You are on page 1of 4

„yuri daugdeT, aspinZis adgilis deda CurCulobs...

” ლადო ასათიანი

ასპინძის
2018 წელი, აპრილი ასპინძის სიახლენი 1

სიახლენი
aspinZis municipaliteti * aprili. 2018 * N(2)39

აღდგომა
- დღესასწაული დღესასწაულთა
ჭეშმარიტად აღდგომა არის სხივები. მათში ჩადებულია აუხს- ზეცის ნაწილი, ღმერთის ბაგეთა როგორც მეგობარი უცვლის სიკვ- თავისუფალი პიროვნება. უფალმა
გვირგვინი დღესასწაულთა. მართ- ნელი მიმზიდველი ძალა – თითქოს იდუმალი სუნთქვაა. ადამიანი, რო- დილმისჯილს ტანსაცმელს და მის დროებით დაუშვა ბოროტება, მაგ-
ლმადიდებლური ეკლესია საუკუ- თვით ქრისტე ეხება ჩვენს გულებ- გორც სულიერი და ფიზიკური არ- ნაცვლად ადის ეშაფოტზე. უცოდ- რამ ის სიკეთის სამსახურში ჩააყე-
ნეების განმავლობაში აღნიშნავს სო. მკვდრეთით აღმდგარი ქრის- სება, ორ სამყაროს მიეკუთვნება. ველმა მიიღო კაცობრიობის ყველა ნა. მხოლოდ საშინელ სამსჯავრო-
უდიდეს დღესასწაულებს, როგო- ტეს ქადაგებისთვის მოციქულები ის უნდა გამხდარიყო შემაკავშირე- ცოდვის შედეგი და სატანჯველი. ზე მოხდება ნათლისა და ბნელის,
რიც არის ხარება, შობა, მირქმა, სიხარულით ხვდებოდნენ წამებას, ბელი რგოლი ღმერთსა და კოსმოსს ქრისტეს ღმრთაებრივმა ღირსებამ სიკეთისა და ბოროტების სრული
ნათლისღება, ფერისცვალება, უფ- სიკვდილს. შორის, რათა მასში და მისი მეშვე- მისი მსხვერპლი უსაზღვროდ და გამოყოფა, დიფერენციაცია.
ლის დიდებით შესვლა იერუსალიმ- სოკრატე, რომელმაც ზოგიერ- ობით მომხდარიყო მატერიის გან- უკიდეგანოდ უნივერსალურად აქ- ქრისტემ დათრგუნა ხორციელი
ში, ანუ ბზობა, ბაიაობა. ყოველივე თი თეოსოფოსი-ეზოთერისტი სულიერება. ცია. სიკვდილი. ეს კიდევ უფრო გაუგე-
ეს დღესასწაულები და სხვა მრავა- ქრისტეს უდარებს, მომაკვდინე- ცოდვამ დაარღვია სამყაროს ქრისტეს ჯვარცმითა და აღდ- ბარია ზოგიერთი ადამიანისათვის.
ლი, არის გზა აღდგომისაკენ. ანუ ბელი შხამით სავსე სასმისს რომ ჰარმონია და ადამიანი ღმერთს გომით დაითრგუნა სულიერი სიკვ- სიკვდილის შავბნელი სურათები
ყოველივე ის მოვლენა, რომელიც ცლიდა, თავისი მსაჯულების სი- მოსწყვიტა. გაჩნდა ხრწნა და სიკვ- დილი. ქრისტემ ადამიანი თავისი ხომ ყოველი მხრიდან გვარტყია
აღწერილი არის საღვთო წერილში, ძულვილით იყო სავსე. მას ის აზრი დილი. ისინი სამყაროს თანდაყო- თავით შეცვალა და მეტაფიზიკუ- გარს. კვდებიან ჩვენი ახლობლები,
დაგვირგვინდა ქრისტეს ბრწყინვა- ანუგეშებდა, რომ ისინიც სიკვდილ- ლილი თვისებები, ანდა სიცოცხლის რი წყვდიადიდან ღმრთაებრივი სიკვდილი დედას შვილს აცლის ხე-
ლე აღდგომით, „ესე არს დღე, რო- მისჯილები იყვნენ, ოღონდ არა ბნელი ორეულები კი არ არიან, არა- ლოგოსის ნათელში გამოიყვანა. ლიდან, კლდეებსაც კი ღრღნის იგი
მელი ქმნა უფალმა, ვიხარებდეთ ათენის არეოპაგის, არამედ თვით მედ უზურპატორებივით, ტირანე- მან გვიჩვენა გადარჩენის გზა. მთე- თავის ფოლადის კბილებით. ყოვე-
და ვიშვებდეთ ამას შინა” (ფსალმუ- ბუნების მიერ, რომ სიკვდილი გარ- ბივით შემოიჭრნენ სიცოცხლეში ლი თავისი ცხოვრებით მოგვცა ლი ქალაქის თუ სოფლის მახლობ-
ნი). რომ არა აღდგომა, ყოველივე ლად იზრდება მეორე ქალაქი – სა-
ზემოთ ხსენებული დღესასწაული საფლაო, მკვდრების უტყვი ქალა-
დაკარგავდა თავის მნიშვნელობას, ქი. მაშ როგორღა სძლია უფალმა
თავის არსს. სიკვდილი? – მან აღგვითქვა მარა-
წმ. იოანე ოქროპირი გვამც- დიული სიცოცხლე, მაგრამ ეს ამქ-
ნობს და გვასწავლის, რომ ამ დღეს ვეყნიური არსებობის გაგრძელებას
უნდა იხარებდეს ყოველი ადამი- კი არ ნიშნავს, არამედ – სახეცვ-
ანი: მდიდარი და ღარიბი, მონა და ლილებას, ადამიანისა და სამყაროს
ბატონი, ვინც იმარხულა და ვინც განსულიერებას. ამქვეყნიური უკვ-
ვერ იმარხულა, ვინც იყო ღვაწლში დავება ბიბლიის მიერ აღთქმული
და ვინც ვერ იღვაწა, დიდი და პატა- უკვდავების კარიკატურა იქნება
რა, „რათა პირველთა და უკანასკ- და მხოლოდ, დაახლოებით სვიფ-
ნელთა ზოგად სასყიდელი მიიღონ, ტის ნახატის მსგავსი: უკვდავების
და რათა მდიდარნი და გლახაკნი ნიშნით აღბეჭდილი ხელებაცახცა-
ურთიერთს იხარებდნენ, და მოღვა- ხებული და კისერმოფანფანებული,
წენი და სულმოკლენი დღესა ამას მიხრწნილი მოხუცები, საშინელი
პატივსცემდნენ. რომელმან იმარხა შურით აღვსილან იმათ მიმართ,
და რომელმან ვერ იმარხა, ყოველ- ვინც უკვე საფლავში წევს და ამაოდ
ნივე ერთბაშად განსცხრებოდნენ. უხმობენ სიკვდილს.
რამეთუ დღეს ტაბლა სავსე არს, უკვდავება ამქვეყნიური არ-
იშვებდით ყოველნი” (წმ. იოანე ოქ- სებობის გაგრძელება რომ იყოს,
როპირი). მაშინ ყველანი ერთ ტაფაში მოვიხ-
დაუსრულებლად შეიძლება რაკებით – უბიწოებიც და გარყვნი-
ვისაუბროთ ამ დღესასწაულის დაუვალია. ქრისტეს მოციქულები და დამკვიდრდნენ. სიკვდილი არის სიყვარულის მაგალითი. ქრისტემ ლებიც, ქრისტიანებიც და დემონის
სიდიადეზე. ადამიანის გონება კი წამების დროს ისე ლოცულობ- ავადმყოფობა, სენი, რომელიც კი- დააარსა ეკლესია თავისი საიდუმ- თაყვანისმცემლებიც. ნერონი, კა-
მაინც ვერ ჩაწვდება ამ ბრწყინვა- დნენ თავიანთი ჯალათებისთვის, ბოს სიმსივნესავით მოედება მთელ ლოებითა და ღვთისმსახურებით, ლიგულა, და თემურ ლენგი განაგრ-
ლე მოვლენის სიღრმეებს. აი რას როგორც დედა – თავისი შვილების- სამყაროს. კაცობრიობის ისტორია რომელთა მეშვეობით ქრისტეს ძობენ თავიანთ საქმეებს, ადამიანე-
წერს არქიმანდრიტი მამა რაფაელი თვის. მათ იცოდნენ, რომ სიკვდილი სისხლის მეწამული საღებავითა აღდგომა წარსულიდან აწმყოდ იქ- ბი დაიტანჯებოდნენ ავადმყოფო-
აღდგომის დღესასწაულის შესა- არ არსებობს და მათ ქრისტესთან და ცოდვის შავი მელნით დაწერილ ცევა. ადამიანს მიეცა საშუალება, ბისაგან და ვნებებისაგან. ამგვარი
ხებ: „ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით, შეხვედრა ელოდათ. ტრაგედიად იქცა. ღმრთისაგან ეკლესიის საიდუმლოებაში მონაწი- უკვდავება კაცობრიობისათვის
სიკვდილითა სიკვდილისა დამთრ- ქრისტე მაცხოვრის ჯვარც- სულიერად მოწყვეტილი ადამი- ლეობით ქრისტეს აღდგომის სიხა- არანაკლები წყევლა იქნებოდა,
გუნველი და საფლავების შინათა მა და აღდგომა კაცობრიობისა და ანი დასაღუპად არის განწირული, რული განიცადოს, საბოლოოდ კი ვიდრე თვითონ სიკვდილი.
ცხოვრების მიმნიჭებელი”. ეს ძვე- მთელი კოსმოსის ისტორიის უმ- ისევე, როგორც ღეროს მოწყვე- სული გადაირჩინოს. ქრისტემ დათრგუნა სიკვდილი,
ლი საგალობელი ეკლესიას თვით თავრესი მოვლენაა. ქრისტეს აღდ- ტილი ყვავილი იქცევა მტვრად და ქრისტემ დათრგუნა მშვინვი- რადგან ბნელისა და უფსკრულიდან
მოციქულებმა უბოძეს. სახარებას- გომა არის ჩვენი უკვდავების დამ- ფერფლად. კაცობრიობამ ღმერთი ერი სიკვდილი, ცოდვის მეუფება, იგი სხვა, უფრო მაღალ არსებობაში
თან ერთად მას სანუკვარ სიწმინ- ტკიცება და მკვდრების მომავალი დაკარგა. ადამიანები ეძებენ ხსნას ზოგიერთები იტყვიან: სამყარო ხომ გადასასვლელ ხიდად იქცა. იოანე
დესავით ინახავდა ყველა ქრისტი- აღდგინების პირველსახე, ახალი – ხან ფილოსოფიას მიმართავენ, გაიძვერობამ და სიცრუემ, უსამარ- ოქროპირი წერს: „ვერცხლის თასი,
ანული საძმო. ქრიატიანთა დევნის სიცოცხლის დასაბამი და კაცობრი- ხან წარმართულ მისტერიებს, თაყ- თლობამ და სისასტიკემ წალეკა, მაშ რომ დაზიანდება, ოსტატი ცეცხლში
ჟამს იგი ძლევის ჰიმნივით ჟღერდა ობის ორ ტირანზე – ჯოჯოხეთსა ვანს სცემენ ქვის ქანდაკებებს, როგორღა მოსპო ქრისტემ მშვინ- აგდებს, ადნობს, შემდეგ კი მისგან
რომის კატაკომბებსა თუ იუდეას და სიკვდილზე გამარჯვება. მაგრამ ხსნა არსად იყო. კაცობ- ვიერი სიკვდილი? რატომ ცეცხ- ახალ თასს ამზადებს, ამგვარადვე
გამოქვაბულებში. აღდგომის ღამეს ძველად ქრისტეს ჯვარცმის რიობის სიკვდილის ტყვეობისგან ლით არ ამოწვავს ბოროტებას და ადამიანი გაივლის სიკვდილის ცეც-
ქრისტეს აღდგომის სიხარული სუ- დღესაც, პასექს უწოდებდნენ. ეს გამოხსნა შეეძლო მხოლოდ იმგ- ცოდვას, კაცობრიობის ამ ავთვი- ხლში, რომელიც მის სხეულსა და
ლიერი ნათლის ტალღებად იღვრე- იყო ჯვარცმის პასექსი. მას მოჰყვე- ვარ მსხვერპლს, რომელიც თავისი სებიან სიმსივნეს? – ამის მთქმელს სულში ცოდვით დაცემათა ნაკვა-
ბა ყოველი მართლმადიდებლური ბოდა აღდგომის პასექსი. აღდგომა აქსიოლოგიური მნიშვნელობით ავიწყდება, რომ მაშინ თვითონ ჩვენ ლევს ამოწვავს, შემდეგ კი ღმერთი
ტაძრიდან და წყვდიადში ჩაფლულ ქრისტიანულ დღესასწაულთა გუ- (ღირსების ხარისხით) მთელ სამყა- უნდა გავქრეთ და დავიფერფლოთ, არადგენს მას ახალ სიცოცხლეში
ღამეს სიხარულით სავსე ბედნიერ ლისგულია. მის ირგვლივ განლაგე- როს გადაამეტებდა. ეს მსხვერპლი რადგან ბევრჯერ გვიღალატია თავისივე, ოღონდ უკვე განახლებუ-
დღედ აქცევს. ბულია ყველა დანარჩენი დღესას- თავისი ბუნებით იმის იგივეობრივი ქრისტესთვის, გადავცდენივართ ლი, სხვაგვარი თვისებების მქონე,
ქრისტე აღსდგა! – ამ სიტყვებ- წაული, ვით მზის დისკოს გარშემო უნდა ყოფილიყო, ვისთვისაც იწე- იმ საზღვარს, საიდანაც წყვდიადის, სულის მსგავსი სხეულით. იბადება
ში, ვით მისტიკურ ცენტრში, იკვე- სხივთა ოქროს შარავანდედი. რებოდა. სწორედ ასეთი შესაწირა- ცოდვისა და ბოროტების სამყარო კითხვა: სული ხომ უკვდავია, სა-
თება ძველი აღქმის ყველა რადი- ადამიანი არის ღვთაებრივი სი- ვი მიიტანა ქრისტემ უფლის სამს- იწყება. ღმრთის მოთმინება ჩვენი ყოველთაო აღდგომის დროს რაღა
უსი, მისი წინასწარმეტყველებანი, ლამაზის ნიმუში და სულიერ ეონში ხვერპლოზე: ის იყო ღმერთი და, საერთო გადარჩენაა. უფალმა ბო- საჭიროა ხორცის აღდგენა? – საქმე
სახეები და აღთქმანი. ფიზიკური სამყაროს წარმომად- მაშასადამე, იგი მოიცავდა მთელ როტების წინააღმდეგ ბრძოლისა ისაა, რომ ადამიანი, ღმრთის მაგავ-
ქრისტე აღსდგა! – ამ სიტყვების გენელი. მისი სხეული კოსმოსის სამყაროს, მეორე მხრივ, ის იყო და მისი დაძლევის საშუალებები სი არსება, არის არა მხოლოდ სული,
სიღრმიდან, ვით ნათლის უფსკრუ- ყველა ელემენტს შეიცავს, ხოლო სრულყოფილი ადამიანი – თავისი გვიბოძა. ამ ბრძოლაში ყალიბდება დასასრული მე–2 გვ.
ლიდან, მთელ სამყაროს ეფინება სული – სულიერი ნათლის სხივი, თავით შეცვალა ადამიანი, ისევე, ადამიანი, როგორც ზნეობრივად
2 ასპინძის სიახლენი 2018 წელი, აპრილი

ასპინძის მატიანეში აღდგომა - დღესასწაული დღესასწაულთა


მოხსენიების პირველი გვერდიდან
1130 წლისთავისათვის! არამედ სხეულთან შეერთებული სული, მონა-
სულიერი ჭვრეტით იხილავს ღმრთის ნათლის პიროვნულობასა და ინდივიდუალობას არ
სახეცვლილ სამყაროს, ვითარცა ღმრთის დაკარგავდა, იმავდროულად, ღმრთის მსგავ-
და. მკვდრეთით აღმდგარი ადამიანის სხეული
„და შეეწია ღმერთი მცირეთა მათ ადარნასეს კერ- მიერ შექმნილ საკვირველ სურათს. ძველი სი გახდება.
ქრისტე მაცხოვრის სხეულის მსგავსი იქნება.
ძთა და სძლიეს ნასრას, მეოტ ქნეს, შეიპყრეს და ფილოსოფოსები ტყუილად როდი უწოდებ- ათანასე დიდის სიტყვით, „მადლიერი
სხეული ადამიანის – კოსმოსის წარმომადგენ-
მოკლეს ნასრა, ჴევსა სამცხისასა, სოფელსა ას- დნენ სამყაროს კოსმოსს. კოსმოსი ნიშნავს ღმერთი” იქნება. მაქსიმე აღმსარებელი ამ-
ლის ღირსებაა და მის ინდივიდუალობას გა-
პინძას, ქრონიკონსა რ ~ ჱ”. არა მარტო წესრიგს, არამედ შემკობასა და ბობს: „ცეცხლში ჩაგდებული მახვილი ცეც-
მოხატავს. ძველი ფილოსოფოსები ადამიანს
მორთვასაც. ადამიანი იხილავს კოსმოსს, რო- ხლის თვისებებს იძენს – არამარტო ჭრის,
მიკროსკოპს უწოდებდნენ”.
სუმბატ დავითის ძე გორც თავის საკუთრებას. იგი გადაიშლება არამედ წვავს კიდეც”. მარადისობაში მუდამ
ზოგიერთს უკვირს: თუკი სამყაროს სახეც-
მის წინაშე, როგორც კი აიხდება ფარდა – სიკ- ახალია ყველაფერი, იცვლება ადამიანი –
ვლილება ადამიანის სახეცვლილებასა და აღდ-
ვდილის, დროისა და ხრწნის მეუფება. სივრ- ქრისტე მაცხოვარს ემსგავსება, სულიწმინ-
გომაზეა დამოკიდებული, მაშ რაღად შექმნა
ცე აღარ იქნება დამაბრკოლებელი ადამიანის დის მოქმედებით იცვლება სამყარო. პეტრე
მამა ამირან ამირანაშვილი უფალმა რამდენიმე მილიარდი სამყარო, რომ-
სხეულისთვის, ისევე, როგორც ახლა არ წარ- მოციქული წერს ქრიატიანთა მიმართ: „მთი-
ლებსაც ვერასოდეს იხილავს ადამიანი. ჩვენ
მოადგენს დაბრკოლებას მისი აზრისთვის. ები აღმობრწყინდეს გულთა შინა თქვენთა”.
კი სამეფო ადგილი კი არ მიგვაჩნია სამყაროს
ადამიანი იხილავს კოსმოსს, როგორც განძს, როგორც ამობრწყინდება ცისკრის ვარსკვ-
ასპინძა ცენტრში, არამედ მის ერთ კუთხეში დაგვასახ-
ლა? ჯერ ერთი, დედამიწა სამყაროს სულიერი
რომელიც მამამ დაუმალა შვილს და მხოლოდ ლავი ადამიანის გულში, ეს საიდუმლოა და
სრულწლოვანების ასაკში მისცა. მხოლოდ მარადისობაში შევიტყობთ.
ცენტრია, რამეთუ ქრისტე გარდამოვიდა აქ
საყოველთაო აღდგომის დროს ერთმა- აღდგომის დღეებში ჩვენ ერთმანეთს მივ-
ეწირებოდნენ შენს მიწა-წყალს, და ხორცი შეისხა. მაგრამ ეს ასე რომ არ იყოს,
ნეთს შეხვდებიან ახლობლები, ვინც ამქვეყ- მართავთ –
ძველო ასპინძავ, გოლგოთის მსხვერპლის მნიშვნელობა მაინც
ნად სიყვარულით იყვნენ დაკავშირებული, „ქრისტე აღსდგა”!
არ დაკნინდებოდა, რადგან სწორედ დედამიწა-
შენი წარსული ჩვენი ერის დიდი იმედი განხორციელდება, რწმენა იქცევა ამ სიტყვებში ჩადებულია ჩვენი რწმენის
ზე ეცვა ჯვარს ქრისტე და დათრგუნა სიკვდი-
ღმრთის ჭვრეტად, სიყვარული კი დარჩება ნათელი, ჩვენი სასოების სიხარული, ჩვენი
განძია, ლი. აქ გადაწყდა მთელი კოსმოსის ბედი.
მარად. აღარ იქნება განშორება და სიკვდი- სიყვარულის სიმტკიცე. და ამ სიტყვების პა-
სულის საუნჯედ შენს მიწაზე ადამიანთა აღდგომა არის არა მიწიერი
ლი, დროც კი გაქრება. სუხად ეკლესია ღაღადებს: „ჭეშმარიტად აღ-
ცხოვრების გამეორება, არა რენიმაცია, არა-
დაღვრილმა სისხლმა ცათა სასუფეველი ღმრთაებრივი ნათ- სდგა ქრისტე“!
მედ სხვაგვარ არსებობაში გადასვლა. სხე-
შემოგვინახა შოთას სიბრძნე, ლის მეუფებაა. მარადიული სიცოცხლე არის დეკანოზი
ული შეიძენს ახალ თვისებებს – აღარ იქნება
მარადიული მიახლოება ღმერთთან. ადამიანი ზოსიმე (კაცაძე)
ძეგლი ვარძია. დროისა და სივრცის მონა. ადამიანი ერთიანი
თავისი ბუნებით ადამიანად დარჩება, თავის

დიდი თამარი აქ უძღოდა ივერთა სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე


ლაშქარს,
ქალაქი კლდეში მან სასახლედ სამცხე ჯავახეთის რეგიონში
გადააქცია, საქართველო თავისი ფორმაციო-საკონსულტა-
გეოგრაფიული მდებარე- ციო სამსახურის თანამშ-
თამარის სიბრძნით იმარჯვებდა
ობით და გარემო პირო- რომლებს შეხვდა.
დროშა ჯვარცმული, ბების გათვალისწინებით, შეხვედრას ასევე ესწ-
დედოფლის ეშხმა რუსთაველი ყოველთვის აგრარული რებოდნენ რეგიონებთან
ხელად აქცია. სახელმწიფო იყო. სოფლის კოორდინაციის დეპარ-
მეორნეობის სწორ განვი- ტამენტის ხელმძღვანელი
თარებაზეა დამოკიდებული შალვა კერესელიძე და ამა-
მიჯნურ პოეტმა თავის სისხლში
ქვეყნის მომავალი. დღეს ვე დეპარტამენტის თანამშ-
ნაწები კალმით, მსოფლიოს წინაშე განსა- რომელი გიორგი მღებრიშ-
შექმნა პოემა, უკვდავება სიყვარულისა, კუთრებით პრობლემურია ვილი.
ბრძენმა მიჯნურმა მოკრძალებით მოსახლეობის ეკოლოგი- აღნიშნულ შეხვედრაზე
მიართვა მეფეს ურად სუფთა და ხარისხი- რეგიონული სამმართვე-
ლექსი-სიმღერა, სიყვარული ანი სასოფლო-სამეურნეო ლოს უფროსმა ნანა ზუბაშ-
პროდუქტებით უზრუნველ- ვილმა წლების მიხედვით,
წრფელი გულისა.
ყოფა. დარგობრივ ჭრილში, წარდ-
საქართველოს სხვა გინება მოახდინა რეგიონში
შენს მაღალ მთებში გაიზარდა, რეგიონებთან შედარებით საინფორმაციო-საკონსულ-
ალბათ, ის ვეფხვი, სამცხე-ჯავახეთი ყოველთ- ტაციო სამსახურების მიერ
ტარიელმა რომ გახელებით მოსრა, ვის გამოირჩეოდა სოფლის გაწეული მუშაობის შესა-
მეურნეობის განვითარები- ხებ, ხოლო მუნიციპალი-
– დაახრჩო,
სათვის თავისი პოტენცი- ტეტებში არსებული პრობ-
ამ ვეფხვის ტყავში გახვეული გმირი ალით – ეს იქნება მეცხო- ლემების შესახებ ისაუბრეს
მიჯნური ველეობის, მარცვლეული საინფორმაციო-საკონსულ-
კულტურებისა თუ მეხიე- ტაციო სამსახურების უფ-
ობის განვითარებაში. სამ- როსებმა.
წუხაროდ უკანასკნელ ათწ- შეხვედრაზე სოფლის
ლეულებში როგორც ყველ- მეურნეობის დარგში არ-
გან, აქაც დაეცა სოფლის კვებავდა არა მარტო თავის მო- მხარისადმი ინტერესი სოფლის სებული გამოწვევებისა
მეურნეობის განვითარების სახლეობას, არამედ სასოფლო- მეურნეობის განვითარების და გადაჭრის გზების შესახებ
ტემპი და საჭირო გახდა ახალი სამეურნეო პროდუქცია სხვა თვალსაზრისით ირთიორად გა- ისაუბრა სოფლის მეურნეობის
გზებისა და მიმართულებების ქვეყნებშიც გადიოდა. მესხეთის იზარდა. მინისტრის მოადგილემ სოლო-
ძებნა. ამ საქმეში კი სახელმწი- პურის ბეღელი კი ძნელბედო- ამ დღეებში საქართველოს მონ პავლიაშვილმა.
ფოს მხრიდან განსაკუთრებულ ბის ჟამს აცოცხლებდა მოსახ- სოფლის მეურნეობის მინის- ტარიელ
ყურადღებას ითხოვს ეს სფერო. ლეობის უდიდეს ნაწილს. ამი- ტრის მოადგილე სოლომონ
იყო დრო, როდესაც რეგიონი ხიხალაშვილი
ტომაც არის, რომ ბოლო ხანს პავლიაშვილი რეგიონის საინ-
წყლისპირას, ქვაბში პოულობდა
სულიერ საზრდოს.

შენი წარსული ჭირ-ვარამზე


გადადიოდა,
დანიშვნები
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის გა-
აქ იწრთობოდა ხმალი – ქართულ დაწყვეტილებით სამართლებრივი ფორმა
რაინდობისა, შეიცვალა ა(ა)იპ ,,შოთა რუსთაველის სახე-
აქ იზრდებოდა იდეალი ლობის სახალხო მუზეუმმა’’ და ა(ა)იპ ,,კულ-
ტურისა და ხელოვნების ცენტრმა’’ და მათი
მიჯნურობაზე,
გაერთიანების შედეგად 2018 წლის 1 თებერ-
შენვე მოგვეცი მაგალითი
ვლიდან ჩამოყალიბდა ა(ა)იპ ,,ასპინძის სახე-
მეგობრობისა. ლოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულებათა
გაერთიანება - კულტურის ცენტრი" და მის
დღესაც უდგახარ საქართველოს დირექტორად დაინიშნა ჯაბა ასპანიძე.
ფოლადის ფარად, ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის გა-
დაწყვეტილებით დარეგისტრირდა და 2018
შენი მახვილით იგმირება
წლის 1 თებერვლიდან ფუნქციონირება
მტარვალის გული,
დაიწყო ა(ა)იპ ,,სასპორტო გაერთიანებამ’’,
უხვად გწვეოდეს ზეციური ბედნიერება, რომლის დირექტორად დაინიშნა ლევან მაზ-
უკვდავი იყოს ასპინძა და სიტყვა მიშვილი.
ჯაბა ასპანიძე ლევან მაზმიშვილი
ქართული!...
2018 წელი, აპრილი ასპინძის სიახლენი 3

შეხვედრები სოფლის მოსახლეობასთან ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის წარ-


მომადგენლები, პირადად, საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი
მამუკა მელიქიძე და მერი, – ბატონი როსტომ მაგრაქველიძე ამ
თანამდებობებზე არჩევის დღიდან მუდმივ კავშირში არიან მუნი-
ციპალიტეტის მოსახლეობასთან. ისინი სისტემატურად ხვდებიან
როგორც დაბის, ასევე სოფლების მოსახლეობას და ადგილზე მისვ-
ლით პირადად ეცნობიან იმ პრობლემურ საკითხებს, რომელთა გა-
დაწყვეტა მოსახლეობისთვის პრიორიტეტულია და ეძებენ გზებსა
და საშუალებებს მათი დაძლევისათვის. ამჯერადაც, კერძოდ, ამა
წლის 23 და 27 მარტს, მუნიციპალიტეტის მერი და საკრებულოს
თავმჯდომარე, თვითმმართველი ერთეულის წარმომადგენლებთან
ერთად, ესტუმრნენ სოფლებს – ძველს, ჭობარეთს, მირაშხანს, ნა-
ქალაქევს, ფიას, თმოგვს და შეხვდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის
წარმომადგენლებს. განიხილეს სოფლად არსებული პრობლემები,
იმსჯელეს მათი გადაჭრის გზებსა და სამომავლო პროექტებზე, რი-
თაც სოფლის მცხოვრებლებს საშუალება მიეცემათ მნიშვნელოვ-
ნად გაიუმჯობესონ ეკონომიკური მდგომარეობა, ასევე დიდი ყუ-
რადღება მიექცევა სოფლებში ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელებასაც.

დაუნის სინდრომის გვახსოვდეს _ სუფთა გარემო ჩვენი


საერთაშორისო დღე ჯანმრთელობის გარანტიაა!
აღნიშნეს დღეს მსოფლიო უდიდესი გამოწვევების წინაშე დგას, განსა-
კუთრებით ეკოლოგიური პრობლემების გამო და არც არის გა-
21 მარტი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეა. ამ დღეს, დაუნის
საკვირი. ადამიანთა ერთი ნაწილის არაჯანსაღი, დაუდევარი და-
სინდრომის მქონე ადამიანები და, ისინი, ვინც ვცხოვრობთ და ვმუშაობთ
მოკიდებულება გარემო პროცესებზე, ერთობლიობაში, ხშირად,
მათთან ერთად, ვერთიანდებით აქციაში, რომლის მთავარი მიზანია, ჩვენი
გამოუვალ და დიდი პრობლემების წინაშე გვაყენებს.
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, დაუნის სინდრომის მქონე პირთა
ევროპული ცივილიზაცია მეტ-ნაკლებად უმკლავდება ამ
მხარდაჭერა და მათი უფლებების დაცვა.
პროცესებს, თუმცა ბევრ სახელმწიფოში, დიდი მცდელობების
როგორც ცნობილია,
მიუხედავად, ხელისუფლებები მაინც გამოწვევების წინაშე დგა-
დაავადება პირველად აღწე-
ნან. ხშირად მიღებული კანონებიც კი უძლურია ამ გამოწვევებ-
რა ჯონ დაუნმა 1866 წელს,
თან. მგლის თავზე სახარების კითხვასავით გამოგვდის მაშინაც,
ხოლო 1959 წელს ფრანგმა
როცა საინფორმაციო საშუალებებით – პრესით, ტელევიზიით,
გენეტიკოსმა ჯერემი ლე-
გადაიცემა ამ მომაკვდინებელ პროცესებზე, მკაცრდება საჯარი-
ჟერმა პირველად აღწერა,
მო სანქციებიც, მაგრამ, პრობლემა პრობლემად რჩება. ჯერ კი- ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების – ა(ა)იპ-ების თა-
როგორც ქრომოსომული
დევ ვერ გავითავისეთ, რომ გარემოსადმი დაუდევარი მიდგომა ნამშრომლებმა.
ანომალია. 1972 წელს ამე-
ისევ ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ჩვენს ჯიბეზე მოქმედებს – „სხვისი აღნიშნული აქციის ფარგლებში დაასუფთავეს ასპინძა - ვარ-
რიკაში დაფუძნდა დაუნის
ჭირი, ღობის ჩხირი” ჩვენვე გვექცევა ხოლმე პრობლემად. ძიის ცენტრალური მაგისტრალისა და მისი მიმდებარე ტერიტო-
სინდრომის ასოციაცია,
ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან წამოვა თუ ადგი- რიის – მდინარე მტკვრის ნაპირები.
ხოლო 2006 წლის 21 მარტს
ლობრივი თვითმმართველი ორგანოდან რაიმე ინიციატივა, ამ პროექტი საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ინიციატივით
პირველად აღინიშნა და-
მიმართებით პრობლემების დაძლევის თაობაზე, ხალხი, ყველა ხორციელდება, რომელიც მდინარეების და წყალსატევების ნაპი-
უნის სინდრომის მქონე პირთა საერთაშორისო დღე. დღე და თვე შემთხ-
ერთსულოვანია, თუმცა საქმე საქმეზე რომ მიდგება, ხელს მაინც რების დასუფთავებაზეა ორიენტირებული.
ვევით არ აურჩევიათ, 21-ე ქრომოსომას აღნიშნავს თარიღი, ხოლო მარტი,
როგორც წელიწადის მესამე თვე, ტრისომიულ მოვლენას.
დაუნის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა საქართველოშიც ყოველწლი-
ურად აღინიშნება და ასპინძის მუნიციპალიტეტიც აქტიურადაა ჩართული
ამ პროცესში.
წელს კი ჭრელი წინდების კამპანიაში თვითმართველი ერთეულის თანამ-
შრომლებიც ჩაერთვნენ. ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერმა როსტომ მაგ-
რაქველიძემ, საკრებულოს თავჯდომარემ მამუკა მელიქიძემ და თვითმმარ-
თველი ერთეულის წარმომადგენლებმა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები
დაბა ასპინძის N1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებაში
მოინახულეს და მათ ფულადი სასაჩუქრების პაკეტი გადასცეს,– თითო-
ეულს 200 ლარის ოდენობით. 
N1 და N2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა აღსაზრდელებმა
დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეს შესანიშნავი ღონისძიებაც მიუძღვნეს,
რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდნენ დაწესებულების აღსაზრდელები.

ზემდგომი ორგანოებისაკენ იშვერენ – მათ გასაკეთებელ საქმედ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ: ჩვენი ჯანმრთელობა ჩვენს ხელ-
მიიჩნევენ და თავად ჩრდილში რჩებიან. თუმცა, მიუხედავად ამი- თაა, გავუფრთხილდეთ დედაბუნებას, რადგან სუფთა, ჯანსაღ
სა, პრაქტიკული ნაბიჯები მაინც იდგმება იმისათვის, რომ, რამე- გარემოში ცხოვრება ჩვენი ხანგრძლივი სიცოცხლისა და ჯანმრ-
ნაირად, მაინც მოვუაროთ ჩვენს დედაბუნებას, გარემოს. თელობის გარანტიაა.
მიმდინარე წლის 22 მარტს წყლის დაცვის საერთაშორისო
დღე აღინიშნა. ასპინძის მუნიციპალიტეტიც დასუფთავების ეკა კალაიჯიშვილი,
ტრადიციულ აქციას შეუერთდა, სადაც მონაწილეობა მიიღო ასპინძის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის საორგანი-
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს, ასევე ზაციო განყოფილების უფროსი

ხახვის კულტურა რეგიონში


ჩვენს რეგიონში აგრარული რომელიც ცნობილი იყო ჯერ კიდევ ხახვის მოყვანა შეიძლება პრაქ- ღალი ტენიანობა. ნიადაგის დაბა- ლებობა, ნათესების სარეველებით
სექტორი წარმოდგენილია რო- ოთხი ათასი წლის წინ. მის სამშობ- ტიკულად ყველა ტიპის ნიადაგზე. ლი ტენიანობის დროს თესლი გვიან გადაფარვა), მცენარის ფოთლების
გორც საოჯახო მეურნეობებით, ლოდ წინა და შუა აზია ითვლება, იგი არის საკმაოდ ყინვაგამძლე და აღმოცენდება, თავად მცენარეც ზრდა ფერხდება და ნაადრევად იწ-
ასევე – მოსახლეობის დიდი ნაწილი საიდანაც ის შემდგომში თანდა- არ საჭიროებს ბევრ მორწყვას. სუსტია და მოსავალიც შედარებით ყება ბოლქვების ფორმირება. თუკი
სამეურნეო პროდუქციას საკუთა- თანობით გავრცელდა დანარჩენ ასპინძაში ხახვი ორი მეთოდით მცირეა. მნიშვნელოვანია, რომ ნი- მცენარეზე აღარ წარმოიქმნება
რი მოხმარებისთვის აწარმოებს, მსოფლიოში. თავიანი ხახვი ორწ- მოჰყავთ: თესლის უშუალოდ გრუნ- ადაგი იყოს ჰუმუსით მდიდარი. ფოთლები და დაიწყო ბოლქვების
ხოლო მოსახლეობის მცირე ნა- ლიანი ან სამწლიანი კულტურის ტში თესვით ან ხახვის ბოლქვების მჟავე ნიადაგები არ გამოდგება ხახ- ჩამოყალიბება, ამ პროცესის შეჩე-
წილისთვის სოფლის მეურნეობა სახით მოჰყავთ და გამოიყენება (კვიჭიჭების, ჭილის) თესვით. თეს- ვისთვის. ხახვი ასევე არ საჭიროებს რება უკვე შეუძლებელია. ამიტო-
შემოსავლის წყაროცაა. რეგიონში ნიადაგში ბევრი სასუქის შეტანას, მაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხახვის
ძირითადად მოჰყავთ კარტოფი- თუმცა სასუქების შეტანა მაინც მოყვანის პირობების მკაცრად დაც-
ლი, მარცვლეული და ბოსტნეული. საჭიროა. ასე, რომ  ნიადაგში, ჰექ- ვა, განსაკუთრებით განვითარების
ქვეყანაში კარტოფილის წარმოება ტარზე შეაქვთ 30-40 ტონა გადამწ- პირველი 70-80 დღის პერიოდში.
ძირითადად სამცხე – ჯავახეთშია ვარი ნაკელი და მინერალური სასუ- ჭილით მოყვანის შემთხვევა-
კონცენტრირებული, სადაც წარ- ქები. ზრდის პირველ პერიოდში ის ში, საშუალო მოსავლიანობა შეად-
მოდგენილია ქვეყნის კარტოფილის განსაკუთრებით მოითხოვს აზოტ- გენს  20-25 ტონას ჰექტარზე,
ნათესების 52%. აქ თითქმის ყველა სა და კალიუმს, ხოლო ბოლქვების ხოლო თესლით მოყვანისას – 40-45
ოჯახს გააჩნია საკუთარი ბოსტანი, ფორმირების პერიოდში – კალიუმ- ტონას ჰექტარზეა-ზე.   მაღალი აგ-
რომელსაც, ძირითადად, საკუთარი სა და ფოსფორს, რომლებიც აჩქა- როტექნიკის პირობებში, თესლით
მოხმარებისთვის ამუშავებს. ბოს- რებენ ბოლქვების მომწიფებას და მოყვანის შემთხვევაში, შესაძლე-
ტნეულის მხოლოდ მცირე ნაწილი აუმჯობესებენ შენახვის უნარიანო- ბელია 60-70 ტონა ხახვის მიღება
გააქვთ ბაზარზე გასაყიდად. კო- ბას. სასუქების ღრმად შეტანა არ ჰექტარზე, შემოსავალი კი განი-
მერციული მიზნით ბოსტნეული შეიძლება, ვინაიდან ხახვის ფესვთა საზღვრება ხახვის მოსავლითა და
მოჰყავთ იმ ფერმერებს, რომელთა სისტემა განლაგებულია ნიადაგის ფასით. ამრიგად, ხახვის მოყვანის
საკუთრებაშიც 1 ჰა-მდე მიწაა. ზედა ფენებში. ინტენსიური მეთოდი უფრო მომგე-
დღეისდღეობით ხახვის კულ- ხახვს ესაჭიროება სინათლის ბიანია ფერმერისთვის, ვიდრე სხვა
ტურის მოყვანა გაცილებით ნაკლე- როგორც ნედლი, ისე გადამუშავე- ლით ხახვის მოყვანა ინტენსიური მაღალი ინტენსივობა განსაკუთ- დანარჩენი კულტურები ჩვენს პი-
ბად არის გავრცელებული რეგიონ- ბული სახით. მეთოდია, ხოლო ჭილით თესვა – ექ- რებით დასაწყისში, თესვის დროს. რობებში.
ში, თუმცა, ყოველწლიურად, ხახვი თავისი შემადგენლობიდან გა- სტენსიური მეთოდი. თუმცა ასპინ- ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ნაკვე-
სულ უფრო დიდ ფართობებზე ითე- მომდინარე, ხახვს ბევრი სამკურნა- ძის მუნიციპალიტეტში ბოლქვის თი არ იყოს დასარევლიანებული.
სება. იმისათვის, რომ კარტოფილი ლო თვისება გააჩნია. იგი მდიდარია თესვით მოყვანა უფრო ტრადიცი- ხახვს უჭირს სარეველებთან ბრძო- ოლღა ბერიძე,
არ იქცეს მონო კულტურად, აუცი- რკინით, კალიუმით, კალციუმით, ულია. ლა და ამიტომ უნდა დაითესოს ნა- გარემოს დაცვისა და სოფლის
ლებელია გაიზარდოს სხვა კულ- მაგნიუმით, ფტორით და სხვა მი- ხახვის მოყვანისთვის ოპტიმა- თელ, დაუჩრდილავ და სარეველე- მეურნეობის სამინისტროს ასპინ-
ტურების მოვლა-მოყვანაც, მათ ნერალებითა და ვიტამინებით. იგი ლური ტემპერატურაა 15-250 C. ბისაგან სუფთა ნაკვეთზე. არახელ- ძის საინფორმაციო - საკონსულტა-
შორის – ხახვისაც. ასევე მიეკუთვნება ანტიოქსიდან- ხახვისთვის ხელსაყრელია ჰაერის საყრელი პირობებისას (გვალვა, ნი- ციო სამსახურის მეორე კატეგო-
ხახვი უძველესი კულტურაა, ტების ჯგუფს. დაბალი (60-70%) და ნიადაგის მა- ადაგში საკვები ნივთიერების ნაკ- რიის უფროსი სპეციალისტი
4 ასპინძის სიახლენი 2018 წელი, აპრილი

სპორტი
ღმერთმა სულ ასეთი წარმატებით
გამარჯვებებით გატაროთ! იასპარეზეს
სასკოლი სპორტული ოლიმპიადა საქართველოს
2018 წლის 17 მარტს,
ახალციხის №5 საჯარო ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერა-
სკოლაში, ფრენბურთში, ციის მიერ მე-4 წელია ტარდება. „ოლიმპიადა 2018”-
„სასკოლო სპორტული ში 1700-ზე მეტი სკოლის 100 000-მდე მოსწავლე
ოლიმპიადა – 2018”-ის იღებს მონაწილეობას.
რეგიონული თამაშები ახლახან ქ. ახალციხის №5 საჯარო სკოლაში გა-
გაიმართა. ერთმანეთს იმართა მაგიდის ჩოგბურთში, „სასკოლო სპორტული
სამცხე-ჯავახეთის რე- ოლიმპიადა 2018”-ის რეგიონული თამაშები.. ერთ-
გიონში შემავალი მუ- მანეთს რეგიონის მუნიციპალიტეტის გუნდები და-
ნიციპალიტეტების მუ- უპირისპირდნენ. ასპინძის მუნიციპალიტეტიდან მო-
ნიციპალურ თამაშებში
ნაწილეობას იღებდა „სასკოლო სპორტული ოლიმ-
გამარჯვებული გუნდები
პიადა 2018”-ის მუნიციპალურ თამაშებში გამარჯვე-
დაუპირისპირდნენ.
ასპინძის მუნიციპა- ბული ივერიის საჯარო სკოლის ვაჟთა და ხერთვისის
ლიტეტიდან შეჯიბრება- საჯარო სკოლის გოგონათა გუნდები.
ზე მონაწილეობას იღებ- სოფელ ხერთვისის საჯარო სკოლის მაგიდის
დნენ სოფელი ნაქალა- ჩოგბურთელ გოგონათა გუნდმა (მასწავლებელი
ქევის საჯარო სკოლის თემური ლონდარიძე), ტურნირში წარმატებით გან-
ვაჟთა ფრენბურთელთა ვლეს ორი ტური და დაამარცხეს ბორჯომისა და
გუნდი (სპორტის მასწავ- ნინოწმინდის გუნდები, თუმცა ფინალურ შეხვედრა-
ლებელი თემურ ბერიძე) ში დამარცხდნენ ადიგენის გუნდთან და მეორე ად-
და სოფელი ჭობარეთის გოგონათა გუნდმაც. რომელმაც ჯერ თა გუნდები ქ. თბილისში, ამა წლის გილს დასჯერდნენ.
საჯარო სკოლის გოგონების ფრენ- დაამარცხეს ახალციხის გუნდი, ხოლო მაის-ივნისში, სამცხე-ჯავახეთის რე- ასევე ფინალამდე მიაღწია და მეორე ადგილი
ბურთელთა გუნდი (სპორტის მასწავ- ფინალში სძლია ადიგენის გუნდი და გიონის სახელით მონაწილეობას მი-
დაიკავა სოფელ ივერიის საჯარო სკოლის მაგიდის
ლებელი მედგარ ჯვარიძე). პირველი საპატიო ადგილი გაინაღდა. იღებენ აღმოსავლეთის ზონის ზონა-
ორივე გუნდმა წარმატებით იას- ჩოგბურთელ ვაჟთა გუნდმაც (მასწავლებელი გიორ-
გამარჯვებული გუნდები ახალციხის ლურ თამაშებში.
პარეზა, კერძოდ, ვაჟთა გუნდმა და- მუნიციპალიტეტი მერიამ სიგელებით ვულოვავთ ამ დიდ გამარჯვებას გი აბაშიძე), რომლებმაც დაამარცხეს ნინოწმინდისა
ამარცხა ბორჯომისა და ადიგენის დააჯილდოვა. ორივე გუნდს და ვუსურვებთ განსა- და ახალციხის საჯარო სკოლების გუნდები, ხოლო
გუნდები, ხოლო ფინალში, დაძა- რეგიონულ თამაშებში გამარჯვე- კუთრებულ წარმატებებს რესპუბლი- ფინალში დამარცხდნენ ახალქალაქის საჯარო სკო-
ბულ ბრძოლაში სძლია ახალქალაქის ბული სოფელ ნაქალაქევის ვაჟთა და კის ზონალურ თამაშებში. ლის გუნდთან.
გუნდს და პირველი ადგილი დაისა- ჭობარეთის გოგონათა ფრენბურთელ-
კუთრა; ასევე წარმატებით იასპარეზა პაატა ქავთარაძე

წერილები
მარჯვენა დაგელოცოთ
ალბათ, თითოეულ ჩვენთაგანს კარ- ლებლობის ფარგლებში, ადამიანთა სი- ვეწყე მთელი სამედიცინო პერსონა- საშუალებით, მადლობას ვუხდი ჩემს
გად გვახსოვს ის მძიმე დრო, როდესაც ცოცხლის სადარაჯოზე დგას. მე ამას ლის მიმართ, რომლებმაც ყველა ღონე მკურნალ ექიმს მაია ლეკიშვილს, მედ-
ავადმყოფის საავადმყოფოში მკურნა- ისიც მათქმევინებს, რომ, აი, უკვე, შვიდი იხმარეს ჩემი გამოჯანმრთელებისა და დას – ეთერი ელიზბარაშვილს, საავად-
ლობა რა დიდ პრობლემას უქმნიდა არა წელია, ონკოლოგიური ავადმყოფი ვარ ფეხზე დაყენებისათვის. თუმცა განსა- მყოფოს მენეჯერს ქალბატონ მანანა
მარტო ავადმყოფ ადამიანს, მის მთელ და სისტემატურად ვიმყოფები მეთვალ- კუთრებული პატივისცემა მაინც მინდა ცინაძეს იმ დიდი ყურადღებისათვის,
ოჯახს, არამედ, საახლობლოსაც კი, – ყურეობის ქვეშ, სახელმწიფოს მხრიდან გამოვხატო იმ სამედიცინო პერსონა- რომელიც მე ვიგრძენი მათი მხრიდან.
უფულობისა და უწამლობის გამო ხში- დახმარება და ყურადღება კი არ მაკლია. ლის მიმართ, რომლებმაც ამ დღეებში, მარჯვენა დაგელოცოთ და ყოველ-
რად ბეწვზე ეკიდა ადამიანის სიცოცხ- ახლახან, ამ ავადმყოფობას ისიც ავადმყოფების მიმართ, დამანახეს ის თვის ასეთი შემართება გამოგეჩინოთ
ლე. დაემატა, რომ ფილტვების მწვავე ან- დიდი ადამიანური დამოკიდებულება, თქვენი თითოეული პაციენტის მიმართ
დროთა განმავლობაში ბევრი რამ თება დამემართა და საჭირო გახდა ჩემი რომელთა ძალისხმევით დავრდომილ ჩემო ძვირფასებო.
შეიცვალა და ახლა, ალბათ, შეიძლე- ჰოსპიტალიზაცია ასპინძის რაიონულ ადამიანს შესაძლებლობა ეძლევა გან- უღრმესი პატივისცემით და მადლი-
ბა ითქვას, დაზღვეულები იმით მაინც საავადმყოფოში. სადაც ხუთი დღე კურნებისა და იმის რწმენა, რომ ჩვენ ერებით,
ვართ, რომ გაჭირვების ჟამს, გადაუდე- დავყავი. ჯანმრთელობას სახელმწიფოს მხრი-
ბელ სამედიცინო დახმარებას არავინ სტაციონარზე ყოფნის დროს, კი- დან მზრუნველი ხელი არ აკლია. დარეჯან ივანიძე,
დაგვამადლის და სახელმწიფო, შესაძ- დევ უფრო დიდი პატივისცემით გან- კიდევ ერთხელ, თქვენი გაზეთის პენსიონერი
დ. ასპინძა

ფოლკლორი კულტურის პარკებში


ხე-მცენარეების გასხვლა დაიწყო
*** გადამერევა ქალები. *** დადგა გაზაფხული.
ემგენამ თქვა, ჩემი საქმე ნესტორას ძაღლი მოუკვდა, გამოიღვიძა ბუნებამ
ჭანტრაკულად წევიდაო, საზანოში გეიყვანეს, სახელად ერქვა კუსია, და ადამიანებს ბევრი
უცბად დარეკეს ზარები, დილას ნესტორა წამოდგა
საზრუნავი გაუჩნდათ.
კოტიას გოგო მერიგა,
ეს არამარტო კერძო
მიზალოსი მევიდაო. მაინძელს შეატყობინეს, ხელი შეავლო კუდშია,
საკუთრებაში არსებულ
მაყრად მოყვება მამები. სასიკვდილოდ არ მინდოდი ბაღ-ვენახებისა და ბაღ-
ელენტიამ რომ გეიგო შენ გენაცვალე სულშია, ჩეულობის მოვლა-პატ-
ჩხარში მალე ჩევიდაო, *** ასაბია დავპატიჟოთ, რონობაში გამოიხატება,
ბესიას ძაღლი მოუკლეს, ღვინო თუ არის ჭურშია.
არამედ სახელმწიფო სა-
საჩივარი შეიტანა,
კუთრებაში არსებული
არაფერი გევიდაო. ჭრელი იყო, წაბლისფერი,
ბაღებისა და სკვერების
დიანოზას ტყეში ნახა, *** მოვლაშიც.
მიხაკო გამეეკიდა, შემოიკრა თავში ხელი. გოგსაძემ თქვა, ვიპარსები, დაბის ცენტრში რამ-
სახლში მალე მევიდაო. მომწამლავი ვერ მიაგნო, აღარ მინდა ჩემი მღვდლობა, დენიმე ადგილზეა გაშე-
ნებული სკვერები, მათ
ეს რომ კოტიამ გეიგო, მიაყარა მისი ნეხვი. მკვდარსა და ცოცხალს ვიძულებ,
შორის უფრო მეტ მოვ-
სახლში მალე შევიდაო. მივატოვე ანაფორა,
ლასა და პატრონობას
*** ამ ყველაფერთან ერთად საჭიროებს ცენტრში
საძმარეებს დეერია ეს ბესია ბუცხრიკიძე მღვდელმა იცოდა თრობა-თამაში, არსებული კულტურისა
კარში გაცვივდნენ ქალები, გადავარდა ბოგირზეო, და სიმთვრალეში ნინიას, და დასვენების ორივე
პარკი.
ვისაც მოხვდა მისი შხეფი ბალინცაში მიიყვანეს, გადაუგორდა საბანში.
და, აი, ამ დღეებში
ყველას დაუფსო თვალები. დააწვინეს ლოგინზეო. ნუ იპარსები ხუცესო, კეთილმოწყობის სამსა-
აბანოში შეიყვანეს, საქმე რად ქენი უწესო, ხურმა უკვე დაიწყო ხე-
ნიკიფორემ დეიძახა ზურგზე წოუსვეს საპონი, ახლა რა დროს უარია, ების გასხვლა ზედმეტი და ხმელი ტოტებისაგან. აღნიშნული
მიზალ, გააღე კარები. ბესია იმას ფიქრობდა, შეხედე მაგის მუცელსო. სამუშაო პროცესების ჩატარება ახლა აუცილებელიც იყო,
თუმცა აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ აღნიშნულ პარკებში რამ-
სიძე კარგი მოგიყვანე ვინ არის ჩემი პატრონი. მთქმელი ბესია
დენიმე ადგილზე შეიმჩნევა დაავადებული და დაზიანებული
გოგბერაშვილი პარმენი, იპოლიტეს ეუბნება: ბუცხრიკიძე, ჩაიწერა ხეები და აუცილებელია მათი მოჭრა, რათა დაავადება სხვა
ჩუმად გარეკე ხარები, ნაზი ტივაძემ დედისაგან, ხეებსაც არ გადაედოთ. ასევე კარგი იქნება თუ ცარიელ ადგი-
უცბად მიზილო წამოხტა, სახლში ისე მიიყვანე 89 წლის თამარ ტივაძე- ლებზე დაირგვება ახალი ნერგები და განახლდება აღნიშნული
შეაყვრიალა თვალები, არ გადარიო ქალები. ბუცხრიკიძისაგან. პარკები.
2012 წელს სოფელ ოშორაში
ვერ გაგატან ზენობიას
საკ. ინფორმაცია redkolegia