You are on page 1of 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ελληνική

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2014 - 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η 25.5.2017

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2130369356 – 6978900445
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Συνεδρίαση 12η Έκτακτη
Της 25ης Μαΐου 2017
Ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 10:30 π.μ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ζήση Μαρία – Πρόεδρος Δ.Σ.


Πουλάκης Πέτρος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ντελάκη Ευαγγελία - Γραμματέας Δ.Σ.
Τούντας Αντώνιος – Αντιδήμαρχος
Δούρος Σωτήριος– Αντιδήμαρχος
Νομικός Αντώνιος – Αντιδήμαρχος
Μωραΐτη Ιωάννα – Αντιδήμαρχος
Στάμου Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
Μπέκας Γεώργιος
Κατραμάδος Σταύρος
Φράγκος Διονύσιος
Τούντας Ιωάννης
Γιαννάτος Σωτήριος
Λίγκου Πηνελόπη
Τυράκης Βάϊος
Φύτρος Αντώνιος
Μπασινάς Ιωάννης
Κρόκος Νικόλαος
Ίσαρης Γεώργιος
Λάμπρου Παναγιώτης
Γκέλιας Δονάτος
Λύτρα Αθηνά
Μάρκου Χρήστος
Σερέτης Χρήστος
Αργυρός Γεώργιος
Κουλοχέρης Γεώργιος
Μπάτρης Παναγιώτης
Ραφτοπούλου Άννα
Μαρλαντής Χρήστος
Τσάκαλη Ελένη
Τσαντήλας Χρήστος
Γερακόπουλος Γρηγόριος
Δάρδαλης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ


Ουδείς

ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Ουδείς

Προσελεύσεις- Αποχωρήσεις:
• Καμία.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: -0-
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: -1- (Α.Δ.Σ. 177/2017)
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΕΛ. Α.Δ.Σ.
1. Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για τη μη απομάκρυνση του καταστήματος
ΙΚΑ από τη Δημοτική Ενότητα Σπάτων
(αρ.απόφ.Δημ.Κοιν.Σπάτων-Λούτσας22/2017). 7 177

---- ---- --- --- ---- --- -- ---- ---- --- --- --
6 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ : Η παρούσα Έκτακτη Συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω της


γνωστοποίησης της μεταφοράς του πρώην ΙΚΑ ήτοι ΕΦΚΑ σε άλλο Δήμο.

-----------------------
7 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η ΕΚΤΑΚΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2017

ΘΕΜΑ 1ο - Α.Δ.Σ. 177/2017


Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για τη μη απομάκρυνση του καταστήματος
ΙΚΑ από τη Δημοτική Ενότητα Σπάτων
(αρ.απόφ.Δημ.Κοιν.Σπάτων-Λούτσας22/2017).

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημάρχου:

Σε συνέχεια του υπ΄αρίθμ.1379 από 8/5/2017 εγγράφου του Υπουργείου


Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σας γνωρίζω ότι στο Οργανόγραμμα της
Δομής ΕΦΚΑ Ανατολικής Αττικής, δεν εμφανίζεται η λειτουργία πλήρης Δομή,
του νέου φορέα ΕΦΚΑ στην πόλη των Σπάτων, σε αντικατάσταση της
υπάρχουσας δομής του ΙΚΑ Σπάτων. Περιγράφεται η ύπαρξη της Γ΄ Διεύθυνσης
της Ανατολικής Αττικής με έδρα την Ραφήνα και η ύπαρξη μόνο ενός
αποκεντρωμένου τμήματος κοινωνικής ασφάλισης στα Σπάτα.
Η πιθανότητα υποβάθμισης της λειτουργίας ή μη λειτουργίας του νέου φορέα
ΕΦΚΑ, που δημιουργήθηκε προς αντικατάσταση του συνόλου των
ασφαλιστικών φορέων στην πόλη μας, που ήδη εδώ και δεκαετίες φιλοξενεί το
ΙΚΑ Σπάτων, θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους συμπολίτες μας,
καθώς η συγκοινωνιακή σύνδεση με την πόλη της Ραφήνας είναι ανύπαρκτη. Το
Συμβούλιο μας ουδεμία ενημέρωση ούτε και όχληση είχε για το θέμα.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω όπως ληφθεί απόφαση για:

α. Καταδίκης ενεργειών υποβάθμισης της λειτουργίας ή κατάργησης δομών


δημοσίων υπηρεσιών, εντός των ορίων της πόλης μας χωρίς την ενημέρωση και
διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τον Δήμο.
β. Την ανάληψη ενεργειών από το συμβούλιο μας και το Δημοτικό Συμβούλιο για
τη δημιουργία αναβαθμισμένης Δομής ΕΦΚΑ στην Θέση του πρώην ΙΚΑ Σπάτων.
Κατόπιν των ανωτέρω καλώ το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Σπάτων - Λούτσας να αποφασίσει σχετικά. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΛΟΥΤΣΑΣ αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της κας
Φράγκου Ελένης και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σύμφωνα με την εισήγηση της κας Φράγκου, σχετικά με την πληροφόρηση της
μεταφοράς του πρώην ΙΚΑ ήτοι Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σε
άλλο Δήμο, το Τοπικό Συμβούλιο κάνει δεκτή την εισήγηση κα καταλήγει στο
παρακάτω ψήφισμα, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία αφενός για την μη
ενημέρωση του και αφετέρου την άρνηση του στην μεταφορά του πρώην ΙΚΑ ήτοι
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σε άλλο Δήμο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2017.

2
8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη


την υπ΄αριθμ.22/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων
- Λούτσας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του τόσο στην έλλειψη ενημέρωσης όσο
και στην απομάκρυνση του καταστήματος πρώην ΙΚΑ ήτοι Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) από τη Δημοτική Ενότητα Σπάτων, σε
άλλο Δήμο.
 Καταδικάζει τις ενέργειες υποβάθμισης της λειτουργίας ή κατάργησης
δομών δημοσίων υπηρεσιών, εντός των ορίων της πόλης μας χωρίς την
ενημέρωση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τον Δήμο.
 Εγκρίνει την ανάληψη ενεργειών για τη δημιουργία αναβαθμισμένης Δομής
ΕΦΚΑ στην θέση του πρώην ΙΚΑ Σπάτων.
• Σημειώνεται ότι και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Σπάτων – Λούτσας κ. Κατσούλης Πέτρος ψήφισε θετικά.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 177/2017.
-----------------------
9 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η ΕΚΤΑΚΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζήση Μαρία


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πουλάκης Πέτρος
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ντελάκη Ευαγγελία

Τ Α ΜΕ Λ Η

Τούντας Αντώνιος Κρόκος Νικόλαος

Δούρος Σωτήριος Λάμπρου Παναγιώτης

Μπέκας Γεώργιος Γκέλιας Δονάτος

Στάμου Δημήτριος Λύτρα Αθηνά

Κατραμάδος Σταύρος Μάρκου Χρήστος

Φράγκος Διονύσιος Σερέτης Χρήστος

Αργυρός Γεώργιος
Τούντας Ιωάννης

Κουλοχέρης Γεώργιος
Γιαννάτος Σωτήριος

Νομικός Αντώνιος Μπάτρης Παναγιώτης

Λίγκου Πηνελόπη Ραφτοπούλου Άννα

Τυράκης Βάϊος Μαρλαντής Χρήστος

Φύτρος Αντώνιος Τσάκαλη Ελένη

Μπασινάς Ιωάννης Τσαντήλας Χρήστος

Ίσαρης Γεώργιος Γερακόπου λος Γρηγόριος

Μωραΐτη Ιωάννα Δάρδαλης Νικόλαος