You are on page 1of 2

Abstract :

Nhữ ng thập ki ̉ qua chúng ta đã thâý nhữ ng thay đổi to


lớ n trong viễn thông . Điều hà nh và dich
̣ vụ viễn thông
đến từ các nhà cung câp ́ , đang phản hồi bằng cách áp
dụng nhữ ng chiến lược giảm chi phi ́ hoạt động và cho
phép họ cung câp ́ các dich
̣ vụ mớ i nhanh chóng hơn
Mạng thế hệ tiếp theo ( NGN ) là một kiến trúc mạng
được thiết kế để cung câp ́ dich
̣ vụ mớ i , độc lập vớ i
quyền truy cập công nghệ . Thêm và o đó là ( NGN ) có thể
giảm chi phi ́ vốn ( CAPEX ) và chi phi ́ hoạt động ( OPEX ) ,
cho phép chuyển đổi của mạng kế thừ a đơn giản hơn ,
nhưng mạnh hơn trong khi vẫn giữ các tương thi ́ch để hỗ
̣ vụ truyền thống . Trên toàn thế giớ i việc
trợ nhữ ng dich
triển khai NGN vẫn cò n khá sớ m , mặc dù một số nhà
cung câp ́ dich
̣ vụ vẫn đang trong quá trình hoà n thiện kế
hoạch triển khai NGN trong mạng của họ . Điều này có
thể thực hiện cách thứ c theo từ ng giai đoạn băt́ đầu là
mạng lõ i sau đó là mạng truy cập và cuối cù ng là dich
̣ vụ
điều khoản .
Giai đoạn đầu tiên không thể tránh được của NGN thực
hiện di chuyên ̉ mạng truyền thống , băt́ đầu vớ i chuyển
đổi công cộng mạng điện thoại ( PSTN ) đến NGN . Trong
báo cáo nà y sẽ là trình bà y về giải pháp hiệu quả về chi
phi ́ kiến trúc giải pháp chứ ng minh có thể được sử dụng
cho thiết kế và lập kế hoạch của mạng NGN , các yêu ́ tố (
Nes ) để phục vụ cho giai đoạn di chuyển nà y .