧ các giai ÿoҥn và các khía cҥnh
ӭng dөng.
7. Màu sҳc.
a. Màu hoàn thiӋn và hoàn thiӋn bӅ mһt cӫa tӯng hӋ thӕng phҧi phù hӧp vӟi màu
ÿã quy ÿӏnh trong Danh mөc màu và vұt liӋu trong các hӗ sѫ hӧp ÿӗng hoһc
theo hѭӟng dүn cӫa Kӻ sѭ, và phҧi ÿѭӧc chӭng minh qua công tác chuҭn bӏ
các bҧng mүu ÿѭӧc mô tҧ trong mөc 1.4.A.3 trѭӟc khi ӭng dөng trong các
Công trình.
b. Trong tҩt cҧ các hӋ thӕng, ngoҥi trӯ hӋ thӕng yêu cҫu phҧi rõ ràng, mӛi lӟp
phӫ phҧi có màu sҳc khác nhau ÿӇ có thӇ phân biӋt các lӟp phӫ riêng biӋt.
8. Giҩy chӭng nhұn và báo cáo thí nghiӋm.

a. Các giҩy chӭng nhұn theo quy ÿӏnh trong các tiêu chuҭn và trong tài liӋu này
vӅ các vұt liӋu quy ÿӏnh
b. Phҧi xin các giҩy chӭng nhұn cho tҩt cҧ sѫn và vұt liӋu phӫ tӯ nhà sҧn xuҩt

Bҧo mұt TRS - PHҪN 05200 - 6/17 Phiên bҧn “5”


TuyӃn Ĉѭӡng sҳt Ĉô thӏ Thí ÿiӇm Thành phӕ Hà Nӝi Gói thҫu HPLML/CP-02
Ĉoҥn Nhәn – Ga Hà Nӝi Phҫn II - Chѭѫng II-2
Các yêu cҫu kӻ thuұt

c. Các báo cáo thí nghiӋm vұt liӋu, nhұn ÿѭӧc trong vòng năm ngày sau khi hoàn
thành, nhѭng không muӝn hѫn ngày trѭӟc khi ӭng dөng mҿ vұt liӋu mà báo
cáo tham chiӃu tӟi.
d. Các báo cáo vӅ thí nghiӋm theo quy ÿӏnh vӅ chuҭn bӏ bӅ mһt, ӭng dөng và hӋ
thӕng hoàn thiӋn.
9. Chӭng nhұn tuәi thӑ ÿӃn khi bҧo trì lҫn ÿҫu

a. Các giҩy chӭng nhұn, trѭӟc khi triӇn khai ӭng dөng, tӯ nhà sҧn xuҩt và nhà
chuyên dùng rҵng các vұt liӋu ÿѭӧc cung cҩp và áp dөng theo quy ÿӏnh và theo
kiӃn nghӏ cӫa nhà sҧn xuҩt sӁ ÿҥt ÿѭӧc tuәi thӑ ÿӃn khi bҧo trì lҫn ÿҫu theo yêu
cҫu trong Phҫn này cӫa quy ÿӏnh chӍ dүn kӻ thuұt.
10. Nhà chuyên dùng sѫn
a. Chӭng minh rҵng nhà ӭng dөng có ít nhҩt 3 năm kinh nghiӋm vӅ sӱ dөng sѫn
hoһc lӟp phӫ và các trѭӡng hӧp tѭѫng tӵ theo yêu cҫu trong các Công trình.

1.5 ĈҦM BҦO CHҨT LѬӦNG

A. Nhӳng hҥng mөc sau phҧi ÿҧm bҧo.


1. Duy trì mӝt bҧn sao cӫa tӯng tài liӋu tiêu chuҭn tham chiӃu tҥi hiӋn trѭӡng.
2. Nhãn các công ten nѫ phҧi có nhӳng thông tin tӕi thiӇu sau:
a. Tên nhà sҧn xuҩt.
b. Tên và sӕ sҧn phҫm.
c. Màu sҳc.
d. Sӕ mҿ.
e. Ngày hӃt hҥn.

1.6 VҰN CHUYӆN, LѬU TRӲ VÀ XӰ LÝ SҦN PHҬM

A. Vұn chuyӇn sҧn phҭm ÿӃn Công trѭӡng trong các thùng chӭa kín nguyên gӕc ÿѭӧc
dán nhãn rõ ràng nhѭ quy ÿӏnh trong ĈiӅu 1.5 tҥi ÿây.
B. Trong quá trình vұn chuyӇn, dӥ tҧi trӵc tiӃp vào các kho chӭa ÿѭӧc che chҳn ÿҧm bҧo.
Các kho chӭa phҧi cách ÿiӋn, ÿѭӧc thông gió và ÿiӅu hoà nӃu cҫn thiӃt ÿӇ giӳ nhiӋt ÿӝ
trong kho chӭa giӳa 5oC và 40oC. Các thùng chӭa phҧi ÿѭӧc lѭu giӳ sҥch sӁ trên mһt
ÿҩt trên các bӋ hay giá phù hӧp, ÿѭӧc bҧo vӋ tránh ánh sáng mһt trӡi trӵc tiӃp và phѫi
lӝ trѭӟc các nhân tӕ khác. Các thùng chӭa và sҧn phҭm phҧi ÿѭӧc giӳ khô tҥi tҩt cҧ

Bҧo mұt TRS - PHҪN 05200 - 7/17 Phiên bҧn “5”


TuyӃn Ĉѭӡng sҳt Ĉô thӏ Thí ÿiӇm Thành phӕ Hà Nӝi Gói thҫu HPLML/CP-02
Ĉoҥn Nhәn – Ga Hà Nӝi Phҫn II - Chѭѫng II-2
Các yêu cҫu kӻ thuұt

mӑi thӡi ÿiӇm. Các ÿiӅu kiӋn lѭu chӭa phҧi tuân thӫ nghiêm ngһt các phiӃu dӳ liӋu cӫa
nhà sҧn xuҩt và bҩt cӭ kiӃn nghӏ bә sung nào cӫa nhà sҧn xuҩt sҧn phҭm phҧi ÿѭӧc
thӵc hiӋn.
C. Xӱ lý sҧn phҭm theo cách thӭc sӁ tránh ÿә vӥ thùng chӭa chӭa và hѭ hҥi ÿӃn sҧn
phҭm.
D. Sҧn phҭm không ÿѭӧc sӱ dөng trong thӡi gian mà nhà sҧn xuҩt kiӃn nghӏ hay trong
vòng 18 tháng tӯ ngày sҧn xuҩt, phҧi ÿѭӧc loҥi bӓ khӓi Công trѭӡng và không ÿѭӧc sӱ
dөng cho các Công trình.
E. Sѫn và lӟp bҧo vӋ ÿѭӧc xӱ lý hoá hӑc hay ÿӝ ҭm phҧi không ÿѭӧc xӱ dөng sau khi hӃt
hҥn thӡi gian bҧo quҧn quy ÿӏnh bӣi nhà sҧn xuҩt. Chúng phҧi ÿѭӧc loҥi bӓ khӓi Công
trѭӡng vào ngày hӃt hҥn bҧo quҧn. Tҩt cҧ các sѫn và lӟp bҧo vӋ khác trong các thùng
chӭa mӣ phҧi ÿѭӧc chuyӇn lҥi lѭu trӳ và giӳ trong các thùng chӭa kín, dán nhãn rõ
ràng.

1.7 CÁC ĈIӄU KIӊN MÔI TRѬӠNG

A. Môi trѭӡng:
1. Sѫn và lӟp bҧo vӋ phҧi ÿѭӧc dùng dѭӟi các ÿiӅu kiӋn sau:

a. Cho các bӅ mһt không ÿѭӧc bҧo vӋ trong ÿiӅu kiӋn mѭa, sѭѫng mù.

b. Cho các bӅ mһt mà trên ÿó ÿӝ ҭm xuҩt hiӋn hay trong môi trѭӡng khí quyӇn
ҭm.
c. Khi nhiӋt ÿӝ xung quanh hay ÿӝ ҭm tѭѫng ÿӕi nҵm ngoài các kiӃn nghӏ cӫa
nhà sҧn xuҩt.
d. Khi bӅ mһt sӁ phӫ lӟp sѫn hay lӟp bҧo vӋ có nhiӋt ÿӝ thҩp hѫn 5oC phía trên
ÿiӇm ngѭng tө

e. Khi ÿӝ ҭm tѭѫng ÿӕi tҥi vӏ trí phӫ vѭӧt quá 85% hay giá trӏ thҩp hѫn ÿó ÿѭӧc
nhà sҧn xuҩt kiӃn nghӏ
f. Khi lѭѫng khí ҭm dӯng nhѭ ÿѭӧc ngѭng tӵ trên bӅ mһt nhӡ sӵ tích tө hay mѭa
trong hay sau khi phӫ có thӇ có ҧnh hѭӣng xҩu ÿӃn lӟp sѫn hay lӟp bҧo vӋ
g. Khi bөi trong không khí có thӇ gây tác dөng ngѭӧc lên lӟp sѫn hay lӟp bҧo vӋ

h. Khi nhiӋt ÿӝ xung quanh thҩp hay dӵ kiӃn xuӕng dѭӟi 10 oC cho viӋc sѫn phӫ
bên ngoài hay 15 oC cho sѫn phӫ bên trong, trӯ khi nhiӋt ÿӝ tӕi thiӇu thҩp hѫn
ÿѭӧc nhà sҧn xuҩt kiӃn nghӏ

Bҧo mұt TRS - PHҪN 05200 - 8/17 Phiên bҧn “5”


TuyӃn Ĉѭӡng sҳt Ĉô thӏ Thí ÿiӇm Thành phӕ Hà Nӝi Gói thҫu HPLML/CP-02
Ĉoҥn Nhәn – Ga Hà Nӝi Phҫn II - Chѭѫng II-2
Các yêu cҫu kӻ thuұt

i. Khi, ÿӕi vӟi viӋc phun bên ngoài không bҧo vӋ thì tӕc ÿӝ gió vѭӧt quá 24 kph
j. Khi nhiӋt ÿӝ cӫa bӅ mһt mà sӁ ÿѭӧc phӫ sѫn hay lӟp bҧo vӋ vѭӧt quá 40 oC,
hay nhiӋt ÿӝ thҩp hѫn khác ÿѭӧc kiӃn nghӏ bӣi nhà sҧn xuҩt, ÿӇ tránh các tác
hҥi bҩt lӧi nhѭ phӗng rӝp, rӛ xӕp và phân tách.
k. Khi sѫn và lӟp bҧo vӋ chӡ phӫ ÿҥt nhiӋt ÿӝ ngoài phҥm vi nhiӋt ÿӝ mà nhà sҧn
xuҩt kiӃn nghӏ, trong trѭӡng hӧp ÿó phҧi ÿѭӧc loҥi bӓ khӓi Công trѭӡng và
không ÿѭӧc sӱ dөng cho các Công trình.

PART 2 CÁC SҦN PHҬM

2.1 VҰT LIӊU

A. ĈӃn giӟi hҥn tӕi ÿa có thӇ áp dөng, tұn dөng vұt liӋu cӫa mӝt nhà sҧn xuҩt cho toàn bӝ
Hӧp ÿӗng.
B. Tҩt cҧ sѫn và lӟp bҧo vӋ tҥo nên mӝt hӋ thӕng bҧo vӋ hay các hӋ thӕng chӗng cho bҩt
cӭ mӝt kӃt cҩu, toà nhà hay bӝ phұn thiӃt bӏ nào phҧi ÿҥt ÿѭӧc tӯ mӝt nhà sҧn xuҩt.

C. Tҩt cҧ sѫn phҧi có chҩt lѭӧng phù hӧp vӟi các yêu cҫu cӫa tiêu chuҭn quӕc tӃ ÿáng tin
cұy và nhѭ quy ÿӏnh tҥi ÿây.
D. Nhà thҫu phҧi lӵa chӑn sѫn và lӟp bҧo vӋ phù hӧp vӟi các ÿiӅu kiӋn cӫa xѭӣng sҧn
xuҩt và lҳp ráp, các ÿӏa ÿiӇm sҧn xuҩt và trên công trѭӡng. CNJng ÿҧm bҧo rҵng có thӇ
ÿҥt ÿѭӧc viӋc sѫn phӫ hӧp lý cho tҩt cҧ các phҫn liên quan cӫa các Công trình ÿӇ phù
hӧp vӟi các yêu cҫu quy ÿӏnh cho mӛi hӋ thӕng sѫn.

E. Sѫn và lӟp bҧo vӋ ÿӇ phӫ cho thép, chҩt nӅn sunfat phҧi phù hӧp vӟi các tiêu chuҭn tӕi
thiӇu sau:
1. Lӟp sѫn nӅn nhiӅu kӁm Epoxy.
2. Lӟp sѫn phӫ trung gian Epoxy.
3. Lӟp sѫn phӫ hoàn thiӋn acrylic polyurethane (semi-gloss sheen).
4. Lӟp sѫn nӅn nhiӅu kӁm phosphate epoxy
5. Lӟp sѫn trѭѫng phӗng acrylic chӕng cháy (sѫn trѭѫng phӗng)
6. Acrylic polyurethane
F. Không vұt liӋu thay thӃ nào ÿѭӧc chҩp thuұn trӯ khi ÿѭӧc chӭng minh bӣi các báo cáo
hay dӳ liӋu cӫa phòng thí nghiӋm xác nhұn ÿѭӧc xuҩt bӣi mӝt ÿѫn vӏ ÿӝc lұp ÿáng tin
cұn hay cho vұt liӋu tѭѫng ÿѭѫng hoһc tӕt hѫn so vӟi vұt liӋu ÿѭӧc liӋt kê.

Bҧo mұt TRS - PHҪN 05200 - 9/17 Phiên bҧn “5”


TuyӃn Ĉѭӡng sҳt Ĉô thӏ Thí ÿiӇm Thành phӕ Hà Nӝi Gói thҫu HPLML/CP-02
Ĉoҥn Nhәn – Ga Hà Nӝi Phҫn II - Chѭѫng II-2
Các yêu cҫu kӻ thuұt

2.2 QUY ĈӎNH VÀ CHӌ DҮN CHO Hӊ THӔNG SѪN

A. Các hӋ thӕng sѫn và lӟp bҧo vӋ ÿѭӧc sӱ dөng cho các Công trình phҧi có mӝt “vòng
ÿӡi ÿӃn lҫn bҧo dѭӥng ÿҫu tiên” tӕi thiӇu nhѭ quy ÿӏnh dѭӟi ÿây. Trong viӋc lӵa chӑn
vұt liӋu sѫn và lӟp bҧo vӋ và chuҭn bӏ bӅ mһt, Nhà thҫu phҧi ÿѭa ra giӟi hҥn vӅ các
ÿiӅu kiӋn phѫi lӝ và khí hұu cӫa nhiӅu các bӝ phұn khác nhau cӫa Công trình sӁ ÿѭӧc
xӱ lý. "Vòng ÿӡi ÿӃn lҫn bҧo dѭӥng ÿҫu tiên" là khoҧng thӡi gian có thӇ trôi qua trѭӟc
bҧo dѭӥng chính hay tәng thӇ cho hӋ thӕng sѫn và lӟp bҧo vӋ trӣ nên cҫn thiӃt.
B. Sѫn phӫ cho các bӝ phұn kӃt cҩu thép và có chӭa sҳt.
1. HӋ thӕng sѫn sӕ Sl cho tҩt cҧ các thép kӃt cҩu ngoҥi trӯ cӝt và khung mái chính
cӫa nhà ga (Vòng ÿӡi ÿӃn lҫn bҧo dѭӥng ÿҫu tiên 15 năm)
a. Loҥi lӟp bҧo vӋ: Lӟp sѫn nӅn nhiӅu kӁm Epoxy, 85% kӁm trong lӟp bҧo vӋ
màng khô; Lӟp sѫn phӫ trung gian Epoxy; Lӟp sѫn phӫ hoàn thiӋn acrylic
polyurethane.

b. Ĉӝ dày màng khô:


(i) Lӟp nӅn: 60-80 microns.
(ii) Lӟp trung gian: l00-l50 microns.
(iii) Lӟp hoàn thiӋn: 75-l25 microns.
c. Chuҭn bӏ bӅ mһt: Làm sҥch bҵng phun cát kim loҥi Near-White SSPC-SP-10.

d. Lӟp sѫn nӅn nhiӅu kӁm Epoxy phҧi ÿáp ӭng hoһc vѭӧt trên các yêu cҫu sau.

(i) Ĉӝ bám dính - Lӟp bҧo vӋ thӱ nghiӋm ÿѭӧc phӫ cho các tҩm thép làm
sҥch bҵng phun cát và bҧo dѭӥng 7 ngày tҥi 25 oC và 50% R.H. Lӟp
bҧo vӋ thӱ nghiӋm vӟi ThiӃt bӏ thӱ nghiӋm ÿӝ bám dính Elcometer, các
kӃt quҧ thӱ nghiӋm; không thҩp hѫn 5,516 kPa kéo, trung bình 3 lҫn
thӱ.
(ii) Sӵ phun mù muӕi (phun mù) - BiӋn pháp thí nghiӋm ASTM B117; các
kӃt quҧ thӱ nghiӋm: không trѭѫng phӗng, gãy nӭt, mӅm hay phân lӟp
màng. Không nhiӅu hѫn 0.8 mm trѭӧt rӍ tҥi vҥch dҩu và không nhiӅu
hѫn 5% rӍ tҥi các mép sau 1,000 giӡ phѫi lӝ.
e. HӋ lӟp sѫn trung gian Epoxy (Primer W/Epoxy) phҧi ÿáp ӭng hoһc vѭӧt trên
các yêu cҫu sau trӯ khi có phê duyӋt khác bӣi Kӻ sѭ.

(i) Sӵ phun mù muӕi (phun mù) - BiӋn pháp thí nghiӋm ASTM B117; các
kӃt quҧ thӱ nghiӋm: không trѭѫng phӗng, gãy nӭt, mӅm hay phân lӟp

Bҧo mұt TRS - PHҪN 05200 - 10/17 Phiên bҧn “5”


TuyӃn Ĉѭӡng sҳt Ĉô thӏ Thí ÿiӇm Thành phӕ Hà Nӝi Gói thҫu HPLML/CP-02
Ĉoҥn Nhәn – Ga Hà Nӝi Phҫn II - Chѭѫng II-2
Các yêu cҫu kӻ thuұt

màng. Không nhiӅu hѫn 1.6 mm trѭӧt rӍ tҥi vҥch dҩu và không nhiӅu
hѫn 2% rӍ tҥi các mép sau 3,000 giӡ phѫi lӝ.

f. Sѫn nӅn tҥi xѭӣng cho thép kӃt cҩu:


(i) TiӃn hành sѫn nӅn tҥi xѭӣng nhѭ quy ÿӏnh trong 2.2.B.1.
(ii) Sѫn nӅn phun phҧi ÿѭӧc bҧo vӋ khӓi ÿӝ ҭm và sӵ ngѭng tө khí quyӇn
cho ÿӃn khi hoàn thiӋn xong lӟp sѫn tiӃp theo. Sѫn nӅn phun tiӃn hành
tҥi xѭӣng phҧi ÿѭӧc sѫn phӫ thêm trong 8 tuҫn hay thӡi gian ngҳn hѫn
do nhà sҧn xuҩt sѫn kiӃn nghӏ. Các bӅ mһt chӏu ҧnh hѭӣng bӣi sӵ
ngѭng tө hay rӍ sét bҩt lӧi phҧi ÿѭӧc hoàn trҧ trѭӟc khi sѫn thêm.
(iii) Khi tә chӭc trình tӵ công viӋc thì phҧi xét ÿӃn duy trì sӵ nguyên vҽn
cӫa lӟp sѫn nӅn phun tҥi xѭӣng cho ÿӃn thӡi gian nó ÿѭӧc sѫn thêm.

(iv) HӋ thӕng khi hoàn thành tҥi Công trѭӡng phҧi tuân thӫ các yêu cҫu quy
ÿӏnh cho HӋ thӕng sѫn 2.2.B.1.

2. HӋ thӕng sѫn sӕ S2: HӋ thӕng sѫn cho khung mái chính cӫa nhà ga vӟi lӟp bҧo vӋ
chӏu lӱa.

a. Loҥi sѫn: Lӟp sѫn nӅn nhiӅu kӁm phosphate epoxy; sѫn trѭѫng phӗng acrylic
chӕng cháy, lӟp sѫn hoàn thiӋn acrylic polyurethane.
b. Ĉӝ dày màng khô:
(i) Lӟp sѫn nӅn nhiӅu kӁm phosphate epoxy: tӕi thiӇu DFT 75 microns

(ii) Sѫn trѭѫng phӗng acrylic chӕng cháy: tӕi thiӇu DFT 306 microns

(iii) Acrylic polyurethane: tӕi thiӇu DFT 75 microns.


c. Chuҭn bӏ bӅ mһt: nhѭ quy ÿӏnh trong mөc 2.2.B.1.c.

d. Lӟp sѫn nӅn nhiӅu kӁm phosphate epoxy: có hai thành phҫn sѫn epoxy vӟi
hàm lѭӧng chҩt cӭng khoҧng 63% và hàm lѭӧng kӁm phosphate. Phѭѫng
pháp sѫn có thӇ là phun, lăn sѫn hay sӱ dөng chәi sѫn. Loҥi sѫn này ÿѭӧc sӱ
dөng nhѭ lӟp sѫn nӅn vì mөc ÿích chӕng rӍ sét cho kӃt cҩu thép ÿӕi vӟi nhiӅu
môi trѭӡng khác nhau nhѭ ngoài khѫi, v.v…Màu sѫn có thӇ là xám nhҽ, xám
nâu… phө thuӝc các lӵa chӑn cӫa khách hàng. Ĉӝ dày màng khô ÿiӇn hình là
50-75 μm.

e. Sѫn trѭѫng phӗng acrylic chӕng cháy (tҥi khoҧng 180oC) : Sѫn này dӵa trên
sѫn chӕng cháy trѭѫng phӗng acrylic vӟi VS khoҧng 75%. Sѫn ÿѭӧc sӱ dөng

Bҧo mұt TRS - PHҪN 05200 - 11/17 Phiên bҧn “5”


TuyӃn Ĉѭӡng sҳt Ĉô thӏ Thí ÿiӇm Thành phӕ Hà Nӝi Gói thҫu HPLML/CP-02
Ĉoҥn Nhәn – Ga Hà Nӝi Phҫn II - Chѭѫng II-2
Các yêu cҫu kӻ thuұt

nhѭ lӟp trung gian trên bӅ mһt thép ÿѭӧc làm sҥch nhѭ quy ÿӏnh trong tiêu
chuҭn và sѫn nӅn vӟi sѫn chӕng rӍ phù hӧp. Khҧ năng cӫa sѫn này sӁ bҧo vӋ
thép trong hình I, H, chӳ nhұt rӛng, cӝt tròm và dҫm ÿӃn 1.5h trong trѭӡng
hӧp hoҧ hoҥn vӟi lӟp sѫn hoàn thiӋn phù hӧp khác. Nó ÿѭӧc sӱ dөng trong
môi trѭӡng phân loҥi C3 ISO 12944. Phѭѫng pháp sѫn có thӇ là phun, lăn sѫn
hay sӱ dөng chәi sѫn. Ĉӝ dày màng khô ÿiӇn hình là 350-750 μm.

f. Lӟp sѫn hoàn thiӋn tҥo màu ÿӝ bóng cao Acrylic Polyurethane (PU): có hàm
lѭӧng chҩt rҳn khoҧng 57% và phҥm vi rӝng cho màu sҳc. Ĉӝ dày màng khô
ÿiӇn hình là 50-75 μm, ÿѭӧc sӱ dөng nhѭ lӟp phӫ (lӟp cuӕi cùng), phù hӧp
vӟi các ÿiӅu kiӋn thӡi tiӃt khác nhua, ÿһc tính cѭӡng ÿӝ cӫa sѫn này không
thay ÿәi khi bӏ phѫi lӝ dѭӟi tia cӵc tím. Sѫn ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ làm bóng toà nhà
và vì mөc ÿích thҭm mӻ.

PART 3 THӴC HIӊN

3.1 TӘNG QUAN

A. Chuҭn bӏ các bӅ mһt và phӫ sѫn và lӟp bҧo vӋ theo các yêu cҫu quy ÿӏnh và các kiӃn
nghӏ cӫa nhà sҧn xuҩt phù hӧp vӟi các yêu cҫu chuҭn bӏ bӅ mһt nghiêm ngһt nhҩt cho
mӛi lӟp bҧo vӋ mà hӋ thӕng sӱ dөng.

B. Các bӅ mһt cӫa các Công trình không ÿѭӧc xӱ lý bҵng sѫn hay lӟp bҧo vӋ phҧi ÿѭӧc
che phӫ hoһc bҧo vӋ.

3.2 CÔNG TÁC THӰ

A. Trѭӟc khi bҳt ÿҫu công tác sѫn hoһc mҥ, phҧi thӵc hiӋn các công tác thӱ ӭng dөng tҥi
tӯng ÿӏa ÿiӇm ӭng dөng, có thiӃt bӏ và nhân công thӵc tӃ sӁ ÿѭӧc sӱ dөng trong Công
trình. Công tác thӱ phҧi tұp trung khҧ năng lұp và áp dөng bҩt kǤ hӋ thӕng cө thӇ nào
theo các yêu cҫu cӫa Mөc này và các tӡ sӕ liӋu cӫa nhà sҧn xuҩt liên quan. Ĉӕi vӟi các
hӋ thӕng sӁ áp dөng cho công trình thép thì phҧi thӵc hiӋn các phép thӱ này trên các
tҩm thép phù hӧp khoҧng giӳa 2 và 10 m2 tiӃt diӋn.

3.3 KIӆM TRA

A. KiӇm tra các ÿiӅu kiӋn hiӋn tҥi trѭӟc khi bҳt ÿҫu công viӋc nhѭ ÿã qui ÿӏnh rõ trong Phҫn
1 cӫa qui ÿӏnh kӻ thuұt này.

Bҧo mұt TRS - PHҪN 05200 - 12/17 Phiên bҧn “5”


TuyӃn Ĉѭӡng sҳt Ĉô thӏ Thí ÿiӇm Thành phӕ Hà Nӝi Gói thҫu HPLML/CP-02
Ĉoҥn Nhәn – Ga Hà Nӝi Phҫn II - Chѭѫng II-2
Các yêu cҫu kӻ thuұt

B. KiӇm tra tҩt cҧ các bӅ mһt sӁ phҧi mҥ và ÿiӅu chӍnh các ÿiӅu kiӋn mà sӁ gây ra ҧnh hѭӣng
trái chiӅu ÿӃn sӵ hiӋn diӋn hoһc thao tác cӫa các hӋ thӕng mҥ và cái không thӇ ÿѭa vào
ÿiӅu kiӋn có thӇ chҩp nhұn bӣi công tác chuҭn bӏ nhѭ ÿã qui ÿӏnh trong ĈiӅu 3.4. Không
tiӃn hành chuҭn bӏ bӅ mһt cho ÿӃn khi bӅ mһt khiӃm khuyӃt ÿѭӧc sӱa chӳa.

C. KiӇm tra tҩt cҧ các bӅ mһt ÿӇ khҷng ÿӏnh rҵng ҩt kǤ các ÿӗ gá và các phө kiӋn phҧi
ÿѭӧc bҧo vӋ thích hӧp hoһc dӥ bӓ và ÿѭa vào trong kho và khi cҫn thiӃt bҩt kǤ thiӃt bӏ
nào ӣ sát cҥnh khu vӵc sӁ xӱ lý ÿã ÿѭӧc bҧo vӋ hoһc ÿã ngҳt kӃt nӕi và ÿã di chuyӇn an
toàn.

3.4 CHUҬN Bӎ

A. Tәng quan:

1. Loҥi bӓ bөi, các ÿӗ nhӑn dҿo, vҭy vӳa và vұt liӋu khô khác bҵng cách cҥo hoһc
quét. Loҥi bӓ bөi và vұt liӋu rӡi bҵng chәi, máy quét, máy hút bөi hoһc máy thәi có
khí nén cao.

2. Loҥi bӓ dҫu, sáp nӃn, mӥ và nhӳng vұt tѭѫng tӵ trѭӟc hӃt bҵng cào bӓ các chҩt cһn
nһng theo sau bҵng cách lau ҭm sӱ dөng chәi sӧi tәng hӧp ÿһc, nѭӟc và chҩt rӱa
và cuӕi cùng cӑ rӱa bҵng nѭӟc sҥch. NӃu cҫn thiӃt các bӅ mһt kim loҥi phҧi ÿѭӧc
làm sҥch bҵng dung môi SSPC-SP-1. Bҩt kǤ chҩt rӱa hóa hӑc hoһc dung môi nào
ÿѭӧc sӱ dөng phҧi ÿѭӧc chҩp nhұn bӣi nhà sҧn xuҩt sѫn hoһc mҥ.
3. KiӇm tra trѭӟc khi ӭng dөng sѫn hoһc lӟp mҥ mà các bӅ mһt sӁ mҥ khô, sҥch và
không có bөi, chҩt bҭn, dҫu, sáp nӃn, mӥ hoһc các tҥp chҩt khác và rҵng viӋc
chuҭn bӏ bӅ mһt là theo tiêu chuҭn qui ÿӏnh rõ.

B. Thép hình và Kim loҥi ÿen - Cҧ sѫn trong xѭӣng và sѫn ngoài công trѭӡng:
1. Trѭӟc khi chuҭn bӏ tҩt cҧ các bӅ mһt phҧi ÿѭӧc kiӇm tra ÿӇ ÿҧm bҧo rҵng tҩt cҧ các
ÿѭӡng lӵc cҧn ÿã ÿѭӧc loҥi bӓ tӯ các gӡ cҳt bҵng lӱa, các góc nhӑn ÿã ÿѭӧc bào
nhҹn, và loҥi bӓ tҩt cҧ vҧy hàn có thӇ nhìn thҩy và hoa lӱa hàn. Bҩt kǤ các sӵ sai
khác nào phҧi ÿѭӧc chӍnh lѭu trѭӟc khi phun sҥch bҵng cát.
2. Làm sҥch bҵng cách phun cát khô tӟi SSPC-SP-10 Làm sҥch bҵng phun kim loҥi
gҫn Trҳng hoһc tiêu chuҭn cao hѫn nӃu ÿѭӧc khuyӃn cáo bӣi nhà sҧn xuҩt sҧn
phҭm. Phun cát làm sҥch phҧi ÿӇ tҩt cҧ bӅ mһt có cách bӕ trí neo chһt và ÿӗng nhҩt.
3. Phҧi loҥi bӓ các ÿá mài ÿã dùng rӗi và bөi phun bҵng máy hút bөi và mһt cҳt bӅ
mһt phҧi gҫn nhѭ không còn các hҥt mài bӏ ghim lҥi khi nhìn qua kính phóng ÿҥi
chiӃu sáng 10 lҫn.

Bҧo mұt TRS - PHҪN 05200 - 13/17 Phiên bҧn “5”


TuyӃn Ĉѭӡng sҳt Ĉô thӏ Thí ÿiӇm Thành phӕ Hà Nӝi Gói thҫu HPLML/CP-02
Ĉoҥn Nhәn – Ga Hà Nӝi Phҫn II - Chѭѫng II-2
Các yêu cҫu kӻ thuұt

4. Ngoҥi trӯ chӛ ÿang làm công tác chuҭn bӏ cөc bӝ tӟi mӕi nӕi trѭӟc khi hàn, các bӅ
mһt ÿã ÿѭӧc làm sҥch bҵng thәi bөi phҧi ÿѭӧc sѫn phӫ bҵng lӟp sѫn lót ÿã qui ÿӏnh
trong vòng bӕn giӡ sau khi thәi sҥch, hoһc các khu vӵc bӏ ҧnh hѭӣng phҧi ÿѭӧc
thәi sҥch lҥi.
5. Chuҭn bӏ bҵng ÿá mài bӣi SSPC-SP-2 và 3 chӍ ÿѭӧc thӵc hiӋn khi là phѭѫng án
làm sҥch bҵng phun sҥch tӟi các khu vӵc sӱa chӳa nhӓ hoһc khu vӵc bӏ hѭ hҥi nhӓ
vӅ lӟp sѫn hoһc lӟp mҥ. Búa ÿóng khí nén và các dөng cө chҥy ÿiӋn tѭѫng tӵ có
thӇ làm hѭ hӓng bӅ mһt sӁ không ÿѭӧc sӱ dөng. Các tiӃt diӋn cӫa kӃt cҩu thép
ÿѭӧc làm bӣi ÿá mài phҧi ÿѭӧc sѫn lót ÿӕi vӟi thép ÿѭӧc làm sҥch bҵng ÿá mài.

6. Trong vòng 14 ngày mӕi nӕi trӣ nên hoàn thiӋn giӳa các bӝ phұn ÿã sѫn trѭӟc ÿó,
các bӅ mһt phѫi lӝ cӫa vұt liӋu gӕc và vұt liӋu mӕi nӕi pahӍ ÿѭӧc chuҭn bӏ nhѭ sau:

a. Tҥi các mӕi nӕi hàn ÿѭӡng hàn, tiӃt diӋn không mҥ và 50 mm thêm chӗng lên
tiӃt diӋn ÿã mҥ sát ngay ÿó phҧi ÿѭӧc làm sҥch bҵng phun cáttheo nhѭ tiêu
chuҭn ÿѭӧc yêu cҫu ÿã qui ÿӏnh cho các khu vӵc lân cұn. TiӃt diӋn ÿѭӧc làm
sҥch bҵng thәi cát sau ÿó phҧi ÿѭӧc mҥ theo tiêu chuҭn ÿã qui ÿӏnh cho các tiӃt
diӋn lân cұn.

3.5 ӬNG DӨNG

A. Tәng quan

1. Các vұt liӋu pha trӝn và vұt liӋu mӓng phù hӧp vӟi hѭӟng dүn ÿã in ra cӫa nhà sҧn
xuҩt. Bҩt kǤ bә sung thêm dung môi hay chҩt pha loãng sӁ phҧi ÿѭӧc thӵc hiӋn
trong các cӱa hàng sѫn.

2. Áp dөng các nguyên liӋu tҥi mӝt ÿӝ dày màng xác ÿӏnh bҵng các phѭѫng pháp nhѭ
khuyӃn cáo cӫa nhà sҧn xuҩt.
3. Cho phép mӛi lӟp sѫn khô hoһc bҧo dѭӥng trѭӟc khi sѫn phӫ theo khuyӃn cáo cӫa
nhà sҧn xuҩt sѫn.
4. Cҳt các cҥnh sҳc nét nѫi công trình nӕi ghép các vұt liӋu hoһc màu sҳc khác.

5. Mӛi lӟp phӫ phҧi mӏn nhҹn, ÿӗng nhҩt vӅ màu sҳc, và không có vӃt chәi, nӃp nhăn,
vӋt chҧy, vӃt sѫn rӝp, sѫn lӓi khô, các tiӃt diӋn bӏ thiӃu và các thiӃu sót khác.
6. ChӍnh sӱa thép hình, kim loҥi hӛn hӧp, cӱa ra vào và khung kim loҥi rӛng.
7. Lӟp phӫ hoàn thiӋn cho các khu vӵc nhҥy cҧm có thӇ nhìn thҩy ÿã xác ÿӏnh trong
Chu trình Sѫn phҧi tӯ cùng mӝt lô nguyên liӋu ÿӇ ÿҧm bҧo thӕng nhҩt màu sҳc tӕt.

Bҧo mұt TRS - PHҪN 05200 - 14/17 Phiên bҧn “5”


TuyӃn Ĉѭӡng sҳt Ĉô thӏ Thí ÿiӇm Thành phӕ Hà Nӝi Gói thҫu HPLML/CP-02
Ĉoҥn Nhәn – Ga Hà Nӝi Phҫn II - Chѭѫng II-2
Các yêu cҫu kӻ thuұt

8. Sѫn ÿã ÿѭӧc ӭng dөng phҧi ÿѭӧc bҧo vӋ khӓi nhiӉm bҭn ÿӝ ҭm và gió thәi cho ÿӃn
khi khô.

9. Áp dөng các lӟp phӫ hoàn thiӋn càng xa càng tӕt sau các công viӋc khác, mà các
hoҥt ÿӝng ÿó sӁ là bҩt lӧi cho sӵ bӅ ngoài hoàn thiӋn, hoàn thiӋn công viӋc trong
các khu vӵc ÿѭӧc sѫn.
10. Bҧo vӋ công viӋc cӫa tҩt cҧ các ngành nghӅ khác chӕng lҥi các hѭ hӓng do viӋc sӱ
dөng lӟp bao phӫ phù hӧp trong quá trình sѫn và hoàn thiӋn. Sӱa chӳa thiӋt hҥi.
B. Thép hình và Kim loҥi ÿen
1. Sѫn ÿѭӧc áp dөng theo ÿúng các yêu cҫu quy ÿӏnh và khuyӃn nghӏ cӫa nhà sҧn
xuҩt ÿã công bӕ.
2. Sѫn ÿѭӧc sѫn bҵng chәi, phun sѫn áp lӵc hoһc phun khí nén.
3. Tҩt cҧ các công tác sѫn tҥi xѭӣng phҧi ÿѭӧc thӵc hiӋn trong mӝt phân xѭӣng ÿҫy
ÿӫ khép kín.

4. Mӛi lӟp sѫn cӫa mӝt hӋ thӕng quy ÿӏnh phҧi có ÿӫ ÿӝ bám dính vào bӅ mһt cѫ bҧn
ÿѭӧc chӭng minh bҵng thí nghiӋm ÿӝ bám dính. Giá trӏ ÿӝ bám dính cho các mөc
ÿích kiӇm soát chҩt lѭӧng phҧi ÿѭӧc dӵa trên khuyӃn nghӏ cӫa nhà sҧn xuҩt và thӱ
nghiӋm ӭng dөng.
5. Trѭӟc khi sѫn, mӭc ÿӝ nhiӉm muӕi hòa tan trên bҩt kǤ bӅ mһt sӁ ÿѭӧc ÿo bҵng
cách sӱ dөng mӝt máy dò muӕi hòa tan. Cҩp nhiӉm muӕi hòa tan không ÿѭӧc vѭӧt
quá 4 microgram/cm2, hoһc thҩp hѫn giá trӏ ÿã khuyӃn cáo cӫa nhà sҧn xuҩt sѫn.

3.6 QUҦN LÝ CHҨT LѬӦNG

A. Ĉҥi diӋn cӫa Nhà sҧn xuҩt

1. Sҳp xӃp ÿӇ có ÿҥi diӋn có thҭm quyӅncӫa nhà sҧn xuҩt ngoài công trѭӡng ÿӇ cung
cҩp các dөng cө vӟi sӵ hѭӟng dүn và hӛ trӧ tҥi tҩt cҧ các giai ÿoҥn cӫa công tác
chuҭn bӏ bӅ mһt và quá trình sѫn. Các ÿҥi diӋn cӫa nhà sҧn xuҩt có trách nhiӋm
theo dõi quá trình chuҭn bӏ bӅ mһt và quá trình ӭng dөng và khӣi hành báo cáo các
sai lӋch so vӟi các yêu cҫu ÿã quy ÿӏnh và các dӳ liӋu ÿã công bӕ và các kiӃn nghӏ
cӫa nhà sҧn xuҩt thép tҩm.

3.7 KIӆM SOÁT CHҨT LѬӦNG NGOÀI CÔNG TRѬӠNG

A. Tәng quan

Bҧo mұt TRS - PHҪN 05200 - 15/17 Phiên bҧn “5”


TuyӃn Ĉѭӡng sҳt Ĉô thӏ Thí ÿiӇm Thành phӕ Hà Nӝi Gói thҫu HPLML/CP-02
Ĉoҥn Nhәn – Ga Hà Nӝi Phҫn II - Chѭѫng II-2
Các yêu cҫu kӻ thuұt

1. Phҧi có nghiӋm thu cӫa Kӻ sѭ Quҧn lý QA cӫa Nhà thҫu cӫa viӋc chuҭn bӏ bӅ mһt
và mӛi lӟp phӫ trѭӟc khi ӭng dөng các lӟp phӫ tiӃp theo ÿó.

B. Chuҭn bӏ bӅ mһt và Sѫn:


1. Mӛi mӝt giai ÿoҥn chuҭn bӏ bӅ mһt và công tác sѫn phҧi ÿѭӧc Kӻ sѭ Quҧn lý QA
cӫa Nhà thҫu kiӇm tra. Bҩt kӇ khiӃm khuyӃt nào phҧi ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh và khu vӵc
ÿѭӧc kiӇm tra lҥi ÿӇ khҷng ÿӏnh tính tuân thӫ vӟi các yêu cҫu qui ÿӏnh trѭӟc khi
tiӃn hành giai ÿoҥn tiӃp theo.
2. ViӋc kiӇm tra và thiӃt bӏ kiӇm tra phҧi ÿѭӧc cung cҩp tҥi mӛi nѫi ӭng dөng sѫn.
a. NhiӋt kӃ nhiӋt ÿӝ không khí tӯ 0 oC tӟi 40 oC
b. NhiӋt kӃ ÿo nhiӋt ÿӝ bӅ mһt: tӯ - 0 oC ÿӃn 80 oC tӟi ÿӝ chính xác là ± 1 oC.
c. Ҭm kӃ dây treo: - l oC ÿӃn 42 oC hoһc ҭm kӃ tӵ ghi liên tөc.
d. Các tiêu chuҭn chuҭn bӏ bӅ mһt trӵc quan SSPC-VIS-l.
e. Khә ÿѭӡng biên dҥng bӅ mһt: - Keane-Tator, Clemtex hoһc Testex.
f. BӅ dày màng ѭӟt: - phù hӧp vӟi bӅ dày cӫa màng sѫn ѭӟt mà sӁ ÿѭӧc ÿo, và
ÿã chia ÿӝ thành các bѭӟc25 micron.
g. BӅ dày màng khô tӯ tính: - Mikrotest l02/FIM hoһc tѭѫng ÿѭѫng.
h. Dò tìm muӕi hòa tan
C. ĈiӅu chӍnh và sӱa chӳa tҩt cҧ công viӋc mà không ÿҥt các tiêu chuҭn yêu cҫu .
D. Yêu cҫu rà soát phê duyӋt cӫa Kӻ sѭ Quҧn lý QA cӫa Nhà thҫu cӫa phòng hoàn thiӋn
ÿҫu tiên, hҥng mөc hoһc khu vӵc.
E. Sӱ dөng phòng ÿѭӧc chҩp nhұn ÿҫu tiên, hҥng mөc hoһc khu vӵc nhѭ tiêu chuҭn cӫa
Nhà thҫu cho công viӋc còn lҥi.
F. Mӛi phòng, hҥng mөc hoһc khu vӵc ÿã sӱ dөng nhѭ tiêu chuҭn cӫa dӵ án phҧi không
ÿѭӧc nhӓ hѫn 9 m2 trong tiӃt diӋn bӅ mһt.

3.8 LÀM SҤCH VÀ BҦO Vӊ

A. Loҥi bӓ các vҧy sѫn tӯ kính, các ÿӗ gá ÿѭӡng ӕng nѭӟc và các bӅ mһt gҫn kӅ.
B. Sӱa chӳa bҩt kǤ hѭ hҥi cho các lӟp sѫn phӫ hoһc các bӅ mһt gây ra bӣi các hoҥt ÿӝng
làm sҥch.

C. Loҥi bӓ mҧnh vөn tӯ công trѭӡng và ÿӇ khu vӵc nhà kho sҥch sӁ.

Bҧo mұt TRS - PHҪN 05200 - 16/17 Phiên bҧn “5”


TuyӃn Ĉѭӡng sҳt Ĉô thӏ Thí ÿiӇm Thành phӕ Hà Nӝi Gói thҫu HPLML/CP-02
Ĉoҥn Nhәn – Ga Hà Nӝi Phҫn II - Chѭѫng II-2
Các yêu cҫu kӻ thuұt

D. Trѭӟc khi hoàn thiӋn thӵc chҩt Công trình, phҧi dӑn bӓ tҩt cҧ ÿà giáo, giàn giáo và
công-ten-nѫ ra khӓi công trѭӡng. Loҥi bӓ tҩt cҧ các vӋt sѫn, dҫu hoһc màu tӯ kính, sàn
và các bӅ mһt khác, và dӑn dҽp công trѭӡng.
E. Vӭt bӓ giҿ làm sҥch bҭn và chҩt thҧi sau mӝt ngày kӃt thúc công viӋc hoһc lѭu chӭa giҿ
bҭn và chҩt thҧi trong các thùng chӭa bҵng kim loҥi có nҳp ÿұy chһt phù hӧp. Cung cҩp
kích thѭӟc thích hӧp và loҥi bình chӳa cháy ӣ mӑi thӡi ÿiӇm ÿӇ sӱ dөng trong trѭӡng
hӧp hӓa hoҥn. Dán biӇn "Không hút thuӕc" và biӇn cҧnh báo khác khi cҫn thiӃt và theo
chӍ dүn.
F. Bҧo vӋ công viӋc cӫa tҩt cҧ các ngành nghӅ khác tránh bӏ hѭ hҥi bҵng cách bao phӫ phù
hӧp trong quá trình sѫn và hoàn thiӋn. Tuy nhiên nӃu có bҩt kǤ thiӋt hҥi gây ra, thì phҧi
sӱa chӳa các hӋ thӕng sѫn hoһc lӟp phӫ.

G. Bҧo vӋ cho con ngѭӡi, bӅ mһt liӅn kӅ, các ÿӕi tѭӧng, máy móc và thӵc vұt khӓi tác ÿӝng
cӫa viӋc phun thәi làm sҥch
H. Bҧo vӋ ngѭӡi dân và bӅ mһt liӅn kӅ, các ÿӕi tѭӧng và thӵc vұt khӓi bӏ phun sѫn hoһc
lӟp sѫn phӫ.

PART 4 ĈO ĈҤC VÀ THANH TOÁN


A. Nhѭ ÿѭӧc qui ÿӏnh trong Mөc 05100.

Bҧo mұt TRS - PHҪN 05200 - 17/17 Phiên bҧn “5”